Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i b?n cho HP 4110 và HP 4120: năm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2672743 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cumulative Update for update Microsoft Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho HP 4110 và HP 4120 đi?n tho?i đó có niên đ?i năm 2012.

GI?I THI?U

Các v?n đ? này C?p Nh?t tích l?y s?a ch?a

B?n c?p nh?t này tích l?y các b?n s?a l?i các v?n đ? sau:
  • 2666706 Mô t? v? m?t tính năng m?i cho phép ngư?i s? d?ng thi?t l?p ho?c thay đ?i thông tin s? hi?n di?n c?a h? b?ng cách s? d?ng đi?n tho?i trong ?n b?n đi?n tho?i Lync 2010
  • 2666323 Chuoâng t?i đa là quá th?p trên m?t s? s?n ph?m đi?n tho?i đang ch?y phiên b?n đi?n tho?i Lync 2010
  • 2673305 Gói m?t mát x?y ra khi b?n k?t n?i đi?n tho?i đang ch?y phiên b?n đi?n tho?i Lync 2010 sang m?t máy tính
  • 2677217 Trong cu?c g?i màn h?nh tiêu đ? không hi?n th? đúng trên m?t đi?n tho?i Aries đang ch?y phiên b?n ti?ng Trung gi?n th? c?a ?n b?n đi?n tho?i Lync 2010
  • 2688319 M?t khu v?c ph? bi?n đi?n tho?i không nên c? g?ng kí nh?p sau khi nó ng?t k?t n?i t? máy ch? trong m?t môi trư?ng Lync Server 2010

GI?I PHÁP

C?p nh?t thông tin

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói UCUpdates.exe bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng hai 2012

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này tích l?y.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng tích l?y C?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

C?p Nh?t tích l?y này không thay th? m?t C?p Nh?t tích l?y phát hành trư?c đó.

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng m?t trong các b?n C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Gói này bao g?m m?t h?nh ?nh có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy in HP 4110 và HP 4120 telephones. S? phiên b?n này c?a h?nh ?nh này là 7577.4066.

THAM KH?O

Cho thông tin thêm v? ph?n m?m C?p Nh?t thu?t ng?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2672743 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Lync 2010 Phone Edition
T? khóa: 
kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2672743 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2672743

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com