Windows Phone Lync 2010 kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes apraksts: marts 2012

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2673226 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? aprakst?ts kumulat?vais atjaunin?jums Microsoft Lync 2.010 Windows Phone, kas dat?ts marts 2012.

IEVADS

Jaut?jumu, kas ?is atjaunin?jums nov?r?

Kumulat?vais atjaunin?jums nov?r? ??dus jaut?jumus:
  • 2666321 Windows Phone Lync 2010 par?da jap??u valodas teksta fonts Microsoft Yahei negaid?ti
  • 2666335 T?lrunis, kas darbojas jap??u valod? Lync 2010 Windows Phone ner?da pazi?ojumu grauzdi?? vajadz?gaj? fonta

RISIN?JUMS

Atjaunin??anas pakotnes inform?cija

Windows Phone tirg?

Atjaunin?juma pakotne ir pieejama lejupiel?dei no Windows Phone tirg?. Lai ieg?tu vair?k inform?cijas, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Windows Phone tirg?

Priek?noteikumi

Nav priek?noteikumi instal?jot ?o atjaunin??anas pakotni.

Restart?jiet pras?ba

Windows Phone, pamatojoties t?lru?a datu saglab??anai, pirms ?? atjaunin?juma, ir j?restart?.

Nomai?a inform?cijas atjaunin??ana

?is atjaunin?jums neaizst?j iepriek? izlaistus atjaunin?jumu.

Re?istra inform?cija

Jums nav j?veic nek?das izmai?as re?istra, lai lietotu ?o atjaunin?jumu.

UZZI?AS

Par ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2673226 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 15. marts - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Lync 2010 for Windows Phone
Atsl?gv?rdi: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2673226 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2673226

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com