Dators p?rst?j rea??t, kad veicat faila darb?ba uz direktoriju Windows Vista SP2 vai Windows Server 2008 SP2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2673320 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Dator?, kur? darbojas Windows Vista Service Pack 2 (SP2) vai Windows Server 2008 SP2, instal?jiet labojumfailu 980382.
 • Jums failu direktorij?, un ?su nosaukumu, kas n?k pirms gar? nosaukums.
 • M??iniet veikt oper?ciju failu direktoriju.
??d? gad?jum? dators p?rst?j rea??t. T?, piem?ram, jums ir katalogs, kur? ir fails. Gar? nosaukums ir "aaaaaaaaaaa" un ?ss nosaukums ir "aaaaaa ~" ^ 1 ". ??d? gad?jum? veicot failu oper?ciju, direktoriju, piem?ram, kopiju direktoriju uz citurieni, dators nerea??.

Piez?me ?o probl?mu izraisa bezgal?gu cilpu Ntfs! NtfsGetNextScb.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, jums ir darbojas k?da no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? ieg?t Windows Vista servisa pakotni, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
935791K? ieg?t jaun?ko Windows Vista servisa pakotni
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Server 2008 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
968849K? ieg?t jaun?ko servisa pakotni, Windows Server 2008

Re?istra inform?cija

Lai lietotu labojumfailu ?aj? paket?, jums nav, veikt izmai?as re?istram.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows Vista un Windows Server 2008 faila inform?cija
Svar?gi Labojumfailus Windows Vista un Windows Server 2008 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r tikai "Windows Vista" ir uzskait?ts lap? labojumfailu piepras?jumu. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows Vista" lap?. Vienm?r skatiet sada?? "Attiecas uz", raksti, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katru labojumfails ir paredz?ts.
 • Failus, kas attiecas uz konkr?to produktu, SR_Level (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelServisa fili?le
  6.0.600 2. 22XXXWindows Vista un Windows Server 2008SP2LDR
 • 1. Servisa pakotne ir integr?ta Windows Server 2008 release versiju. T?d?? RTM pav?rsiens failiem attiecas tikai uz Windows Vista. RTM pav?rsiens faili ir 6.0.0000.xxxxx versijas numurs.
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi atsevi??i sada?? "papildu inform?cija, Windows Server 2008 un Windows Vista". MAMMA faili un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?oti svar?gi uztur?t atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalst?ja x86 versijas Windows Server 2008 un Windows Vista
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
NTFS.sys6.0.6002.228041,082,75227-Feb-201217: 30
Visiem atbalsta x64 versijas Windows Server 2008 un Windows Vista
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
NTFS.sys6.0.6002.228041,505,15227-Feb-201217: 26
Visiem piem?rotajiem IA 64?based versijas Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
NTFS.sys6.0.6002.228043,284,35227-Feb-201217: 22

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts
Pla??ku inform?ciju par to, k? ?ener?t nosaukumus no garos failu nosaukumus, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
142982 K? Windows izveido failu form?ta 8.3 nosaukumi no garus failu nosaukumus
Lai ieg?tu papildinform?ciju par l?dz?gu probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
980382 Dators p?rst?j rea??t, kad p?rd?v?sit mapi, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Papildu inform?cija

Papildu inform?cija par Windows Vista un Windows Server 2008

Papildu failus visiem, kas atbalst?ja 86-based versions Windows Vista un Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsX86_4f838c1017b8adbc74d7d3f93f1e9992_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22804_none_08131094ab3a6774.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums692
Datums (UTC)27-Feb-2012
Laika (UTC)17: 34
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22804_none_a8e54c94332bd763.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums16,841
Datums (UTC)27-Feb-2012
Laika (UTC)17: 34
Papildu failus visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows Vista un Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_58226fdd3235f3dbfbf7f4984e526d9b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22804_none_63d0330147bdc041.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums696
Datums (UTC)27-Feb-2012
Laika (UTC)17: 34
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22804_none_0503e817eb894899.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums17,104
Datums (UTC)27-Feb-2012
Laika (UTC)17: 34
Papildu failus visiem atbalsta IA 64?based versijas Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_2b1c3681433e30baf8bfc12dd56decfe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22804_none_2c7fa4fed8996e34.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums694
Datums (UTC)27-Feb-2012
Laika (UTC)17: 34
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22804_none_a8e6f08a3329e05f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums17,096
Datums (UTC)27-Feb-2012
Laika (UTC)17: 34

Rekviz?ti

Raksta ID: 2673320 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 14. marts - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2673320 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2673320

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com