MRM Chính sách duy trì trong m?c tin thư thoại E-Mail rác không làm vi?c khi b?n t? di chuy?n b?c e-mail trong môi trư?ng Exchange Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2673542 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Gi? s? r?ng b?n t? di chuy?n thư email vào m?c tin thư thoại E-Mail rác t? các m?c tin thư thoại khác trong m?t môi trư?ng Microsoft Exchange Server 2010. Ngoài ra, b?n đ? áp d?ng m?t chính sách duy tr? cho m?c tin thư thoại thư t?p. Trong t?nh hu?ng này, chính sách duy tr? Messaging h? sơ qu?n l? (MRM) cho m?c tin thư thoại thư t?p không áp d?ng cho b?c e-mail.

Lưu ? theo m?c đ?nh, thư email kích ho?t các m?c đ? t? tin thư t?p (SCL) ho?c m?c đ? t? tin l?a đ?o (PCL) đư?c g?i đ?n m?c tin thư thoại E-Mail rác, và sau đó Chính sách duy trì đư?c áp d?ng cho b?c e-mail.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? b?c e-mail b?n b?ng tay di chuy?n vào m?c tin thư thoại thư t?p đư?c b? qua khi Exchange server áp d?ng các Chính sách duy trì th?.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t rollup sau đây:
2685289 Mô t? Update Rollup 3 cho Exchange Server 2010 Service Pack 2

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, b?ng tay h?y b? chính sách duy tr? t? m?c tin thư thoại thư t?p và n?p đơn xin sau đó b?ng tay l?i chính sách duy tr? cho c?p này.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh m?t chính sách duy tr?, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
C?u h?nh thu?c tính Chính sách duy trì
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? qu?n l? b?n ghi thư thoại tin t?c th?i, h?y vào web site c?a Microsoft sau:
Thông tin chung v? sự quản lý mục tin thông điệp

Thu?c tính

ID c?a bài: 2673542 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
    • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2673542 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2673542

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com