Danh sách các l?i đư?c c? đ?nh trong SQL Server 2012 Service Pack 1 CTP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2674317 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Bài này li?t kê các l?i đư?c c? đ?nh trong phiên b?n Community Technology Preview (CTP) c?a Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1).

Ghi chú
 • Đây là m?t phiên b?n CTP SQL Server 2012 SP1. Phiên b?n này không đư?c h? tr? b?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng c?a Microsoft. B?n có th? g?i ph?n h?i c?a b?n t?i web site Microsoft Connect sau đây:
  Microsoft SQL Server k?t n?i
 • B?n s?a l?i khác mà chưa đư?c ghi nh?n có th? đư?c bao g?m trong các gói b?n ghi d?ch v?.
 • Danh sách này s? đư?c C?p Nh?t khi các bài vi?t đư?c phát hành.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? SQL Server 2012, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2755533 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2012

Thông tin thêm

Ngoài các b?n s?a l?i đư?c li?t kê trong bài vi?t này, SQL Server 2012 SP1 CTP ch?a các hotfix đư?c bao g?m trong gói cumulative update cho SQL Server 2012.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói cumulative update cho SQL Server 2012, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành

Các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong phiên b?n này CTP c?a các gói b?n ghi d?ch v?

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các l?i đ? đư?c vá trong SQL Server 2012 SP1 CTP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong Cơ s? tri th?c Microsoft.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s?S? bài KBMô t?T?nh tr?ng
9770152746012Kh?c ph?c: Chuy?n đ?i d? ph?ng s?n có nhóm m?t m?t th?i gian dài n?u m?t b? máy cơ s? d? li?u trong nhóm s?n có ch?a m?t FileTable trong SQL Server 2012 Khu v?c
8387612645920Kh?c ph?c: K?ch b?n s?n có nhóm thu?t s? t?o ra m?i b? qua các bư?c đ? tham gia m?t b? máy cơ s? d? li?u th? c?p đ? m?t nhóm s?n có trong SQL Server 2012 Khu v?c
8713272699720Kh?c ph?c: B?n kinh nghi?m m?t đi?u ki?n b? t?c khi b?n ch?y nhi?u gói SSIS trong SQL Server 2012Khu v?c
9170182705571Kh?c ph?c: Khách hàng ch?t lư?ng d? li?u SQL Server d?ng đáp ?ng khi b?n c? g?ng đ? xóa m?t d? án ch?t lư?ng d? li?u sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Cumulative Update 1 cho SQL Server 2012Khu v?c
8981702712972SQL Server 2012 DQS xu?t kh?u sang 64-bit .xls t?p tin Excel th?t b?i v?i l?iKhu v?c
Ngh? quy?t đ? các v?n đ? sau đây c?ng đư?c bao g?m trong SQL Server 2012 SP1 CTP.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s?Mô t?
825067"Xem m?u h? sơ" b? vô hi?u hóa trong quá tr?nh "khám phá" trong SQL Server d? li?u ch?t lư?ng b?n ghi d?ch v? (DQS).
825141Các di chuy?n theo chi?u căn dọc c?a m?c đ? nghiêm tr?ng c?a kí nh?p Lư?i D? li?u là m?t tích trong DQS.
842186M?i kho?n không chính xác đư?c thêm vào các quy t?c trư?c c?a mi?n hi?n t?i ho?c trư?c đó trong DQS.
852637R?ng "Tên" c?t không đư?c công b? như là NULLtrong DQS.
859290M?t tên mi?n con c?a tên mi?n Composite không đư?c đ?nh d?ng khi tr? em mi?n có m?t đ?nh d?ng c? th?.
874949M?t ch? đ?c ngư?i dùng trong m?t nhóm mà có quy?n C?p Nh?t có th? th?c hi?n m?t ho?t đ?ng C?p Nh?t.
878653Ngo?i l? "IsolatedStorageException" khi b?n c? g?ng truy c?p m?t th?c th? trong Master d? li?u b?n ghi d?ch v? trong ch? đ? InPrivate Browsing trong Internet Explorer.
879875M?t ngày th?i gian c?t không tăng cho m?i 20 hàng đư?c C?p Nh?t đ? s? d?ng các b?n ghi d?ch v? ngày t? xa trong SQL Server 2012.
880547Không có k?t qu? đư?c hi?n th? khi b?n tra c?u m?t giá tr? trong m?t chu?i ti?ng Do Thái.
881023M?t ngo?i l? không đư?c x?y ra khi b?n c? g?ng kí nh?p vào m?t d? án ch?t lư?ng d? li?u t?i DQS.
882088"T?p tin t?i v? th?t b?i, h?y ki?m tra r?ng t?p tin đích xu?t kh?u chưa t?n t?i." l?i khi b?n c? g?ng đ? xu?t kh?u sang t?p Excel, DQS.
882306"Đi?u quan tr?ng nh?t đ?nh đ? không có m?t trong t? đi?n" báo l?i khi b?n ch?p nh?n nh?ng thay đ?i trong quan m?t b? sung m?i d?a trên thu?t ng? h? trong DQS.
891191Phân c?p r? ràng đang b? h?ng b?i v? tài li?u tham kh?o tr?n trong SQL Server 2012.
891468"Windows PowerShell không đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy ch? này" l?i khi b?n kh?i đ?ng c?u h?nh qu?n l?.
896478Thao tác cài đ?̃t không thành công khi b?n ch?y t?p tin DQSInstaller.exe đ? cài đ?t chuyên bi?t máy ch? DQS n?u b?n ch? đ?nh "&" các kí t? đ?i di?n trong m?t kh?u cho b? máy cơ s? d? li?u khoá chính.
902725"Không lưu c?u h?nh tên" l?i khi m?t ngư?i dùng Windows có tên có d?u ki?m kí t? đ?i di?n c? g?ng m? m?t d? án ch?t lư?ng d? li?u b?ng cách s? d?ng d? li?u ch?t lư?ng khách hàng.
905104C?p Nh?t ki?n th?c cơ s? không đư?c s? d?ng trong m?t đ? m? làm s?ch d? án t?i DQS.
907179Thông báo l?i không chính xác là displayeds khi b?n c? g?ng s? d?ng d? li?u ch?t lư?ng khách hàng.

Lưu ? Trong này mô t?, t? "displayeds" là m?t l?i chính t? c?a t? "Hi?n th?".
916173Th? t? s?p x?p b? h?ng khi b?n ch?y [mdm].[udpAttributeSave] lưu tr? các th? t?c ch?ng l?i m?t thu?c tính hi?n có trong SQL Server 2012.
932693"Đăng nh?p th?t b?i cho ngư?i s? d?ng '<Domain>\<User>'. Không th? m? b? máy cơ s? d? li?u đư?c ch? đ?nh m?t cách r? ràng 'DQS_MAIN'. [Khách hàng: <local machine="">] "l?i trong b?n ghi d?ch v? d? li?u Master n?u DQS không đư?c cài đ?t chuyên bi?t.</local> </User> </Domain>
935253Không th? phát hành quy t?c kinh doanh khi thu?c tính ch?a "&" trong các thu?c tính tên b?n ghi d?ch v? d? li?u t?ng th?.
935653M?t s? vi ph?m truy nh?p x?y ra khi th?c hi?n m?t ch?c năng xâu con cùng v?i m?t không h?p l? đư?c bù đ?p b?ng cách s? d?ng cu?c g?i th? t?c t? xa (RPC).
949931"Ngày Postfix đ?i s? d? ki?n" l?i n?u b?n t?o m?t doanh nghi?p "đ? thay đ?i" quy t?c cho m?t thu?c tính "DateTime" lo?i trong Master d? li?u b?n ghi Dịch vụ Web giao di?n ngư?i dùng.
954328"M?t l?i b?t ng? x?y ra trong quá tr?nh s?a ch?a cu?i" l?i khi b?n c? g?ng ch?y DQS làm s?ch d? li?u trong SQL Server 2012.
956115DQS vi ph?m l?i là khó hi?u khi b?n s? d?ng b?n ghi d?ch v? d? li?u Master web giao di?n ngư?i dùng ho?c Excel Add-in.
956194Khó khăn không th? xóa b?t k? thành viên đ? xoá m?m t? b? máy cơ s? d? li?u Master d? li?u b?n ghi d?ch v?.
956431Không chính xác popup thông báo khi b?n t?o phù h?p v?i chính sách và sau đó ch?y m?t d? li?u phù h?p v?i các d? án trong DQS.
962881Các ?ng d?ng d?a trên Khuôn kh? .NET 4.5 d?ng đáp ?ng thay v? x? l? ngo?i l? khi b?n s? d?ng các b?n ghi d?ch v? d? li?u Master Add-in cho Excel.
966134L?i "d? li?u chu?i ho?c nh? phân s? đư?c c?t ng?n" khi đ? dài c?a tên thành ph?n làm s?ch b?n ghi d?ch v? SQL Server tích h?p (SSIS) DQS là dài hơn 32 kí t? đ?i di?n.
972072"SQL46010: không chính xác cú pháp g?n SPARSE" l?i trong m?t d? án công c? d? li?u máy ch? SQL (SSDT).
973194Tr? v? phương pháp TSqlParser.ParseSubQueryExpressionWithOptionalCTE() NULL cho m?t l?a ch?ntuyên b? có ch?a m?t b?ng bi?u hi?n ph? bi?n (CTE) và m?t c?p ngo?c đơn trong m?t d? án SSDT.
978657B?n không th? phát hành m?t quy t?c kinh doanh khi các quy t?c ch?a m?t hành đ?ng ""b?ng m?t n?i đáng giá ho?c "Ph?i Unique", và tên thu?c tính đư?c ch?n có hơn 128 kí t? đ?i di?n.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n SQL Server và phiên b?n hi?n t?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
321185 Làm th? nào đ? xác đ?nh các phiên b?n và phiên b?n c?a SQL Server và các thành ph?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 2674317 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server code-named 'Denali' - Community Technology Preview 1
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
T? khóa: 
kbqfe kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbfix kbmt KB2674317 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2674317

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com