L?i đ? đư?c vá trong SQL Server 2012 Service Pack 1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2674319 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Bài này li?t kê các l?i đ? đư?c vá trong Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1).

Lưu ý
 • S?a ch?a b? sung chưa đư?c ghi nh?n ? đây c?ng có th? đư?c bao g?m trong các gói b?n ghi d?ch v?.
 • Danh sách này s? đư?c c?p nh?t khi các bài vi?t đư?c phát hành.
 • B?t bu?c SQL Server 2012 SP1 hotfix

  Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 SP1, b?n có th? g?p m?t v?n đ? mà Windows Installer B?t đ?u nhi?u l?n. V?n đ? này đư?c mô t? trong bài vi?t sau trong Cơ s? tri th?c Microsoft. Bài vi?t này bao g?m m?t liên k?t đ? t?i v? hotfix gi?i quy?t v?n đ?:

  Lưu ?: Nó là b?t bu?c r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 SP1.
  2793634 Windows Installer B?t đ?u nhi?u l?n sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 SP1
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, h?y truy c?p web site MSDN sau đây:

  Sau khi áp d?ng gói b?n ghi d?ch v? 1 cho SQL Server 2012, b?n có th? g?p ph?i m?t v?n đ? đư?c bi?t đ?n! Chi ti?t bên trong...
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? SQL Server 2012, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2755533 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2012

Thông tin thêm

Thêm vào các b?n s?a l?i đư?c li?t kê trong bài vi?t này, SQL Server 2012 SP1 bao g?m Microsoft SQL Server 2012 Cumulative Update 1 (CU1)Microsoft SQL Server 2012 Cumulative Update 2 (CU2). V? v?y, SQL Server 2012 SP1 ch?a các hotfix đư?c đính kèm trong SQL Server 2012 CU1 và trong SQL Server 2012 CU2.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói tích l?y C?p Nh?t có s?n cho SQL Server 2012, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 B?n xây d?ng SQL Server 2012 đ? đư?c phát hành sau khi phát hành SQL Server 2012

V?n đ? đư?c c? đ?nh trong service pack này

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các l?i đ? đư?c vá trong SQL Server 2012 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong Cơ s? tri th?c Microsoft.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s?S? bài KBMô t?
9770152746012Kh?c ph?c: Chuy?n đ?i d? ph?ng nhóm s?n có m?t m?t th?i gian dài n?u m?t b? máy cơ s? d? li?u trong nhóm s?n có ch?a m?t FileTable trong SQL Server 2012
8387612645920Kh?c ph?c: K?ch b?n m?i t?o ra t?nh tr?ng s?n có nhóm thu?t s? b? qua các bư?c đ? tham gia m?t b? máy cơ s? d? li?u th? c?p đ? m?t nhóm s?n có trong SQL Server 2012
8713272699720Kh?c ph?c: B?n kinh nghi?m m?t đi?u ki?n b? t?c khi b?n ch?y nhi?u gói SSIS trong SQL Server 2012
9170182705571Kh?c ph?c: Khách hàng ch?t lư?ng d? li?u SQL Server là fr khi b?n c? g?ng đ? xóa m?t d? án ch?t lư?ng d? li?u sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Cumulative Update 1 cho SQL Server 2012
8981702712972SQL Server 2012 DQS xu?t kh?u sang 64-bit .xls Excel t?p tin th?t b?i v?i l?i
9688152727221Kh?c ph?c: B?n không th? cài đ?t chuyên bi?t m?t trư?ng h?p c?m SQL Server 2012 trên m?t hệ điều hành máy ch? l?i có ch?a m?t trư?ng h?p c?m hi?n có
10127602774422Kh?c ph?c: b?n ghi d?ch v? d? li?u t?ng th? Add-in cho Excel không th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính có Microsoft Office 2013 cài đ?t chuyên bi?t
10218972774426Kh?c ph?c: M?t thu?c tính trong m?t nhóm thay đ?i đư?c theo d?i Đ?t l?i và g?n c? là không thay đ?i trong SQL Server 2012 Master d? li?u b?n ghi d?ch v?
9251572774432Kh?c ph?c: "Phiên b?n c?a khách hàng là không tương h?p v? sau v?i phiên b?n cơ s? d? li?u" l?i khi b?n s? d?ng MDS đ? t?o ra m?t ứng dụng web sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các gói C?p Nh?t tích l?y cho SQL Server 2012
9549402774434Kh?c ph?c: "Không th? ghi vào file 'dqs_certificate.cer'" l?i khi b?n cài đ?t chuyên bi?t d? li?u ch?t lư?ng b?n ghi d?ch v? trên m?t con đư?ng khác nhau hơn so v?i trư?ng h?p c?a SQL Server 2012
9661402774437Kh?c ph?c: D? li?u ch?t lư?ng b?n ghi d?ch v? có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong các ?n b?n tiêu chu?n c?a SQL Server 2012 b?t ng?
8847922774439M?t b?n C?p Nh?t đ? c?i thi?n cài đ?t chuyên bi?t d? li?u ch?t lư?ng b?n ghi d?ch v? (DQS) s?n lư?ng kí nh?p trong SQL Server 2012 là có s?n
8862022774442Kh?c ph?c: Phân c?p không theo th? t? ABC đư?c s?p x?p khi b?n khám phá b?ng cách s? d?ng b?n ghi d?ch v? d? li?u t?ng th? trong SQL Server 2012
9652392723814B?n g?p ph?i đ?ng b? hóa ch?m gi?a ti?u h?c và trung h?c đ?ng g?i trong SQL Server 2012
8925062930239Kh?c ph?c: Ph?ng không năng su?t scheduler l?i khi bên ngoài tham gia DMVs v?i m?t đi?u kho?n không kh?p vào trong SQL Server 2008 R2 ho?c SQL Server 2012
Ngh? quy?t đ? các v?n đ? sau đây c?ng đư?c bao g?m trong SQL Server 2012 SP1.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s?Mô t?
825067"Xem b?n ghi m?u" b? vô hi?u hóa trong quá tr?nh "khám phá" trong SQL Server d? li?u ch?t lư?ng b?n ghi d?ch v? (DQS).
825141Di chuy?n căn dọc c?a m?c đ? nghiêm tr?ng kí nh?p Lư?i D? li?u là m?t tích trong DQS.
842186M?i kho?n không chính xác đư?c thêm vào quy t?c trư?c c?a mi?n hi?n t?i ho?c trư?c đó trong DQS.
852637R?ng "Tên" c?t không đư?c xu?t b?n như NULLin DQS.
859290M?t tên mi?n con c?a m?t tên mi?n composite không đư?c đ?nh d?ng khi tr? em mi?n có m?t đ?nh d?ng c? th?.
874949Ngư?i dùng ch? đ?c nh?ng ngư?i là trong m?t nhóm mà có quy?n C?p Nh?t có th? th?c hi?n m?t thao tác C?p Nh?t.
878653Ngo?i l? "IsolatedStorageException" khi b?n c? g?ng truy c?p m?t th?c th? trong Master d? li?u b?n ghi d?ch v? trong ch? đ? InPrivate Browsing trong Internet Explorer.
879875M?t ngày th?i gian c?t không tăng cho m?i 20 hàng đư?c C?p Nh?t đ? s? d?ng các b?n ghi d?ch v? ngày t? xa trong SQL Server 2012.
880547Không có k?t qu? đư?c hi?n th? khi b?n tra c?u m?t giá tr? trong m?t chu?i ti?ng Do Thái.
881023M?t ngo?i l? không đư?c x?y ra khi b?n c? g?ng kí nh?p vào m?t d? án ch?t lư?ng d? li?u t?i DQS.
882088"T?p tin t?i v? th?t b?i, h?y ki?m tra r?ng t?p tin đích xu?t kh?u đ? t?n t?i" l?i khi b?n c? g?ng đ? xu?t kh?u sang t?p Excel, DQS.
882306"Ch?a khóa nh?t đ?nh đ? không có trong t? đi?n" l?i khi b?n ch?p nh?n nh?ng thay đ?i trong m?t m?i đư?c thêm vào thu?t ng? d?a trên m?i quan h? trong DQS.
891191Phân c?p r? ràng đang b? h?ng b?i v? tài li?u tham kh?o thông tư trong SQL Server 2012.
891468"Windows PowerShell không đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy ch? này" l?i khi b?n kh?i đ?ng tr?nh qu?n l? c?u h?nh.
896478Thao tác cài đ?̃t không thành công khi b?n ch?y t?p tin DQSInstaller.exe đ? cài đ?t chuyên bi?t máy ch? DQS n?u b?n ch? đ?nh "&" nhân v?t trong m?t kh?u cho b? máy cơ s? d? li?u khoá chính.
902725"Không lưu c?u h?nh tên" l?i khi m?t ngư?i dùng Windows có tên đ? có d?u ki?m kí t? đ?i di?n c? g?ng m? m?t d? án ch?t lư?ng d? li?u b?ng cách s? d?ng d? li?u ch?t lư?ng khách hàng.
905104C?p Nh?t ki?n th?c cơ s? không th? đư?c s? d?ng vào m?t d? án làm s?ch đ? m? t?i DQS.
907179Thông báo l?i không chính xác là displayeds khi b?n c? g?ng s? d?ng d? li?u ch?t lư?ng khách hàng.

Lưu ? Trong này mô t?, t? "displayeds" là m?t l?i chính t? c?a t? "Hi?n th?".
916173th? t? s?p x?p b? h?ng khi b?n ch?y [mdm].[udpAttributeSave] lưu tr? các th? t?c ch?ng l?i m?t thu?c tính hi?n có trong SQL Server 2012.
932693"Đăng nh?p không thành công cho ngư?i dùng '<Domain>\<User>'. Không th? m? b? máy cơ s? d? li?u đư?c ch? đ?nh m?t cách r? ràng 'DQS_MAIN'. [Khách hàng: <local machine="">] "l?i trong b?n ghi d?ch v? d? li?u t?ng th? n?u DQS không đư?c cài đ?t chuyên bi?t.</local> </User> </Domain>
935253Không th? phát hành quy t?c kinh doanh khi thu?c tính ch?a "&" trong thu?c tính tên trong b?n ghi d?ch v? d? li?u t?ng th?.
935653M?t s? vi ph?m truy nh?p x?y ra khi th?c hi?n m?t ch?c năng chu?i con cùng v?i m?t không h?p l? bù đ?p b?ng cách s? d?ng cu?c g?i th? t?c t? xa (RPC).
949931"Ngày Postfix đ?i s? k? v?ng" l?i n?u b?n t?o ra m?t doanh nghi?p "đ? thay đ?i" quy t?c cho m?t thu?c tính c?a "DateTime" lo?i trong Master d? li?u b?n ghi Dịch vụ Web giao di?n ngư?i dùng.
954328"M?t l?i b?t ng? x?y ra trong quá tr?nh s?a ch?a cu?i cùng" l?i khi b?n c? g?ng ch?y DQS làm s?ch d? li?u trong SQL Server 2012.
956115Thông báo l?i vi ph?m DQS là khó hi?u khi b?n s? d?ng các b?n ghi d?ch v? d? li?u t?ng th? Add-in cho Microsoft Excel ho?c các b?n ghi d?ch v? d? li?u t?ng th? web giao di?n ngư?i dùng.
956194Khó khăn không th? xóa b?t k? thành viên đ? xoá m?m t? b? máy cơ s? d? li?u Master d? li?u b?n ghi d?ch v?.
956431Không chính xác popup thông báo khi b?n t?o ra k?t h?p chính sách và sau đó ch?y m?t d? li?u phù h?p v?i các d? án trong DQS.
962881M?t ?ng d?ng Khuôn kh? .NET 4.5 đóng băng thay v? x? l? ngo?i l? khi b?n s? d?ng các b?n ghi d?ch v? d? li?u t?ng th? Add-in cho Excel.
966134L?i "d? li?u chu?i ho?c nh? phân s? đư?c c?t ng?n" khi chi?u dài c?a m?t b?n ghi d?ch v? SQL Server tích h?p (SSIS) DQS làm s?ch thành ph?n tên là dài hơn 32 kí t? đ?i di?n.
972072"SQL46010: không chính xác cú pháp g?n SPARSE" l?i trong m?t d? án công c? d? li?u máy ch? SQL (SSDT).
973194Các TSqlParser.ParseSubQueryExpressionWithOptionalCTE() phương pháp tr? v? NULL cho m?t SELECTstatement có ch?a m?t bi?u th?c b?ng ph? bi?n (CTE) và m?t c?p ngo?c đơn trong m?t d? án SSDT.
978657B?n không th? phát hành m?t quy t?c kinh doanh khi các quy t?c ch?a m?t hành đ?ng "b?ng m?t n?i giá tr?" ho?c "Ph?i duy nh?t", và thu?c tính đ? ch?n tên có hơn 128 kí t? đ?i di?n.
979356 B?t ng?t 515, c?p 16, bang 2, th? t?c udp_test_Leaf, d?ng 335 không th? chèn giá tr? NULL vào c?t 'M?', b?ng 'MDS.mdm.tblStgErrorDetail'; c?t không cho phép nulls. CHÈN th?t b?i"l?i khi b?n đưa giá tr? NULL vào m?t c?t cho phép cho m? trong b?ng tblStgErrorDetail.
1017627B?ng dàn d?ng m?i quan h? không có m?t ch? s? trong c?t BatchTag. Khi có nhi?u h? sơ trong m?t lô dàn b?ng, m?t quá tr?nh dàn kinh nghi?m ch?m hi?u su?t. SQL Server 2012 SP1 cho bi?t thêm m?t ch? s? v? các c?t BatchTag.
1022009SQL Server 2012 SP1 bây gi? cho phép các giá tr? chu?i ph?i đư?c chuy?n đ?i sang các giá tr? s?.
Ngh? quy?t đ? v?n đ? n?n t?ng tri?n khai máy ch? SQL sau đây c?ng đư?c bao g?m trong SQL Server 2012 SP1.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s?Mô t?
861978M?t l?i x?y ra, và b?n không th? t?m th?y ph?n b?n ghi d?ch v? báo cáo SQL Server b?n mu?n nâng c?p.
887180Chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t (g? b? cài đ?t chuyên bi?t ho?c lo?i b? nút) s? không xóa m?t b?n ghi d?ch v? khi b?n ghi d?ch v? đư?c đánh d?u ki?m đ? xóa b?.
895610Phiên b?n 32-bit c?a các SQL Server 2012 nh?n thành ph?n không đư?c c?p nh?t khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server h? tr? trên phiên b?n 64-bit c?a Windows.
934788B?n không th? g? cài đ?t chuyên bi?t tính năng chia s? b?n đ?a hoá trong SQL Server Service Pack.
936548Kh?c ph?c: Giá tr? c?a UpdateDescription thu?c tính là s?n ph?m nào trong SQL Server 2012 SP1 Express edition slipstream gói.
1025500Tính năng chia s? không phát hi?n ra trong trang l?a ch?n tính năng sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 SP1.
918421"C? g?ng cài đ?t chuyên bi?t m?t l?n n?a b?ng cách s? d?ng m?t đ?ng g?i h?p l? c?a các gói cài đ?t chuyên bi?t 'sqlls.msi'." l?i khi b?n c? g?ng s?a ch?a SQL Server 2012.
923970cài đ?t chuyên bi?t không thành công v?i m?t l?i "không t?m th?y đư?ng d?n" khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t các t?p tin VSTA_DTLP30.msi.
931703B?n không th? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 SP1 v? m?t Windows Installer hành đ?ng ti?n hành.
967159Quá tr?nh thi?t l?p ng?u nhiên th?t b?i v?i l?i "truy c?p vào vi ph?m".
1030137B?n không th? g? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 SP1 trên Windows 8 n?u b?n chưa cài đ?t chuyên bi?t Microsoft NET Framework 3.5.
959184M?t ngo?i l? không đư?c x?y ra trong Microsoft Khuôn kh? .NET khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t trư?ng h?p th? hai c?a SQL Server 2012.
887176cài đ?t chuyên bi?t SQL Server không thành công trư?c đó ngăn ng?a các gói b?n ghi d?ch v? máy ch? SQL ho?c tích l?y C?p Nh?t t? cài đ?t chuyên bi?t thành công.
880222Thêm h? tr? cho logic th? l?i đ? mang l?i cho tài nguyên c?m tr?c tuy?n.
863805M?t thi?u IAcceptSqlServerLicenseTerms các m?c nh?p vào Nh?t k? tóm t?t và m?t m?c nh?p không chính xác trong t?p tin Settings.xml ch? ra r?ng b?n đ? t? ch?i Điều khoản cấp phép phần mềm Microsoft.
853528Các /QS Các tham s? trong m?t dòng lệnh không ghi đè lên / QUITESIMPLE = "False" trong t?p tin c?u h?nh khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012.
972251Các IP/m?ng con tùy ch?n vô hi?u hóa trên trang c?m m?ng c?u h?nh, và b?n không th? di chuy?n đ?n bư?c ti?p theo.
748122Các thi?t l?p giao di?n ngư?i dùng là hi?n th? trái-qua-ph?i cho ngôn ng? ti?ng Do Thái và ti?ng ? R?p khi b?n ch?y rsSharePoint.msi.
810794Trang c?m c?u h?nh m?ng trong thu?t s? ADDNODE không hi?n th? m?t trư?ng h?p đư?c ch?n IP đ?a ch? n?u b?n quay tr? l?i và ch?n m?t trư?ng h?p m?i c?a SQL Server.
824972Danh m?c chính pane là quá r?ng ? trung tâm cài đ?t chuyên bi?t SQL Server.
964995Cho bi?t thêm m?t quy t?c đ? c?nh báo b?n n?u các.NET Framework 3.5 không đư?c cài đ?t chuyên bi?t và n?u máy tính không th? truy c?p Internet.
880779Quá tr?nh thi?t l?p không cung c?p m?t b?n tóm t?t mô t? các bư?c ti?p theo khi b?n không th? C?p Nh?t ho?c lo?i b? m?t C?p Nh?t.
969810B?n không th? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t SQL Server thông qua b?n ghi d?ch v? C?p Nh?t máy ch? Windows ho?c Microsoft Update trên nút ch?n m?t th? đ?ng c?a nhóm trư?ng h?p.
880225Thêm phương pháp trong b?n ghi d?ch v? ch?t lư?ng giám sát (m2) và trong Watson đ? giúp b?n hi?u t?i sao chương tr?nh thi?t l?p không th? cài đ?t chuyên bi?t m?t MSI v? ERROR_PATH_NOT_FOUND M?.
880233Thi?t l?p xác nh?n không báo cáo các thi?t l?p chính xác mà gây ra m?t s? th?t b?i trong mét vuông và trong Watson.
897566Kh?c ph?c: Mét vuông t?t trong SQL Server 2012 Service Pack CTPs.
880228S?a ch?a: S?a ch?a UserGroup.Exists() báo cáo các phương pháp trong mét vuông và Watson.
830970Thi?t l?p tài kho?n xác nh?n phương pháp ném m?t ngo?i l? khi các máy ch? Thư mục Họat động là xu?ng.
926981"Đó là m?t s? th?t b?i đ? g?i c?m m? t? m?t nhà cung c?p. Thông báo ngo?i l?: chung th?t b?i. M? tr?ng thái: 997 "l?i tin thư thoại khi b?n nâng c?p t? SQL Server 2008 R2 SP1 lên SQL Server 2012.
828466"Không chính xác SKUs h? tr?" thông báo khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server trong nhóm môi trư?ng.
973499Kh?c ph?c: Nhà nư?c liên t?c đư?c thi?t l?p đ? 1 Khi m?t đ?a ch? IP đư?c t?o ra trong SQL Server đa m?ng con c?m.
858717B?n không th? t? Microsoft SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2 nâng c?p lên SQL Server 2012 trên m?t d?a trên Windows 8 c?m.
878531B?n không th? g? b? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 có ph? thu?c vào nhi?u đi?m l?p.
861377B?n không th? s? d?ng SQL Server slipstream gói đ? c?p nh?t các tính năng hi?n t?i đ? Service Pack 1, khi b?n thêm m?t tính năng m?i cùng m?t lúc.
846622Thu?t s? cài đ?t chuyên bi?t đóng băng khi nó tra c?u các s?n ph?m thông tin C?p Nh?t.
817937Kh?c ph?c: Master d? li?u b?n ghi d?ch v? (MDS) tính năng là có th? nh?n th?y trong cây tính năng khi b?n c? g?ng đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 SP1.
954667S?a ch?a: Khi b?n c? g?ng đ? C?p Nh?t SQL Server khách hàng công c? ho?c SQL máy ch? tra c?u văn b?n đ?y đ? tính năng b?ng cách s? d?ng m?t t?p tin b? h?ng cài đ?t chuyên bi?t, các tính năng không hi?n th? thông báo l?i chính xác.
819093L?a ch?n tính năng không có s?n khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t cho các thành ph?n đư?c chia s? khi các thành ph?n ví d? là ? m?c gói b?n ghi d?ch v? khác nhau.
907647Kh?c ph?c: Thông tin C?p Nh?t mét vuông đ? báo cáo các b?n ghi d?ch v? đóng gói c?p như m?t s?.
887062Kh?c ph?c: Gói b?n ghi d?ch v? máy ch? SQL áp d?ng ti?ng Anh cho m?t s? tính năng m?c dù các tính năng này đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng m?t ngôn ng? b?n đ?a hóa.
1018645"Thoát kh?i m?:-2068578302" thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t m?t th? hi?n c?a SQL Server 2012.
829208Báo cáo b?n ghi d?ch v? là trong trạm đậu x?u sau khi m?t SQL Server nâng c?p th?t b?i.


Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n SQL Server và phiên b?n hi?n t?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
321185 Làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n và phiên b?n c?a SQL Server và các thành ph?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 2674319 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Năm 2014 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft SQL Server 2012 Standard
  • Microsoft SQL Server 2012 Developer
  • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2012 Web
T? khóa: 
kbtshoot kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2674319 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2674319

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com