Labojums: Piek?uves p?rk?pums, palai?ot BDL pazi?ojumi pret galda, kas ir sadal?ts indeksi SQL Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2675522 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
  • Jums ir tabulas, kas ir sadal?ts indeksi Microsoft SQL Server 2008 R2.
  • Tabulas sh?ma ir main?ta, un jaunas starpsienas tiek veidoti p?c sh?mas izmai??m.
  • M??in?sit palaist da?as BDL pazi?ojumi pret galdu.
??d? gad?jum? var rasties piek?uves p?rk?pums.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu


Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ?? sada?a nepar?d?s, iesniegt piepras?jumu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) uzst?d?tas.

Restart?jiet pras?ba

Jums nav p?c ?? labojumfaila instal??anas dators j?restart?.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versijai ir faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti) ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla cilni Datuma un laika no vad?bas pane?a vienumiem.

Fvai visas atbalst?t?s versijas, kuru pamat? ir x86

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Sqlservr.exe2009.100.2807.043,076,19216-Feb-201204: 26x86


Fvai visas atbalst?t?s versijas, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Sqlservr.exe2009.100.2807.062,200,42416-Feb-201203: 19x64

Visiem piem?rotajiem balst?ta IA64 versijas

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Sqlservr.exe2009.100.2807.0122,147,43216-Feb-201202: 41IA-64


PROFILAKSE

Lai apietu ?o probl?mu, atjaunot visus nodal?jumus, visiem indeksiem, p?c tam, kad sh?ma ir main?ta.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 2675522 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 12. marts - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbautohotfix kbmt KB2675522 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2675522

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com