Theo l?ch tr?nh sao lưu th?t b?i trên Standalone băng ? đ?a sau khi thay đ?i phương ti?n truy?n thông

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 267574 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n l?p bi?u m?t Windows 2000 t? đ?ng sao lưu b?ng cách s? d?ng m?t standalone tape drive (thư vi?n), đ?u tiên công vi?c sao lưu hoàn t?t thành công. Tuy nhiên, sau khi b?n thay đ?i các phương ti?n truy?n thông, công vi?c sao lưu theo l?ch tr?nh ti?p theo không tr? l?i lên thư m?c mong mu?n và t?p tin. Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây trong t?p nh?t k? báo cáo sao lưu:
Thao tác chưa đư?c th?c hi?n b?i v? không có phương ti?n truy?n thông không s? d?ng đ? có s?n.
- hay -
Thao tác chưa đư?c th?c hi?n, b?i v? các phương ti?n truy?n thông đ? ch? đ?nh không t?m th?y.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u Removable Storage Manager (RSM) không đư?c thông báo khi phương ti?n truy?n thông trên ? đ?a băng đ?c l?p (thư vi?n) đư?c thay đ?i b?ng tay. Qu?n l? lưu tr? lưu đ?ng không thăm d? ? ki?n đ?c l?p thư vi?n t?m ki?m phương ti?n truy?n thông thay đ?i, và nó là trách nhi?m c?a chương tr?nh nh?n th?c RSM yêu c?u r?ng RSM phát hi?n n?u các phương ti?n truy?n thông thay đ?i vào thư vi?n đ?c l?p. Khi v?n đ? này x?y ra, RSM C?p Nh?t n?i dung phương ti?n ? băng trong cơ s? d? li?u RSM. Thông thư?ng, khi sao lưu Windows đang ch?y tương tác, nó yêu c?u RSM cu?c thăm d? băng drive(s) theo đ?nh k? t?m ki?m thay đ?i phương ti?n truy?n thông. Khi sao lưu không ch?y, không có không có cơ ch? đ? yêu c?u RSM đ? phát hi?n nh?ng thay đ?i phương ti?n truy?n thông. Sao lưu không th? phát hành m?t núi băng m?i do RSM không nh?n th?c đư?c r?ng băng m?i t?n t?i, k?t qu? là m?t công vi?c sao lưu th?t b?i.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t
Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có các thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
  Date    Time   Version    Size    File name
  -----------------------------------------------------------
  10/24/2000 6:20 PM 5.0.2195.2103 1,162,512 Ntbackup.exe
				
Xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c sau đ? bi?t thêm thông tin v? hotfix này:
277701 NTBackup không th? khôi ph?c t? b?n sao lưu b? n?m trên th? hai băngĐ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t ho?c m?t s? phương pháp sau đây t?ng bư?c cho đ?n khi b?n có th? th?c hi?n sao lưu không giám sát đáng tin c?y. Lưu ? r?ng m?t s? ? đ?a băng yêu c?u phương pháp 1 và 2 trư?c khi đáng tin c?y sao lưu có th? đư?c th?c hi?n.

Phương pháp 1

Đ? l?i m?t b?n sao c?a chương tr?nh sao lưu ch?y dư?i n?n. Sao lưu s? thăm d? ? ki?n các ? đ?a băng theo đ?nh k? t?m ki?m thay đ?i phương ti?n truy?n thông, và c?n giúp thay đ?i phương ti?n truy?n thông đư?c công nh?n trư?c khi đ?n công vi?c sao lưu theo l?ch tr?nh th?c s? ch?y. B?n có th? s? d?ng chương tr?nh Srvinstw.exe Microsoft Windows 2000 Resource Kit cài đ?t công c? Srvany.exe, và sau đó cho phép Ntbackup.exe đ? ch?y như m?t d?ch v? ?n t? xem.

Cài đ?t công c? Srvany.exe như là m?t d?ch v?

 1. Sao chép công c? Srvany.exe đư?c bao g?m trong Windows 2000 Resource Kit %SystemRoot%\System32 thư m?c trên máy tính c?a b?n.
 2. B?t đ?u chương tr?nh Srvinstw.exe.
 3. Nh?p vào Cài đ?t m?t d?ch v?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. Nh?p vào Đ?a phương máy, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 5. Lo?i srvany dư?i Tên d?ch v?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 6. Xác đ?nh v? trí các t?p tin %SystemRoot%\System32\Srvany.exe, b?m đúp vào tên t?p tin và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 7. Nh?p vào D?ch v? trong quá tr?nh riêng c?a nó, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 8. Nh?p vào Trương m?c h? th?ng, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 9. Nh?p vào T? đ?ng, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 10. Nh?p vào K?t thúc.

C?u h?nh d?ch v? Srvany đ? ch?y Ntbackup.exe như là m?t d?ch v?

 1. Kh?i đ?ng Registry Editor (Regedt32.exe) đ? xem các khóa sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SRVANY
 2. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm phím..., lo?i Tham s? cho ch?a khóa tên, và sau đó b?m Ok.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n các Tham s? ch?a khóa, và sau đó b?m Thêm giá tr? theo các Ch?nh s?a tr?nh đơn. Nh?p ?ng d?ng cho các giá tr? tên, và s? d?ng d? li?u m?t lo?i c?a REG_SZ.

  LƯU ?: H?y ch?c ch?n r?ng b?n ch? đ?nh đư?ng d?n đ?y đ? đ?n t?p tin NTBackup.exe. Srvany.exe không t?i chương tr?nh n?u b?n s? d?ng % SystemRoot % bi?n trong đư?ng d?n. Ví dụ:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SRVANY ?ng d?ng: REG_SZ: C:\Winnt\System32\Ntbackup.exe
 4. B? thu?c lá Regedt32.exe.
 5. Sau khi b?n t?t máy tính và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, sao lưu b?t đ?u như m?t d?ch v? n?n. NTBackup.exe nên đư?c ch?y và đư?c nh?n th?y trong công tác qu?n l? theo quy tr?nh tab, và gi?y phép sao lưu đ? thăm d? ? ki?n băng t?m ki?m thay đ?i phương ti?n truy?n thông.

Phương pháp 2

L?ch tr?nh sao lưu b?ng cách s? d?ng m?t t?p tin Backup.cmd. B?n có th? sao chép n?i dung c?a l?nh v?c ch?y tác v? theo l?ch tr?nh và sau đó dán chúng vào t?p tin th?c thi. B?n có th? dùng l?nh làm tươi Rsm.exe đ? giúp nh?n ra phương ti?n truy?n thông thay đ?i. Đi?u này có th? đư?c thêm vào đ?u c?a t?p tin th?c thi sao lưu:
[backup.cmd]
b?t đ?u /wait rsm.exe làm m?i /lf "library_name"
<backup commands="" for="" unattended="" backup="" copied="" from="" scheduled="" task.....append="" the="" m="" switch="" if="" desired.=""></backup>


LƯU ?: Ch?y các RSM xem /tlibrary l?nh đ? trích xu?t library_name"" s? đư?c s? d?ng v?i l?nh đư?c li?t kê trư?c đây.

Phương pháp 3

L?ch tr?nh m?t t?p tin th?c thi Backup.cmd có công m?t ng?n (m?t trong nh?ng folder\file) vi?c sao lưu, theo sau là m?t sao lưu đ?y đ? thư?ng xuyên. Sao lưu (ng?n) đ?u tiên s? không thành công v? không có phương ti?n truy?n thông đư?c công nh?n trong thư vi?n băng, tuy nhiên, b?n sao lưu ti?p theo nên ch?y v? thư vi?n băng đư?c làm m?i c?a đ?u tiên không sao lưu c? g?ng t?m phương ti?n truy?n thông có th? s? d?ng.

Method 4

S? d?ng RSM GUI (Ntmsmgr.msc) đ? t? th?c hi?n m?t ki?m kê đ?y đ? vào thư vi?n băng sau khi thay đ?i băng và trư?c khi ti?p theo công vi?c sao lưu b?t đ?u.

LƯU ?: N?u b?n s? d?ng Ntbackup /um switch, khuyên b?n không nên dùng chuy?n đ?i /n nh?n các phương ti?n truy?n thông. Thay vào đó, cho phép sao lưu đ? s? d?ng m?c đ?nh ngày/th?i gian như nh?n tên và mô t?. Đi?u này giúp lo?i b? nhi?u băng có nh?n tên mà có th? gây ra RSM đ? yêu c?u m?t núi hư?ng d?n s? d?ng băng và ngăn ch?n sao lưu t? ti?p t?c hay hoàn thành trong ch? đ? không giám sát.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này. V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Windows 2000 Service Pack 2.

THÔNG TIN THÊM

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes đ?ng th?i, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
249149 Cài đ?t Microsoft Windows 2000 và Windows 2000 Hotfixes
Khác liên quan đ?n bài vi?t cơ s? ki?n th?c:
264604 Các công vi?c sao lưu theo l?ch tr?nh không th? ch?y như mong đ?i
243260 Thay đ?i các tham s? cho công vi?c sao lưu theo l?ch tr?nh có th? không đư?c lưu

Thu?c tính

ID c?a bài: 267574 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbbackup kbbug kbfix kbwin2000presp2fix W2000NTBACKUP kbmt KB267574 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:267574

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com