T?c đ? truy?n d? li?u là ch?m trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2675785 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trong m?t cao băng thông và đ? tr? th?p môi trư?ng m?ng, t?c đ? truy?n d? li?u là ch?m. V?n đ? này x?y ra trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? TCP c?a s? r?ng không ho?t đ?ng khi đ? tr? m?ng gi?a 1 millisecond và 8 giây.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

Đ? áp d?ng hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0. 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21149187,24811-Feb-201205: 40
Tcpip.sys6.1.7600.211491,303,40811-Feb-201205: 40
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21921187,76011-Feb-201205: 28
Tcpip.sys6.1.7601.219211,306,48011-Feb-201205: 29
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21149288,11211-Feb-201206: 43
Tcpip.sys6.1.7600.211491,879,92011-Feb-201206: 43
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21921288,62411-Feb-201206: 27
Tcpip.sys6.1.7601.219211,902,96011-Feb-201206: 27
Cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21149482,67211-Feb-201205: 28
Tcpip.sys6.1.7600.211493,808,11211-Feb-201205: 28
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21921483,18411-Feb-201205: 22
Tcpip.sys6.1.7601.219213,814,76811-Feb-201205: 22

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_7bc2f72213d974bff0b086036c6242de_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21149_none_29d9525a2da453ea.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)11-Feb-2012
Th?i gian (UTC)11: 42
Tên t?pX86_cf9315eaabbf3cd18982fad4adab4936_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21921_none_0a26c38938071838.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)11-Feb-2012
Th?i gian (UTC)11: 42
Tên t?pX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21149_none_b3ad299ee0b38df5.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,834
Ngày (UTC)11-Feb-2012
Th?i gian (UTC)06: 03
Tên t?pX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21921_none_b5a14df0ddd0c12c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,834
Ngày (UTC)11-Feb-2012
Th?i gian (UTC)05: 55
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_9f738eeb2bb64069eacfa18a3c873938_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21149_none_5956d5ff544c3faa.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)11-Feb-2012
Th?i gian (UTC)11: 42
Tên t?pAmd64_f6335c15f18b28199be581d6a9df2baf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21921_none_ac93877a95f0a82f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)11-Feb-2012
Th?i gian (UTC)11: 42
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21149_none_0fcbc5229910ff2b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,838
Ngày (UTC)11-Feb-2012
Th?i gian (UTC)07: 06
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21921_none_11bfe974962e3262.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,838
Ngày (UTC)11-Feb-2012
Th?i gian (UTC)06: 54
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_e044d293ef2ba09977577b1edc9ddf8e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21921_none_c37dee8ee0c6daaa.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)11-Feb-2012
Th?i gian (UTC)11: 42
Tên t?pIa64_e89340469ef973098238c0c5961d8d82_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21149_none_498ed1644367f8bb.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)11-Feb-2012
Th?i gian (UTC)11: 42
Tên t?pIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21149_none_b3aecd94e0b196f1.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,836
Ngày (UTC)11-Feb-2012
Th?i gian (UTC)06: 56
Tên t?pIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21921_none_b5a2f1e6ddceca28.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,836
Ngày (UTC)11-Feb-2012
Th?i gian (UTC)06: 46

Thu?c tính

ID c?a bài: 2675785 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2675785 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2675785

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com