Mô t? c?a tích l?y các C?p Nh?t cho IM m?t chuyên gia cho Microsoft Lync Server 2010: năm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2677043
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đó c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t tích l?y cho IM m?t chuyên gia cho Microsoft Lync Server 2010 mà là ngày tháng, 2012.
Bài vi?t này mô t? các m?c sau đây v? gói:
  • Nh?ng v?n đ? mà các gói ph?n m?m C?p nh?t các b?n s?a l?i.
  • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t gói.
  • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t gói.
  • Cho dù gói b? thay th? b?ng b?t k? khác gói.
  • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? đăng k?.
  • Các t?p tin có ch?a gói.

GI?I THI?U

Thay đ?i cho phiên b?n 1.5

Phiên b?n m?i nh?t c?a IM m?t chuyên gia s? thay th? phiên b?n 1.0 c?a h? th?ng đư?c phát hành vào tháng 3 năm 2011. Đ?i v?i các phiên b?n 1.5 c?a IM m?t b?n phát hành chuyên gia, có r?t nhi?u tính năng b? sung và c?p nh?t ph?n m?m.

Gói này cho phép các tính năng

H? tr? tài nguyên r?ng
Phiên b?n 1.0 c?a IM m?t chuyên gia không làm vi?c cho các t? ch?c nơi Lync đ? đư?c thi?t l?p v?i c?u h?nh tài nguyên r?ng.Lo?i c?u h?nh có m?t t?p h?p các ngư?i s? d?ng có thông tin như đ?a ch? Session Initiation Protocol (SIP) trong m?t tên mi?n khác nhau và r?ng t? m?t trong đó có ngư?i dùng tài kho?n ngư?i dùng th?c t?. V? v?y, khi ngư?i dùng truy c?p vào IM m?t trang web chuyên gia, các trang web không th? xác đ?nh v? trí các thông tin v? nh?ng ngư?i s? d?ng. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, phiên b?n 1.5 c?a IM m?t chuyên gia c?i thi?n cách r?ng SIP, tên và đ?a ch? email c?a m?t ngư?i dùng đư?c l?y do đó ngư?i dùng có th? t?m ki?m ngu?n tài nguyên r?ng và r?ng hi?n t?i. IM m?t chuyên gia bây gi? cung c?p m?t cơ ch? c?u h?nh cao tinh vi đ? cho các qu?n tr? viên xác đ?nh như th? nào ngư?i s? d?ng danh tính đư?c gi?i quy?t t? Active Directory.

Content-type thích ?ng

N?u thư đư?c g?i b?i IM m?t chuyên gia không th? đư?c nh?n b?i các khách hàng, sau đó h? th?ng im m?t chuyên gia s? t? đ?ng chuy?n sang văn b?n thu?n và s? d?ng đ?ng b?ng văn b?n cho ph?n c?n l?i c?a cu?c đàm tho?i sau khi h? th?ng resends tin nhaén hieän haønh. Ví d?, m?t s? khách hàng Lync 2010 không th? x? l? thư HTML. N?u IM m?t chuyên gia phát hi?n đó g?i m?t tin nh?n cho m?t khách hàng mà không th? x? l? HTML, nó s? t? đ?ng chuy?n sang văn b?n thu?n và s? d?ng đ?ng b?ng văn b?n cho ph?n c?n l?i c?a cu?c đàm tho?i sau khi g?i tin nhaén hieän haønh. S? xu?t hi?n c?a thích ?ng đư?c qu?n l? b?i m? l?i SIP, IM m?t chuyên gia s? nh?n đư?c khi nó c? g?ng đ? ti?p nh?n thông báo đ?u tiên trong cu?c đàm tho?i. CácBotSipErrorCodesForPlainTextResend tham s? c?u h?nh có th? đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh danh sách các m? l?i SIP mà content-type thích ?ng nên đư?c th?.

Đ?c đi?m k? thu?t ki?u n?i dung thông đi?p

Tin nh?n có th? đư?c g?i như đ?ng b?ng văn b?n ho?c HTML m?. Ngư?i dùng có th? xác đ?nh hành vi này b?ng cách s? d?ng cácBotMessageContentTypetham s? trong t?p tin Imx.config.

Lync 2010 Mobile và Outlook Web Access
Phiên b?n 1.5 c?a IM m?t chuyên gia h? tr? khách hàng đi?n tho?i di đ?ng Lync 2010 và Outlook Web Access (OWA). Ví d?, phiên b?n 1.5 c?a IM m?t chuyên gia th? làm vi?c v?i iPad, iPhone, và Windows Phone.

Ch?y như d?ch v?
Phiên b?n 1.5 c?a IM m?t chuyên gia có th? đư?c c?u h?nh đ? ch?y như d?ch v? Windows. Đi?u này cho phép hành vi IM m?t chuyên gia đư?c c?u h?nh đ? t? kh?i đ?ng khi kh?i đ?ng l?i máy ch? lưu tr? các Bot.

Lưu ? Bot có th? v?n c?n ch?y như m?t t?p tin th?c thi.

H?i tho?i sau
N?u m?t ?ng c? viên answerer không mu?n tr? l?i m?t l?i m?i câu h?i h? nh?n đư?c thông qua IM, ?ng c? viên answerer bây gi? có th? ch?n đăng k? vào cu?c đàm tho?i b?ng cách g? "làm theo" tin nh?n đ? đáp ?ng v?i l?i m?i. Sau đo?n đ?i tho?i gi?a asker và khác answerer, nh?ng ngư?i theo t?t c? s? đư?c g?i qua email m?t liên k?t đ?n b?ng đi?m c?a h?p tho?i trên IM m?t trang web chuyên gia. Ngày IM m?t trang web chuyên gia, nh?ng ngư?i theo c?ng có th? thêm theo d?i ? ki?n và câu tr? l?i b? sung.

Th?ng kê s? d?ng trên trang ch?
Qu?n tr? viên bây gi? có th? hi?n th? th?ng kê s? d?ng trên trang ch? c?a IM m?t chuyên gia. Đi?u này bao g?m m?t bi?u đ? thanh x?p ch?ng lên nhau c?a các x?p h?ng đư?c phân công đ? tr? l?i câu h?i và s? li?u khác như th?i gian trung b?nh đ? tr? l?i và trung b?nh s? lư?ng ngư?i s? d?ng đang liên l?c v?i đ? có đư?c m?t answerer.

Qu?n l? b? nh?
Các Bot bây gi? nên tiêu th? ít b? nh? trên máy ch? mà nó đang ch?y, đ?c bi?t là khi các Bot đang ch?y trong m?t th?i gian kéo dài. Đ? làm đi?u này, phiên b?n 1.5 c?a IM m?t chuyên gia lưu tr? ít hơn trong b? nh? và đ?nh k? xóa c?u trúc d? li?u trong b? nh?.

H? tr? cho các bi?u th?c thông thư?ng ph?c t?p hơn PageCrawler
Các PageCrawler bi?u th?c thông thư?ng bây gi? h? tr? bi?u th?c thông thư?ng nhi?u cho cùng m?t trang và nhi?u tr?n đ?u nhóm cho m?t trang trong cùng m?t bi?u hi?n thư?ng xuyên. Đi?u này cho phép các qu?n tr? viên gi?i nén nhi?u kho?n m?c t? m?t trang web b?ng cách s? d?ng m?t bi?u th?c duy nh?t, nhi?u bi?u th?c thông thư?ng, ho?c m?t s? k?t h?p c?a hai.

Vi?c thi?t đ?t l?i t?nh tr?ng Bot
Phiên b?n 1.5 c?a IM m?t chuyên gia cho phép qu?n tr? viên t?p c?a Bot Lync t?nh tr?ng bi?n sau khi t?nh tr?ng c?a Bot Lync đ? đư?c thi?t l?p đ? "Always." tr?c tuy?n
Trong phiên b?n 1.0 c?a IM m?t chuyên gia, ngay sau khi các Bot đ? đư?c thi?t l?p đ? m?t "luôn luôn Online" nhà nư?c, nó có th? không đư?c undone b?i IM m?t chuyên gia.

Gói này cho phép các tính năng

B?nh thư?ng hoá đ?a ch? SIP
Trong phiên b?n 1.0 c?a IM m?t chuyên gia, đ?a ch? SIP không đ? đư?c chu?n hoá. Trong các công ty v?i tên mi?n ch? hoa, đi?u này gây ra không ph?i là m?t tr?n đ?u gi?a các ngư?i dùng đ?a ch? SIP theo chúng tôi bi?t chúng. V?n đ? này đư?c gi?i quy?t trong phiên b?n 1.5 c?a IM m?t chuyên gia, do đó, r?ng IM m?t chuyên gia normalizes t?t c? đ?a ch? SIP b?i lowercasing các nhâm nhi và nh?ng ph?n mi?n và r?i kh?i ph?n tên ngư?i dùng không thay đ?i.

C?u h?nh PageCrawler
Phiên b?n 1.5 c?a IM m?t chuyên gia s?a ch?a l?i x?y ra v?i phân tích c?a các l?nh v?c đ?c bi?t. Ví d?, phiên b?n 1.5 c?a IM m?t chuyên gia s?a ch?a l?i x?y ra v?i phân tích c?a đ?a ch? email, SIP, và SIPALIAS. Các l?nh v?c đ?c bi?t đư?c thay th? b?ng đ?a ch? email c?a ngư?i dùng hi?n t?i, SIP, và nhâm nhi bí danh.

Trang web viewstate xác nh?n
Th?nh tho?ng, ngư?i dùng s? nh?n đư?c m?t "xác nh?n c?a viewstate MAC không là ngo?i l? khi h? s? d?ng các h?nh th?c trên IM m?t trang web chuyên gia. V?n đ? này đư?c gi?i quy?t b?i phiên b?n 1.5 c?a IM m?t chuyên gia.

GI?I PHÁP

C?p nh?t thông tin gói

Trung tâm t?i v?

Sau đây t?p tin có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói IManExpert.msi bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng ba 2012

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Lưu ? B?n c?p nh?t này có th? đư?c cài đ?t m?t m?nh, ho?c nó có th? đư?c cài đ?t đ? c?p nh?t m?t IM hi?n ti?n tr?nh cài đ?t chuyên gia. N?u b?n cài đ?t nó đ? c?p nh?t m?t IM hi?n ti?n tr?nh cài đ?t chuyên gia, tham kh?o hư?ng d?n trong chương 3 c?a tài li?u hư?ng d?n IMX_Admin_SetupMaintain. Đ? t?i v? tài li?u hư?ng d?n IMX_Admin_SetupMaintain, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
IM m?t chuyên gia cho Microsoft Lync Server 2010 tài li?u hư?ng d?n

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

C?p Nh?t tích l?y này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Đăng k? thông tin

S? d?ng m?t trong các C?p Nh?t gói trong gói này, b?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? các s? đăng k?.

Chi tieát taäp tin

Các phiên b?n toàn c?u C?p nh?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
IManExpert.msi
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Adtester.exe4.0.7577.407613,5923-Mar-126: 59x 86
Adtester.exe.configKhông áp d?ng1223-Mar-123: 06Không áp d?ng
Misclib.dll4.0.7577.407672,4643-Mar-126: 57x 86
Bot.exe4.0.7577.407692,9363-Mar-126: 59x 86
Bot.exe.configKhông áp d?ng12428-Feb-122: 35Không áp d?ng
Botlib.dll4.0.7577.407647,8883-Mar-126: 56x 86
Dblib.dll4.0.7577.407672,4643-Mar-127: 00x 86
Misclib.dll4.0.7577.407672,4643-Mar-126: 57x 86
Searchlib.dll4.0.7577.407613,5923-Mar-126: 59x 86
Encrypter.exe4.0.7577.407617,1763-Mar-126: 59x 86
Misclib.dll4.0.7577.407672,4643-Mar-126: 57x 86
Dblib.dll4.0.7577.407672,4643-Mar-127: 00x 86
Indexer.exe4.0.7577.407617,1683-Mar-126: 58x 86
Indexer.exe.configKhông áp d?ng12428-Feb-122: 35Không áp d?ng
Misclib.dll4.0.7577.407672,4643-Mar-126: 57x 86
Botlib.dll4.0.7577.407647,8883-Mar-126: 56x 86
Misclib.dll4.0.7577.407672,4643-Mar-126: 57x 86
Monitor.exe4.0.7577.407617,6803-Mar-126: 59x 86
Monitor.exe.configKhông áp d?ng12428-Feb-122: 35Không áp d?ng
Dblib.dll4.0.7577.407672,4643-Mar-127: 00x 86
Misclib.dll4.0.7577.407672,4643-Mar-126: 57x 86
Pagecrawler.exe4.0.7577.407647,8963-Mar-126: 59x 86
Pagecrawler.exe.configKhông áp d?ng12428-Feb-122: 35Không áp d?ng
Imx.configKhông áp d?ng12,7973-Mar-123: 06Không áp d?ng
Imxdata.SQLKhông áp d?ng58228-Feb-122: 35Không áp d?ng
Imxfulltext.SQLKhông áp d?ng84928-Feb-122: 35Không áp d?ng
Imxtables.SQLKhông áp d?ng7,8943-Mar-123: 06Không áp d?ng
Imxupgrade.SQLKhông áp d?ng7443-Mar-123: 06Không áp d?ng
Admin.aspxKhông áp d?ng8.1003-Mar-123: 06Không áp d?ng
API.aspxKhông áp d?ng12128-Feb-122: 35Không áp d?ng
Contact.aspxKhông áp d?ng2.52928-Feb-122: 35Không áp d?ng
Conversation.aspxKhông áp d?ng5,2073-Mar-123: 06Không áp d?ng
Default.aspxKhông áp d?ng10,7793-Mar-123: 06Không áp d?ng
Forward.aspxKhông áp d?ng3,8913-Mar-123: 06Không áp d?ng
Global.asaxKhông áp d?ng11328-Feb-122: 35Không áp d?ng
HOWTO.aspxKhông áp d?ng5,76228-Feb-122: 35Không áp d?ng
Leaderboard.aspxKhông áp d?ng2.20528-Feb-122: 35Không áp d?ng
Privacystatement.htmKhông áp d?ng11,11828-Feb-122: 35Không áp d?ng
Questions.aspxKhông áp d?ng3.79328-Feb-122: 35Không áp d?ng
Stats.aspxKhông áp d?ng2,67628-Feb-122: 35Không áp d?ng
Web.configKhông áp d?ng8,37128-Feb-122: 35Không áp d?ng
Antixsslibrary.dll4.2.0.062,7443-Mar-123: 06x 86
Dblib.dll4.0.7577.407672,4643-Mar-127: 00x 86
Misclib.dll4.0.7577.407672,4643-Mar-126: 57x 86
Searchlib.dll4.0.7577.407613,5923-Mar-126: 59x 86
Website.dll4.0.7577.4076109,3283-Mar-126: 59x 86
All.CSSKhông áp d?ng4,50628-Feb-122: 35Không áp d?ng
Lt7.CSSKhông áp d?ng25628-Feb-122: 35Không áp d?ng
BG-c.gifKhông áp d?ng4428-Feb-122: 35Không áp d?ng
BG-n?i dung-holder.gifKhông áp d?ng5028-Feb-122: 35Không áp d?ng
BG-header.gifKhông áp d?ng71728-Feb-122: 35Không áp d?ng
BG-heading.gifKhông áp d?ng15028-Feb-122: 35Không áp d?ng
BG-l.gifKhông áp d?ng12128-Feb-122: 35Không áp d?ng
BG-main.gifKhông áp d?ng9228-Feb-122: 35Không áp d?ng
BG-r.gifKhông áp d?ng12028-Feb-122: 35Không áp d?ng
BG-th?-flat.gifKhông áp d?ng1.277 ngư?i28-Feb-122: 35Không áp d?ng
Logo.pngKhông áp d?ng17,07628-Feb-122: 35Không áp d?ng
Mslync-logo.pngKhông áp d?ng2.427 ngư?i28-Feb-122: 35Không áp d?ng
Msresearch-logo.pngKhông áp d?ng4,45428-Feb-122: 35Không áp d?ng
D?u phân cách-header.gifKhông áp d?ng10028-Feb-122: 35Không áp d?ng
Default.aspxKhông áp d?ng12,38528-Feb-122: 35Không áp d?ng

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tri?n khai Lync Server 2010 trong tài nguyên r?ng, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Làm th? nào đ? tri?n khai Lync Server 2010 trong tài nguyên r?ng

THÔNG TIN THÊM

Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2677043 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbfix atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2677043 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2677043

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com