Kh?c ph?c: Tư 2012 Update cho Visual Studio 11 Beta

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2677574 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? thông tin v? 2012 tháng C?p Nh?t cho Visual Studio 11 Beta. Ngoài ra, bài vi?t này li?t kê các v?n đ? đó c? đ?nh và nh?ng c?i ti?n công ngh? mà đư?c thêm vào trong Visual Studio 11 Beta.

Thông tin thêm

hệ điều hành đư?c h? tr?:

 • Windows 7 (x 86 và x 64)
 • Windows 8 ngư?i tiêu dùng xem trư?c (x 86 và x 64)
 • Windows Server 2008 R2 (x 64)
 • Windows Server 8 Beta (x 64)

Yêu c?u ph?n m?m

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, m?t trong các chương tr?nh Visual Studio 11 Beta đư?c h? tr? sau đây ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n:
 • Visual Studio 11 cu?i cùng Beta
 • Visual Studio 11 Premium Beta
 • Visual Studio 11 chuyên nghi?p Beta
 • Visual Studio 11 Express Beta cho Windows 8
 • Visual Studio 11 Express Beta cho Web
 • Nhóm Explorer cho Visual Studio 11 Beta

cài đ?t chuyên bi?t ghi chú

B?n c?p nh?t này s? m?t th?i gian b? sung cho m?i gói ngôn ng? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. N?u t?t c? các gói ngôn ng? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính, b?n c?p nh?t này có th? m?t g?n m?t gi?. Chúng tôi có đ?a ch? này trong m?t C?p Nh?t trong tương lai.

C?p Nh?t áp d?ng cho t?t c? các phiên b?n đ?a hoá c?a Visual Studio, m?c dù m?t s? dây trong thi?t l?p cài đ?t chuyên bi?t và dây đư?c C?p Nh?t trong b?n C?p Nh?t không b?n đ?a hoá. Ngoài ra, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t thi?t l?p có th? không chính xác b?ng ti?ng Anh trong m?t s? c?u h?nh. Đi?u này có th? đư?c b? qua và s? đư?c gi?i quy?t trong m?t b?n phát hành trong tương lai.

Tr?nh cài đ?t chuyên bi?t s? hi?n th? không chính xác r?ng nó C?p Nh?t Visual Studio 11 Beta đ? phiên b?n 50216.0. Phiên b?n đúng c?a b?n c?p nh?t này là 50323.1.

Thêm công ngh? c?i ti?n và các v?n đ? đó c? đ?nh trong Visual Studio 11 Beta

C?i ti?n tính năng trong đơn v? th? nghi?m Explorer

H? th?ng đơn v? th? nghi?m Explorer nhóm đ? đư?c thay đ?i như sau:
 • Không gây nh?m l?n con trang
 • Danh sách đơn gi?n, d? hi?u và nhóm mà s? hi?n th? t?t c? các th? nghi?m c?a b?n

C?i ti?n tính năng trong IntelliTrace

B?n tóm t?t IntelliTrace bây gi? bao g?m các web site yêu c?u thông tin. D? li?u này có s?n khi b?n s? d?ng các IntelliTrace Collector thu th?p d? li?u t? các ?ng d?ng đư?c lưu tr? trong Internet Information Services. Quá tr?nh này đư?c mô t? trong các hư?ng d?n t?m th?y trên MSDN.

?n đ?nh c?i ti?n

 • C? đ?nh m?t v? tai n?n x?y ra khi b?n s? d?ng các T?m hộp thoại menu thả xuống b?ng cách s? d?ng chu?t.
 • C? đ?nh m?t v?n đ? mà trong đó các nhà thi?t k? XAML trong Visual Studio 11 Beta tai n?n ngay sau khi b?n c? g?ng đ? m? m?t tài li?u XAML. Tai n?n này x?y ra v? các ph? thu?c cho các nhà thi?t k? XAML n?m trong m?c tin thư thoại mà không có quy?n c?a m?nh đư?c đ?t đúng. Không đúng quy?n x?y ra v? m?t l?i trong Visual Studio thi?t l?p. Các đi?u ki?n mà b?n có kh? năng g?p tai n?n này là như sau:
  • B?n đ? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio vào v? trí nondefault. Ví d?, Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t đ? C:\Windows, và b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio đ? D:\MyFolder.
  • B?n nâng c?p h? th?ng c?a b?n đ? Windows 8 ngư?i tiêu dùng xem trư?c t? m?t Windows 7 cài đ?t chuyên bi?t hi?n có.
  • B?n đang làm vi?c trên m?t ?ng d?ng Windows Store, trong b?t k? ngôn ng? (C#, Visual Basic, C++), và b?n đang c? g?ng m? m?t t?p tin XAML.
 • C? đ?nh m?t treo ho?c tai n?n khi b?n ch?nh s?a m?t t?p tin dao c?o ho?c .cshtml ho?c .vbhtml t?p tin tên m? r?ng cùng v?i HTML indenting tùy ch?n thi?t l?p đ? s? d?ng Block. Tùy ch?n indenting HTML m?c đ?nh là Thông minh. Nhưng v? Block là l?a ch?n cho các phiên b?n trư?c đó c?a Visual Studio, n?u m?t ngư?i s? d?ng có m?t phiên b?n c? c?a Visual Studio đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t c?nh nhau v?i Visual Studio 11 Beta, các Block tùy ch?n đ? di cư và c?ng s? gây ra tai n?n này.
 • C? đ?nh m?t v? tai n?n x?y ra khi b?n duy?t đ? các Phông ch? và màu s?c hộp thoại. Tai n?n này x?y ra v? m?t b? nh? cache không h?p l?.

C?i thi?n hi?u su?t

 • Lo?i b? s? ch?m tr? lâu dài khi b?n c? g?ng đ? di chuy?n m?t C# t?p tin ngay l?p t?c sau khi b?n m? nó.
 • Lo?i b? m?t đóng băng kéo dài đ?n năm giây trong giao di?n khi b?n đang đánh máy trong C# d? án s? d?ng SupportsAysncPattern.

Nhóm Explorer

S?a ch?a m?t v?n đ? khi k?t n?i t?i nhóm d? án đ?i tho?i trong t?i ch? đ? s? hi?n th? văn b?n màu đen trên m?t n?n đen.

D? án C++

S?a ch?a m?t v?n đ? trong Visual Studio 2010 ho?c m?t d? án Visual Studio 11 Beta s? d?ng Visual Studio 2010 n?n t?ng công c? b?. Đây là m?c đ?nh cho Visual Studio 2010. Tuy nhiên, b? công c? có th? đư?c ch?n trong Visual Studio 11 Beta. V?n đ? x?y ra khi thi?t l?p công c? đ? đư?c n?p trong Visual Studio 11 Beta, và b? công c? s? không ch?y khi b?n s? d?ng l?nh bàn phím CTRL + F5 ho?c F5.

Kh? năng m? r?ng và VSIP ki?m soát b?n s?a l?i

 • Windows Presentation Foundation (WPF), Winforms, và điều khiển Web ph? thu?c vào h?i đ?ng ki?m nh?p t?i AssemblyFoldersEx không có th? đư?c hi?n th? trong h?p công c? Visual Studio sau khi cài đ?t chuyên bi?t. H?i đ?ng ki?m nh?p t?i AssemblyFoldersEx ?nh hư?ng đ?n đi?u khi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t t? dư?i đây:
  • AssemblyFoldersEx
  • Registry subkey sau đây:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\VisualStudio\11.0\ToolboxControlsInstaller
  • Các Ch?n kho?n m?c h?p công c? hộp thoại
  • H?i đ?ng đư?c kéo đ?n h?p công c? t? Window Explorer
  Th?t không may, các đi?u khi?n đ? đư?c tác gi? b?ng cách s? d?ng Silverlight v?n c?n có v?n đ? này. V?n đ? này đang đư?c gi?i quy?t cho m?t b?n phát hành sau đó.
 • C? đ?nh m?t v?n đ? trong đó qu?c h?i có nhi?u WPF đi?u khi?n đ? di?n m?t th?i gian dài đ? n?p vào h?p công c?.
 • S?a ch?a m?t v?n đ? trong đó WPF đi?u khi?n đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t vào b? đ?m ?n toàn c?u h?i (G?C) có th? không đư?c s? d?ng trong h?p công c?.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2677574 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio 2012 Beta
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbprb kbmt KB2677574 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2677574

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com