Negaid?ti tiek par?d?ts v?rds "Globale Adreslijst" holandie?u valod?, atpaka?ce?a un navig?cijas r?t? OWA Exchange Server 2010 SP2 vid?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2677598 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Piesakoties lietot?ja pastkastei, izmantojot Outlook Web Access (OWA), Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 (SP2) vid?.
 • Noklik??in?t uz Opcijas, un p?c tam noklik??iniet uz Apskatiet opcijas pieteikties Exchange Control Panel.
 • Noklik??in?t uz Iestat?jumus, un p?c tam noklik??iniet uz Re?ion?l?.
 • Programm? Valodas nolai?amaj? sarakst?, izv?lieties Nederlands (Nederland), un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t.
??d? gad?jum? v?rds "Globale Adreslijst" holandie?u valod? negaid?ti iedegas OWA atpaka?ce?a un navig?cijas r?t?.

Piez?me V?rds ir "Pasts", ang?u valod?.


RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet ??das valodas pakotne sai??is Microsoft vietn?:
Language Pack paka lejupiel?d?t no Microsoft vietnes
Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? instal?t ?o valodu pakotnes sai??is, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz Lejupiel?d?t lai s?ktu lejupiel?di. Vai atlasiet citu valodu no nolai?am? saraksta un p?c tam noklik??iniet uz Iet.
 2. Veiciet vienu no ??m darb?b?m:
  • Lai nekav?joties instal?tu ?o valodu pakotnes sai??is, noklik??iniet uz Atv?rt vai Palaist no t?s pa?reiz?j?s atra?an?s vietas.
  • Kop?t ?o valodu pakotnes sai??is disk? un v?l?k to instal?t, noklik??iniet uz Saglab?t vai Saglab?t k? saglab?t ?o valodu pakotnes sai??is j?su disk?.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 2677598 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 22. febru?ris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbmt KB2677598 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2677598

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com