Kh?c ph?c: M?t b?n ghi Dịch vụ Web không thành công khi m?t nhà tích h?p giao d?ch.NET Framework h?i bao g?m m?t phương pháp v?i "Bao g?m các tham s? b?i c?nh" tài s?n đư?c thi?t l?p đ? "Tru...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2677893 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n có m?t h? th?ng đang ch?y Microsoft Host Integration Server 2010 v?i m?t trong các b?n C?p Nh?t c?a ngư?i tích l?y sau đây áp d?ng:
    • 2616519 Tích l?y gói 2 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010
    • 2533330 Tích l?y gói 1 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010
  • B?n t?o ra m?t m?i giao d?ch nhà tích h?p (TI).NET Framework h?i b?ng cách s? d?ng các nhà thi?t k? TI trong Visual Studio.
  • B?n đ?nh ngh?a m?t phương pháp có nh?ngBao g?m tham s? b?i c?nh b?t đ?ng s?n thi?t l?p đ? S? th?t.
  • B?n t?o ra m?t b?n ghi Dịch vụ Web đ? tiêu th? TI.NET Framework Cynulliad.

Trong trư?ng h?p này, các b?n ghi Dịch vụ Web không thành công và tr? v? m?t thông báo l?i tương t? v?i sau khi TI.NET Framework h?i đang đư?c tiêu th?:

Không th? serialize thành viên Microsoft.HostIntegration.TI.BaseRemoteEnvironment.VendorREEntries c?a lo?i System.Collections.Hashtable, b?i v? nó th?c hi?n IDictionary.

Lưu ? V?n đ? này không x?y ra khi các Bao g?m tham s? b?i c?nh tài s?n đư?c thi?t l?p đ? Sai.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix gi?i quy?t v?n đ? này đư?c bao g?m trong gói tích l?y 3 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói tích l?y, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2654652 Tích l?y gói 3 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2677893 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2677893 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2677893

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com