Thông tin v? l?ch ki?m tra công c? cho Outlook (CalCheck)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2678030 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Công c? ki?m tra l?ch cho Outlook (CalCheck) là m?t chương tr?nh dòng lệnh đ? ki?m tra l?ch Microsoft Outlook cho v?n đ?. Công c? s? m? ra m?t Outlook tin thư thoại c?u h?nh đ? truy c?p l?ch Outlook. Nó th?c hi?n khác nhau ki?m tra cài đ?t chuyên bi?t chung, ch?ng h?n như quy?n, r?nh/b?n xu?t b?n, c?u h?nh đ?i di?n, và t? đ?ng đ?t ph?ng. Sau đó, m?i m?c trong m?c tin thư thoại l?ch Outlook ki?m tra cho bi?t các v?n đ? có th? gây ra hành vi b?t ng?, ch?ng h?n như cu?c h?p mà dư?ng như thi?u.

Công c? CalCheck sau đó t?o ra m?t báo cáo có th? đư?c s? d?ng đ? giúp ch?n đoán v?n đ? m?c ho?c đ? giúp xác đ?nh xu hư?ng.

Thông tin thêm

Đ? s? d?ng CalCheck, l?ch Outlook ph?i cư trú trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft Exchange Server. Công c? làm vi?c v?i IMAP, v?i POP3, hay v?i tài kho?n email-Exchange khác.

cài đ?t chuyên bi?t

Đ? t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t công c? ki?m tra l?ch cho Outlook, nh?p vào liên k?t sau đây đ? s? xem theo trang Microsoft Download Center. web site này c?ng li?t kê các yêu c?u h? th?ng và các bư?c đ? làm theo đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t các công c?.

http://www.Microsoft.com/Download/en/details.aspx?ID=28786

Lưu ? Các phiên b?n 64-bit c?a công c? này là đ? s? d?ng ch? v?i các phiên b?n Microsoft Outlook 2010 64-bit.

Ki?m tra đư?c th?c hi?n


Ki?m tra l?ch c? th? sau đây đư?c th?c hi?n và sau đó đư?c ghi l?i trong báo cáo:
 • Quy?n truy c?p vào l?ch
 • Các đ?i bi?u trên l?ch
 • Xu?t b?n thông tin r?nh/b?n
 • cài đ?t chuyên bi?t ph?ng g?n đây nh?t tr?c ti?p cho các h?p thư ho?c l?ch
 • T?ng s? m?c trong m?c tin thư thoại l?ch
Ki?m tra m?c c?p sau đây đư?c th?c hi?n và kí nh?p báo cáo:
 • Không có địa chỉ email t? ch?c (PR_SENT_REPRESENTING_EMAIL_ADDRESS)
 • Không có địa chỉ email ngư?i g?i (PR_SENDER_EMAIL_ADDRESS)
 • Không có b?t đ?ng s?n dispidRecurring (gây ra m?t m?c đ? không hi?n th? trong giao di?n tháng/ngày/tu?n)
 • Th?i gian t?n t?i c?a các thu?c tính dispidApptStartWholedispidApptEndWhole
 • Không có ch? đ? cho cu?c h?p x?y ra trong tương lai ho?c cho các cu?c h?p đ?nh k? (đăng m?t c?nh báo)
 • Thông báo l?p h?c ph?ng (đăng m?t c?nh báo)
 • dispidApptRecur (l?p l?i nh? phân l?n object [BLOB]) đư?c ki?m tra cho th?i gian t?ng th? B?t đ?u và k?t thúc l?n
 • Ki?m tra các kho?n m?c xung đ?t trong l?ch
 • Ki?m tra các m?c trùng l?p, d?a trên m?t s? tài s?n MAPI
 • Ki?m tra cho các cu?c h?p có ID đ?i tư?ng toàn c?u cùng ho?c có s?n ph?m nào
 • Ki?m tra m?c có th?i gian B?t đ?u, th?i gian k?t thúc ho?c l?p l?i thu?c tính đư?c đ?t thành 0 (năm 1601)
 • Ki?m tra m?c có th?i gian B?t đ?u, th?i gian k?t thúc ho?c l?p l?i năm trư?c đó hơn 1995 hay l?n hơn năm 2025
 • Ki?m tra các m?c có đ?c tính th?i gian B?t đ?u, th?i gian k?t thúc ho?c l?p l?i l?n hơn ranh gi?i Outlook
 • Ki?m tra m?c có hơn 10, 25, và 50 MB trong kích thư?c (đăng m?t c?nh báo)
 • Ki?m tra các m?c ch?a các t?p tin đính kèm hơn 25
 • Ki?m tra cho dù trong cu?c h?p đ?nh k? 1.250 (đăng m?t c?nh báo) và 1.300 cu?c h?p đ?nh k? (l?i đư?c báo cáo); 1.300 là gi?i h?n
 • Ki?m tra cho dù b?n là m?t ngư?i tham d? và b?n tr? thành t? ch?c m?t cu?c h?p
 • Ki?m tra d? li?u ngo?i l? trong các đ?m màu l?p l?i đ? đ?m b?o các trư?ng h?p ngo?i l? x?y ra trong th?i gian B?t đ?u và k?t thúc c?a d?ng
 • Ph?ng H?i ngh? ngo?i l? d? li?u trong các đ?m màu l?p l?i đ? đ?m b?o r?ng nó là kích thư?c chính xác
 • Báo cáo vào các m?t hàng k? ngh?

Hi?n tr? giúp và thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh

Ph?n sau đây mô t? các thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh có s?n đ? tùy ch?nh hành vi CalCheck.

CalCheck [-P<profilename></profilename>] [-L <filename></filename>] [-M<mailboxname></mailboxname>] [-N <display_name></display_name>] [-S<servername></servername>] [-O <path></path>]
[-C <version></version>] [-A] [-F]. [-R]. [-V]. [-No]


CalCheck-?

-P Tên h? sơ (n?u v?ng m?t, s? nh?c cho c?u h?nh)
-L Đư?ng d?n và tên t?p trong danh sách t?p tin (t?p tin li?t kê các tên và LegacyExchangeDN) c?a mailbox(es) đ? ki?m tra
-M H?p thư DN đư?c s? d?ng v?i -N (quá tr?nh ch? h?p thư đư?c ch? đ?nh)
-N tên hiển thị đư?c s? d?ng v?i - M (quá tr?nh ch? h?p thư đư?c ch? đ?nh)
-O Đư?ng d?n đ?u ra (n?u đư?c ch? đ?nh, vi?t ra các t?p tin đ? con đư?ng này; m?c đ?nh là m?c tin thư thoại hi?n t?i)
-C Phiên b?n đ? s? d?ng cho các văn ph?ng 2013 Click đ? ch?y k?ch b?n
-A T?t c? l?ch m?c đ?u ra đ? CALCHECK.CSV
-F T?o m?c tin thư thoại CalCheck và di chuy?n các m?c đư?c g?n c? l?i có
-R Đ?t m?t tin thư thoại báo cáo trong h?p thư đ?n v?i các t?p tin CalCheck.log
-V Ti?t ra c?a s? nh?c l?nh
-? In thư này

Lưu ? Thi?t b? chuy?n m?ch -L, -N, và -C là ngư?i m?i đ?n CalCheck Phiên b?n 2 (v. 2). Các tham s? -S trong phiên b?n 1 c?a CalCheck đư?c thay th? b?ng -L. Ngoài ra, v1 CalCheck -No chuy?n đ?i đư?c thay th? b?i các t?p tin CalCheck.cfg. Các t?p tin CalCheck.cfg đư?c gi?i thích trong các chi ti?t sau này trong bài vi?t này.

Lưu ? Các t?p tin CalCheck.log luôn luôn đư?c t?o ra. Các t?p tin CalCheck.log cho th?y b?t k? m?c nào mà có th? đ? đư?c c? đ?nh ho?c lo?i b? và c?ng cho th?y các x? l? thông tin.

Ví d?


M?c đ?nh: Nh?c nh? cho m?t c?u h?nh, và x? l? h?p thư trong đó h? sơ:
CalCheck

X? l? t?t c? h?p thư trên MyServer:
CalCheck -S MyServer

X? l? t?t c? h?p thư trên MyServer b?ng cách s? d?ng MyProfile như h? sơ đăng nh?p:
CalCheck -P MyProfile -S MyServer

Ch? h?p thư trong quá tr?nh MyProfile:
CalCheck -P MyProfile

X? l? h?p thư đư?c ch? đ?nh, và s? d?ng MyProfile như h? sơ đăng nh?p:
CalCheck -P MyProfile-M "/ o = org/ou = orgunit/cn = ngư?i nh?n/cn = UserA" -N "Ngư?i dùng A"

Danh sách Ti?n trình các h?p thư trong "C:\Directory\List.txt":

CalCheck -L "C:\Directory\List.txt"

Lưu ? "List.txt" c?n ph?i ? đ?nh d?ng c?a Get-Mailbox | FL ra bao g?m LegacyExchangeDN và tên hiển thị cho t?ng h?p thư:

Tên: tên hiển thị
LegacyExchangeDN: /o = ORG/ou = AdminGroup/cn = ngư?i nh?n/cn = h?p thư


X? l? m?t h?p thư và di chuy?n các l?i m?c vào m?c tin thư thoại CalCheck trong h?p thư, và đ?t m?t tin thư thoại báo cáo trong h?p thư đ?n:
CalCheck -F -R

X? l? m?t h?p thư d?a trên m?t c?u h?nh c? th? và các phiên b?n c?a Outlook. Đi?u này c?n thi?t khi b?n ch?y m?t side-by-side l?p đ?t văn ph?ng trong m?t k?ch b?n Click đ? ch?y:
CalCheck - C <####></####> -P MyProfile
Nơi<####></####> là phiên b?n Outlook, ví d? như "2007", "2010", ho?c "2013".

In thư này:
CalCheck-?


Ch?y CalCheck trong ch? đ? nhi?u h?p thư (danh sách)

Đ? x? l? m?t danh sách các h?p thư, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Cung c?p cho ngư?i dùng quy?n truy c?p đ?y đ? t?t c? các h?p thư trên m?t máy ch? Exchange ho?c t? ch?c Exchange.
  1. L?nh ghép ng?n PowerShell ví d? sau cho phép AdminB đ?y đ? quy?n truy c?p vào t?t c? các h?p thư trong OrgUnit2:

   Get-Mailbox - OrganizationalUnit "OrgUnit2" | Add-MailboxPermission-ngư?i dùng "AdminB" - AccessRights FullAccess
 2. T?o danh sách h?p thư, bao g?m tên hiển thị và LegacyExchangeDN.
  1. M? Exchange PowerShell b?t lên và ch?y l?nh tương t? như sau đây:

   Get-Mailbox-máy ch? "Tên_máy_ph?c_v?" | FL tên, LegacyExchangeDN | Out-Filepath_file_name>-chi?u r?ng 200

   nơi Tên_máy_ph?c_v? là tên c?a máy ch? và path_file_name là đư?ng d?n và tên t?p cho t?p .txt đ? t?o ra.
  2. Sao chép các t?p .txt cho các máy tr?m, nơi mà b?n s? ch?y CalCheck.
 3. Ch?y CalCheck trong ch? đ? nhi?u h?p thư.
  1. Trên m?t máy tr?m đ? cài đ?t chuyên bi?t Outlook, kí nh?p dư?i tên là ngư?i dùng có quy?n truy c?p đ?y đ? đ?n các h?p thư.
  2. T?o h? sơ Outlook m?i và đ?t c?u h?nh tài kho?n máy ch? Exchange đ? s? d?ng ch? đ? tr?c tuy?n.
  3. Ch?y CMD và sau đó thay đ?i vào m?c tin thư thoại CalCheck n?m ? đâu.
  4. Ch?y l?nh sau:

   CalCheck -L<path and="" filename=""></path>

   nơi<path and="" filename=""></path>là đư?ng d?n đ?n t?p .txt mà b?n đ? t?o trong bư?c 2.
Khi b?n ch?y CalCheck trong ch? đ? nhi?u h?p thư (danh sách), các t?p tin sau đây đư?c t?o ra:
 • CalCheckMaster.log - tóm t?t cho t?t c? các h?p thư đư?c x? l?
 • CalCheck__<mailbox></mailbox>.log - m?t cho m?i h?p thư, x? l?, nơi <mailbox></mailbox> là ph?n tên ngư?i nh?n c?a LegacyExchangeDN.

C?u h?nh t?p tin trong CalCheck Phiên b?n 2

CalCheck Phiên b?n 2 (v2) bây gi? bao g?m m?t t?p tin CalCheck.cfg. Này cfg file này n?m trong cùng m?c tin thư thoại nơi CalCheck.exe n?m. N?u file cfg là m?t tích, CalCheck v2 Hi?n th? các l?i và không ch?y. File cfg là ? định dạng văn bản thu?n tu?. Theo cách th? công, b?n có th? ch?nh s?a các t?p tin đ? kích ho?t ho?c vô hi?u hoá ki?m tra cá nhân. theo m?c đ?nh, t?t c? các th? nghi?m đư?c đ?t thành true. V? v?y, t?t c? các bài ki?m tra đư?c th?c hi?n theo m?c đ?nh.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2678030 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbmt KB2678030 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2678030

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com