OSD uzdevumus nerea???anu System Center Konfigur?cijas p?rvaldnieks 2007 SP2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2678547 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju. Oper?t?jsist?mu ievie?anas (OSD) uzdevumu izveide, uz vietu server?, kur? ir Microsoft sist?mu centra Konfigur?cijas p?rvaldnieks 2007 Service Pack 2 (SP2 uzst?d?tas). J?konfigur? instal?t virtu?lo lietojumprogrammas, kas atrodas Microsoft lietojumprogrammu virtualiz?cijas (App-V) sadales punktu, kas ir straum??anu, aktiviz? uzdevumu. ??d? gad?jum? uzdevuma OSD p?rst?j rea??t.

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?d??, ka pakalpojuma viet? nevar atrast paketi pareizi OSD procesa laik?.

RISIN?JUMS

??du labojumfailu pakotne nov?r? probl?mu, vietnes servera lomu sist?mas centru Konfigur?cijas p?rvaldnieks 2007 SP2. Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet ?o labojumfailu pakotne prim?r?s sist?mas centru Konfigur?cijas p?rvaldnieks 2007 SP2 vietni server?.

Pla??ku inform?ciju par so?iem, izvietot System Center Konfigur?cijas p?rvaldnieks 2007 SP2 site server labojumfailu pakotne, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
2477182Sist?mas centra Konfigur?cijas p?rvaldnieks 2007 labojumfailu instal??anas nor?d?jumi
Piez?me ?o labojumfailu pakotne var instal?t sist?mas centru Konfigur?cijas p?rvaldnieks 2007 SP2 vietu server?, kur? darbojas x x86 vai oper?t?jsist?mas x64 versija:
Sccm2007-sp2-2678547-x. 86-enu.msi

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?ze raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai Microsoft sist?mu centra Konfigur?cijas p?rvaldnieks 2007 SP2 uzst?d?tas.

Restart?jiet pras?ba

Ja aizverat konfigur?ciju p?rvaldnieka administrators konsole, pirms ?? labojumfaila, nav nepiecie?ams restart?t datoru.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

?? labojumfaila ang?u (ASV) versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?lais dators tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Sist?mu centra Konfigur?cijas p?rvaldnieks 2007 faila inform?ciju piez?mes
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Sccm2007ac-sp2-kb2678547-x. 86-enu.mspNav piem?rojams1,057,28001-Feb-201017: 25Nav piem?rojams
Tsmessaging.dll4.0.6487.2202494,95201-Feb-201017: 25x86
Tsmessaging.dll4.0.6487.22021,002,85601-Feb-201017: 25x64
Piez?me Var b?t da?i citi faili, kas j?atjaunina sakar? ar atkar?b?m. Tom?r to bin?rie faili netiek main?ti.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras jaunin?jums terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
824684Microsoft programmat?ras jaunin?jums standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2678547 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 27. marts - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbhotfixserver kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbmt KB2678547 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2678547

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com