M?t nhi?m v? cài đ?t chuyên bi?t ph?n m?m cài đ?t chuyên bi?t m?t ?ng d?ng ?ng d?ng-V d?ng đáp ?ng trong h? th?ng Trung tâm B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2678547 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây: B?n t?o m?t tác v? tri?n khai (OSD) hệ điều hành trên m?t máy ch? web site có Microsoft h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007 Service Pack 2 (SP2) đư?c cài đ?t chuyên bi?t. B?n đ?t c?u h?nh nhi?m v? đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t ?ng d?ng ?o n?m trên m?t đi?m phân ph?i ?o hóa ?ng d?ng Microsoft (?ng d?ng-V) đ? tr?c tuy?n đư?c kích ho?t. Trong trư?ng h?p này, trong m?t nhi?m v?, vi?c cài đ?t chuyên bi?t ph?n m?m cài đ?t chuyên bi?t các ?ng d?ng ?ng d?ng-V d?ng đáp ?ng.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? b?n ghi d?ch v? v? trí không đ?nh v? các gói ph?n m?m m?t cách chính xác trong quá tr?nh OSD.

Gi?i pháp

Các gói ph?n m?m hotfix sau gi?i quy?t v?n đ? này trong vai tr? máy ch? web site c?a h? th?ng Trung tâm B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix sau trên máy ch? web site chính c?a h? th?ng Trung tâm B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các bư?c đ? tri?n khai m?t gói hotfix đ? máy ch? web site h? th?ng Trung tâm B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2477182Hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007 hotfix
Lưu ?:Các gói ph?n m?m hotfix sau đây có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy ch? web site h? th?ng Trung tâm B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2 đang ch?y x 86 d?a trên orx64 d?a trên phiên b?n c?a h? đi?u hành:
Sccm2007-sp2-2678547-x 86-enu.msi

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i đ?n l?n c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ?: N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ?: Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có h? th?ng Trung tâm B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2 cài đ?t chuyên bi?t.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

N?u b?n đóng giao di?n đi?u khi?n qu?n tr? viên qu?n l? c?u h?nh trư?c khi youapply hotfix này, b?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin t?p

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và th?i gian cho nh?ng t?p đư?c li?t kê theo Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và th?i gian cho các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? theo th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i đ? l?ch th?i gian l?ch gi? (DST) Ngoài ra, ngày và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? thao tác trên các t?p.
H? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007 t?p tin thông tin ghi chú
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Sccm2007ac-sp2-kb2678547-x 86-enu.mspkhông áp d?ng1,057,28001 Tháng hai, 201017: 25không áp d?ng
Tsmessaging.dll4.0.6487.2202494,95201 Tháng hai, 201017: 25x 86
Tsmessaging.dll4.0.6487.22021,002,85601 Tháng hai, 201017: 25x 64
Lưu ?: Có th? có m?t s? các t?p tin C?p Nh?t do quan h? ph? thu?c. Tuy nhiên, nh?ng chương tr?nh c?a h? không thay đ?i.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2678547 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Giêng 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbhotfixserver kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbmt KB2678547 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2678547

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com