V?n đ? v?i nhi?u b? ki?m soát mi?n v?i Active Directory tích h?p các khu DNS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 267855 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Domain Name System (DNS) đăng SRV và tên mi?n b? đi?u khi?n (DC) Offender A records (đăng k? b?i Netlogon) và b?n ghi NS (đư?c g?i b?i các máy ch? DNS có th?m quy?n) trong m?t thư m?c ho?t đ?ng tích h?p DNS khu cho m?t s? DCs không th? làm vi?c trong m?t tên mi?n có ch?a m?t s? l?n các DCs (thư?ng hơn 800). N?u khu v?c Active Directory tích h?p DNS có cùng m?t tên như tên mi?n Active Directory, v?n đ? v?i vi?c đăng k? c?a a h? sơ và NS records ? khu g?c dư?ng như x?y ra trong m?t tên mi?n v?i hơn hơn 400 DCs. Ngoài ra, m?t ho?c nhi?u c?a các thông báo l?i sau đây có th? đư?c đăng nh?p trong s? ghi s? ki?n:
Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: DNS
Th? lo?i s? ki?n: không có
T? ch?c s? ki?n ID: 4011
Ngày: ngày 28/6/2000
Th?i gian: 7:50:13 PM
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: MACHINE1
Mô t?: các H? ph?c v? DNS là không th? thêm ho?c vi?t m?t b?n C?p Nh?t c?a tên mi?n tên xyz trong khu xyz.example.com vào thư m?c ho?t đ?ng. Ki?m tra thư m?c ho?t đ?ng ho?t đ?ng đúng và thêm ho?c C?p Nh?t tên mi?n này b?ng cách s? d?ng bàn đi?u khi?n DNS. D? li?u s? ki?n ch?a l?i.
D? li?u: 0000: 2a 23 00 00 * #...

Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: DNS
Th? lo?i s? ki?n: không có
S? ki?n ID: 4015
Ngày: ngày 28/6/2000
Th?i gian: 7:50:13 PM
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: MACHINE1
Mô t?: Máy ch? DNS đ? g?p ph?i m?t quan tr?ng l?i t? Active Directory. Ki?m tra r?ng Active Directory đang ho?t đ?ng đúng cách. D? li?u s? ki?n ch?a l?i.
D? li?u: 0000: 0b 00 00 00....

M? tr?ng thái cu?i cùng t? s? ki?n 4015, 0x00000b, ánh x? t?i l?i "Gi?i h?n LDAP_ADMIN_LIMIT_EXCEEDED qu?n tr? trên h? ph?c v? đ? vư?t quá."

S? ki?n lo?i: c?nh báo
S? ki?n ngu?n: NTDS Replication
S? ki?n Th? lo?i: sao chép
T? ch?c s? ki?n ID: 1093
Ngày: ngày 28/6/2000
Thời gian: 07:33:24
Ngư?i dùng: t?t c? m?i ngư?i
Máy tính: MACHINE1
Mô t?: các Đ?i l? nhân r?ng thư m?c (DRA) có th? không áp d?ng nh?ng thay đ?i đ? đ?i tư?ng DC=@,DC=xyz.example.com,CN=MicrosoftDNS,CN=System,DC=xyz,DC=example, DC = com (GUID 77d76064-f49e-4762-ba8c-324b6c518f11) b?i v? vi?c g?i đ?n thay đ?i nguyên nhân các đ?i tư?ng đ? vư?t quá gi?i h?n kích thư?c ghi cơ s? d? li?u. S? thay đ?i đ?n v?i thu?c tính 9017e (dnsRecord) s? đư?c h?u thu?n trong m?t n? l?c đ? làm cho b?n C?p Nh?t phù h?p v?i. Thêm vào thay đ?i các thu?c tính không đư?c áp d?ng ? đ?a phương, các giá tr? hi?n t?i c?a các thu?c tính trên h? th?ng này s? đư?c g?i đ?n t?t c? các h? th?ng đ? làm cho r?ng phiên b?n cu?i cùng. Đi?u này có ?nh hư?ng nullifying s? thay đ?i đ? ph?n c?n l?i c?a doanh nghi?p.
Đ?o ngư?c có th? đư?c công nh?n như sau: Phiên b?n 5474, th?i gian c?a s? thay đ?i 2000-06-28 19:33.24 và USN c?a 2873104.

S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: NTDS Sao chép
Th? lo?i s? ki?n: nhân r?ng
T? ch?c s? ki?n ID: 1101
Ngày: 6/28/2000
Th?i gian: 07:33:24
Ngư?i dùng: t?t c? m?i ngư?i
Máy tính: MACHINE1
Mô t?: Đ?i l? nhân r?ng thư m?c (DRA) đ? có th? thành công áp d?ng nh?ng thay đ?i đ? đ?i tư?ng DC=@,DC=xyz.example.com,CN=MicrosoftDNS,CN=System, DC = xyz, DC = ví d?, DC = com (GUID 77d76064-f49e-4762-ba8c-324b6c518f11) sau khi sao lưu ra m?t ho?c nhi?u thay đ?i thu?c tính. Ngay trư?c thư s? ch? ra nh?ng thu?c tính đ?o ngư?c. Xin lưu ? r?ng đi?u này s? có tác d?ng c?a nullifying s? thay đ?i nơi mà nó đ? đư?c th?c hi?n, gây ra các C?p Nh?t ban đ?u không ph?i là đ? có hi?u l?c. Các ngư?i kh?i nên đư?c thông báo r?ng s? thay đ?i c?a h? không đư?c ch?p nh?n b?i h? th?ng.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? Active Directory có m?t gi?i h?n c?a các giá tr? x?p x? 800 mà có th? đư?c k?t h?p v?i m?t đ?a đơn đ?i tư?ng. Trong m?t vùng Active Directory tích h?p DNS, DNS tên đư?c bi?u di?n b?i dnsNode đ?i tư?ng, và các DNS h? sơ đư?c lưu tr? như giá tr? trong các multi-valued dnsRecord thu?c tính vào đ?i tư?ng dnsNode, gây ra các thông báo l?i đư?c li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này đ? x?y ra.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các c?a s? m?i nh?t gói d?ch v? năm 2000
Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có các sau khi t?p tin thu?c tính ho?c sau này:
  Date    Time  Size    File name
  ---------------------------------------------------------
  02/08/2001 01:32p 5,090,728 Q267855_W2K_SP2_x86_en.EXE 
				
Hotfix này ch?a các b?n s?a l?i cho DNS và các thành ph?n Netlogon. Các b?n s?a l?i không lo?i b? gi?i h?n v? s? lư?ng h? sơ mà có th? đư?c thêm vào cho tên DNS cùng khi khu DNS là tích h?p v?i Active Directory, nhưng cung c?p m?t cơ ch? cho vô hi?u hóa đăng k? tên DNS không c?n thi?t c?a Offender A ghi SRV và DC và NS records trong m?t vùng Active Directory tích h?p DNS.

DNS Fix

Áp d?ng các hotfix cho m?i máy ch? DNS đang ch?y trên m?t DC. DNS ph?n c?a các hotfix c?ng có m?t phiên b?n C?p Nh?t c?a Dnscmd.exe đó là cài đ?t trong các SystemDrive: \Program Files\Support Công c? thư m?c. Sau khi b?n áp d?ng các hotfix, s? d?ng ho?c là m?t trong nh?ng đi?u sau đây phương pháp:

Phương pháp 1

N?u b?n mu?n ch? đ?nh m?t danh sách các máy ch? DNS có th? thêm NS h? sơ tương ?ng v?i m?nh vào m?t vùng c? th?, ch?n m?t máy ch? DNS và sau đó ch?y Dnscmd.exe v?i các / AllowNSRecordsAutoCreation chuy?n đ?i:
 • Đ? thi?t l?p m?t danh sách các đ?a ch? TCP/IP c?a các máy ch? DNS có s? cho phép đ? t? đ?ng t?o ra NS ghi l?i cho m?t vùng, s? d?ng cácdnscmd ServerName /Configzonename / AllowNSRecordsAutoCreation IPListb? ch? huy. Ví dụ:
  Dnscmd NS1 /config zonenamecom /AllowNSRecordsAutoCreation 10.1.1.1 10.5.4.2
 • Đ? xóa danh sách đ?a ch? TCP/IP c?a các máy ch? DNS mà có quy?n đ? t? đ?ng t?o b?n ghi NS cho m?t khu v?c và tr? v? các khu nhà nư?c m?c đ?nh khi m?i máy ch? DNS chính t? đ?ng thêm vào m?t khu b?n ghi NS tương ?ng v?i nó, s? d?ng các dnscmdServerName /Configzonename / AllowNSRecordsAutoCreationb? ch? huy. Ví dụ:
  Dnscmd NS1 /config zonenamecom /AllowNSRecordsAutoCreation
 • Đ? truy v?n danh sách đ?a ch? TCP/IP c?a các máy ch? DNS mà có quy?n đ? t? đ?ng t?o b?n ghi NS cho m?t vùng, s? d?ng cácdnscmd ServerName /zoneinfozonename / AllowNSRecordsAutoCreationb? ch? huy. Ví dụ:
  Dnscmd NS1 /zoneinfo zonenamecom /AllowNSRecordsAutoCreation
LƯU ?: Ch?y l?nh này trên ch? có m?t máy ch? DNS. Active Directory sao chép Lan truy?n các thay đ?i cho t?t c? các máy ch? DNS đang ch?y trên DCs trong cùng m?t tên mi?n.

Trong m?t môi trư?ng trong đó ph?n l?n các DNS DCs đ?i v?i tên mi?n đư?c đ?t t?i văn ph?ng chi nhánh và m?t s? ít đư?c đ?t trong m?t v? trí trung tâm, b?n có th? mu?n s? d?ng Dnscmd l?nh mô t? trư?c đó trong bài vi?t này đ? thi?t l?p IPList bao g?m ch? các DNS DCs tr?c thu?c Trung ương n?m. B?ng cách đó, ch? nh?ng DNS DCs tr?c thu?c Trung ương n?m thêm b?n ghi NS tương ?ng c?a h? khu v?c mi?n Active Directory.

Phương pháp 2

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

N?u b?n mu?n ch?n mà máy ch? DNS không thêm b?n ghi NS tương ?ng v?i m?nh đ? b?t k? thư m?c ho?t đ?ng tích h?p DNS khu, s? d?ng Registry Editor (Regedt32.exe) đ? c?u h?nh sau giá tr? đăng k? trên m?i ?nh hư?ng đ?n h? ph?c v? DNS:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Giá tr? đăng k?: DisableNSRecordsAutoCreation
Ki?u d? li?u: REG_DWORD
D? li?u t?m: 0x0 | 0x1
M?c đ?nh giá tr?: 0x0
Giá tr? này ?nh hư?ng đ?n t?t c? các vùng Active Directory tích h?p DNS. Các giá tr? có nh?ng ngh?a sau đây:
Value  Meaning
----------------------------------------------------------------------
 0   DNS server automatically creates NS records for all Active 
    Directory-integrated DNS zones unless any zone, that is hosted
    by the server, contains the AllowNSRecordsAutoCreation 
    attribute (described earlier in this article) that does not 
    include the server. In this situation, the server uses the 
    AllowNSRecordsAutoCreation configuration.

  1  DNS server does not automatically create NS records for all 
    Active Directory-integrated DNS zones, regardless of the 
    AllowNSRecordsAutoCreation configuration in the Active 
    Directory-integrated DNS zones.
					
LƯU ?: Windows 2000 thêm giá tr? này vào s? đăng k?. Đ? áp d?ng các thay đ?i giá tr? này, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i d?ch v? DNS Server.

N?u b?n mu?n ngăn ch?n các máy ch? DNS nh?t đ?nh t? thêm NS tương ?ng c?a h? h? sơ đ? tích h?p Active Directory DNS khu mà h? lưu tr?, b?n có th? s? d?ng giá tr? đăng k? DisableNSRecordsAutoCreation mô t? trư?c đó trong này bài vi?t.

Lưu ? r?ng n?u giá tr? đăng k? DisableNSRecordsAutoCreation đư?c thi?t l?p đ? 0x1, không ai trong s? các khu Active Directory tích h?p DNS đư?c t? ch?c b?i mà H? ph?c v? DNS s? ch?a các b?n ghi NS. V? v?y, n?u máy ch? này ph?i thêm c?a nó riêng NS ghi vào ít nh?t m?t Active Directory tích h?p DNS vùng là nó các máy ch?, không đ?t giá tr? s? đăng k? 0x1.

NETLOGON Fix

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Ph?n Netlogon c?a hotfix này cung c?p cho qu?n tr? viên l?n hơn ki?m soát như mô t? trư?c đó trong bài vi?t này. B?n nên áp d?ng các s?a ch?a cho m?i DC. Ngoài ra, đ? ngăn ch?n m?t DC c? năng đ?ng b?n C?p Nh?t c?a m?t s? b?n ghi DNS mà theo m?c đ?nh đư?c t? đ?ng C?p Nh?t b?i NETLOGON, s? d?ng Regedt32.exe đ? c?u h?nh giá tr? đăng k? sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters

Giá tr? đăng k?: DnsAvoidRegisterRecords
Ki?u d? li?u: REG_MULTI_SZ
Giá tr? này, ch? r? danh sách mnemonics tương ?ng v?i các B?n ghi DNS mà không nên đư?c đăng k? b?i này DC. LƯU ?: Thi?t l?p giá tr? danh sách phân cách nh?p mnemonics đư?c quy đ?nh trong b?ng dư?i đây. Danh sách các mnemonics bao g?m:
Mnemonic     Type DNS Record
--------------------------------------------------------------------------
LdapIpAddress  A   <DnsDomainName>
Ldap       SRV  _ldap._tcp.<DnsDomainName>
LdapAtSite    SRV  _ldap._tcp.<SiteName>._sites.<DnsDomainName>
Pdc       SRV  _ldap._tcp.pdc._msdcs.<DnsDomainName>
Gc        SRV  _ldap._tcp.gc._msdcs.<DnsForestName>
GcAtSite     SRV  _ldap._tcp.<SiteName>._sites.gc._msdcs.<DnsForestName>
DcByGuid     SRV  _ldap._tcp.<DomainGuid>.domains._msdcs.<DnsForestName>
GcIpAddress   A   gc._msdcs.<DnsForestName>
DsaCname     CNAME <DsaGuid>._msdcs.<DnsForestName>
Kdc       SRV  _kerberos._tcp.dc._msdcs.<DnsDomainName>
KdcAtSite    SRV  _kerberos._tcp.dc._msdcs.<SiteName>._sites.<DnsDomainName>
Dc        SRV  _ldap._tcp.dc._msdcs.<DnsDomainName>
DcAtSite     SRV  _ldap._tcp.<SiteName>._sites.dc._msdcs.<DnsDomainName>
Rfc1510Kdc    SRV  _kerberos._tcp.<DnsDomainName>
Rfc1510KdcAtSite SRV  _kerberos._tcp.<SiteName>._sites.<DnsDomainName>
GenericGc    SRV  _gc._tcp.<DnsForestName>
GenericGcAtSite SRV  _gc._tcp.<SiteName>._sites.<DnsForestName>
Rfc1510UdpKdc  SRV  _kerberos._udp.<DnsDomainName>
Rfc1510Kpwd   SRV  _kpasswd._tcp.<DnsDomainName>
Rfc1510UdpKpwd  SRV  _kpasswd._udp.<DnsDomainName>
				
LƯU ?: Windows 2000 không thêm giá tr? này vào s? đăng k?, và nó là không c?n thi?t đ? kh?i đ?ng l?i d?ch v? Netlogon. N?u các DnsAvoidRegisterRecords giá tr? đăng k? t?o ra ho?c s?a đ?i trong khi d?ch v? Netlogon d?ng ho?c C?p trong v?ng 15 phút đ?u tiên sau khi Netlogon b?t đ?u, thích h?p DNS nh?p di?n ra v?i m?t s? ch?m tr? ng?n (Tuy nhiên, s? ch?m tr? là không mu?n hơn 15 phút sau khi Netlogon b?t đ?u).

Vi?c đăng k? m?t b?n ghi DNS đư?c th?c hi?n b?i NETLOGON có th? c?ng đư?c s?a đ?i b?ng cách s? d?ng đăng k? RegisterDnsARecords giá tr?. Đ? bi?t thêm thông tin làm th? nào đ? làm như th?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
246804Làm th? nào đ? enable hay disable C?p Nh?t DNS trong Windows 2000 và Windows Server 2003
Lưu ? r?ng thi?t đ?t giá tr? s? đăng k? DnsAvoidRegisterRecords đư?c ưu tiên hơn RegisterDnsARecords registry thi?t đ?t giá tr? đ?i v?i không đăng k? máy ch? lưu tr? h? sơ (m?t):
 • DnsAvoidRegisterRecords ch?a LdapIpAddress GcIpAddress
  RegisterDnsARecords = 0x1
  Trong trư?ng h?p này, c? hai đ?u không đư?c bao g?m.
 • DnsAvoidRegisterRecords ch?a GcIpAddress
  RegisterDnsARecords = 0x1
  Trong trư?ng h?p này, LdapIpAddress đư?c đăng k?, và GcIpAddress không đư?c đăng k?.
 • DnsAvoidRegisterRecords ch?a LdapIpAddress
  RegisterDnsARecords = 0x1
  Trong trư?ng h?p này, LdapIpAddress không đư?c đăng k?, và GcIpAddress đư?c đăng k?.
 • DnsAvoidRegisterRecords không có LdapIpAddress GcIpAddress
  RegisterDnsARecords = 0x1
  Trong trư?ng h?p này, c? hai đ?u đư?c đăng k?.
 • DnsAvoidRegisterRecords ch?a LdapIpAddress GcIpAddress
  RegisterDnsARecords = 0x0
  Trong trư?ng h?p này, c? hai đ?u không đư?c bao g?m.
 • DnsAvoidRegisterRecords ch?a GcIpAddress
  RegisterDnsARecords = 0x0
  Trong trư?ng h?p này, c? hai đ?u không đư?c bao g?m.
 • DnsAvoidRegisterRecords ch?a LdapIpAddress
  RegisterDnsARecords = 0x0
  Trong trư?ng h?p này, c? hai đ?u không đư?c bao g?m.
 • DnsAvoidRegisterRecords không có LdapIpAddress GcIpAddress
  RegisterDnsARecords = 0x0
  Trong trư?ng h?p này, c? hai đ?u không đư?c bao g?m.
Đ? ngăn ch?n v?n đ? mô t? trư?c đó trong bài vi?t này t? x?y ra trong m?t môi trư?ng trong đó m?t t?p và/DCs ho?c toàn c?u làm catalô (GC) các máy ch? đư?c đ?t t?i m?t v? trí trung tâm và m?t s? lư?ng l?n các DCs các và/ho?c GC máy ch? đư?c đ?t t?i văn ph?ng chi nhánh, các qu?n tr? viên có th? vô hi?u hóa đăng k? c?a m?t s? DNS h? sơ c?a Netlogon trên DCs/GCs trong các văn ph?ng chi nhánh. Trong t?nh hu?ng này, danh sách mnemonics mà không ph?i là đăng k? bao g?m:
DC-specific records:

Mnemonic    Type DNS Record
---------------------------------------------------------------------------
LdapIpAddress  A  <DnsDomainName>
Ldap      SRV _ldap._tcp.<DnsDomainName>
DcByGuid    SRV _ldap._tcp.<DomainGuid>.domains._msdcs.<DnsForestName>
Kdc       SRV _kerberos._tcp.dc._msdcs.<DnsDomainName>
Dc       SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.<DnsDomainName>
Rfc1510Kdc   SRV _kerberos._tcp.<DnsDomainName>
Rfc1510UdpKdc  SRV _kerberos._udp.<DnsDomainName>
Rfc1510Kpwd   SRV _kpasswd._tcp.<DnsDomainName>
Rfc1510UdpKpwd SRV _kpasswd._udp.<DnsDomainName>
 
GC-specific records:

Mnemonic    Type DNS Record
---------------------------------------------------------------------------
Gc       SRV _ldap._tcp.gc._msdcs.<DnsForestName>
GcIpAddress   A  gc._msdcs.<DnsForestName>
GenericGc    SRV _gc._tcp.<DnsForestName>
				
Lưu ? r?ng các danh sách này bao g?m các b?n ghi trang. V? v?y, DCs và máy ch? GC thu?c chi nhánh đư?c đ?nh v? b?ng trang h? sơ mà thư?ng đư?c s? d?ng b?i m?t đ?i l? DC. N?u m?t chương tr?nh t?m ki?m cho m?t DC/GC b?ng cách s? d?ng chung (không ph?i trang web-riêng) ghi như b?t k? c?a các h? sơ trong danh sách đư?c li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này, nó t?m th?y m?t DC/GC trong các v? trí trung tâm.

Ngư?i qu?n tr? c?ng có th? ch?n đ? gi?i h?n các s? lư?ng b? đ?nh v? DC ghi SRV và m?t h? sơ đăng k? c?a NETLOGON cho chung DNS tên (_ldap._tcp.dc._msdcs.DomainName), ngay c? trong m?t k?ch b?n v?i ít hơn 800 DCs trong cùng m?t tên mi?n, đ? làm gi?m kích thư?c c?a DNS ph?n ?ng đ? truy v?n cho b?n ghi như v?y.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Windows 2000 Service Pack 2.

THÔNG TIN THÊM

M?i máy ch? DNS có th?m quy?n cho m?t ho?t đ?ng Thư m?c tích h?p khu DNS cho bi?t thêm m?t b?n ghi NS. Theo m?c đ?nh, m?i DC trong m?t tên mi?n đăng k? m?t b?n ghi SRV cho m?t t?p h?p các phi-trang web-c? th? tên như "_ldap._tcp.domain_name"và a record(s) r?ng map(s) Active Directory DNS tên mi?n TCP/IP t? c?a DC. Khi m?t máy ch? DNS c? g?ng vi?t m?t b?n ghi sau kho?ng 800 h? sơ v?i các đư?c chia s? cùng m?t tên, cơ quan an ninh đ?a phương (LSA) ch?y ? 100 ph?n trăm tiêu th? CPU cho kho?ng 10 giây và vi?c đăng k? không thành công. NETLOGON retries này đăng k? m?i gi?; 100 ph?n trăm CPU s? d?ng cành l?i xu?t hi?n ít nh?t m?t l?n m?t gi? và vi?c đăng k? đ? c? g?ng làm không thành công.

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes lúc các cùng th?i gian, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
249149Cài đ?t Microsoft Windows 2000 và Windows 2000 các hotfix

Thu?c tính

ID c?a bài: 267855 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbdns kbenv kberrmsg kbfix kbnetwork kbwin2000presp2fix kbmt KB267855 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:267855

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com