h? th?ng qu?n lí c?u h?nh Trung tâm 2012 khách hàng cài đ?t chuyên bi?t fails khi bit không đư?c cài đ?t chuyên bi?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2678905 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t khách hàng qu?n l? c?u h?nh Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012, ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t không thành công, và văn b?n sau đây đư?c kí nh?p các t?p tin CCMSetup.log:
hệ điều hành này không ch?a phiên b?n chính xác c?a bit. BIT 2.5 ho?c m?i hơn là c?n thi?t.
G?i tin thư thoại d? ph?ng t?nh tr?ng đi?m, STATEID = '321'.
Các thông đi?p nhà nư?c v?i TopicType 800 và TopicId {0D94311F-CB7B-4E73-94B1-75878081111C} đ? đư?c g?i đ?n FSPCcmSetup th?t b?i v?i m? l?i 0x80004005

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? Microsoft n?n Intelligent Transfer Service (bit) phiên b?n 2.5 ho?c phiên b?n m?i hơn ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trư?c khi b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t các khách hàng qu?n l? c?u h?nh h? th?ng Trung tâm 2012.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, l?n đ?u tiên tri?n khai phiên b?n yêu c?u t?i thi?u c?a bit ho?c phiên b?n trên máy tính khách. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t bit, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i các khách hàng máy tính ph?i đư?c kh?i đ?ng l?i. Sau đó, b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t các khách hàng qu?n l? c?u h?nh h? th?ng Trung tâm 2012.

Thông tin thêm

Microsoft n?n thông minh chuy?n b?n ghi d?ch v? (bit) phiên b?n 2.5 là c?n thi?t đ? kích ho?t tính năng throttled truy?n d? li?u gi?a máy tính khách và h? th?ng qu?n lí c?u h?nh Trung tâm 2012 web site h? th?ng. BIT không đư?c t?i xu?ng t? đ?ng trong khi khách hàng cài đ?t chuyên bi?t. H?u h?t các hệ điều hành bao g?m các bit. Tuy nhiên, n?u h? th?ng đi?u hành c?a b?n không bao g?m các bit, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t bit trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t khách hàng qu?n l? c?u h?nh h? th?ng Trung tâm 2012.

BIT phiên b?n 4.0 đư?c bao g?m trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2. B?n c?ng có th? t?i v? bit 4,0 cho Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2), Windows Vista Service Pack 1 (SP1) và Windows Vista Service Pack 2 (SP2).Đ? bi?t thêm thông tin làm th? nào đ? t?i v? BITS 4.0, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968929 Windows Management Framework (Windows PowerShell 2.0, WinRM 2.0 và bit 4.0)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i xu?ng phiên b?n bit 2.5 cho Windows Server 2003 và Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
923845 M?t C?p Nh?t gói cho Background Intelligent chuy?n b?n ghi d?ch v? (bit) bây gi? có s?n cho Windows Server 2003 và Windows XP

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? đi?u ki?n tiên quy?t cho h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l?, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
Đ?i v?i m?t l?ch s? đ?y đ? phiên b?n bit mà bao g?m t?t c? các đ?a đi?m có s?n t?i v?, đi đ?n website sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
Các b?n ghi d?ch v? v?n chuy?n thông minh n?n: Bß?ún ph?ón phß?æiThu?c tính

ID c?a bài: 2678905 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft System Center 2012 Configuration Manager
T? khóa: 
kbtshoot kbprb kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2678905 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2678905

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com