Raksta ID: 267904 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Svar?gi! ?aj? rakst? ir sniegta inform?cija par metadatu b?zes redi???anu. Pirms metadatu b?zes redi???anas p?rliecinieties, ka jums ir t?s rezerves kopija, lai probl?mu gad?jum? var?tu to atjaunot. Papildinform?ciju par rezerves kopijas izveido?anu skatiet Microsoft p?rvald?bas konsoles (MMC) pal?dz?bas t?m? ?Rezerves kopijas konfigur??ana/atjauno?ana?.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

Varat izmantot r?ku MetaAcl.vbs, lai main?tu noklus?juma at?aujas, kas ir iestat?tas interneta inform?cijas pakalpojumu (IIS) metadatu b?z?.

Iesp?jams, tik?t novirz?ts uz ?o Microsoft zin??anu b?zes rakstu no ??da IIS k??das zi?ojuma:
System.Web.Hosting.HostingEnvironmentException: neizdev?s piek??t IIS metadatu b?zei. Procesa kontam, kas tiek izmantots ASP.NET izpild??anai, ir j?b?t IIS metadatu b?zes las??anas piek?uvei (piem., IIS://servername/W3SVC). Papildinform?ciju par metadatu b?zes at?auju mai?u skatiet vietn? http://support.microsoft.com/?kbid=267904.
Jums tiek par?d?ts ?is k??das zi?ojums, jo metadatu b?zes at?aujas nav pietiekamas vai ar? t?s nav iestat?tas pareizi.

Lai nov?rstu ?o k??du, izmantojiet r?ku MetaAcl un modific?jiet metadatu b?zes at?aujas. Lai ieg?tu papildinform?ciju par r?ku MetaAcl un piek?uves vad?bas sarakstu (Access Control Lists ? ACL) darb?bu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
326902 Piek?uves vad?bas saraksti (ACL) un r?ka MetaAcl izmanto?ana metadatu b?zes ACL at?auju main??anai (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

PAPILDINDORM?CIJA

?o failu var lejupiel?d?t Microsoft lejupiel?des centr?:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni Metaacl.exe t?l?t.
Izlaides datums: 2003. gada 16. j?lijs

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nodro?inot aizsardz?bu pret neautoriz?tu faila izmai?u veik?anu.

Fail? Metaacl.exe ir ietverti ??di faili:
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameSize
Metaacl.vbs7,380 bytes
EULA.txt1,652 bytes


Lai ieg?tu visu inform?ciju par r?ka MetaAcl.vbs lieto?anu, skatiet ?o rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
326902 Piek?uves vad?bas saraksti (ACL) un r?ka MetaAcl izmanto?ana metadatu b?zes ACL at?auju main??anai (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Piez?me. Ja izmantojat ASP.Net 2.0 un jums j?pie??ir metadatu b?zu at?aujas Windows lietot?ja kontam, neizmantojiet r?ku MetaAcl. T? viet? palaidiet ASP.NET IIS re?istr??anas r?ka komandu kop? ar opciju -ga. Piem?ram, t?l?k min?t? komanda pie??ir Windows lietot?ja kontam <WindowsUserAccount> at?auju piek??t IIS metadatu b?zei:
aspnet_regiis -ga <WindowsUserAccount>
Br?din?jums. Ja nepareizi redi??sit metadatu b?zi, varat rad?t nopietnas probl?mas, kuru d?? var b?t nepiecie?ama visu produktu p?rinstal??ana, kas izmanto ?o metadatu b?zi. Microsoft nevar garant?t, ka var atrisin?t probl?mas, kas rodas, nepareizi redi??jot metadatu b?zi. J?s uz?ematies atbild?bu par metadatu b?zes redi???anu.

Piez?me. Vienm?r pirms redi???anas dubl?jiet metadatu b?zi.

UZZI?AS

Papildinform?ciju skatiet t?l?k nor?d?taj? Microsoft zin??anu b?zes rakst? vai apmekl?jiet jebkuru no t?l?k min?taj?m Microsoft vietn?m:
326902 Piek?uves vad?bas saraksti (ACL) un r?ka MetaAcl izmanto?ana metadatu b?zes ACL at?auju main??anai (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
IIS metadatu b?ze (IIS 6.0)
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/43a51d34-7c81-413b-9727-ec9a19d0b428.mspx?mfr=true
Metadatu b?zes rekviz?ts AdminACL (IIS 6.0)
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/791d575e-5364-45a9-90ef-4dfd23f38d67.mspx?mfr=true
IIS metadatu b?ze (IIS 5.0)
http://technet.microsoft.com/lv-lv/library/Bb727104.aspx
Admin Base objekti pakalpojumos IIS
http://msdn.microsoft.com/lv-lv/library/ms525530.aspx
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 267904 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 21. maijs - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Internet Information Services 6.0
Atsl?gv?rdi: 
kbproductlink kbresolve kbdownload kbfile kbgraphxlinkcritical kbinfo KB267904

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com