Identifikator ?lanka: 267904 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Va?no Ovaj ?lanak sadr?i informacije o ure?ivanju metabaze. Pre nego ?to po?nete sa izmenama, proverite da li imate rezervnu kopiju pomo?u koje mo?ete da vratite podatke ako se javi problem. Vi?e informacija o ovome potra?ite u temi pomo?i ?Kreiranje rezervne kopije/vra?anje konfiguracije? u Microsoft upravlja?koj konzoli (MMC).
Pro?iri sve | Skupi sve

REZIME

Pomo?u alatke MetaAcl.vbs mo?ete da izmenite podrazumevane dozvole koje su pode?ene u Internet Information Services (IIS) metabazi.

Mo?da ste preusmereni na ovaj ?lanak u Microsoft bazi znanja iz slede?e IIS poruke o gre?ci:
System.Web.Hosting.HostingEnvironmentException: Pristup IIS metabazi nije uspeo. Nalog procesa koji se koristi za pokretanje ASP.NET mora imati dozvolu za ?itanje u IIS metabazi (npr. IIS://servername/W3SVC). Vi?e informacija o menjanju dozvola za metabazu potra?ite na lokaciji http://support.microsoft.com/?kbid=267904.
Ovu poruku o gre?ci ste dobili zato ?to nemate dovoljno dozvola za metabazu ili zato ?to su dozvole nepravilno pode?ene.

Da biste otklonili ovu gre?ku, izmenite dozvole za metabazu pomo?u alatke MetaAcl. Da biste dobili vi?e informacija o alatki MetaAcl i o tome kako funkcioni?u spiskovi za kontrolu pristupa (ACL), kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
326902 Spiskovi za kontrolu pristupa i kori??enje alatke MetaAcl za menjanje ACL dozvole za metabazu (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

DODATNE INFORMACIJE

Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje sa lokacije Microsoft Download Center:
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket Metaacl.exe.
Datum izdavanja: 16.07.03.

Za vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa pobolj?anom bezbedno??u koji spre?avaju neovla??ene promene datoteke.

Datoteka Metaacl.exe sadr?i slede?e datoteke:
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameSize
Metaacl.vbs7,380 bytes
EULA.txt1,652 bytes


Za kompletno obja?njenje o kori??enju alatke MetaAcl.vbs kliknite na slede?i ?lanak u Microsoft bazi znanja:
326902 Spiskovi za kontrolu pristupa i kori??enje alatke MetaAcl za menjanje ACL dozvole za metabazu (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Napomena Ako koristite ASP.Net 2.0, a treba da dodelite dozvole za metabazu Windows korisni?kom nalogu, nemojte da koristite alatku MetaAcl. Umesto toga, pokrenite komandu alatke za registraciju ASP.NET IIS zajedno sa opcijom -ga. Na primer, pomo?u slede?e komande mo?ete da dodelite Windows korisni?kom nalogu <WindowsUserAccount> dozvole za IIS metabazu:
aspnet_regiis -ga <WindowsUserAccount>
Upozorenje Ako nepravilno uredite metabazu, mogu se javiti ozbiljni problemi zbog kojih ?ete mo?da morati ponovo da instalirate svaki proizvod koji koristi metabazu. Microsoft ne mo?e da garantuje da se problemi koji nastanu usled nepravilnog ure?ivanja metabaze mogu re?iti. Izmene metabaze vr?ite na sopstvenu odgovornost.

Napomena Uvek kreirajte rezervnu kopiju metabaze pre nego ?to po?nete da je ure?ujete.

REFERENCE

Vi?e informacija potra?ite u slede?em ?lanku iz Microsoft baze znanja ili na nekoj od slede?ih Microsoft Veb lokacija:
326902 Spiskovi za kontrolu pristupa i kori??enje alatke MetaAcl za menjanje ACL dozvole za metabazu (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
IIS metabaza (IIS 6.0)
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/43a51d34-7c81-413b-9727-ec9a19d0b428.mspx?mfr=true
AdminACL svojstvo metabaze (IIS 6.0)
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/791d575e-5364-45a9-90ef-4dfd23f38d67.mspx?mfr=true
IIS metabaza (IIS 5.0)
http://technet.microsoft.com/sr-latn-cs/library/Bb727104.aspx
Administratorski objekti baze u IIS
http://msdn.microsoft.com/sr-latn-cs/library/ms525530.aspx
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 267904 - Poslednji pregled: 21. maj 2012. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
  • Microsoft Internet Information Services 6.0
Klju?ne re?i: 
kbproductlink kbresolve kbdownload kbfile kbgraphxlinkcritical kbinfo KB267904

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com