ID c?a bi: 267904 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Quan tr?ng Bai vit nay cha thng tin v cach chinh sa c s siu d liu. Trc khi ban chinh sa c s siu d liu, hay xac minh rng ban co ban sao lu giup ban co th khi phuc c nu xay ra vn . bit thng tin v cach thc hin iu nay, hay xem chu Tr giup "Sao lu/Khi phuc Cu hinh" trong Ban iu khin Quan ly cua Microsoft (MMC).
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TM T?T

Ban co th s dung cng cu MetaAcl.vbs sa i giy phep mc inh c thit lp trn c s siu d liu Dich vu Thng tin Internet (IIS).

Ban co th c chuyn hng sang bai vit C s Kin thc Microsoft nay khi co thng bao li IIS sau:
System.Web.Hosting.HostingEnvironmentException: Khng truy cp c vao c s siu d liu IIS. Tai khoan qua trinh c s dung chay ASP.NET phai co quyn truy cp oc vao c s siu d liu IIS (vi du: IIS://servername/W3SVC). co thng tin v sa i giy phep c s siu d liu, vui long xem http://support.microsoft.com/?kbid=267904.
Ban nhn c thng bao li nay vi khng u giy phep cho c s siu d liu hoc vi giy phep c thit lp khng ung cach.

giup giai quyt li nay, hay s dung cng cu MetaAcl sa i giy phep c s siu d liu. ? bi?t thm thng tin v? cng cu MetaAcl va cach hoat ng cua Danh sach iu khin Truy cp (ACL), hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
326902 ACL va vic s dung MetaAcl cho thay i giy phep ACL c s siu d liu

THNG TIN THM

Tp sau y s?n co t?i xu?ng t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i xung
Tai xung goi Metaacl.exe ngay by gi.
Ngay Phat hanh: Ngay 16 thang 07 nm 2003

bit thm thng tin v? cach t?i xu?ng cac tp h? tr Microsoft, b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cach ly cac tp h tr Microsoft t cac dich vu trc tuyn (Trang nay co th co bng ting Anh)
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm phat hin vi-rut cp nht nht a co mt t khi tp c ng. Tp nay c lu trn may ch? c tng cng b?o mt giup ngn chn moi thay ?i trai phep ?i v?i t?p.

Tp Metaacl.exe cha cac tp sau:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpKch c?
Metaacl.vbs7.380 byte
EULA.txt1.652 byte


co thao lun y u v cach s dung cng cu MetaAcl.vbs, hay bm vao bai vit sau trong C s Kin thc Microsoft:
326902 ACL va vic s dung MetaAcl cho thay i giy phep ACL c s siu d liu
Lu y Nu ban ang s dung ASP.Net 2.0 va ban phai cp giy phep c s siu d liu cho tai khoan ngi dung Windows, khng s dung cng cu MetaAcl. Thay vao o, hay chay lnh Cng cu ng ky IIS ASP.NET cung vi tuy chon -ga . Vi du: lnh sau cp giy phep tai khoan ngi dung Windows <WindowsUserAccount> cho c s siu d liu IIS:
aspnet_regiis -ga <WindowsUserAccount>
Canh bao Nu ban chinh sa c s siu d liu khng ung, ban co th gy ra s c nghim trong co th yu cu ban phai cai t lai bt ky san phm nao s dung c s siu d liu. Micorsoft khng th am bao rng cac s c gy ra do ban chinh sa khng ung c s siu d liu co th c giai quyt. Ban t chiu rui ro khi chinh sa c s siu d liu.

Lu y Lun sao lu c s siu d liu trc khi ban chinh sa.

THAM KH?O

bit thm thng tin, hay xem bai vit C s Kin thc Microsoft sau hoc truy cp vao bt ky trang web nao sau y cua Microsoft:
326902 ACL va vic s dung MetaAcl cho thay i giy phep ACL c s siu d liu
C s siu d liu IIS (IIS 6.0)
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/43a51d34-7c81-413b-9727-ec9a19d0b428.mspx?mfr=true
Thuc tinh C s siu d liu AdminACL (IIS 6.0)
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/791d575e-5364-45a9-90ef-4dfd23f38d67.mspx?mfr=true
C s siu d liu IIS (IIS 5.0)
http://technet.microsoft.com/vi-vn/library/Bb727104.aspx
Cac i tng C s Quan tri trong IIS
http://msdn.microsoft.com/vi-vn/library/ms525530.aspx

Thu?c tnh

ID c?a bi: 267904 - L?n xem xt sau cng: 21 Thang Nm 2012 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
  • Microsoft Internet Information Services 6.0
T? kha:
kbproductlink kbresolve kbdownload kbfile kbgraphxlinkcritical kbinfo KB267904

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com