"LIVE sp??u Windows neizdev?s inicializ?t" k??da, atverot programmu lidojum?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2679066 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Kad s?kat lidojumu, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Windows LIVE sp??u neizdev?s inicializ?t. Iesp?jams, ka citu LIVE sp??u uz Windows lietot?jprogramm? (piem?ram, Halo2 serveris), kas darbojas taj? pa?? iek?rt?. Pret?j? gad?jum? p?rinstal?t sp?li var atrisin?t ?o probl?mu.

IEMESLS

Probl?ma ar Windows Live ID pierakst??an?s pal?gs vai Windows Live Essentials var ietekm?t lidojumu, jo sp?le izmanto Windows Live tie?saistes scen?rijus un sazi?a ar citiem sp?l?t?jiem.

VEICAM?S DARB?BAS

Lai izlabotu ?o k??du:
 1. Atinstal?t Windows Live ID pierakst??an?s pal?gs vai komplekts Windows Live Essentials.

  Windows 7 un Windows Vista:
  1. Atv?rt Programmas un l?dzek?i Vad?bas panel?.
  2. Atrodiet un atlasiet vienu no ??m darb?b?m:
   • Windows Live Essentials 2011
   • Windows Live ID pierakst??an?s pal?gs 6.5
  3. Noklik??iniet uz Atinstal?t, un p?c tam izpildiet instrukcijas.

  Windows XP:
  1. Noklik??iniet uz S?kums, noklik??iniet uz Vad?bas panelis, un p?c tam noklik??iniet uz Pievienot vai no?emt programmas.
  2. Noklik??iniet uz No?emt programmu.
  3. Atrodiet un atlasiet vienu no ??m darb?b?m:
   • Windows Live Essentials 2011
   • Windows Live ID pierakst??an?s pal?gs 6.5
  4. Noklik??iniet uz No?emt, un p?c tam noklik??iniet uz labi.
 2. Atk?rtoti instal?t programmu, kas tikko atinstal?ta.
  1. No Microsoft lejupiel?des centra lejupiel?d?t Windows Live ID pierakst??an?s pal?gs:
   Windows Live ID pierakst??an?s pal?gs 6.5
  2. Windows 7 un Windows Vista, download Windows Live Essentials komplekt? Windows Live vietn?:
   Windows Live Essentials: Programmas
Ja tas neatrisin?ja k??du, skatiet ?aj? rakst? pla??ku pal?dz?bu:
941208 M??inot iel?d?t Windows sp?les-sp?lei tie?raid?, sa?emat k?du no ?iem k??du zi?ojumiem: "Sist?ma nevar atrast nor?d?ts ce??" vai "Windows LIVE sp??u neizdev?s inicializ?t"

Rekviz?ti

Raksta ID: 2679066 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 29. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Games for Windows ?LIVE
Atsl?gv?rdi: 
kbxbox360americasportal kbxbox360europeportal kbxbox360japanportal kbxbox360pacrimportal kbmt KB2679066 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2679066

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com