Thông báo l?i: Redirector không xác đ?nh ki?u k?t n?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 267934 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đối với phiên bản Microsoft Windows XP của bài viết này, hãy xem 315244.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n ánh x? ? đ?a m?ng chia s? đ?a phương, thông báo c?nh báo sau có th? đư?c báo cáo trong Nh?t k? s? ki?n h? th?ng:
T? ch?c s? ki?n ID: 3019
Ngu?n: MRxSmb
Mô t?: The redirector không xác đ?nh ki?u k?t n?i.

NGUYÊN NHÂN

Thư này có th? x?y ra khi NetBIOS trên TCP/IP (NetBT) n? l?c đ? truy v?n thi?t b? m?c tiêu (trong trư?ng h?p này, các adapter Loopback) cho t?c đ? m?ng. B? đi?u h?p Loopback, không x? l? t?c đ? đàm phán, không th? thương lư?ng t?c đ? và c?nh báo đư?c báo cáo trong Nh?t k? s? ki?n h? th?ng.

Hành vi này ch? x?y ra v?i giao th?c TCP/IP k? t? khi TCP/IP là giao th?c duy nh?t s? d?ng Loopback v?.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Thông báo c?nh báo này ch? là thông tin và có th? đư?c b? qua m?t cách an toàn.

S? ki?n này đư?c đăng l?n đ?u tiên b?n truy c?p vào m?t ? đ?a đư?c ánh x? và t?o ra m?t phiên làm vi?c m?i v?i h? ph?c v?. Thư c?ng có th? x?y ra khi b?n t?o m?t k?t n?i m?ng đ? m?t chia s? trên máy tính đ?a phương c?a b?n. Do đó, s? ki?n này có th? x?y ra trong b?t k? trư?ng h?p sau:
  • L?n đ?u tiên b?n truy c?p vào m?t ? đ?a đư?c ánh x? sau khi b?n đăng nh?p.
  • L?n đ?u tiên b?n truy c?p vào ? đ?a đư?c ánh x? sau khi máy tính l?i t? ch? đ? ng? đông.
  • L?n đ?u tiên b?n truy c?p vào m?t m?ng c?c b? chia s? sau khi máy tính đ? đư?c t? đ?ng ng?t t? đư?c ánh x? ? đ?a (b?ng cách s? d?ng tính năng t? ng?t k?t n?i).
Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
138365 Làm th? nào t? ng?t k?t n?i công tr?nh trong Windows NT

Thu?c tính

ID c?a bài: 267934 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbbug kbenv kbpending kbmt KB267934 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:267934

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com