Kh?c ph?c: Các nhà cung c?p d? li?u DB2 không th? n?i v?i b? máy cơ s? d? li?u IBM DB2 replicated khi k?t n?i TCP/IP kh?i đ?u không thành công trong máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2679561 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Các nhà cung c?p d? li?u DB2 đư?c bao g?m trong Microsoft Host Integration Server 2010 không th? k?t n?i v?i b? máy cơ s? d? li?u IBM DB2 replicated khi k?t n?i TCP/IP kh?i đ?u đ? b? máy cơ s? d? li?u, IBM DB2 không.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? k?t n?i TCP/IP có s? d?ng các nhà cung c?p d? li?u DB2 không tr? v? m?t thông báo l?i khi k?t n?i TCP/IP không. Ngoài ra, tính năng cân b?ng kh?i lư?ng công vi?c đư?c th?c hi?n b?i DB2 d? li?u các nhà cung c?p không th? k?t n?i v?i b?t k? c?a các h? th?ng IBM DB2 khác đó đư?c tr? v? trong các tham s? Danh sách máy ch? (SRVLST) c?a Truy c?p RDB (ACCRDB) phân ph?i d? li?u qu?n l? (DDM) l?nh.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix gi?i quy?t v?n đ? này đư?c bao g?m trong gói tích l?y 3 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói tích l?y, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2654652 Tích l?y gói 3 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2679561 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2679561 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2679561

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com