Làm th? nào đ? s? d?ng m?t h?p l? và ho?c ho?c trong m?t tuyên b? SUM + n?u trong Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 267982 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Trong Microsoft Excel, khi b?n s? d?ng các ch?c năng h?p l? và và/ho?c ho?c bên trong m?t tuyên b? SUM + IF đ? ki?m tra m?t lo?t cho nhi?u hơn m?t đi?u ki?n, nó không th? làm vi?c như mong đ?i. M?t tuyên b? IF l?ng nhau cung c?p ch?c năng này; Tuy nhiên, bài vi?t này th?o lu?n v? m?t phương pháp th? hai, d? dàng hơn có s? d?ng công th?c sau đây.

Cho và đi?u ki?n

  =SUM(IF(Test1*Test2*...*Testn))
				

Cho ho?c đi?u ki?n

  =SUM(IF(Test1+Test2+...+Testn))
				

THÔNG TIN THÊM

S? d?ng m?t tuyên b? SUM + n?u đ? đ?m s? lư?ng các t? bào trong m?t ph?m vi mà vư?t qua m?t th? nghi?m nh?t đ?nh ho?c đ? tóm t?t nh?ng giá tr? trong m?t ph?m vi mà các giá tr? tương ?ng trong m?t (ho?c tương t?) t?m bay đáp ?ng các quy đ?nh tiêu chí. Đi?u này ho?t đ?ng tương t? như v?y đ? ch?c năng DSUM trong Microsoft Excel.

Ví d?

Ví d? này đ?m s? lư?ng các giá tr? trong ph?m vi A1:A10 mà rơi t? 1 đ?n 10, inclusively.

Đ? th?c hi?n vi?c này, b?n có th? s? d?ng các tuyên b? sau khi l?ng nhau:
  =SUM(IF(A1:A10>=1,IF(A1:A10<=10,1,0)))
				
Các phương pháp sau đây c?ng làm vi?c và d? dàng hơn đ? đ?c n?u b?n đang ti?n hành nhi?u cu?c th? nghi?m:
  =SUM(IF((A1:A10>=1)*(A1:A10<=10),1,0))
				
Các phương pháp sau đây đ?m s? ngày n?m gi?a hai cho trư?c ngày:
  =SUM(IF((A1:A10>=DATEVALUE("1/10/99"))*(A1:A10<=DATEVALUE("2/10/99")),1,0))
				
Chú ý
 • B?n ph?i nh?p vào các công th?c như m?ng công th?c b?ng cách nh?n CTRL + SHIFT + ENTER cùng m?t lúc. Trên máy Macintosh, b?m phím COMMAND + tr? l?i đ? thay th?.
 • M?ng không th? xem toàn b? c?t.
V?i phương pháp này, b?n nhân k?t qu? c?a m?t th? nghi?m h?p l? b?i m?t th? nghi?m h?p l? đ? tr? v? TRUEs và FALSEs ch?c năng SUM. B?n có th? đánh đ?ng này đ?:
  TRUE*TRUE=1
  TRUE*FALSE=0
  FALSE*TRUE=0
  FALSE*FALSE=0
				
Phương pháp đư?c hi?n th? trên đ?m s? lư?ng các t? bào trong ph?m vi A1:A10 mà c? hai bài ki?m tra đánh giá thành TRUE. T?ng giá tr? trong tương ?ng các t? bào (ví d?, B1:B10), s?a đ?i công th?c như h?nh dư?i đây:
  =SUM(IF((A1:A10>=1)*(A1:A10<=10),B1:B10,0))
				
B?n có th? th?c hi?n m?t OR trong m?t tuyên b? SUM + n?u tương t? như v?y. Đ? làm đi?u này, S?a đ?i công th?c đư?c hi?n th? ? trên b?ng cách thay th? k? hi?u phép nhân (*) v?i m?t d?u c?ng (+). Đi?u này s? cho các công th?c chung sau:
  =SUM(IF((Test1)+(Test2)+...+(Testn),1,0))
				

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tính toán giá tr? d?a trên m?t đi?u ki?n, nh?p vào Tr? giúp Microsoft Excel trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i v? tính toán giá tr? d?a trên m?t đi?u ki?n trong tr? l? văn ph?ng ho?c thu?t s? tr? l?i, và sau đó b?m Tìm kiếm đ? xem các ch? đ?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 267982 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
 • Microsoft Excel X for Mac
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
T? khóa: 
kbhowto kbualink97 kbmt KB267982 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:267982

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com