T?m hi?u Three-state workflow trong SharePoint 2010 - Ph?n 2

ID c?a bài: 2680744 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V? tác gi?

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2401266
Bài vi?t này đư?c cung c?p b?i MVP [Nguy?n Ng?c Thu?n]. Microsoft chân thành c?m ơn nh?ng MVP đ? chia x? nh?ng kinh nghi?m chuyên môn c?a m?nh v?i nh?ng ngư?i s? d?ng khác. Bài vi?t này s? đư?c đăng trên website ho?c blog c?a MVP sau đây. N?u b?n mu?n xem các bài vi?t khác đư?c chia x? b?i MVP, vui l?ng nháy chu?t vào đây.

Gi?i pháp

Trong ph?n 1 b?n đ? đư?c t?m hi?u v? cách làm vi?c c?a Three-state qua m?t ví d? khá sinh đ?ng. Three-state workflow đư?c s? d?ng đ? theo d?i m?t item nào trong list theo 3 giai đo?n. Trên th?c t?, workflow này không nh?t thi?t ph?i s? d?ng v?i Issue Tracking mà b?n có th? t?o Custom list, s? d?ng m?t column ki?u Choice v?i 3 giá tr?. Sau đó theo d?i 3 giá tr? này.

Ti?p theo lo?t bài Three-state workflow, b?n s? làm m?t bài th?c hành s? d?ng Three-state workflow trên SharePoint 2010.

B?n có th? s? d?ng m?t site nhưng chúng ta nên t?o m?t site m?i cho m?c đích th? nghi?m workflow này. Vi?c t?o site m?i đ? tránh ?nh hư?ng đ?n các site hi?n đang ho?t đ?ng trong t? ch?c c?a b?n.

B?n không nh?t thi?t ph?i đăng nh?p vào server. B?n có th? truy c?p vào site t? máy tính client. N?u b?n s? d?ng máy tính client, b?n c?n chú ? đ?n SharePoint Designer. Phiên b?n 32-bit ho?c 64-bit tùy thu?c vào phiên b?n Office mà b?n đ? cài đ?t trên máy tính client.

Click Site Actions > New Site.

T?i h?p tho?i Create, b?n ch?n Blank Site, nh?p tên cho site và URL. URL trong ví d? này là http://sharepoint2010/workflow. Click Create.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2680739


Sau khi t?o m?i site, b?n có th? t?o m?i m?t list.

Click Site Actions > More Options

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2680740


T?i h?p tho?i Create, click ch?n Custom List, đ?t tên cho list này. ? đây chúng ta s? d?ng tên là Work Request. M?c đích s? d?ng c?a workflow cho list này là theo d?i các công vi?c yêu c?u.

T?m hi?u quy tr?nh c?a workflow

Khi ai đó mu?n yêu c?u m?t s? công vi?c ph?i làm, h? s? thêm m?t công vi?c vào Work Request list. Lúc này, ngư?i thêm đư?c xem như ngư?i kh?i t?o (Initiator). Item s? đư?c gán vào m?t ai đó đ? hoàn thành công vi?c

M?i khi hoàn thành công vi?c, công vi?c này s? đư?c gán tr? l?i ngư?i kh?i t?o đ? đánh giá công vi?c và cho ? ki?n ph?n h?i. B?n có th? xem h?nh minh h?a dư?i đây v? quy tr?nh này.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2680741


3 giai đo?n g?m có Active, Ready Complete. Ví d?, khi m?t công vi?c đư?c t?o, nó s? đư?c thi?t l?p tr?ng thái Active. Khi m?t ai đó hoàn t?t công vi?c, tr?ng thái s? đư?c chuy?n qua Ready. Cu?i cùng, khi ngư?i kh?i t?o đánh giá l?i công vi?c, tr?ng thái s? đư?c c?p nh?t thành Complete.

T?o các column

Chúng ta s? s? d?ng SharePoint Designer. T?i Work Request list mà b?n m?i t?o, click Edit List.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2680742


Chương tr?nh SharePoint Designer 2010 s? m?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2680743


Như b?n đ? th?y, SharePoint Designer 2010 khá linh ho?t, có kh? năng tùy ch?nh, làm vi?c v?i list, Click Edit list columns trong khu v?c Customization.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2680747


Click Add New Column và ch?n ki?u column b?n mu?n.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2680748


B?n t?o các column như b?ng dư?i đây.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2680749


V?i ki?u Choice, b?n c?ng d? dàng nh?p các giá tr?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2680750


Sau khi hoàn thành, b?n s? có đư?c các column c?n thi?t đ? chu?n b? s? d?ng Three-state workflow.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2680751


Click List Settings và ki?m tra list trên site SharePoint 2010.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2680752

Tuyên b? không ch?u trách nghi?m n?i dung Gi?i pháp c?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2680744 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft SharePoint Foundation 2010
  • Microsoft SharePoint Server 2010
T? khóa: 
kbprb kbtshoot kbstepbystep kbgraphxlink kbmvp KB2680744

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com