L? phí ti?m năng liên k?t v?i các giao d?ch th? tín d?ng qu?c t? trên Windows Phone

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2681417 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? l? do t?i sao các chi phí có th? xu?t hi?n trên b?ng sao kê thanh toán c?a b?n sau khi b?n mua hàng b?ng cách s? d?ng m?t th? tín d?ng t?i Windows Phone 7 th? trư?ng ho?c Windows Phone 8 Store.

Tùy thu?c vào ngân hàng hay t? ch?c tài chính phát hành th? tín d?ng c?a b?n, các chi phí có th? xu?t hi?n trên hóa đơn c?a b?n sau khi b?n đ? hoàn t?t mua hàng Windows Phone th? trư?ng ho?c Windows Phone c?a hàng c?a b?n.

Đây là nh?ng kho?n phí mà có th? đư?c tr? b?i các ngân hàng ho?c các t? ch?c tài chính phát hành th? tín d?ng c?a b?n, không ph?i Microsoft, và có th? thay đ?i tùy theo Ngân hàng.

Khách có th? tránh ph?i tr? kho?n phí b? sung ngân hàng th? tín d?ng mua hàng b?ng cách s? d?ng điện thoại di động thanh toán (tr?c ti?p đi?u hành điện thoại di động thanh toán) cho vi?c mua bán ?ng d?ng b?t c? nơi nào h? đang đư?c cung c?p b?i nhà cung c?p không dây c?a b?n.

Thông tin thêm

Dư?i đây là hai lo?i phí, l? phí mà ngân hàng c?a b?n có th? tính phí vào th? tín d?ng qu?c t? giao d?ch:

Kho?n phí giao d?ch qu?c t? (ITF)

Ngân hàng c?a b?n có th? thêm m?t kho?n phí giao d?ch qu?c t?, c?n đư?c g?i là m?t "qua biên gi?i" ho?c "chi phí giao d?ch nư?c ngoài." Các chi phí x?y ra khi Windows Phone th? trư?ng ho?c c?a hàng không đư?c thi?t l?p đ? x? l? kho?n thanh toán th? tín d?ng t?i đ?a phương trong qu?c gia c?a b?n, nhưng có th? x? l? mua hàng c?a b?n t?i m?t qu?c gia.

Lưu ? Giao d?ch x?y ra gi?a các qu?c gia thành viên EU đư?c coi là giao d?ch liên, không qua biên gi?i.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nơi Windows Phone th? trư?ng ho?c c?a hàng giao d?ch đư?c x? l? b?i các vùng, h?y xem ph?n 10 c?aWindows Phone Điều khoản sử dụng.

Thu đ?i Ngo?i t? phí (FX)

Ngân hàng c?a b?n có th? thêm m?t kho?n phí đ?i Ngo?i t?, c?n đư?c g?i là "cross thu chi phí" hay m?t "ngo?i h?i phí." Đi?u này x?y ra khi giao d?ch th? tín d?ng c?a b?n đ?i h?i m?t chuy?n đ?i ti?n gi?a các lo?i ti?n t? giá Hi?n th? trên th? trư?ng Windows Phone ho?c c?a hàng và các lo?i ti?n t? Ngân hàng c?a b?n ho?c t? ch?c tài chính hóa đơn b?n, và các lo?i ti?n t? m?ng th? tín d?ng c?a b?n s? d?ng đ? gi?i quy?t các giao d?ch.

Ví d?, giá t?i th? trư?ng ho?c c?a hàng có th? đư?c li?t kê trong Euro, nhưng xu?t hi?n trên th? tín d?ng thanh toán báo cáo b?ng đô la M?.

H? tr?

  Community Forum
  Get help from the knowledgeable Windows Phone Community.

  Contact Us
  View other helpful articles and contact information.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2681417 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 2.1
Áp d?ng
  • Windows Phone 7 Consumer
  • Windows Phone 8 for Consumers
T? khóa: 
kbwp7 kbwp8 kbmt KB2681417 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2681417

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com