Làm th? nào đ? s? d?ng SQL Server trong môi trư?ng Windows và Windows Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2681562 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này ch?a hư?ng d?n v? làm th? nào đ? s? d?ng các phiên b?n khác nhau c?a Microsoft SQL Server trên m?t máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2012
 • Windows 8.1
 • Windows 8
Bài vi?t này th?o lu?n v? các ch? đ? sau.

Lưu ?: Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?t ch? đ?, b?m vào liên k?t trong ph?n "Thông tin thêm".

 • Thông tin SQL Server 2005

  Ch? đ? này cung c?p thông tin h? tr? v? trư?ng h?p c?a SQL Server 2005 trong môi trư?ng Windows 8 ho?c Windows 8.1 và mô t? các tùy ch?n có s?n cho khách hàng nh?ng ngư?i đang s? d?ng SQL Server 2005.
 • Yêu c?u t?i thi?u SQL Server Phiên b?n cho Windows Server 2012 R2 ho?c Windows 8.1

  Ch? đ? này mô t? requirementsfor t?i thi?u Phiên b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2012 R2 ho?c Windows 8.1.
 • Yêu c?u t?i thi?u SQL Server Phiên b?n cho Windows Server 2012 ho?c Windows 8

  Ch? đ? này mô t? requirementsfor t?i thi?u Phiên b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2012 ho?c Windows 8.
 • H? tr? cho chuy?n đ?i ch? đ? ? Windows Server 2012 R2 ho?c Windows Server 2012

  Ch? đ? này bao g?m các chính sách h? tr? khi b?n chuy?n ch? đ? ho?t đ?ng Windows Server 2012 R2 ho?c Windows Server 2012 trong khi SQL Server đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 • Microsoft SQL Server 2012 thi?t l?p và di chuy?n v?n đ? đ? bi?t

  Ch? đ? này th?o lu?n v? các v?n đ? thi?t l?p và di chuy?n c? th? đ?i v?i SQL Server 2012.
 • Đư?c bi?t đ?n Microsoft SQL Server 2008 R2 và Microsoft SQL Server 2008 v?n đ? thi?t l?p

  Ch? đ? này th?o lu?n v? v?n đ? thi?t l?p và di chuy?n đư?c đ?c trưng cho SQL Server 2008 R2 và SQL Server 2008 trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8.1 ho?c Windows 8.
 • SQL Server h? tr? cho các tính năng m?i trong Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8.1, và Windows 8

  Ch? đ? này tóm t?t như th? nào các phiên b?n c?a SQL Server làm vi?c v?i m?t s? tính năng m?i trong Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2012.
 • Làm th? nào đ? cho phép Microsoft NET Framework 3.5 trong Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2012

  Ch? đ? này th?o lu?n v? nh?ng đi?u sau đây:
  • Làm th? nào đ? b?t các.NET Framework 3.5 trong Windows 8 và Windows 8.1
  • Làm th? nào đ? thêm vai tr? và tính năng trong Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2012
 • SharePoint tích h?p ch? đ? đ?i v?i b?n ghi d?ch v? báo cáo SQL Server

  Ch? đ? này th?o lu?n v? nh?ng g? c?n xem xét khi b?n đ?t c?u h?nh SQL Server trong ch? đ? tích h?p SharePoint.

Thông tin thêm

Thông tin SQL Server 2005

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Các phiên b?n trư?c đó c?a SQL Server và SQL Server 2005 (các b?n phát hành phiên b?n và b?n ghi d?ch v? gói) không đư?c h? tr? trên Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8.1 ho?c Windows 8. B?n s? nh?n đư?c m?t c?nh báo trong Trung tâm hành động n?u Windows 8.1 ho?c Windows 8 phát hi?n m?t th? hi?n c?a SQL Server 2005.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, nâng c?p ho?c lo?i b? ph?n hi?n có c?a SQL Server 2005. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? nâng c?p SQL Server, h?y vào web site Microsoft Developer Network (MSDN) sau đây:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb677622.aspx

Lưu ?: Liên k?t này d?n t?i SQL Server 2012. B?n có th? s? d?ng công c? ch?n phiên b?n đ?u k?t MSDN (Phiên b?n khác) đ? bi?t thông tin v? các phiên b?n khác.

Đ? bi?t thông tin v? phiên b?n Express c?a SQL Server, h?y vào web site Microsoft sau đây:

Phiên b?n Express SQL Server 2012 Gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)

Phiên b?n Express SQL Server 2008 R2 Gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)

Phiên b?n Express SQL Server 2008

Lưu ?: B?n ph?i t? cài đ?t chuyên bi?t Gói b?n ghi d?ch v? 3 sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 phiên b?n Express.

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t m?t th? hi?n c?a SQL Server 2005, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
909967 Cách g? cài đ?t chuyên bi?t th? công phiên b?n SQL Server 2005
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t m?t th? hi?n c?a SQL Server 2005, h?y vào web site MSDN sau đây:

http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms143412 (v=SQL.90).aspx
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Yêu c?u t?i thi?u SQL Server Phiên b?n cho Windows Server 2012 R2 ho?c Windows 8.1

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2012 R2 ho?c Windows 8,1 b?n ph?i ch?c ch?n r?ng b?n đáp ?ng các yêu c?u t?i thi?u sau đây, như là thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n:

SQL Server 2014

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n phát hành c?a SQL Server 2014 ho?c phiên b?n m?i hơn.
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y ki?m tra các SQL Server 2014 trang chính.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

SQL Server 2012

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n ph?i áp d?ng SQL Server 2012 Service Pack 1 ho?c m?t C?p Nh?t sau này. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2755533 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2012
Lưu ?:Xin vui l?ng ki?m tra v?n đ? đư?c bi?t đ?n thi?t l?p khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 trên Windows 8 ho?c Windows Server 2012. M?t mô t? v? nh?ng v?n đ? xu?t hi?n sau này trong bài vi?t này.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

SQL Server 2008 R2

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n ph?i áp d?ng SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 ho?c m?t C?p Nh?t sau này. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2527041 Cách nh?n đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

SQL Server 2008

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n ph?i áp d?ng SQL Server 2008 Service Pack 3 ho?c m?t C?p Nh?t sau này.

Lưu ?:cài đ?t chuyên bi?t RTM c?a s?n ph?m đư?c h? tr?. Nhưng b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v? tương ?ng sau khi cài đ?t chuyên bi?t ban đ?u là hoàn thành. cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 c?a b?n không đư?c h? tr? tr? khi b?n áp d?ng gói b?n ghi d?ch v? 3 sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n RTM.

Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
968382 Cách nh?n đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Yêu c?u t?i thi?u SQL Server Phiên b?n cho Windows Server 2012 ho?c Windows 8

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2012 ho?c Windows 8, b?n ph?i ch?c ch?n r?ng b?n đáp ?ng các yêu c?u t?i thi?u sau đây, tùy theo trư?ng h?p c?a b?n:

SQL Server 2014

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n phát hành c?a SQL Server 2014 ho?c phiên b?n m?i hơn.
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y ki?m tra cácSQL Server 2014 trang chính.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

SQL Server 2012

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n phát hành c?a SQL Server 2012 ho?c phiên b?n m?i hơn.

Lưu ?: Xin vui l?ng ki?m tra các v?n đ? đư?c bi?t đ?n thi?t l?p khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 trên Windows 8 ho?c Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

SQL Server 2008 R2

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n ph?i áp d?ng Microsoft SQL Server 2008 R2 Gói b?n ghi d?ch v? 1 ho?c m?t b?n c?p nh?t m?i hơn.

Lưu ?:cài đ?t chuyên bi?t RTM c?a s?n ph?m đư?c h? tr?. Tuy nhiên, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v? tương ?ng sau khi cài đ?t chuyên bi?t ban đ?u là hoàn thành. B?n s? th?y thông báo sau trên trang Trung tâm gi?i pháp:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
M?t ?nh ch?p màn h?nh hi?n th? trang Trung tâm gi?i pháp


Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2527041 Cách nh?n đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

SQL Server 2008

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n ph?i áp d?ng SQL Server 2008 Service Pack 3 ho?c m?t C?p Nh?t sau này.

Lưu ?:cài đ?t chuyên bi?t RTM c?a s?n ph?m đư?c h? tr?. Tuy nhiên, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v? tương ?ng sau khi cài đ?t chuyên bi?t ban đ?u là hoàn thành. cài đ?t chuyên bi?t SQL server 2008 c?a b?n không đư?c h? tr? tr? khi b?n áp d?ng Gói b?n ghi d?ch v? 3 sau khi cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n RTM. B?n s? th?y thông báo sau trên trang Trung tâm gi?i pháp:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
M?t ?nh ch?p màn h?nh hi?n th? trang Trung tâm gi?i pháp


Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
968382 Cách nh?n đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008

Lưu ?: hộp thoại s? xu?t hi?n trong SQL Server 2008 R2 và SQL Server 2008 khi b?n ch?y chương tr?nh cài đ?t:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
M?t ?nh ch?p màn h?nh hi?n th? m?t hộp thoại s? xu?t hi?n trong SQL Server 2008 R2 và SQL Server 2008 khi ch?y chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?tSau khi chương tr?nh SQL Server thi?t l?p xong, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? trư?c khi b?n ch?y SQL Server trên phiên b?n này c?a Windows. Cho SQL Server 2008, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t Service Pack 3 (SP3) ho?c phiên b?n m?i hơn. Cho SQL Server 2008 R2, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1) ho?c phiên b?n m?i hơn.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Phiên b?n SQL Server Compact

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Các phiên b?n sau đư?c h? tr? trong môi trư?ng Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 và Windows 2012:
 • SQL Server Compact 3.5 Service Pack 2 và phiên b?n m?i hơn
 • SQL Server Compact 4.0 và phiên b?n m?i hơn

  Lưu ?: Không có h? tr? cho các thi?t b? Windows RT.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

H? tr? cho chuy?n đ?i ch? đ? ? Windows Server 2012 R2 ho?c Windows Server 2012

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2012 có ba tính năng ti?u bang, ho?c ch? đ?:
 • Máy ch? đ?y đ?
 • Giao di?n Máy ch? T?i thi?u
 • L?i Máy ch?
B?n có th? chuy?n đ?i gi?a các trạm đậu tính năng này b?t k? lúc nào. B?n có th? chuy?n t? máy ch? l?i ho?c t?i thi?u máy ch? giao di?n đ?n máy ch? đ?y đ? khi m?t ho?c nhi?u trư?ng h?p c?a SQL Server 2014 ho?c SQL Server 2012 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Tuy nhiên, lưu ? r?ng b?n không th? chuy?n đ?i t? máy ch? đ?y đ? đ? t?i thi?u máy ch? giao di?n ho?c máy ch? l?i khi m?t ho?c nhi?u trư?ng h?p c?a SQL Server 2014 ho?c SQL Server 2012 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? chuy?n t? máy ch? đ?y đ? đ? t?i thi?u máy ch? giao di?n ho?c máy ch? l?i khi m?t ho?c nhi?u trư?ng h?p c?a SQL Server 2014 ho?c SQL Server 2012 đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n ph?i g? b? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2014 ho?c SQL Server 2012, chuy?n đ?i ch? đ?, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i SQL Server 2014 ho?c SQL Server 2012. Tuy nhiên, b?n có th? b?t SQL Server 2014 ho?c SQL Server 2012 cài đ?t chuyên bi?t đi?u ki?n tiên quy?t trong ch? đ? máy ch? đ?y đ?, chuy?n sang ch? đ? máy ch? l?i, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2014 ho?c SQL Server 2012.

Lưu ?:Máy ch? T?i thi?u là m?t cài đ?t chuyên bi?t L?i Máy ch? có Tr?nh qu?n l? Máy ch? và các công c? khác c?a máy ch? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. V? v?y, SQL Server thi?t l?p chương tr?nh th?c hi?n các bư?c cài đ?t chuyên bi?t tương t? trong ch? đ? Windows Server 2012 R2 t?i thi?u giao di?n Server và Windows Server 2012 t?i thi?u máy ch? giao di?n ch? đ? và ch? đ? máy ch? l?i. Ngoài ra, b?n có th? chuy?n đ?i gi?a máy ch? l?i và t?i thi?u máy ch? khi m?t ho?c nhi?u trư?ng h?p c?a SQL Server 2014 ho?c SQL Server 2012 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đây là trư?ng h?p đư?c h? tr?.

Lưu ?: Năm 2012 b?n ghi d?ch v? báo cáo c?a SQL Server không đư?c h? tr? trên Windows Server 2012 R2 máy ch? l?i, l?i máy ch? Windows Server 2012, ch? đ? Windows Server 2012 R2 t?i thi?u giao di?n máy ch? ho?c ch? đ? Windows 2012 t?i thi?u máy ch? giao di?n. B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server Reporting Services 2012 trên m?t máy ch? đang ch?y Windows Server 2012 trong ch? đ? Máy ch? Đ?y đ? và sau đó chuy?n sang ch? đ? L?i Máy ch? Windows Server 2012. Tuy nhiên, c?u h?nh này không đư?c h? tr?.

Lưu ?:Chúng tôi khuyên b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t t?t c? các tính năng SQL Server 2012 không đư?c h? tr? trên m?t máy ch? đang ch?y Windows Server 2012 R2 ho?c Windows Server 2012 trong ch? đ? máy ch? l?i. Thông tin v? làm th? nào đ? th?c hi?n vi?c này, h?y vào web site MSDN sau đây:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh231669.aspx

Lưu ?:V?n đ? này không áp d?ng cho SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2. SQL Server 2008 và SQL Server 2008 R2 không đư?c h? tr? trong ch? đ? t?i thi?u máy ch? giao di?n ho?c ch? đ? máy ch? l?i.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tùy ch?n cài đ?t chuyên bi?t có s?n khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows Server 2012, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831786
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

S? c? thi?t l?p và di chuy?n SQL Server 2012


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Ghi chú t?ng quát

Lưu ? cho vi?c cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2014Các m?c dư?i "Ghi chú t?ng quát" c?ng áp d?ng cho vi?c cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2014. Tuy nhiên, cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2014 s? không cho phép b?n ti?p t?c, n?u b?t k? thành ph?n yêu c?u Microsoft .NET 3.5 Framework đư?c l?a ch?n và Khuôn kh? .NET 3,5 không đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 • theo m?c đ?nh, Windows 8 bao g?m Khuôn kh? .NET 4.0. Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 bao g?m Khuôn kh? .NET 4.5. Tuy nhiên, các thành ph?n sau đây c?a SQL Server 2012 ph? thu?c vào Khuôn kh? .NET 3.5:
  • B? máy b? máy cơ s? d? li?u SQL Server 2012
  • b?n ghi d?ch v? nhân b?n
  • Công c? d? li?u SQL Server
  • b?n ghi d?ch v? ch?t lư?ng d? li?u
  • b?n ghi d?ch v? d? li?u t?ng th?
  • Ch? đ? g?c c?a b?n ghi d?ch v? báo cáo
  • tra c?u văn b?n đ?y đ?


  V? v?y, chúng tôi đ? ngh? b?n b?t Khuôn kh? .NET 3,5 trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2014 ho?c SQL Server 2012 trong m?t môi trư?ng đ?c l?p ho?c nhóm đ? giúp ngăn ch?n b?t k? l?i SQL Server thi?t l?p có th?.

  Lưu ?:Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? cho phép .NET 3.5 Framework, xem "làm th? nào đ? cho phép .NET 3.5 khuôn kh? trong Windows 8" ph?n trong bài vi?t này.
M?t s? s? c? cài đ?t chuyên bi?t và thi?t l?p SQL Server 2012 đư?c kh?c ph?c trong các b?n c?p nh?t tích l?y m?i nh?t cho SQL Server 2012. V? v?y, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n t?o ra m?t gói cài đ?t chuyên bi?t slipstream bao g?m SQL Server 2012 và CU3 ho?c m?t C?p Nh?t sau này. Đ? bi?t thông tin v? cách th?c hi?n đi?u này, s? xem theo web site MSDN sau đây:
http://blogs.MSDN.com/b/jason_howell/Archive/2012/08/28/How-to-patch-SQL-Server-2012-Setup-with-an-Updated-Setup-Package-using-updatesource-to-Get-a-Smart-Setup.aspx

V?n đ? thi?t l?p SQL Server 2012 có th? x?y ra khi Khuôn kh? .NET 3.5 là không đư?c kích ho?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
S? c? 1 - cài đ?t chuyên bi?t đ?c l?p ho?c C?m chuy?n đ?i d? ph?ng SQL không đ?y đ?

Trên các máy ch? mà Khuôn kh? .NET 3.5 chưa s?n sàng đư?c cài đ?t chuyên bi?t ho?c máy ch? có quy?n truy c?p Internet b? gi?i h?n, chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 không cài đ?t chuyên bi?t các thành ph?n ph? thu?c vào Khuôn kh? .NET 3.5. V? v?y, ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 có th? không đ?y đ?.

Lưu ?:Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2 s? không cho phép b?n ti?p t?c cài đ?t chuyên bi?t.

Lưu ?: Cho m?t danh sách các thành ph?n SQL Server 2012 ph? thu?c vào các.NET Framework 3.5, xem ch? đ? "bi?t đ?n SQL Server 2012 và di chuy?n v?n đ? thi?t l?p".

Thông báo l?i tương t? như sau đây có th? đư?c hi?n th? trong khi cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 khi Khuôn kh? .NET không đư?c kích ho?t:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
M?t màn h?nh b?n Hi?n th? m?t thông báo l?i


Công tác ph?ng ch?ng

Đ? ngăn ch?n v?n đ? này, s? các.NET Framework 3.5 trên t?t c? các nút ch?n m?t c?m sao ho?c trên máy ch? đ?c l?p trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t s? c? này trên m?t máy ch? đ?c l?p, kích ho?t Khuôn kh? .NET 3.5, và sau đó ch?y Thi?t l?p m?t l?n n?a đ? thêm các tính năng b? sung.

Đ? gi?i quy?t s? c? này trong m?t môi trư?ng nhóm, g? cài đ?t chuyên bi?t các b?n SQL Server 2012 không đ?y đ?, kích ho?t Khuôn kh? .NET 3.5, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i SQL Server 2012.

Lưu ?: Trong m?t môi trư?ng nhóm, b?n không th? thêm các tính năng đ? đư?c b? qua b?ng cách ch?y SQL Server 2012 thi?t l?p m?t l?n n?a.

Đ? kh?c ph?c s? c? này trên m?t máy ch? đ?c l?p, kích ho?t Khuôn kh? .NET 3.5, và sau đó ch?y Thi?t l?p SQL Server m?t l?n n?a.


V?n đ? 2 - ngư?i dùng không chính xác đư?c nh?c nh? đ? t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t các.NET Framework 3.5

Ngư?i dùng không chính xác có th? đư?c nh?c đ? t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t các.NET Framework 3.5 khi h? c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t CU1 ho?c CU2. S? c? này có th? x?y ra ngay c? khi các thành ph?n cài đ?t chuyên bi?t không ph? thu?c vào Khuôn kh? .NET 3.5.

Ngư?i dùng có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như sau:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
M?t màn h?nh b?n Hi?n th? m?t thông báo l?i


Nguyên nhân

Đây là m?t v?n đ? đư?c bi?t đ?n trong SQL Server 2012 CU1 và CU2.

Lưu ?: V?n đ? này đư?c c? đ?nh trong Cumulative Update 3 cho SQL Server 2012 và phiên b?n m?i hơn.

Công tác ph?ng ch?ng

Đ? ngăn ch?n v?n đ? này, chúng tôi khuyên b?n th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
 • Kích ho?t Khuôn kh? .NET 3.5, áp d?ng gói C?p Nh?t CU1 ho?c CU2, và sau đó vô hi?u hóa Khuôn kh? .NET 3.5.

  Lưu ?: B?n ch? nên vô hi?u hóa Khuôn kh? .NET 3.5 n?u cài đ?t chuyên bi?t c?a b?n không bao g?m các thành ph?n ph? thu?c vào Khuôn kh? .NET 3.5.
 • cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 t? m?t gói cài đ?t chuyên bi?t slipstream bao g?m SQL Server 2012 và CU3 ho?c phiên b?n m?i hơn.
 • Áp d?ng Cumulative Update 3 ho?c phiên b?n m?i hơn. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  2692828 B?n xây d?ng SQL Server 2012 đ? đư?c phát hành sau khi phát hành SQL Server 2012

S? c? 3 - C?nh báo phương th?c tương h?p v? sau ?ng d?ng Windows thông báo hi?n th? khi cài đ?t chuyên bi?t ?n

Trong Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2012,Khuôn kh? .NET là m?t thành ph?n tính năng theo yêu c?u (FOD). Ngoài ra, các chính sách h? th?ng Windows 8.1 và Windows 8 và Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2012 chính sách h? th?ng yêu c?u ngư?i dùng đư?c c?nh báo khi FOD thành ph?n đư?c kích ho?t.

Lưu ?: theo m?c đ?nh, Khuôn kh? .NET 4.0 đư?c kích ho?t trong Windows 8 và Windows Server 2012. Ngoài ra,Khuôn kh? .NET 4.5 đư?c kích ho?t trong Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2. Tuy nhiên, Khuôn kh? .NET 3.5 b? vô hi?u hóa.

Do đó, m?t c?nh báo phương th?c tương h?p v? sau chương tr?nh nh?c ngư?i dùng ph?i t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t các.NET Framework 3.5 có th? hi?n th? trong m?t cài đ?t chuyên bi?t im l?ng:

Lưu ?:Không th? ch?n các c?nh báo kh? năng tương h?p v? sau chương tr?nh. ?nh ch?p màn h?nh c?a c?nh báo đư?c hi?n th? ? đây:

Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2012 - máy ch? đ?y đ?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
M?t màn h?nh b?n c?nh báo đang hi?n cho Windows Server 2012 - máy ch? đ?y đ?


Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2012 - máy ch? l?i

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
M?t màn h?nh b?n c?nh báo đang hi?n cho Windows Server 2012 - máy ch? l?i


Đ? ngăn ch?n s? c? này, ngư?i dùng có th? kích ho?t Khuôn kh? .NET 3.5 trư?c khi h? th?c hi?n cài đ?t chuyên bi?t ?n.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Các s? c? thi?t l?p SQL Server 2012 b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
S? c? 1 - Ngo?i l? Khuôn kh? .NET không đư?c x? l? có th? t?o ra khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t b?n th? hai c?a SQL Server 2012

H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t m?t b?n SQL Server 2012.
 • T?p c?u h?nh ngư?i dùng Khuôn kh? .NET 4.0 đư?c t?o ra khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n SQL Server 2012. Ngoài ra, Khuôn kh? .NET 3.5 đư?c kích ho?t trong ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t.
 • B?n c? g?ng cài b?n th? hai c?a SQL Server 2012.
Trong trư?ng h?p này, m?t ngo?i l? không đư?c x? l? có th? t?o ra. B?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như sau:

Đ? x?y ra l?i khi t?o b? x? l? ph?n c?u h?nh cho ngư?i dùngSettings/Microsoft.SqlServer.Configuration.LandingPage.Properties.Settings: Không th? t?i t?p ho?c b? 'System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=xxxxx’ ho?c m?t trong các thành ph?n ph? thu?c c?a nó. H? th?ng không th? t?m th?y t?p đ? ch? đ?nh. (C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft_Corporation\LandingPage.exe_StrongName_ ryspccglaxmt4nhllj5z3thycltsvyyx\11.0.0.0\user.config)

Thông báo l?i này gi?ng như sau:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
M?t màn h?nh b?n Hi?n th? thông báo l?iTrong Windows 8 và Windows Server 2012, v?n đ? này x?y ra b?i v? Khuôn kh? .NET 4.0 đư?c kích ho?t theo m?c đ?nh trong Windows 8 và Windows Server 2012. V? v?y, m?t t?p c?u h?nh ngư?i dùng Khuôn kh? .NET 4.0 đư?c t?o ra khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012. Ngoài ra, Khuôn kh? .NET 3.5 đư?c kích ho?t trong ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t.

Khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t th? hai th? hi?n c?a SQL Server 2012, ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t s? d?ng Khuôn kh? .NET 2.0 b?i v? các.NET Framework 3.5 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đi?u này xung đ?t v?i thi?t đ?t trong t?p c?u h?nh ngư?i dùng và gây ra m?t ngo?i l? không đư?c x? l?.

Trong Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2, v?n đ? này x?y ra b?i v? Khuôn kh? .NET 4.5 đư?c kích ho?t theo m?c đ?nh trong Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2. V? v?y, Khuôn kh? .NET 4.5 ngư?i dùng t?p tin c?u h?nh đư?c t?o ra khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012. Ngoài ra, Khuôn kh? .NET 3.5 đư?c kích ho?t trong ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t.

Khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t th? hai th? hi?n c?a SQL Server 2012, ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t s? d?ng Khuôn kh? .NET 2.0 b?i v? các.NET Framework 3.5 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Này xung đ?t v?i các thi?t l?p trong c?u h?nh c?a ngư?i s? d?ng gây ra m?t ngo?i l? không đư?c.

Đ? ngăn ch?n s? c? này, xóa t?p User.config trong m?c tin thư thoại sau đây trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n th? hai c?a SQL Server 2012:
%userprofile%\AppData\Local\Microsoft_Corporation\LandingPage.exe_StrongName_ryspccglaxmt4nhllj5z3thycltsvyyx\11.0.0.0

Gi?i pháp

Lưu ?:V?n đ? này đư?c c? đ?nh trong Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1).

f sơ th?m đ? có Service Pack 1 cài đ?t chuyên bi?t b?n s? không g?p v?n đ? này. N?u b?n không th? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? 1 ngày sơ th?m, th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây và sau đó cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012:
 • cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 trư?ng h?p th? hai t? m?tslipstreamed cài đ?t chuyên bi?t gói đi?u đó bao g?m SQL Server 2012 và Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1 ho?c phiên b?n m?i hơn.
 • Trư?c khi vá b?ng cách s? d?ng các t?p tin SQL Server 2012 SP1:
  • Trên m?t máy tính nơi SQL Server 2012 RTM không đư?c cài đ?t:
   1. T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 SP1.
   2. Trên màn h?nh đi?u kho?n mức cấp phép, nh?p vào các tôi ch?p nh?n đi?u kho?n mức cấp phép đánh d?u ki?m vào ô và sau đó nh?p vào ti?p theo.
    Lưu ?: Các t?p tin thi?t l?p đư?c cài đ?t chuyên bi?t và thu?t s? cài đ?t chuyên bi?t t? đ?ng đóng.
   3. Xác minh cài đ?t chuyên bi?t. Đ? làm đi?u này, B?t đ?u thêm/lo?i b? chương tr?nh và xác minh r?ng sau đây đư?c li?t kê:
    • Microsoft SQL Server thi?t l?p năm 2012, phiên b?n 11.1.3000.0
    • Hai m?c cho Microsoft Visual C++.
  • Trên m?t máy tính có m?t th? hi?n c?a SQL Server 2012 RTM:
   1. T?i v? và cài đ?t chuyên bi?tSQL Server 2012 SP1.
   2. Gi?i nén các t?p tin SP1 vào m?t c?p c?c b?. Ví d?, gi?i nén các t?p tin SP1 vào c:\sp1.
    Lưu ?: B?n không th? ch?y SQL Server 2012 SP1 cài đ?t chuyên bi?t trong trư?ng h?p này.
   3. Trong m?c tin thư thoại mà b?n trích xu?t các t?p tin SP1 vào, b?m đúp vào SqlSupport.msi và sau đó b?m có.
   4. Xác minh cài đ?t chuyên bi?t. Đ? làm đi?u này, B?t đ?u thêm/lo?i b? chương tr?nh và xác minh r?ngMicrosoft SQL Server thi?t l?p năm 2012, phiên b?n 11.1.3000.0 đư?c li?t kê.
  Lưu ?: Ki?m tra ph?n "Hư?ng d?n cài đ?t" trang SQL Server 2012 SP1 t?i v? đ? xác đ?nh vi?c t?i xu?ng chính xác cho máy ch? c?a b?n.

V?n đ? 2 - b?n không th? cài đ?t chuyên bi?t m?t SQL Server 2012 c?m chuy?n đ?i d? ph?ng v?i tính năng t?p tin Stream ph?n kích ho?t trên Windows Server 2012 R2 ho?c Windows Server 2012

B?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như sau đây khi c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t C?m chuy?n đ?i d? ph?ng SQL Server 2012 m?i v?i tính năng Chia s? Lu?ng T?p đư?c kích ho?t trên Windows Server 2012:
Đ? x?y ra l?i khi thi?t đ?t thu?c tính riêng 'Security0x20Descriptor' ? giá tr? 'System.Byte []' cho tài nguyên 'chia s? SQL Server Filestream (FILESTREAM)'. L?i: Đ? x?y ra l?i khi g?i m? s? c?m t? m?t nhà cung c?p. Thông báo ngo?i l?: Không t?m th?y.

Nguyên nhân

S? c? này x?y ra b?i v? h? tr? cho thu?c tính ký hiệu mô tả an toàn thông tin đ? b? b? qua trong Windows Server 2012.

Công tác ph?ng ch?ng

Đ? ngăn ch?n s? c? này, cài đ?t chuyên bi?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng mà không có tính năng chia s? FileStream đư?c kích ho?t. Sau khi cài đ?t chuyên bi?t xong, kích ho?t tính năng chia s? FileStream.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, g? b? cài đ?t chuyên bi?t ph?n c?m không thành công b?ng cách s? d?ng thêm/lo?i b? chương tr?nh, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng mà không có tính năng chia s? FileStream đư?c kích ho?t. Sau khi cài đ?t chuyên bi?t xong, kích ho?t tính năng chia s? FileStream.

Lưu ?: V?n đ? này đư?c c? đ?nh trong Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1).

S? c? 3 - L?i trong khi cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012: "Đ? n? l?c t?i m?t chương tr?nh có đ?nh d?ng không đúng"

H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t m?t phiên b?n 64-bit c?a Windows 8.1 ho?c Windows 8.
 • B?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 trong ch? Windows trong Windows (WoW).
 • cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 bao g?m b?n ghi d?ch v? Báo cáo.
Trong trư?ng h?p này, ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t không thành công. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như sau:

Ho?t đ?ng không thành công v?i 0x8007000B

Đ? n? l?c t?i m?t chương tr?nh có đ?nh d?ng không đúng

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
M?t màn h?nh b?n Hi?n th? thông báo l?i


Đ? ngăn ch?n v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t IIS ASP.NET 3.5 ph?n b?ng cách s? d?ng máy ch? qu?n l? trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2748719 ASP.NET 2.0 và ASP.NET 3.5 không ho?t đ?ng sau khi b?n g? cài đ?t chuyên bi?t ASP.NET 5 trong Windows 8 ho?c Windows Server 2012


S? c? 4: B?n không th? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?m chuy?n đ?i d? ph?ng SQL Server 2012 Enterprise Edition

H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
 • B?n th?c hi?n m?t trong thao tác sau đây:
  • B?n t?o m?t gói cài đ?t chuyên bi?t slipstream bao g?m SQL Server 2012 và CU1.
  • B?n vá l?i trư?c b?ng cách s? d?ng CU1 trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012.
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 b?ng cách s? d?ng tùy ch?n UIMODE=EnableUIOnServerCore.
Trong trư?ng h?p này, ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t không thành công. B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như sau:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
M?t màn h?nh b?n Hi?n th? thông báo l?iCác chi ti?t c?a l?i gi?ng như sau:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
M?t màn h?nh b?n đang hi?n chi ti?t l?iNguyên nhân

S? c? này x?y ra b?i v? các tính năng DB hoàn toàn đư?c l?a ch?n cùng v?i thành ph?n Công c? trong ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t.

Lưu ?: Các tính năng máy c?t cu?n DB không đư?c h? tr? trong ch? đ? máy ch? l?i.

Lưu ?: V?n đ? đư?c c? đ?nh trong SQL Server 2012 RTM CU3 và SQL Server 2012 Service Pack 1.

Gi?i pháp

Đ? kh?c ph?c s? c? này, th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
 • T?o m?t gói cài đ?t chuyên bi?t slipstream bao g?m SQL Server 2012 và CU3.
 • Trư?c khi vá các t?p tin h? tr? thi?t l?p b?i ch?y CU3 cài đ?t chuyên bi?t gói,

S? c? 5: thông báo l?i khi b?n c? g?ng nâng c?p nút ch?n m?t c?m lên SQL Server 2012:"Thu?c tính ph? bi?n c?a tài nguyên ' tên m?ng SQL (<SQL name="">)' không th? lưu"</SQL>

Đ? bi?t thêm thông tin v? s? c? này và cách kh?c ph?c, b?m vào s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:

2782511 "Không th? lưu đư?c các thu?c tính chung cho tài nguyên 'Tên m?ng SQL (<SQL name="">)'" l?i khi b?n c? g?ng đ? nâng c?p c?m nút ch?n m?t lên SQL Server 2012

</SQL>

V?n đ? 6: thông báo l?i khi b?n s? d?ng OpenSQLFileStream API: "System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): yêu c?u không đư?c h? tr?. "

H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t m?t th? hi?n c?a SQL Server 2008 R2 trên m?t máy ch? đang ch?y Windows Server 2012.
 • B?n nâng c?p trư?ng h?p c?a SQL Server 2008 R2 lên SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1).
 • B?n s? d?ng OpenSQLFileStream API.
Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:

System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Yêu c?u không đư?c h? tr?.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? nâng c?p SQL Server 2012 không chính xác xoá khoá ki?m nh?p sau:

HKEY_LOCALMACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\FsctlAllowList\FSCTL_SQL_FILESTREAM_FETCH_OLD_CONTENT

Gi?i pháp

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, s? d?ng Registry Editor đ? tái t?o các khóa registry sau đây:

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\FsctlAllowList

Dword: FSCTL_SQL_FILESTREAM_FETCH_OLD_CONTENT
Giá tr?: 0x92560

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

S? c? thi?t l?p SQL Server 2008 R2 và SQL Server 2008 đ? bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

S? c? 1 - b?n không th? g? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 Phiên b?n Express ho?c SQL Server 2008 R2 Phiên b?n Express

B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i tương t? như sau đây khi b?n c? g?ng g? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 R2 ho?c Microsoft SQL Server 2008 Phiên b?n Express:

Không th? cài đ?t chuyên bi?t tính năng sau đây:

Khuôn kh? .NET 3.5 (bao g?m .NET 2.0 và 3.0)


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
M?t ?nh ch?p màn h?nh hi?n th? thông báo l?iGi?i pháp

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?m s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2861939 Không th? g? b? cài đ?t chuyên bi?t, s?a ch?a, thêm các tính năng m?i đ?, ho?c thêm m?t trư?ng h?p m?i cho SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2 trong Windows 8

Gi?i pháp

Đ? x? l? s? c? này, th?c hi?n m?t trong nh?ng thao tác sau đây:
 • Kích ho?t Khuôn kh? .NET 3.5 trư?c khi b?n g? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 Phiên b?n Express.
 • Sao chép t?p MediaInfo.xml t? môi trư?ng cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 R2 ho?c môi trư?ng cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 Phiên b?n Express vào m?c tin thư thoại sau đây trư?c khi b?n c? g?ng đ? g? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 R2 ho?c SQL Server 2008 Phiên b?n Express:
  \Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\SQLServer2008R2

S? c? 2 - Quy t?c "Xác minh b?n ghi d?ch v? C?m" không thành công khi b?n c? g?ng cài phiên b?n c?m chuy?n đ?i d? ph?ng SQL Server 2008 R2

Khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t m?t phiên b?n c?m chuy?n đ?i d? ph?ng c?a SQL Server 2008 R2, ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t không thành công t?i quy t?c "Xác minh b?n ghi d?ch v? C?m". Khi b?n xem chi ti?t, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như sau:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
M?t màn h?nh b?n Hi?n th? thông báo l?iNguyên nhân

S? c? này x?y ra n?u thư vi?n COM-based MSClus.dll không đư?c kích ho?t.

Lưu ?: tr?nh Thi?t l?p c?m SQL Server 2008 và SQL Server 2008 R2 ph? thu?c vào thư vi?nCOM-based MSClus.dll. N?u thư vi?n này không đư?c kích ho?t trên nút ch?n m?t c?m, Thi?t l?p s? không thành công.

Gi?i pháp

Đ? kh?c ph?c s? c? này, th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
 • Kích ho?t tính năng Máy ch? T? đ?ng C?m chuy?n đ?i d? ph?ng trên m?i nút ch?n m?t b?ng cách s? d?ng Server Manager. Trong qu?n l? máy ch?, m? r?ng Công c? qu?n l? t? xa máy ch?, m? r?ng Tính năng công c? qu?n l?, m? r?ng Chuy?n đ?i d? ph?ng Clustering công c?, và sau đó b?m vào đ? ch?n Máy ch? t? đ?ng hóa c?m chuy?n đ?i d? ph?ng. (Màn h?nh shot cho bư?c này sau.)

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Màn h?nh shot cho bư?c này
 • Ch?y l?nh Windows PowerShell sau đây trên m?i nút ch?n m?t đ? kích ho?t tính năng Máy ch? T? đ?ng C?m chuy?n đ?i d? ph?ng:

  add-windowsfeature RSAT-Clustering-AutomationServer 
  Lưu ?: B?n ph?i ch?y l?nh này t? m?t d?u ki?m nh?c l?nh nâng cao.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

SQL Server 2012 và SQL Server 2008 R2 h? tr? cho các tính năng m?i trong Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2012

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?ng sau t?ng h?p cách phiên b?n c?a SQL Server làm vi?c v?i m?t s? tính năng m?i trong Windows 8 và Windows Server 2012:

Lưu ?: Tr? khi ghi trong b?ng dư?i đây, t?t c? các tính năng Windows Server 2012 đư?c h? tr? trong t?t c? các phiên b?n đư?c h? tr? c?a SQL server.


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tính năngTính năng ho?c thành ph?n SQL tương tác v?i tính năng m?i nàyTính năng SQL mà b? ?nh hư?ng ho?c đư?c h? tr?Yêu c?u phiên b?n t?i thi?u và gói b?n ghi d?ch v? cho SQLNgo?i l? ho?c gi?i h?n h? tr?Thông tin thêm
Dung lư?ng lưu tr?SQL Server 2008 R2 Gói b?n ghi d?ch v? 1 ho?c phiên b?n m?i hơn, SQL Server 2012 (RTM và phiên b?n m?i hơn)

Lưu ?: SQL Server 2008 R2 yêu c?u Service Pack 2 trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2.
Tính năng này đư?c h? tr? v?i các gói b?n ghi d?ch v? đư?c ch? đ?nh cho các phiên b?n tương ?ng.
Resilient File System (ReFS)ReFS không đư?c h? tr? trong SQL 2012 và t?t c? các phiên b?n c? khác.SQL Server 2014 h? tr? ReFS.
Gi?m l?i Ph?n c?ng RAMLazyWriter?nh hư?ng trang ki?m tra t?ngSQL Server 2012 Khi SQL Server 2012 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên hệ điều hành Windows 2012 v?i ph?n c?ng h? tr? ch?n đoán b? nh? x?u, b?n s? th?y thông báo l?i m?i như 854, 855 và 856 thay v? các l?i 832 LazyWriter thư?ng t?o ra.
S? lư?ng các trư?ng h?p m?i c?mTính kh? d?ng caoC?m chuy?n đ?i d? ph?ngSQL Server 201225 trên m?i c?m chuy?n đ?i d? ph?ng khi b?n s? d?ng các kí t? đ?i di?n ổ đĩa và lên đ?n 50 n?u b?n đang S? d?ng B? nh? chia s? t?p SMB
Dung lư?ng Chia s? C?m (CSV)B?t đ?u t? SQL Server 2014, đ?ng c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trư?ng h?p h? tr? nhóm chia s? kh?i tin (CSV) trong Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2012. Đ? bi?t thêm chi ti?t trên CSV, h?y xem Chia s? s? hi?u bi?t c?m các kh?i lư?ng trong m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng. CSVs không có supportedin Phiên b?n trư?c khi SQL Server 2014.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? kích ho?t Khuôn kh? .NET 3.5 trong Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2012

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đi?u ki?n tiên quy?t sau đây đư?c yêu c?u đ? kích ho?t Khuôn kh? .NET 3.5 trong Windows 8 và Windows Server 2012:
 • kết nối Internet đ? truy c?p vào Windows Update.

  Lưu ?: Đ? bi?t thêm thông tin v? cách kích ho?t Khuôn kh? .NET 3.5, n?u b?n không có kết nối Internet, h?y s? xem theo web site TechNet sau đây:
  http://msdn.microsoft.com/library/windows/hardware/hh975396


  Lưu ?: N?u máy tính b?n mu?n c?p nh?t đư?c b?o v? b?i tư?ng l?a ho?c s? d?ng m?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  900935Làm th? nào khách hàng Windows Update xác đ?nh mà hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền đ? s? d?ng đ? k?t n?i v?i các website c?a Windows Update
 • người dùng hiện thời ph?i là m?t thành viên c?a nhóm Qu?n tr? viên n?i b? đ? thêm ho?c lo?i b? các tính năng c?a Windows.

Làm th? nào đ? cho phép Khuôn kh? .NET 3.5 b?ng cách s? d?ng Panel điều khiển Windows 8.1 và Windows 8

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n có th? s? d?ng Panel điều khiển trong Windows 8 đ? cho phép Khuôn kh? .NET 3.5. Đi?u ki?n tiên quy?t sau đây đư?c yêu c?u đ? cho phép Khuôn kh? .NET trong Windows 8:

Đ? cho phép Khuôn kh? .NET 3.5 trong Windows 8, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ngày Màn hình Khởi động lo?i b?t tính năng c?a windows, b?m vào cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào tính năng c?a Windows b?t ho?c t?t. (Màn h?nh shot cho bư?c này sau.)

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Màn h?nh shot cho bư?c này

 2. Trong tính năng c?a Windows b?t ho?c t?t, b?m vào các.NET Framework 3.5 (bao g?m .NET 2,0 và 3,0).

  Lưu ?: Thu?t s? s? tra c?u các t?p yêu c?u và sau đó nh?c b?n t?i các t?p tin t? Windows Update.
 3. Nh?p vào t?i xu?ng các t?p tin t? Windows Update.
 4. B?m hoàn t?t. (Màn h?nh shot cho bư?c này sau.)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Màn h?nh shot cho bư?c này


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? cho phép Khuôn kh? .NET 3.5 b?ng cách s? d?ng tính năng thu?t s? trong Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2012 và thêm vai tr?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ? cho phép Khuôn kh? .NET 3.5 trong Windows Server 2012 hay Windows Server 2012 R2, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong qu?n l? máy ch?, nh?p vào qu?n l?, và sau đó nh?p vào thêm vai tr? và tính năng. (Màn h?nh shot cho bư?c này sau.)

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Màn h?nh shot cho bư?c này

 2. Trên các trư?c khi b?n B?t đ?u màn h?nh, h?y nh?p vào ti?p theo.
 3. Trên các ch?n cài đ?t chuyên bi?t lo?i màn h?nh, h?y nh?p vào vai tr? ho?c tính năng cài đ?t chuyên bi?t và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 4. Trên các h? ph?c v? ch?n đi?m đ?n màn h?nh, ch?n máy ch? m?c tiêu, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 5. Trên các ch?n vai tr? máy ch? màn h?nh, h?y nh?p vào ti?p theo.
 6. Trên các ch?n tính năng màn h?nh, nh?n vào đây đ? ch?n các Khuôn kh? .NET 3,5 tính năng ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 7. Đóng các c?nh báo, và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t.

  N?u máy tính có kết nối Internet, b?m vào ch? đ?nh m?t đư?ng d?n ngu?n alternate, nh?p đư?ng d?n m?c tin thư thoại \sources\SxS trên phương ti?n cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vàoOK. Đóng các c?nh báo, và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t. (Màn h?nh shot cho bư?c này sau.)

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Màn h?nh shot cho bư?c này


  Lưu ?: Trong ?nh ch?p màn h?nh, nh?n th?y tuyên b? r?ng các.NET Framework 3.5 không ph?i là m?t ph?n c?a m?t cài đ?t chuyên bi?t đi?n h?nh. Tuy nhiên, các t?p tin cài đ?t chuyên bi?t có s?n trong m?t m?c tin thư thoại bên c?nh c?a hàng. Ngoài ra, b?n không có đ? g?n k?t ho?c tr? đ?n m?t ngu?n WIM c? th?.

Lưu ?
n?u b?n đang s? d?ng Server Manager trong Windows Server 2012 đ? thêm m?t vai tr? ho?c tính năng m?t máy ch? t? xa, các tài kho?n máy tính trên máy ch? t? xa yêu c?u quy?n truy c?p vào đư?ng d?n t?p tin ngu?n alternate v? ch?y chi?n d?ch tri?n khai trong b?i c?nh h? th?ng trên máy ch? m?c tiêu.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

SharePoint tích h?p ch? đ? đ?i v?i b?n ghi d?ch v? báo cáo SQL Server

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ? bi?t thông tin v? cách l?p k? ho?ch nh?ng g? c?n xem xét khi b?n đ?t c?u h?nh SQL Server trong ch? đ? tích h?p SharePoint, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2724471 Windows Server 2012 không h? tr? SharePoint Server 2010
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thông tin v? quy t?c c?a Tr?nh c? v?n Trung tâm H? th?ng

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ph?n m?m quy t?cTiêu đ? quy t?cMô t? quy t?cPhiên b?n s?n ph?m theo đó quy t?c đư?c đánh giá
Tr?nh c? v?n Trung tâm H? th?ngT?p b? máy cơ s? d? li?u SQL Server n?m trong m?t H? th?ng T?p không đư?c h? tr?Trong SQL Server này c? v?n trư?ng h?p phát hi?n s? hi?n di?n c?a m?t ho?c nhi?u b? máy cơ s? d? li?u t?p tin s?ng dư?i ReFS (đàn h?i t?p tin h? th?ng) trong Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2012. Máy ch? b? máy cơ s? d? li?u trên Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2012 ReFS h? th?ng t?p không đư?c h? tr? cho s?n xu?t s? d?ng. Xem xét danh sách b? máy cơ s? d? li?u cung c?p dư?i đây và th?c hi?n hành đ?ng kh?c ph?c. Tham kh?o bài KB đ? bi?t thêm chi ti?t.SQL Server 2008
SQL Server 2008 R2
SQL Server 2012

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tri?n khai các.NET Framework 3.5, h?y vào web site MSDN sau đây:
http://msdn.microsoft.com/library/windows/hardware/hh975396

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng ASP.NET 3.5 và ASP.NET 5 in IIS 8.0, đi đ?n web site IIS sau đây:
http://www.IIS.net/Learn/Get-started/whats-New-in-IIS-8/IIS-80-using-aspnet-35-and-aspnet-45

Đ? bi?t thông tin v? các s? c? có th? x?y ra sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t ASP.NET 4.5, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2748719 ASP.NET 2.0 và ASP.NET 3.5 không ho?t đ?ng sau khi b?n g? cài đ?t chuyên bi?t ASP.NET 5 trong Windows 8 ho?c Windows Server 2012

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng m?i trong Windows Server 2012, h?y vào web site TechNet sau đây:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831769.aspx

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t th?t b?i trên c?m trong Windows Server 2012, h?y vào web site MSDN sau đây:
http://blogs.msdn.com/b/clustering/archive/2012/04/06/10291601.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 2681562 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 22.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
 • Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server 2014 Developer
 • Microsoft SQL Server 2014 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Core
 • Microsoft SQL Server 2014 Express
 • Microsoft SQL Server 2014 Standard
 • Microsoft SQL Server 2014 Web
T? khóa: 
kbtshoot kbsurveynew kbinfo kbmt KB2681562 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2681562

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com