Lync 2010 atjaunin?juma apraksts: marts 2012

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2684739 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? aprakst?ts atjaunin?jums Microsoft Lync 2010, kas dat?ts marts 2012.
?aj? rakst? ir aprakst?ts par atjaunin??anas pakotne ??dus elementus:
  • atjaunin??anas pakotne nov?r? probl?mas.
  • Priek?nosac?jumi atjaunin?juma pakotnes instal??anas.
  • Vai dators ir j?restart?, p?c instal??anas atjaunin??anas pakotne.
  • Vai atjaunin??anas pakotne tiek aizst?ts ar citu atjaunin?jumu pakotne.
  • Vai j?veic izmai?as re?istr?.
  • atjaunin??anas pakotne satur failus.

IEVADS

Jaut?jumu, kas ?is atjaunin?jums nov?r?

?? atjaunin??anas pakotne nov?r? probl?mas, kas ir dokument?ts rakstos Microsoft Knowledge Base (KB):
  • 2689469 IM V?sture nav saglab?ta noklus?juma Exchange pastkasti, izmantojot Lync 2010
  • 2688945 Iezvanes konferen?u inform?cija netiek par?d?ta, kad lietot?js izmanto Lync 2010 pievienoties sapulcei
  • 2684798 CorePlaybackEngine.resources.dll fails nav pareizi lokaliz?ts, Lync 2010 klientu

RISIN?JUMS

Atjaunin??anas pakotnes inform?cija

Microsoft lejupiel??u centr?

??dus failus var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Lync.msp x86 pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t x64 Lync.msp pakotni t?l?t.
Release Date: Marts 2012
Pla??ku inform?ciju par to, k? lejupiel?d?t Microsoft atbalsta failus, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus no tie?saistes pakalpojumiem
Microsoft ir sken?jusi ?o failu, v?rusu. Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas bija pieejama faila gr?mato?anas datums. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, kas pal?dz nov?rst neautoriz?tas izmai?as fail?.

Priek?noteikumi

Ir priek?noteikumi, lai var?tu instal?t ?o atjaunin?jumu.

Restart?jiet pras?ba

Ja izmantojat noteikt?s programm?s, kas ir atkar?gi no Microsoft Lync 2010, instal?jot ?o atjaunin?jumu instal??anas dators ir j?restart?. T?, piem?ram, dators ir j?restart?, ja darbojas programma Microsoft Office Outlook, kad instal?jat atjaunin?jumu.

Nomai?a inform?cijas atjaunin??ana

?is atjaunin?jums neaizst?j iepriek? izlaistus atjaunin?jumu.

Re?istra inform?cija

Jums nav j?veic nek?das izmai?as re?istr?, lai instal?tu ?o atjaunin?jumu.

Inform?ciju par failu

?o atjaunin?jumu, iesp?jams, nevar?s satur visus failus, kas nepiecie?ami, lai piln?b? atjaunin?tu produktu jaun?k?s b?v?t. Atjaunin?jum? ir iek?auti tikai tie faili, kas nepiecie?ami, lai nov?rstu jaut?jumiem, kas uzskait?ti ?aj? rakst?.
P?c atjaunin?jumu instal??anas glob?lo versiju ?is atjaunin?jums ir faila atrib?ti vai jaun?kas versijas faila atrib?ti kas nor?d?ti ?aj? tabul?:
Par Lync 2010 x86 edtion
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Appshapi.dll4.0.7577.2531,135,36830/3/1117: 43x86
Appsharingchromehook4.0.7577.018,20811/3/1013: 26Nav piem?rojams
Appsharinghookcontroller4.0.7577.023,33611/3/1013: 26Nav piem?rojams
Appshcom.dll4.0.7577.253281,35230/3/1117: 43x86
Appshvw.dll4.0.7577.2531,896,20030/3/1117: 44x86
Autohelper4.0.7577.25338,67230/3/1117: 45Nav piem?rojams
Communicatorcontentbinapp.XAPNav piem?rojams481,13911/3/1013: 26Nav piem?rojams
Communicatorexe4.0.7577.408712,218,8803/24/129: 11x86
Crecplayerresexe4.0.7577.4087592,3843/24/129: 00x86
Crecplayerres_en_us.dll4.0.7577.018,20011/3/1013: 26x86
Extensibleapp.XAPNav piem?rojams95,07111/3/1013: 26Nav piem?rojams
File_collabaddin.dll4.0.7577.0111,88811/3/1013: 31x86
File_cures.dll4.0.7577.4072385,2962/28/127: 48x86
File_lclang4.0.7577.0484,10411/3/1013: 27Nav piem?rojams
File_meetingjoinaxoc4.0.7577.408745,0563/24/129: 08Nav piem?rojams
File_npmeetingjoinpluginoc.dll4.0.7577.408725,0883/24/129: 08x86
File_ocapires4.0.7577.081,16011/3/1013: 28Nav piem?rojams
File_ochelperresource4.0.7577.011,03211/3/1013: 27Nav piem?rojams
File_scdec.dll4.0.7577.069,38411/3/1013: 27x86
File_ucaddin.dll4.0.7577.4087916,9923/24/129: 16x86
File_ucaddinres_en_us.dll4.0.7577.0161,55211/3/1013: 31x86
File_uccapires4.0.7577.01,283,85611/3/1013: 31Nav piem?rojams
Intldate.dll4.0.7577.088,84011/3/1013: 26x86
Microsoft.lync.Model.zipNav piem?rojams97,11811/3/1013: 27Nav piem?rojams
Microsoft.lync.Utilities.Controls.zipNav piem?rojams63,73611/3/1013: 27Nav piem?rojams
Microsoft.lync.Utilities.zipNav piem?rojams96,76011/3/1013: 27Nav piem?rojams
Msptls.dll4.0.7577.0781,57611/3/1013: 27x86
Nativehostannotationapp.XAPNav piem?rojams316,94711/3/1013: 27Nav piem?rojams
Nativehostpollapp.XAPNav piem?rojams124,64511/3/1013: 27Nav piem?rojams
Ocfirstrun.XAPNav piem?rojams4,350,73911/3/1013: 27Nav piem?rojams
Ochelper.dll4.0.7577.0211,72011/3/1013: 27x86
Ocimportdll4.0.7577.0766,21611/3/1013: 27x86
Ocofficedll4.0.7577.0122,63211/3/1013: 27x86
Ocomprivate.zipNav piem?rojams83,31011/3/1013: 27Nav piem?rojams
Ocpptview.dll4.0.7577.02,072,84811/3/1013: 27x86
Ocpubmgrexe4.0.7577.02,370,31211/3/1013: 27x86
Ocpubres_en_us.dll4.0.7577.0246,02411/3/1013: 27x86
Ocrecdll4.0.7577.0791,81611/3/1013: 27x86
Ogl.dll4.0.7577.2531,705,72830/3/1117: 44x86
Playbackresource__dll4.0.7577.020,27211/3/1013: 27x86
Playback_annotationcontrols_dll4.0.7577.4087333,8243/24/129: 00x86
Playback_annotationtextmerge_dll4.0.7577.4087165,8883/24/129: 00x86
Playback_coreplaybackengine_dll4.0.7577.40871,351,6803/24/129: 00x86
Playback_logging_dll4.0.7577.4087160,7683/24/129: 00x86
Playback_oc3playbackapplication_dll4.0.7577.4087156,6723/24/129: 00x86
Playback_uc_ui_utilities_dll4.0.7577.4087159,2323/24/129: 00x86
Ppvwintl.dll4.0.7577.0342,79211/3/1013: 27x86
Psomdll4.0.7577.0783,10411/3/1013: 27x86
Rtmpltfm_dll4.0.7577.40876,410,2403/24/128: 55x86
Saext.dll4.0.7577.253319,75230/3/1117: 43x86
Sqmapidll6.0.6000.16386141,0642/9/1120: 28x86
Uccp_dll4.0.7577.40725,955,3442/28/127: 47x86
Ucdll4.0.7577.407213,306,6322/28/128: 06x86
Ucmapiexe4.0.7577.4087640,5123/24/129: 08x86
Lync 2010 x64 Edition
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Appshapi.dll4.0.7577.2531,135,36830/3/1117: 43x86
Appshcom.dll4.0.7577.253281,35230/3/1117: 43x86
Appshvw.dll4.0.7577.2531,896,20030/3/1117: 44x86
Autohelper4.0.7577.25338,67230/3/1117: 45Nav piem?rojams
Communicatorexe4.0.7577.408712,071,2003/24/1211: 43x86
Crecplayerresexe4.0.7577.4087599,3203/24/1211: 42x86
File_cures.dll4.0.7577.4072385,2962/28/127: 48x86
File_meetingjoinaxoc4.0.7577.4087520003/24/1211: 42Nav piem?rojams
File_meetingjoinaxoc644.0.7577.4087294,1763/24/1212: 23Nav piem?rojams
File_npmeetingjoinpluginoc.dll4.0.7577.408732,0483/24/1211: 42x86
File_ucaddin.dll4.0.7577.4087905,4883/24/1211: 42x86
File_x64_ucaddin.dll4.0.7577.40871,506,0643/24/1212: 20x64
Ogl.dll4.0.7577.2531,705,72830/3/1117: 44x86
Playback_annotationcontrols_dll4.0.7577.4087340,8403/24/1211: 42x86
Playback_annotationtextmerge_dll4.0.7577.4087172,8403/24/1211: 42x86
Playback_coreplaybackengine_dll4.0.7577.40871,358,6323/24/1211: 40x86
Playback_logging_dll4.0.7577.4087167,7683/24/1211: 42x86
Playback_oc3playbackapplication_dll4.0.7577.4087163,6323/24/1211: 42x86
Playback_uc_ui_utilities_dll4.0.7577.4087166,2323/24/1211: 42x86
Rtmpltfm_dll4.0.7577.40876,417,1763/24/1211: 42x86
Saext.dll4.0.7577.253319,75230/3/1117: 43x86
Sqmapidll6.0.6000.16386141,0642/9/1120: 28x86
Uccp_dll4.0.7577.40725,955,3442/28/127: 47x86
Ucdll4.0.7577.407213,306,6322/28/128: 06x86
Ucmapi64exe4.0.7577.40872,448,6563/24/1212: 23x64
Ucmapiexe4.0.7577.4087647,4403/24/1211: 42x86

UZZI?AS

Par ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras jaunin?jums terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras jaunin?jums standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2684739 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 28. marts - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Lync 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload kbmt KB2684739 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2684739

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com