Mô t? Update Rollup 3 cho Exchange Server 2010 Service Pack 2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2685289 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành b?n C?p Nh?t Rollup 3 cho Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 (SP2). B?n c?p nh?t này là ngày 29 tháng năm 2012. Bài vi?t này mô t? các thông tin sau v? update rollup:
 • Các v?n đ? c?p nh?t rollup gi?i quy?t
 • Làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t rollup
 • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t rollup

GI?I THI?U

Các v?n đ? c?p nh?t rollup gi?i quy?t

Update Rollup 3 cho Exchange Server 2010 SP2 gi?i quy?t các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
 • 2510607 "Không th? m? thông tin r?nh/b?n" l?i tin thư thoại khi b?n c? g?ng xem m?c tin thư thoại mức cấp phép trong Outlook
 • 2514700 Extra.exe không d?u ki?m v?t m?t ngư?i dùng có thu?c tính legacyExchangeDN ch?a m?t ho?c nhi?u kí t? đ?i di?n đ?c bi?t trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2571342 danh sách liên hệ c?a m?c tin thư thoại là có s?n ph?m nào khi ngư?i dùng xem các thu?c tính c?a m?t c?p công c?ng kích ho?t thư trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2572029 Đ?ng b? hóa c?a m?t thư vi?n các h?nh th?c t? ch?c không thành công khi b?n s? d?ng Outlook ? ch? đ? Cache trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2586828 Quá tr?nh EdgeTransport.exe tiêu th? 100 ph?n trăm tài nguyên CPU trên m?t máy ch? Exchange Server 2010 c?nh giao thông v?n t?i
 • 2589233 H?p b? qua các yêu c?u phê duy?t đ?i bi?u và thay vào đó cu?n sách h?p thư tài nguyên t? đ?ng trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2633043 "Không có không có b? b? ki?m soát mi?n có th? ghi đư?c t?m th?y trong m?c tin thư thoại ho?t đ?ng" báo l?i khi b?n ch?y các công c? ExBPA trong m?t t? ch?c Exchange Server 2010
 • 2647396 B?n không th? t?t m?t m?c tin thư thoại công c?ng b?ng cách s? d?ng l?nh "Vô hi?u hoá-MailPublicFolder" trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2648263 B?n không th? m? t?p nh?t k? đ?nh tuy?n trên các máy ch? Exchange Server 2010 trung tâm giao thông v?n t?i trong m?t môi trư?ng Exchange Server 2003 và Exchange Server 2010 h?n h?p
 • 2667120 MSExchangeAutodiscoverAppPool ?ng d?ng bơi treo trên m?t máy ch? Exchange Server 2010 khách hàng truy c?p khi b?n c? g?ng xem thông tin r?nh/b?n v? m?t ngư?i s? d?ng trong m?t tên mi?n đáng tin c?y
 • 2668900 T? ch?c s? ki?n ID 2915 đư?c kí nh?p khi b?n áp d?ng m?t chính sách d? ph?ng cho m?t tài kho?n b?n ghi d?ch v? trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2670099 B?n không th? m? m?c tin thư thoại l?ch đư?c chia s? b?i ngư?i dùng ?n trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2671128 RPC khách hàng truy c?p Cross-Site k?t n?i các v?n đ? x?y ra trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2673542 MRM Chính sách duy trì trong m?c tin thư thoại E-Mail rác không làm vi?c khi b?n t? di chuy?n b?c e-mail trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2673591 Tai n?n x?y ra trong nhóm ứng dụng t? đ?ng phát hi?n trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2674185 MAPI_E_CALL_FAILED l?i x?y ra khi m?t ?ng d?ng MAPI s? d?ng ch?c năng MAPI trong Outlook 2007 MAPI ho?c trong Outlook 2010 c? g?ng truy c?p m?t máy ch? Exchange Server 2010
 • 2674445 B?n không th? thay đ?i phép truy nh?p c?p l?ch trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2677872 B?n không th? s? d?ng m?t nhóm phân ph?i trong cu?n sách th? b?c đ?a ch? khi b?n t?o các nhóm trong Exchange Server 2003
 • 2680383 T?i ti?n b? h?p không bi?n m?t trong Outlook Web App trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2681250 "550 5.6.0" NDR khi m?t báo cáo khoa h?c đư?c g?i đ?n m?t s? liên l?c bên ngoài trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2682047 B?n không th? truy c?p vào m?t h?p thư trong vài gi? sau khi b?n ng?t k?t n?i và sau đó k?t n?i l?i h?p thư trong môi trư?ng Exchange Server 2010 SP2
 • 2682408 AddOrganizerToSubject tham s? không có hi?u l?c khi m?t cu?c h?p đ?nh k? cu?c xung đ?t v?i m?t cu?c h?p trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2682895 Thông báo l?i khi chuy?n như?ng vai tr? m?t ch?y l?nh ghép ng?n Get-MailboxExportRequestStatistics trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2684583 B?n không th? xóa m?t m?c tin thư thoại có s?n ph?m nào trong t?p .pst b?ng cách s? d?ng Outlook trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2689810 M?t yêu c?u g?p m?t mà b?n g?i t? ?ng d?ng EWS là ? định dạng văn bản thu?n thay v? c?a đ?nh d?ng HTML khi m?t ngư?i tham d? s? m? ra yêu c?u b?ng cách s? d?ng Outlook ? ch? đ? tr?c tuy?n
 • 2695011 Thi?t l?p Email rác không làm vi?c như mong đ?i sau khi b?n di chuy?n ho?c di chuy?n m?t h?p thư đ?n m?t máy ch? h?p thư Exchange Server 2010 SP1
 • 2695022 H?p văn b?n ch? k? E-mail không ph?i là có th? ch?nh s?a trong Outlook Web App khi b?n s? d?ng Google Chrome trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2695836 B?n không th? di chuy?n m?t h?p thư trong môi trư?ng Exchange Server 2010 có m?t gi?i h?n kích thư?c tin thư thoại c?u h?nh
 • 2696642 M?t d?ng thêm dung lư?ng đư?c thêm vào trong m?i đo?n trong m?t email khi b?n nh?p vào bi?u tư?ng in đư?c xem trong Outlook Web App trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2698927 H?p thư tài nguyên có AutoAccept c?u h?nh không x? l? m?t yêu cầu họp có ch?a m? tùy ch?nh ho?c t?p l?nh trong Exchange Server 2010
 • 2698960 B?n không th? di chuy?n m?t s? ngư?i người dùng hộp thư t? m?t cơ sở dữ liệu hộp thư Exchange Server 2010 khác
 • 2698976 Qu?n l? m?c tin thư thoại tr? l? không x? l? m?t h?p thư có Liên h? Bên ngoài trong t? ch?c ngư?i thuê nhà khác trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2699023 T? ch?c s? ki?n ID 9646 đư?c kí nh?p vào máy ch? h?p thư Exchange Server 2010 khi b?n truy c?p vào m?t h?p thư có hơn 250 m?c tin thư thoại b?ng cách s? d?ng ?ng d?ng khách IMAP4
 • 2699577 Quy t?c liên quan đ?n GAL ch? có khách hàng thư không đư?c áp d?ng trong Outlook sau khi b?n áp d?ng RU1 cho Exchange Server 2010 SP2 trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2699582 Thông báo l?i khi b?n chơi m?t thư thoại b?ng cách s? d?ng Outlook 2007 trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2700544 Nhi?u ph?c h?i kho?n m?c đư?c thêm vào m?t c?p con c?a c?p các kho?n m?c ph?c h?i trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2700705 Dịch vụ Access khách hàng Microsoft Exchange RPC treo ng?u nhiên trên m?t máy ch? truy c?p khách hàng Exchange Server 2010 có UDP đ?y thông báo tính năng đư?c kích ho?t
 • 2705425 UMWorkerProcess.exe tiêu th? m?t lư?ng l?n b? nh? khi b?n c? g?ng l?ng nghe tin thư thoại tho?i b?ng Outlook Voice Access trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2705555 L?nh ghép ng?n Set-Mailbox m?t m?t th?i gian dài đ? hoàn thành c?u h?nh trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2705570 M?t l?i x?y ra khi m?t ngư?i s? d?ng h?p thư mà là ?n t? vi?c trao đ?i danh sách đ?a ch? c? g?ng m? tab Bộ trợ giúp Lập lịch hoạt động b?ng cách s? d?ng phiên b?n light c?a Outlook Web App
 • 2705647 M?t ngư?i s? d?ng không th? kí nh?p vào m?t h?p thư đó là đ?y đ? b?ng cách s? d?ng Outlook Web App trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2705682 Quy t?c chính t? Post-reform không đư?c s? d?ng trong t? đi?n ti?ng B? Đào Nha (B? Đào Nha) trong Outlook Web App trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2706523 B?n không th? t?o m?t h?p thư hay thư-cho phép m?t h?p thư cho trương m?c ngư?i dùng b? vô hi?u hoá trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2708880 B?n không th? đ?t thu?c tính "Qu?c gia/khu v?c" c?a h?p thư ngư?i s? d?ng đ? "Curaçao," "Bonaire, Sint Eustatius và Saba," ho?c "Sint Maarten (Hà Lan ph?n)" b?ng cách s? d?ng Bảng điều khiển Exchange Management trên m?t máy ch? Exchange Server 2010

GI?I PHÁP

C?p nh?t thông tin rollup

Đ? t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Rollup 3 cho Exchange Server 2010 SP2, h?y vào web site Microsoft Update sau đây:
http://Update.Microsoft.com
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n m?i nh?t c?a Update Rollup cho Exchange 2010, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:Lưu ? Microsoft Update không phát hi?n C?p Nh?t rollups trên các máy ch? h?p thư Exchange Server 2010 là m?t ph?n c?a m?t b? máy cơ s? d? li?u s?n có nhóm (DAG).

S? d?ng này update rollup trong các k?ch b?n sau đây, update rollup là c?ng có s?n t? trung tâm t?i v?:
 • Tri?n khai Update Rollup 3 cho Exchange Server 2010 SP2 đ? nhi?u máy tính đang ch?y Exchange Server 2010 SP2.
 • Tri?n khai Update Rollup 3 cho Exchange Server 2010 SP2 đ?n máy ch? h?p thư có th? là m?t ph?n c?a m?t DAG.
Các t?p tin có s?n đ? t?i v? t? web site sau đây c?a Trung tâm t?i v?:
T?i v? các gói Exchange2010-KB2685289-EN-x 64 bây gi?.
Ngày phát hành: 29 tháng năm 2012.

Thông tin quan tr?ng cho khách hàng cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trên các máy tính chưa đư?c kết nối Internet

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t này update rollup trên m?t máy tính chưa đư?c k?t n?i v?i Internet, b?n có th? g?p dài cài đ?t chuyên bi?t l?n. Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c thông báo sau:
T?o h?nh ?nh b?n x? cho.Lư?i h?i đ?ng khác nhau.
Hành vi này là do yêu c?u m?ng đ? k?t n?i v?i các http://CRL.Microsoft.com/PKI/CRL/Products/CodeSigPCA.CRL web site. Nh?ng yêu c?u m?ng đ?i di?n cho nh?ng n? l?c đ? truy c?p danh sách thu h?i ch?ng ch? cho m?i l?p ráp mà b?n đ?a h?nh ?nh th? h? (NGen) biên d?ch m? ngu?n g?c. Tuy nhiên, v? Exchange server không đư?c k?t n?i v?i Internet, m?i yêu c?u ph?i ch? cho th?i gian ra trư?c khi ti?p t?c quá tr?nh.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công c? Menu trong Windows Internet Explorer, nh?p vào Tùy ch?n Internet, sau đó b?m các Nâng cao tab.
 2. Trong các An ninh ph?n, b?m vào đ? xóa các Ki?m tra thu h?i ch?ng ch? c?a nhà xu?t b?n ki?m tra h?p và b?m Ok.
Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n r? ràng này tùy ch?n b?o m?t trong Internet Explorer, ch? khi máy tính trong m?t môi trư?ng ki?m soát ch?t ch?. Khi thi?t l?p xong, nh?n vào đây đ? ch?n các Ki?m tra thu h?i ch?ng ch? c?a nhà xu?t b?n hộp kiểm tra m?t l?n n?a.

V?n đ? c?p nh?t trên các máy tính có tùy ch?nh t?p tin Outlook Web App

Quan tr?ng Trư?c khi b?n áp d?ng update rollup, chúng tôi đ? ngh? b?n làm cho đ?ng g?i lưu b?t k? t?p tin tùy ch?nh Outlook Web App. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tùy ch?nh Outlook Web App, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
Outlook Web App tu? bi?n chi ti?t
Khi b?n áp d?ng m?t rollup gói, quá tr?nh C?p Nh?t C?p nh?t các t?p tin Outlook Web App n?u h? đư?c yêu c?u. V? v?y, b?t k? tùy ch?nh đ? các t?p tin Logon.aspx ho?c t?p tin Outlook Web App khác đư?c ghi đè, và b?n ph?i t?o l?i tu? ch?nh Outlook Web App ? Logon.aspx.

V?n đ? c?p nh?t cho khách hàng CAS Proxy tri?n khai hư?ng d?n tri?n khai CAS-CAS proxying

N?u b?n đáp ?ng c? hai đi?u ki?n sau đây, áp d?ng update rollup trên các máy ch? truy c?p khách hàng Internet-đ?i m?t trư?c khi b?n áp d?ng update rollup trên các máy ch? truy c?p khách hàng không-Internet-đ?i m?t:
 • B?n là m?t khách hàng hư?ng d?n tri?n khai Proxy CAS.
 • B?n đ? tri?n khai CAS-CAS proxying.


Lưu ? Đ?i v?i c?u h?nh Exchange Server 2010 khác, b?n không ph?i áp d?ng update rollup trên các máy ch? theo m?t th? t? nh?t đ?nh.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? CAS-CAS proxying, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? CAS-CAS proxying

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng này update rollup, b?n ph?i có Exchange Server 2010 SP2 cài đ?t chuyên bi?t.

Lưu ? Lo?i b? t?t c? các b?n C?p Nh?t t?m th?i cho Exchange Server 2010 SP2 trư?c khi b?n áp d?ng này update rollup.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Các b?n ghi d?ch v? c?n thi?t t? đ?ng kh?i đ?ng l?i khi b?n áp d?ng này update rollup.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? Update Rollup 3 cho Exchange Server 2010 SP2, s? d?ng Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh trong Panel điều khiển đ? lo?i b? C?p Nh?t 2685289.

TÀI LI?U THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? mà Microsoft s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2685289 - L?n xem xét sau cùng: 05 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbhotfixrollup kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2685289 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2685289

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com