Không th? m? l?i các văn b?n m?i dùng trong Microsoft Office 2010

ID c?a bài: 2685399 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V? tác gi?

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2401266
Bài vi?t này đư?c cung c?p b?i MVP [Ph?m H?ng Phư?c]. Microsoft chân thành c?m ơn nh?ng MVP đ? chia x? nh?ng kinh nghi?m chuyên môn c?a m?nh v?i nh?ng ngư?i s? d?ng khác. Bài vi?t này s? đư?c đăng trên website ho?c blog c?a MVP sau đây. N?u b?n mu?n xem các bài vi?t khác đư?c chia x? b?i MVP, vui l?ng nháy chu?t vào đây.

Gi?i pháp

Nh?ng “th?n dân” c?a Microsoft Office khi chuy?n sang phiên b?n Office 2010 có th? g?p lúng túng khi mu?n m? l?i các file v?a s? d?ng.

? các phiên b?n trư?c, menu File c?a các công c? Office luôn hi?n th? các văn b?n v?a đư?c s? d?ng. B?n có th? d? dàng m? l?i chúng b?ng t? h?p phím Alt+F1 r?i nh?n s? th? t? c?a văn b?n mu?n m? trên danh sách (thí d?: s? 1 cho văn b?n m?i nh?t, s? 2 cho văn b?n k? đó,…)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2685400


? Microsoft Office 2010, ch?c năng này không đư?c kích ho?t m?c đ?nh s?n. Nhưng Office v?n có tùy ch?n cho phép b?n b?t ch?c năng hi?n th? các văn b?n v?a s? d?ng đ? b?n d? dàng truy xu?t chúng.

? đây, ta th?c hi?n v?i Word 2010 (b?n có th? làm tương t? v?i các công c? so?n th?o khác trong b? Office 2010). B?n nh?n chu?t lên menu File và nh?n lên nút Recent.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2685401


Bây gi? b?n đi xu?ng dư?i đáy c?a c?a s? làm vi?c c?a Word. B?n đánh d?u ki?m ch?n vào m?c "Quickly access this number of recent documents." (truy xu?t nhanh s? lư?ng các văn b?n m?i dùng này) r?i ch?n s? lư?ng văn b?n mà b?n mu?n hi?n th? ? ô bên ph?i. B?n có th? thi?t đ?t bao nhiêu tùy theo ? mu?n, h? tr? t?i đa 25 văn b?n.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2685402


Bây gi? b?n tr? l?i menu File và s? th?y trên đó đ? hi?n th? danh sách các văn b?n v?a dùng t?i. Mu?n m? văn b?n nào, b?n ch? c?n nh?n chu?t lên tên file tương ?ng.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2685403


M?i khi b?n m? m?t văn b?n nào m?i, Office s? l?p t?c đư?c b? sung nó vào danh sách Recent và s? b? b?t kh?i danh sách tên văn b?n c? nh?t. Trong trư?ng h?p mu?n cho m?t văn b?n nào thư?ng xuyên hi?n th? trên danh sách, b?n ch? vi?c “ghim” (pin) nó vào.

Làm b?ng cách nh?n chu?t lên menu File r?i nh?n nút Recent. Trên danh sách các file v?a s? d?ng, b?n click chu?t ph?i lên tên văn b?n mu?n hi?n th? thư?ng tr?c trên danh sách và ch?n l?nh Pin to list trên menu ng? c?nh. Tên văn b?n đó s? luôn đư?c hi?n th? ? ph?n trên đ?u danh sách cho dù nó không đư?c m? g?n đây.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2685404


Khi mu?n b? tên văn b?n đ? ghim nào kh?i danh sách, b?n ch? vi?c ch?n l?nh Remove from list.

N?u mu?n ghim nguyên c? folder vào danh sách Recent Places ? c?t bên ph?i trong danh sách Recent, b?n c?ng click chu?t ph?i lên tên folder đó r?i ch?n l?nh Pin to list trên menu ng? c?nh. Tên folder đó s? đư?c hi?n th? thư?ng tr?c ? ph?n trên đ?u danh sách cho t?i khi nào b?n g? nó ra b?ng l?nh Remove from list.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2685405


Ph?m H?ng Phư?c
(Saigon 5-3-2012)

Tuyên b? không ch?u trách nghi?m n?i dung Gi?i pháp c?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.

Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2685399 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office 2010 Service Pack 1
T? khóa: 
kbstepbystep kbmvp kbcommunity KB2685399

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com