"Neizdev?s pieg?des" un "550 5.1.1 ATRISIN?T?JS.ADR.RecipNotFound"NDR, kad pastkaste tiek p?rvietota uz Office 365

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2685437 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Pie?emsim, ka jums ir hibr?da ievie?anu lok?l? Microsoft Exchange Server un Exchange Online Microsoft Office 365. Lai p?rvietotos pastkastes lok?laj? vid? Office 365 izmantojat pastkastes replic??anas pakalpojumam, izmantojot Exchange Management Console vai Exchange p?rvald?bas ?aula. Tom?r p?c tam, kad pastkaste ir p?rvietota, lok?los lietot?jus un ?r?jie lietot?ji nevar nos?t?t pastu ?ai pastkastei Office 365. S?t?t?js sa?em ??du atskaiti par neizdevu?os pieg?di (NDR):
Pieg?des nav izdevies ?os adres?tus vai grupas:

Adres?ta e-pasta adrese>

J?su e-pastu, lai visi adres?ti nav pieg?d?ts. Nor?d?t? e-pasta adrese neeksist?, vai var nesen dz?sti. L?dzu ar? p?rbaude, lai nodro?in?tu, ka pareizi ievad?j?t adresi. Tas ir iesp?jams, ka ir main?ta kontaktpersonas e-pasta adrese un Outlook autom?tisk?s pabeig?anas ir saglab?ti veco adresi. Ja tas t? ir gad?jum?, s?ciet rakst?t savu v?rdu uz rindi?u, nospiediet lejupv?rsto bulti?u, lai atlas?tu novecoju?as ievadnes un p?c tam nospiediet Dz?st. Tagad, izmantojot adre?u gr?matu, lai atrastu pareizo e-pasta adrese.

Diagnostikas inform?cija par administratoru:

?ener? serveris:<>

Adres?ta e-pasta adrese>

#<>5.1.1. SMTP;5.1.1. 550 ATRISIN?T?JS.ADR.RecipNotFound; nav atrasts > #SMTP #

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja uz lok?lajiem pasta lietot?ju, kas p?rst?v p?rvietot? pastkaste nav pareizi apz?mogo ar m?r?a adresi. Ar Exchange serveri ?ener? NDR zi?ojumu, jo uz lok?l? Active Directory dom?na pakalpojumus (AD DS) nevar atrast lietot?ja, lai pareizi trase pa pastu.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, pievienot m?r?a adresi, zin?ms ar? k? pakalpojumu mar?rut??anas adrese, pasta lietot?ja lok?l? vid?. Lai to izdar?tu, izmantojiet k?du no t?l?k min?taj?m metod?m.

1. metode: Izmantojiet Exchange Management Console

 1. Atveriet Exchange Management Console viet?jo Exchange 2010 server?.
 2. Noklik??iniet uz Microsoft Exchange par telp?mun p?c tam noklik??iniet uz Adres?tiem konfigur?ciju.
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz lietot?js un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 4. Ciln? E-pasta adreses , noklik??iniet uz pievienot, noklik??iniet uz SMTP adresiun p?c tam ievadiet e-pasta adrese. Izmantojiet <alias>@<domain>. mail.onmicrosoft.com e-pasta adreses form?ts.</domain> </alias>
 5. Atlasiet nosaukumu, ko ievad?j?t, un p?c tam noklik??iniet uz Iestat?t k? mar?rut??anas adresi.
 6. Noklik??iniet uz Labi.

2. metode: Izmanto Exchange administr??anas centrs

 1. Viet?j?s val?tas 2013 servera web p?rl?kprogramm?, atrodiet Exchange administratoru centr?
 2. Noklik??iniet uzAdres?ti, un p?c tam noklik??iniet uz pastkast?tes.
 3. Noklik??iniet uz lietot?ja un tad noklik??iniet uz Redi??t.
 4. Noklik??iniet uze-pasta adreseun p?c tam noklik??iniet uzPievienot, .
 5. saska?? e-pasta adrese, noklik??iniet uz SMTPun p?c tam ievadiet e-pasta adrese. Izmantojiet <alias>@<domain>. mail.onmicrosoft.com e-pasta adreses form?ts.</domain> </alias>
 6. Noklik??iniet uzLabi, un p?c tam noklik??iniet uz saglab?t.

3. metode: Izmanto pakalpojuma Active Directory interfeisi (ADSI) redaktors

 1. Noklik??iniet uz S?kt, izpild?t, ierakstiet ADSIEDIT.msc, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Atrodiet un ar peles labo pogu noklik??iniet uz lietot?js un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.

  Piez?me. Lai noteiktu konteiners, kuram pieder lietot?js, Exchange Management Console skatiet lietot?ja rekviz?tus.
 3. Noklik??iniet uz atrib?tu redaktors cilni un p?c tam veiciet dubultklik??i uz M?r?a adresi.
 4. Ievadiet ?r?j? vienk?r?ais pasta p?rs?t??anas protokols (SMTP) adresei.
 5. Noklik??iniet uz Labi.
P?c tam, kad ir iestat?ts pakalpojums mar?rut??anas dom?ns, apstiprin?t, ka probl?ma ir atrisin?ta.

PAPILDINFORM?CIJA

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2685437 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 12. j?lijs - P?rskat??ana: 11.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365m hybrid o365022013 kbmt KB2685437 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2685437

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com