"Giao hàng đ? không thành công" và "550 5.1.1 gi?i quy?t.ADR.RecipNotFound"NDR sau khi m?t h?p thư đư?c di chuy?n sang Office 365

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2685437 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Không ch?c ch?n nh?ng g? phiên b?n c?a Office 365 b?n đang s? d?ng? Đi đ?n website sau c?a Microsoft:
Tôi đang s? d?ng Office 365 sau khi n?óng cß?Ñp b?n ghi d?ch v??
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Gi? s? r?ng b?n có m?t tri?n khai k?t h?p trên cơ s? Microsoft Exchange Server và Exchange Online trong Microsoft Office 365. B?n s? d?ng b?n ghi d?ch v? sao chép h?p thư thông qua Bảng điều khiển Exchange Management ho?c Exchange Management Shell đ? di chuy?n h?p thư t? môi trư?ng t?i ch? sang Office 365. Tuy nhiên, sau khi h?p thư đư?c di chuy?n, ngư?i dùng t?i ch? và ngư?i dùng bên ngoài không th? g?i thư đ?n h?p thư đó trong Office 365. Ngư?i g?i nh?n đư?c sau-báo cáo k?t qu? (NDR):
Giao hàng đ? th?t b?i khi nh?ng ngư?i nh?n ho?c nhóm:

Đ?a ch? ngư?i nh?n email>

E-mail c?a b?n không đư?c chuy?n giao cho t?t c? ngư?i nh?n d? đ?nh. Đ?a ch? e-mail b?n ch? đ?nh không t?n t?i, ho?c có th? đ? b? m?i xóa. Xin vui l?ng c?ng ki?m tra đ? đ?m b?o b?n g? đ?a ch? đúng. Nó có th? là địa chỉ email liên h? c?a b?n đ? thay đ?i và Outlook AutoComplete có đ?a ch? c? đư?c lưu tr?. N?u trư?ng h?p này x?y ra, B?t đ?u nh?p tên vào d?ng đ?n, b?m vào m?i tên xu?ng đ? ch?n m?c đ? l?i th?i, và sau đó nh?n Delete. Bây gi? s? d?ng s? đ?a ch? đ? xác đ?nh v? trí địa chỉ email chính xác.

Thông tin ch?n đoán cho qu?n tr? viên:

T?o ra máy ch?:<>

Đ?a ch? ngư?i nh?n email>

#<>5.1.1 SMTP;550 5.1.1 GI?I QUY?T.ADR.RecipNotFound; không t?m th?y > #SMTP #

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u ch? thư cho phép ngư?i s? d?ng ngư?i đ?i di?n cho h?p thư di chuy?n không ph?i là đóng m?t cách chính xác v?i đ?a m?c ch? d?n tiêu. Exchange server t?o ra thư NDR v? d?ch các trên cơ s? ho?t đ?ng v? mi?n Directory (AD DS) không th? xác đ?nh v? trí ngư?i s? d?ng đ? đ?nh tuy?n thư m?t cách chính xác.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y thêm đ?a m?c ch? d?n tiêu, c?n đư?c g?i là b?n ghi d?ch v? đ?nh tuy?n đ?a, cho ngư?i dùng kích ho?t thư trong môi trư?ng t?i ch?. Đ? làm đi?u này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: S? d?ng Bảng điều khiển Exchange Management

 1. M? Bảng điều khiển Exchange Management trên máy ch? Exchange 2010 đ?a phương c?a b?n.
 2. B?m chu?t Microsoft Exchange t?i ch?, và sau đó nh?p vào C?u h?nh ngư?i nh?n.
 3. B?m chu?t ph?i vào ngư?i s? d?ng, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 4. Trên các Đ?a ch? e-mail tab, b?m vào Thêm, b?m vào Đ?a ch? SMTP, và sau đó nh?p địa chỉ email. S? d?ng các <alias>@<domain>. mail.onmicrosoft.com đ?nh d?ng cho địa chỉ email.</domain> </alias>
 5. Ch?n tên mà b?n nh?p vào, và sau đó nh?p vào Thi?t l?p đ?nh tuy?n đ?a ch?.
 6. B?m chu?t Ok.

Phương pháp 2: S? d?ng Exchange trung tâm qu?n tr?

 1. Trong m?t trình duyệt Web trên máy ch? Exchange 2013 đ?a phương c?a b?n, duy?t đ?n Trung tâm qu?n tr? Exchange,
 2. B?m chu?t Ngư?i nh?n, và sau đó nh?p vào H?p thư.
 3. B?m chu?t ngư?i s? d?ng, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.
 4. B?m chu?t địa chỉ email, và sau đó nh?p vào Thêm, .
 5. nder địa chỉ email, b?m vào SMTP, và sau đó nh?p địa chỉ email. S? d?ng các <alias>@<domain>. mail.onmicrosoft.com đ?nh d?ng cho địa chỉ email.</domain> </alias>
 6. B?m chu?t Ok, và sau đó nh?p vào Ti?t ki?m.

Phương pháp 3: S? d?ng ho?t đ?ng m?c tin thư thoại b?n ghi d?ch v? giao di?n (ADSI) biên t?p viên

 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i Adsiedit.msc, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và b?m chu?t ph?i vào ngư?i s? d?ng, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.

  Lưu ? Đ? xác đ?nh các container mà thu?c v? ngư?i dùng, h?y xem thu?c tính ngư?i dùng trong Bảng điều khiển Exchange Management.
 3. B?m vào các Tr?nh so?n th?o thu?c tính tab, và sau đó b?m đúp chu?t M?c tiêu đ?a ch?.
 4. Nh?p đ?a ch? đơn gi?n Transfer Protocol (SMTP) thư bên ngoài.
 5. B?m chu?t Ok.
Sau khi mi?n đ?nh tuy?n b?n ghi d?ch v? đư?c thi?t l?p, xác nh?n r?ng các v?n đ? đư?c gi?i quy?t.
V?n c?n tr? giúp? Đi đ?n các Office 365 Beta dành c?ng đ?ng web site.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2685437 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Exchange Online
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365p o365m o365062011 pre-upgrade hybrid o365022013 after upgrade kbmt KB2685437 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2685437

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com