"Giao hàng đ? không thành công" và "550 5.1.1 tr?nh gi?i quy?t.ADR.RecipNotFound"NDR sau khi m?t h?p thư đư?c di chuy?n vào Office 365

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2685437 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Gi? s? r?ng b?n có m?t tri?n khai k?t h?p t?i ch? Microsoft Exchange Server và Exchange Online trong Microsoft Office 365. B?n s? d?ng b?n ghi d?ch v? sao chép h?p thư thông qua Bảng điều khiển Exchange Management ho?c Exchange Management Shell đ? di chuy?n h?p thư t? môi trư?ng t?i ch? vào Office 365. Tuy nhiên, sau khi h?p thư đư?c di chuy?n, ngư?i dùng t?i ch? và ngư?i dùng bên ngoài không th? g?i thư đ?n h?p thư đó trong Office 365. Ngư?i g?i nh?n đư?c sau-báo cáo k?t qu? (NDR):
Giao hàng đ? th?t b?i khi nh?ng ngư?i nh?n ho?c nhóm:

Đ?a ch? ngư?i nh?n email>

E-mail c?a b?n đ? không đư?c chuy?n giao cho t?t c? ngư?i nh?n d? đ?nh. Đ?a ch? e-mail b?n ch? đ?nh không t?n t?i, ho?c có th? đ? đư?c g?n đây đ? xóa. Xin vui l?ng c?ng ki?m tra đ? đ?m b?o b?n g? đ?a ch? đúng. Nó có th? là địa chỉ email liên h? c?a b?n đ? thay đ?i và t? đ?ng hoàn t?t c?a Outlook có đ?a ch? c? đư?c lưu tr?. N?u trư?ng h?p này x?y ra, B?t đ?u nh?p tên vào d?ng đ?n, b?m vào m?i tên xu?ng đ? ch?n m?c đ? l?i th?i, và sau đó nh?n Delete. Bây gi? s? d?ng s? đ?a ch? đ? xác đ?nh v? trí đ?a ch? e-mail chính xác.

Thông tin ch?n đoán cho qu?n tr? viên:

T?o ra máy ch?:<>

Đ?a ch? ngư?i nh?n email>

#<>5.1.1 SMTP;550 5.1.1 TR?NH GI?I QUY?T.ADR.RecipNotFound; không t?m th?y > #SMTP #

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u ch? thư cho phép ngư?i s? d?ng ngư?i đ?i di?n cho h?p thư di chuy?n không ph?i là đóng d?u ki?m m?t cách chính xác v?i đ?a m?c ch? d?n tiêu. Exchange server t?o ra thư NDR v? các ch? ho?t đ?ng b?n ghi d?ch v? mi?n Directory (AD DS) không th? xác đ?nh v? trí ngư?i s? d?ng đ? đ?nh tuy?n thư m?t cách chính xác.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y thêm đ?a m?c ch? d?n tiêu, c?n đư?c g?i là b?n ghi d?ch v? đ?nh tuy?n đ?a ch?, ngư?i dùng kích ho?t thư trong môi trư?ng t?i ch?. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: S? d?ng Bảng điều khiển Exchange Management

 1. M? Bảng điều khiển Exchange Management trên máy ch? Exchange 2010 đ?a phương c?a b?n.
 2. B?m Microsoft Exchange t?i ch?và sau đó b?m C?u h?nh ngư?i nh?n.
 3. B?m chu?t ph?i vào ngư?i s? d?ng, và sau đó b?m thu?c tính.
 4. Trên tab Đ?a ch? E-mail , b?m vào Thêm, b?m vào Đ?a ch? SMTP, và sau đó nh?p địa chỉ email. S? d?ng các <alias>@<domain>. mail.onmicrosoft.com đ?nh d?ng cho địa chỉ email.</domain> </alias>
 5. Ch?n tên mà b?n đ? nh?p, và sau đó nh?p vào đ?t làm đ?a ch? đ?nh tuy?n.
 6. Nh?p vào OK.

Phương pháp 2: S? d?ng Exchange trung tâm qu?n tr?

 1. Trong m?t trình duyệt Web trên máy ch? Exchange 2013 đ?a phương c?a b?n, duy?t đ?n Trung tâm qu?n tr? Exchange,
 2. B?mNgư?i nh?n, và sau đó nh?p vào h?p thư.
 3. Nh?p vào ngư?i s? d?ng, và sau đó nh?p vào ch?nh s?a.
 4. B?mđịa chỉ email, và sau đó nh?p vàoThêm, .
 5. nder địa chỉ email, nh?p vào SMTP, và sau đó nh?p địa chỉ email. S? d?ng các <alias>@<domain>. mail.onmicrosoft.com đ?nh d?ng cho địa chỉ email.</domain> </alias>
 6. B?mOk, và sau đó nh?p vào lưu.

Phương pháp 3: S? d?ng Thư mục Họat động b?n ghi d?ch v? ch?nh s?a giao di?n (ADSI)

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i Adsiedit.msc, và sau đó nh?p vào OK.
 2. Xác đ?nh v? trí và b?m chu?t ph?i vào ngư?i s? d?ng, và sau đó b?m thu?c tính.

  Lưu ? Đ? xác đ?nh các container mà ngư?i dùng thu?c, xem thu?c tính ngư?i dùng trong Bảng điều khiển Exchange Management.
 3. Nh?p vào các tr?nh so?n th?o thu?c tính tab, và sau đó nh?p đúp vào M?c tiêu đ?a ch?.
 4. Nh?p đ?a ch? Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) bên ngoài.
 5. Nh?p vào OK.
Sau khi mi?n đ?nh tuy?n b?n ghi d?ch v? đư?c thi?t l?p, xác nh?n r?ng các v?n đ? đư?c gi?i quy?t.

THÊM THÔNG TIN

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2685437 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 8.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Online
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365m hybrid o365022013 kbmt KB2685437 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2685437

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com