T?ng quan v? Visual Studio 11 Beta và Microsoft Blend

ID c?a bài: 2685826 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V? tác gi?

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2401266
Bài vi?t này đư?c cung c?p b?i MVP [Thân Bá Hùng]. Microsoft chân thành c?m ơn nh?ng MVP đ? chia x? nh?ng kinh nghi?m chuyên môn c?a m?nh v?i nh?ng ngư?i s? d?ng khác. Bài vi?t này s? đư?c đăng trên website ho?c blog c?a MVP sau đây. N?u b?n mu?n xem các bài vi?t khác đư?c chia x? b?i MVP, vui l?ng nháy chu?t vào đây.

Nh?ng tri?u ch?ng

Sau khi Windows 8 Consumer Preview đư?c Microsoft cho download r?ng r?i c?ng v?i m? c?a kho ?ng d?ng Windows Store, th? nhu c?u phát tri?n ?ng d?ng trên giao di?n Metro, trên n?n t?ng Windows 8 tr? nên c?n thi?t. Bên c?nh đó, ngư?i dùng c?ng c?n m?t b? công c? chuyên nghi?p đ? có th? b?o đ?m vi?c phát tri?n ra nh?ng ?ng d?ng ch?t lư?ng.

Nguyên nhân

Vi?c gi?i thi?u b? công c? dành cho l?p tr?nh viên là Visual Studio 11 beta, giúp cho c?ng đ?ng l?p tr?nh viên đư?c phép t?o ra các ?ng d?ng ch?t lư?ng cao, ?ng d?ng Metro style và qui tr?nh phát tri?n ALM chuyên nghi?p tr? nên c?n thi?t và là m?t gi?i pháp nâng c?p t?t cho Visual Studio 2010

Gi?i pháp

Sau khi Windows 8 Consumer Preview đư?c Microsoft cho download r?ng r?i, th? Microsoft c?ng phát hành b? công c? dành cho l?p tr?nh viên là Visual Studio 11 beta, giúp cho c?ng đ?ng l?p tr?nh viên đư?c phép t?o ra các ?ng d?ng ch?t lư?ng cao, ?ng d?ng Metro style. Bên c?nh đó, b? công c? này c?n cung c?p them các tính năng như ki?n trúc ?ng d?ng, ki?m th? ph?n m?m, b?o đ?m ch?t lư?ng ph?n m?m và làm vi?c tr?c ti?p v?i Team Foundation Server 11 giúp cho qu?n tr? d? án ph?n m?m theo mô h?nh ALM m?t cách chuyên nghi?p hơn.

Đ? bi?t thêm thông tin

Chúng ta s? lư?t qua v? VS11 beta đ? khám khá các tính năng m?i c?a nó.

Giao di?n m?i:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Giao di?n Visual Studio 2011


Trong phiên b?n này, Microsoft c?i ti?n và h? tr? xây d?ng các giao di?n Metro, ho?t đ?ng trên n?n t?ng Framework 4.5

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2685825


Metro Style Apps project Templates

B?n có th? t?o ra các ?ng d?ng Metro phong phú b?ng cách s? d?ng m?t trong nhi?u các m?u d? án m?c đ?nh c?a Visual Studio 11, Các template s? tùy thu?c vào ngôn ng? l?p tr?nh c?a b?n l?a ch?n.

· Metro style apps written using JavaScript.

· Metro style apps written using C++, C#, or Visual Basic

Debugging

Visual Studio 11 cung c?p cho b?n m?t t?p các công c? giúp cho quá tr?nh Debug ?ng d?ng m?t cách thu?n ti?n, b?o đ?m ?ng d?ng Metro c?a b?n có ch?t lư?ng cao nh?t. B?n có th? debug ngay t?i máy tính c?a b?n như ki?u truy?n th?ng, ho?c có th? debug thong qua m?t máy ?o gi? l?p (Simulator).

Visual Studio 11 IDE

Store Menu: B?n có th? s? d?ng menu m?i là STORE đ? t?o m?t tài kho?n developer trên Windows Store và đ?t tên cho ?ng d?ng c?a b?n.

Đóng gói và t?i ?ng d?ng: B?n có th? t?o m?t ?ng d?ng và đóng gói t?t c? các file c?n thi?t v?i nhau sau đó t?i lên Windows Store.

Công c? qu?n tr? ch?t lư?ng

Profiling: Giúp b?n t?o m?t b?ng thong tin cho ?ng d?ng c?a b?n, ch? r? các thao tác x? l? trong ?ng d?ng, t?m ki?m nh?ng đo?n m?, module chi?m nhi?u tài nguyên h? th?ng đ? t? đó có th? kh?c ph?c và b?o đ?m ki?m soát hoàn toàn ?ng d?ng.

Code Analysis: S? d?ng đ? phân tích m?, tính ph?c t?p c?a m?, s? rang bu?c l?n nhau gi?a các hàm giúp cho b?n có th? ki?m soát m? m?t cách t?t hơn.

M?t s? tính năng khác:

· V?n phát tri?n theo l? tr?nh m?t gi?i pháp ALM hoàn ch?nh – Visual Studio – Team Foundation Server.

· Gi?i pháp ALM v?i các tính năng c?i ti?n như Feedback, Scrum 2.0, Architect.

· H? tr? n?n t?ng .NET Framework 4.5

· MSBuild 4.5 giúp biên d?ch ?ng d?ng t?p trung và t? đ?ng

· Xây d?ng ?ng d?ng Data v?i Visual Studio 11.

· Xây d?ng ?ng d?ng LightSwich

· Xây d?ng các ?ng d?ng SharePoint

· Công c? qu?n l? thành ph?n m? r?ng h? tr? cho Visual Studio 11 – Extension Manager.

Blend for Visual Studio 11 Beta

C?m nh?n đ?u tiên v? BLEND

Giao di?n làm vi?c chính c?a Blend có th? có s? pha tr?n và khác nhau đ?i v?i m?i ngư?i dung. V?i m?t ngư?i dung m?i, m?c dù cách b? trí chung c?a Workspace s? gi?ng nhau tương đ?i v?i t?t c? các lo?i dư án mà b?n làm vi?c

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2685828


Trong đó:

1. Menus: T?o m?i d? án và qu?n l? các setting c?a d? án

2. Tools Panel – T?o và đi?u ch?nh các đ?i tư?ng trong ?ng d?ng

3. Assets Panel – Hi?n th? t?t c? các th?c th? và tài nguyên có t?n t?i trong d? án

4. Artboard – Đây là nơi mà b?n làm vi?c v?i h?u h?t các thao tác ch?nh s?a layout cho d? án. ? đây s? hi?n th? s?n khung y h?t như là m?t màn h?nh c?a thi?t b? máy tính b?ng ?o.

5. Additional panels – Là m?t khung đ?t bi?t ch?a các thay đ?i đang di?n ra trong quá tr?nh làm vi?c trong d? án.

Giao di?n thi?t k? ?ng d?ng:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2685829


Trong đó:

1. Document Tab: Hi?n th? t?t c? các file đang m? c?a d? án, k? c? html, css và java script

2. View controls: Th? hi?n 3 ki?u đ? b?n đi?u khi?n ?ng d?ng

a. Interactive mode: S? d?ng ch? đ? này đ? kích ho?t các tr?ng thái khác nhau c?a ?ng d?ng.

b. Error Indicator: Cho b?n bi?t n?u có l?i trong ?ng d?ng c?a b?n và hi?n th? danh sách l?i trên khung Result.

c. Refesh: S? d?ng đ? ph?c h?i tr?ng thái ban đ?u c?a ?ng d?ng trư?c khi có s? thay đ?i tr?ng thái mà b?n đ? s? d?ng ? ch? đ? tương tác.

3. Views: Hi?n th? các tùy ch?n c?a s? làm vi?c

Tuyên b? không ch?u trách nghi?m n?i dung Gi?i pháp c?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.

Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2685826 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
T? khóa: 
kbstepbystep kbmvp kbcommunity KB2685826

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com