Mô t? c?a văn ph?ng cho Mac 2011 14,2 C?p Nh?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2685940 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n c?p nh?t cho Microsoft Office cho Mac 2011. B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t đ?n văn ph?ng cho Mac 2011. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và đ? tin c?y.

GI?I PHÁP


C?p nh?t thông tin chi ti?t

C?i ti?n đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t

Văn ph?ng cho Mac 2011 14,2 C?p Nh?t bao g?m nh?ng c?i ti?n.

C?i thi?n cho t?t c? Microsoft Office cho các ?ng d?ng Mac 2011

 • H? tr? k?t n?i tài li?uSkyDrive tài li?u đư?c c?i thi?n.
  B?n c?p nh?t này cho phép ngư?i dùng xem và truy c?p các tài li?u đư?c đ?t t?i c?p g?c c?a c?p SkyDrive.
 • Kéo--th? tính năng trong tài li?u k?t n?iđư?c thêm vào trong Mac OS X 10,7 (sư t?).
  B?n c?p nh?t này cho bi?t thêm m?t tính năng kéo và th? t?p tin trong tài li?u k?t n?i trong Mac OS X 10,7.
 • T?i lên ch?c năng đ? chia s?Pcác web site oint đư?c c?i thi?n.
  C?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? mà b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n t?i lên m?t t?p tin đ?n m?t web site SharePoint:
  T?i lên th?t b?i khi b?n ph?i kí nh?p đ? lưu các thay đ?i vào h? ph?c v?.

 • Ti?ng ?grammar ki?m tra đư?c c?i thi?n.
  C?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? trong đó ? grammar checker không ki?m tra m?t tài li?u đ?y đ?.
 • Ti?ng Đ?cgrammar ki?m tra đư?c c?i thi?n.
  C?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? mà Đ?c grammar checker không ki?m tra m?t tài li?u hoàn t?t khi tài li?u ch?a m?t s? câu Đ?c.

C?i ti?n cho Microsoft Outlook cho Mac 2011

 • b? máy cơ s? d? li?u và các ti?n ích xây d?ng l?i đư?c c?i ti?n.
  B?n c?p nh?t này bao g?m các b?n s?a l?i mà tăng m?nh m? c?a các b? máy cơ s? d? li?u và đó c?i thi?n hi?u qu? c?a các ti?n ích xây d?ng l?i. Nh?n đ?nh cho Mac s? d?ng b? máy cơ s? d? li?u văn ph?ng đ? lưu tr? thông tin cá nhân, ch?ng h?n như tin thư thoại và đ?a ch? liên l?c. B?n c?p nh?t này s?a ch?a các v?n đ? gây ra b? máy cơ s? d? li?u nhi?m, s? b?t ?n đ?nh, và các v? đ?ng. B?n c?p nh?t này c?ng c?i thi?n giao d?ch b? máy cơ s? d? li?u và kh? năng ph?c h?i t? l?i nh?t đ?nh. N?u có m?t v?n đ? trong b? máy cơ s? d? li?u, nh?n đ?nh cho Mac B?t đ?u các b? máy cơ s? d? li?u Utility, mà c? g?ng đ? xây d?ng l?i b? máy cơ s? d? li?u. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, các b? máy cơ s? d? li?u ti?n ích ph?c h?i thông tin trương mục b? sung, ch?ng h?n như chia s? tài nguyên và m?c tin thư thoại, và thu h?i t? k?ch b?n tham nh?ng. B?n c?p nh?t này c?ng cho bi?t thêm kh? năng h?y b? xây d?ng l?i b? máy cơ s? d? li?u trong Outlook cho Mac.
 • Đ?ng b? trương m?c IMAP h? tr? đ?ng b? hóa v?i Gmail đư?c c?i thi?n.
  Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, nh?n đ?nh cho Mac C?p Nh?t thư m?i trong C?p IMAP thư?ng xuyên. Ngoài ra, nh?n đ?nh cho ngư?i dùng Mac ngư?i s? d?ng tài kho?n Gmail có th? ánh x? m?c tin thư thoại, ch?ng h?n như b?n th?o, kho?n m?c đ? xóa, kho?n m?c đ? g?i và E-Mail rác, t? đ?ng.
 • Nh?n đ?nh cho Mac hi?u su?t trong các t?nh hu?ng quan tr?ng đư?c c?i thi?n.
  B?n c?p nh?t này gi?i thi?u m?t s? c?i ti?n hi?u su?t trong các l?nh v?c sau:
  • Đ? đáp ?ng chung trong th?i gian đ?ng b? hoá
  • Xóa nhi?u ghi
  • Hi?n th? n?i dung thông đi?p b?c e-mail
  • G?i b?c e-mail
   
 • Trao đ?i ethư tin thư thoại đ?ng b? c?i ti?n.
  B?n c?p nh?t này gi?i thi?u m?t mô h?nh đ?ng b? m?i đ? trao đ?i. Mô h?nh m?i cho phép nh?n đ?nh cho Mac đ? t?i v? m?t email trong ph?n. Ví d?, Outlook cho Mac đ?u tiên t?i xu?ng và hi?n th? tin nhắn văn bản và sau đó t?i h?nh ?nh l?n và đính kèm. Đang t?i xu?ng thư trong ph?n làm gi?m t?i trên các máy ch? Exchange và c?i thi?n hi?u su?t cho ngư?i s? d?ng.
 • H? tr? cho l?ch l?p k? ho?ch ngu?n l?c đư?c c?i thi?n.
  B?n c?p nh?t này c?i thi?n h? tr? cho l?ch l?p k? ho?ch tài nguyên và cho r?nh/b?n so sánh ch?c năng ? cácBộ trợ giúp Lập lịch hoạt động.
 • Các con s? tu?n đư?c thêm vào đ? hi?n th? l?ch.
  B?n c?p nh?t này cho bi?t thêm m?t ưu tiên đ? kích ho?t l?ch đ? hi?n th? các con s? tu?n.
 • Ch?c năng m? r?ng danh sách phân ph?i đư?c bao g?m.
  B?n c?p nh?t này cho phép b?n đ? m? r?ng danh sách phân ph?i vào thành viên cá nhân khi b?n thêm m?t danh sách phân ph?i trong cácĐ?l?nh v?c ho?c c?n l?i con tr? chu?t trên m?t danh sách phân ph?i.

C?i ti?n cho Microsoft PowerPoint cho Mac 2011


 • Ch?c năng cho quá kh?ingsiêu liên k?t đ?c bi?tđư?c bao g?m.
  B?n c?p nh?t này gi?i thi?u ch?c năng cho phép b?n đ? dán liên k?t đ?c bi?t trong PowerPoint.
 • Danh sách các đ?ng tác gi?đư?c c?i thi?n.
  C?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? mà b?n không th? th?y danh sách các đ?ng tác gi? trong m?t bài thuy?t tr?nh.
 • Đ?y đ? màn h?nh xem trong sư t?đư?c h? tr?.
  B?n c?p nh?t này h? tr? đ?y đ? màn h?nh xem trong PowerPoint. Ngoài ra, khi b?n đóng Chiếu tờ chiếu ch? đ? trong PowerPoint, Ch? đ? ch?nh s?a m?.

C?i ti?n cho Microsoft Word cho Mac 2011

 • In PDF Fax đư?c c?i thi?n.
  C?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? mà trong đó t? không th? g?i t?p tin PDF. như Fax.
 • Thông tin ngư?i dùnghi?n th? trong các m?u đư?c c?i thi?n.
  C?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? mà trong đó m?t m?u t? không hi?n th? m?t ngư?i s? d?ng tên, đ?a ch?, s? đi?n tho?i, s? fax, và địa chỉ email khi b?n xem các m?u sau khi bi?u m?u đư?c lưu ? đ?nh d?ng doc.

T?i v? danh sách các v?n đ? mà các gói b?n ghi d?ch v? s?a ch?a

B?ng tính sau đây li?t kê nh?ng v?n đ? Service Pack 2 b?n s?a l?i và có s?n đ? t?i v?:

T?i v? .xlsx gói có danh sách các b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong văn ph?ng cho Mac 14,2 C?p Nh?t

Lưu ?
đây là m?t phiên b?n ti?ng Anh c?a b?ng tính. B?ng tính không ph?i là có s?n trong các ngôn ng? khác.

Đi?u ki?n tiên quy?t


Trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng cho Mac 2011 14,2 C?p Nh?t, h?y ch?c ch?n r?ng máy tính đang ch?y hệ điều hành Mac OS X v10.5.8 ho?c m?t phiên b?n sau này c?a hệ điều hành hệ điều hành Mac OS X.

Ki?m ch?ng r?ng máy tính đáp ?ng đi?u ki?n tiên quy?t này, b?m V? Mac này trên các Apple tr?nh đơn.

Làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Download Microsoft Office cho Mac 14,2 gói bây gi?.

Ngày phát hành: Tháng 12, 2012

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

C?p nh?t t?p

Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các b?n c?p nh?t này cho bi?t thêm r?ng các t?p tin hay thay đ?i, b?m đúp vào tr?nh cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, và sau đó nh?p vàoHi?n các t?p trên các menu T?p.

Lưu ?Văn ph?ng cho Mac 2011 14,2 C?p Nh?t c?ng có s?n t? AutoUpdate. AutoUpdate là m?t chương tr?nh t? đ?ng gi? ph?n m?m c?a Microsoft thông tin m?i nh?t. Đ? s? d?ng AutoUpdate, B?t đ?u m?t chương tr?nh Microsoft Office. Sau đó, vào cácTr? giúp tr?nh đơn, nh?p vào Ki?m tra C?p Nh?t.

Đ? bi?t thêm thông tin v? ngu?n l?c cho các văn ph?ng cho Mac 2011, truy c?p web site c?a Microsoft sau đây:

http://www.Microsoft.com/Mac

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2685940 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office for Mac Academic 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
 • Microsoft Office for Mac 2011
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2685940 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2685940

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com