Klaidos prane?imai: ?Sistemos klaida 2148073478?, ?i?pl?stin? klaida? arba ?Netinkamas para?as? ?Windows 8? arba ?Windows Server 2012? naudojant SMB ry?ius

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2686098 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Kai kompiuteris, kuriame veikia ?Windows Server 2012? arba ?Windows 8?, bando prisijungti prie tre?iosios ?alies fail? serverio, palaikan?io SMB2 fail? protokol?, galite gauti prane?im?, kad prisijungti nepavyko. Klaidos prane?imai gali skirtis. J? turinys priklauso nuo j?s? prieigos prie tre?iosios ?alies fail? serverio b?do. Pavyzd?iui,
 • jei vykdote DIR komand? naudodami UNC keli?, gaunate klaidos prane?im? ?Netinkamas para?as?.
 • Kai vykdote NET USE komand?, gaunate klaidos prane?im? ??vyko sistemos klaida 2148073478?.
 • Bandydami rasti UNC keli? gaunate klaidos prane?im? ??vyko i?pl?stin? klaida?.
Toliau pateikiamos dvi da?niausios situacijos, kada ?vyksta ?ios klaidos.
 • Nepavyksta ?vykdyti ?Hyper-V? serveri? (?Hyper-V Server 2012? arba ?Window 8? / ?Windows Server 2012?) tiesioginio perk?limo. Taip atsitinka d?l reikalavimo saugykl? laikyti SMB bendro naudojimo srityje nevykdymo.
 • Nepavyksta susieti tinklo disk? su SAN naudojant ?Window 8? / ?Windows Server 2012?.

Prie?astis

Taip atsitikti gali, jei ? SMB 3.0, skirt? ?Windows Server 2012? ir ?Windows 8?, ?traukiama funkcija ?Secure Negotiate" (saugus ry?ys), kuri priklauso nuo tinkamo vis? SMB 2 serveri? (?skaitant tuos, kurie palaiko tik 2.0 ir 2.1 protokolo versijas) atsak? ? klaidas pasira?ymo. Kai kurie tre?i?j? ?ali? fail? serveriai nepateikia pasira?yto atsako ? klaid? ir tod?l ry?ys nutr?ksta.

Sprendimas

Kreipkit?s ? tre?iosios ?alies fail? serverio tiek?j? ir papra?ykite atnaujinimo, kuris leist? fail? serveriui palaikyti ?Windows Server 2012? ir ?Windows 8? klientus.


Daugiau informacijos

Laikini problem? sprendimai
 • ?galinkite pasira?ymo funkcij? tre?iosios ?alies fail? serveryje.

  Reikalaukite pasira?ymo SMB kliente arba SMB serveryje ?jungdami parametr? ?RequireSecuritySignature? (reikalauti saugos para?o). Instrukcijas, kaip tiek?jo SMB serveryje nustatyti para?o parametr? ?Required? (reikalaujama), rasite tiek?jo dokumentacijoje.

  Pasira?ymo funkcij? galite ?galinti ?Windows Server 2012? arba ?Windows 8? kliente naudodami ?PowerShell? komand?

  Set-SmbClientConfiguration -RequireSecuritySignature $true
 • I?junkite kliento funkcij? ?Secure Negotiate? (saugus ry?ys).
  Tai padaryti galite ?Windows Server 2012? arba ?Windows 8? kliente naudodami ?PowerShell? komand?
  Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters" RequireSecureNegotiate -Value 0 -Force
  Pastaba. Anks?iau nurodyta komanda ?iniatinklio nar?ykl?je gali u?imti kelias eilutes.

Nuorodos

Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:  
2709568  Naujos SMB 3.0 funkcijos ?Windows Server 2012? fail? serveryje   (gali b?ti angl? k.)
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2686098 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. vasario 28 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Microsoft Hyper-V Server 2012
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 8
Rakta?od?iai: 
KB2686098

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com