?Sistemska gre?ka 2148073478?, ?Pro?irena gre?ka? ili ?Neva?e?i potpis? za SMB veze u operativnom sistemu Windows 8 ili Windows Server 2012

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2686098 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Kada ra?unar sa operativnim sistemom Windows Server 2012 ili Windows 8 poku?a da se pove?e sa serverom datoteka tre?e strane koji podr?ava SMB2 protokol za datoteke, mo?da ne?e biti mogu?e ostvariti vezu. Mo?ete da dobijete razli?ite poruke o gre?kama u zavisnosti od na?ina na koji pristupate serveru datoteka. U njih mogu da spadaju:
 • Prilikom kori??enja DIR komande sa UNC putanjom, dobijate gre?ku ?Neva?e?i potpis?.
 • Prilikom izvr?avanja komande NET USE prikazuje se poruka ?Do?lo je do sistemske gre?ke 2148073478?.
 • Prilikom poku?aja otvaranja UNC putanje dobijate poruku ?Do?lo je do pro?irene gre?ke?.
Sledi opis dva uobi?ajena scenarija u kojima mo?e da do?e do pojave tih gre?aka:
 • Nije uspela migracija Hyper-V servera (Hyper-V Server 2012 ili Window 8/Windows Server 2012) u realnom vremenu. Uzrok tome je taj ?to prostor za skladi?tenje mora da se hostuje na deljenom SMB ure?aju.
 • Ne mo?ete da mapirate mre?ne disk jedinice na SAN u operativnom sistemu Window 8/Windows Server 2012.

Uzrok

Uzrok ovog pona?anja mo?e da bude funkcija ?Secure Negotiate? koja je dodata u SMB 3.0 za Windows Server 2012 i za Windows 8, a oslanja se na pravilno potpisivanje odgovora na gre?ke od strane svih SMB 2 servera (?to obuhvata i one koji podr?avaju samo verzije protokola 2.0 i 2.1). Neki serveri datoteka tre?ih strana ne odgovaraju pomo?u potpisanog odgovora na gre?ku, ?to izaziva otkazivanje veze.

Re?enje

Obratite se proizvo?a?u servera datoteka i tra?ite ispravku koja ?e omogu?iti podr?ku za Windows Server 2012 i Windows 8 klijente.


Dodatne informacije

Re?enja
 • Omogu?ite potpisivanje na serveru datoteka tre?e strane.

  Zahtevajte potpisivanje na SMB klijentu ili SMB serveru uklju?ivanjem postavke ?RequireSecuritySignature?. Pogledajte dokumentaciju koju ste dobili od proizvo?a?a da biste prona?li uputstva za pode?avanje potpisivanja na ?Neophodno? na SMB serveru.

  Potpisivanje mo?ete da omogu?ite pomo?u PowerShell-a na Windows Server 2012 ili Windows 8 klijentu pomo?u slede?e komande:

  Set-SmbClientConfiguration -RequireSecuritySignature $true
 • Onemogu?ite funkciju ?Secure Negotiate? na klijentu.
  To mo?ete da obavite pomo?u PowerShell-a na Windows Server 2012 ili Windows 8 klijentu pomo?u slede?e komande:
  Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters" RequireSecureNegotiate -Value 0 -Force
  Napomena: Komanda u obliku prikazanom iznad mo?e da zauzme nekoliko redova u Veb pregleda?u.

Reference

Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:  
2709568  Nove SMB 3.0 funkcije na Windows Server 2012 serveru datoteka   (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2686098 - Poslednji pregled: 28. februar 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Microsoft Hyper-V Server 2012
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 8
Klju?ne re?i: 
KB2686098

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com