"L?i h? th?ng 2148073478," "m? r?ng l?i", ho?c "Ch? k? không h?p l?" l?i tin thư thoại trên SMB k?t n?i trong Windows Server 2012 ho?c Windows 8

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2686098 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Sau khi m?t máy tính Windows Server 2012 ho?c Windows 8 không k?t n?i v?i m?t máy ch? t?p tin bên th? ba h? tr? giao th?c t?p tin SMBv2, b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây ho?c m?t thông báo l?i tương t?, tùy thu?c vào cách b?n truy c?p vào máy ch? t?p tin bên th? ba:
 • Khi b?n s? d?ng m?t l?nh DIR có đư?ng d?n UNC:
  Ch? k? không h?p l?
 • Khi b?n ch?y l?nh NET s? d?ng:
  L?i h? th?ng 2148073478 đ? x?y ra
 • Khi b?n c? g?ng đ? duy?t đ?n đư?ng d?n UNC:
  L?i m? r?ng đ? x?y ra
B?n có th? g?p các l?i trong các t?nh hu?ng ph? bi?n sau:
 • M?t di chuy?n tr?c ti?p c?a Hyper-V máy ch? (ch?y Hyper-V Server 2012 hay Windows Server 2012 và c?a s? 8) không thành công. Đi?u này x?y ra b?i v? các lưu tr? là c?n thi?t đ? đư?c lưu tr? trên m?t chia s? SMB.
 • B?n không th? ánh x? ổ đĩa mạng cho m?t SAN trong m?t c?a s? 8-Windows Server 2012 môi trư?ng.

Nguyên nhân

V?n đ? này gây ra b?i các tính năng "An toàn đàm phán" đ? đư?c thêm vào SMB 3.0 cho Windows Server 2012 và Windows 8. Tính năng này ph? thu?c vào vi?c k? k?t chính xác c?a l?i h?i đáp b?i t?t c? các máy ch? SMBv2, bao g?m c? máy ch? h? tr? phiên ch? giao th?c b?n 2.0 và 2.1. M?t s? máy ch? t?p tin bên th? ba không tr? v? m?t ph?n ?ng k? l?i. Do đó, k?t n?i không thành công.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i nhà cung c?p máy ch? t?p tin bên th? ba đ? yêu c?u m?t b?n C?p Nh?t cho phép các máy ch? t?p tin đ? supportWindows Server 2012 và Windows 8 khách hàng.

Cách gi?i quy?t khác

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau.
 • Yêu c?u đăng trên máy ch? t?p tin bên th? ba

  Đ? yêu c?u đăng trên khách hàng SMB ho?c h? ph?c v? SMB, b?t các thi?t l?p "RequireSecuritySignature". Xem tài li?u hư?ng d?n c?a nhà cung c?p c?a b?n đ? đư?c hư?ng d?n đ? thi?t l?p các thi?t l?p k? h?p đ?ng đ? "yêu c?u" trên các nhà cung c?p SMB máy ch?.

  B?n có th? cho phép kí nh?p b?ng cách s? d?ng PowerShell trên m?t máy tính khách Windows Server 2012 ho?c Windows 8. Đ? làm đi?u này, h?y ch?y l?nh sau:

  Set-SmbClientConfiguration -RequireSecuritySignature $true
 • Vô hi?u hóa "An toàn đàm phán" trên máy tính khách

  B?n có th? vô hi?u hóa tùy ch?n An toàn đàm phán b?ng cách s? d?ng PowerShell trên m?t máy tính khách Windows Server 2012 ho?c Windows 8. Đ? làm đi?u này, h?y ch?y l?nh sau:

  Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters" RequireSecureNegotiate -Value 0 -Force
  Lưu ? L?nh này có th? b?c đ? nhi?u d?ng trong trình duyệt Web c?a b?n.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2709568 Tính năng SMB 3.0 m?i trong máy ch? t?p tin Windows Server 2012

Thu?c tính

ID c?a bài: 2686098 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Microsoft Hyper-V Server 2012
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 8
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Essentials
 • Windows Server 2012 R2 Foundation
 • Windows Server 2012 R2 Preview
 • Windows Server 2012 R2 Standard
T? khóa: 
kbmt KB2686098 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2686098

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com