คำอธิบายของ Update Rollup 1 สำหรับ System Center 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2686249 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้กล่าวถึงคำแนะนำในการติดตั้งการปรับปรุง Rollup 1 สำหรับ Microsoft System Center 2012 และปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในโปรแกรมปรับปรุง

ทำตามนี้ วิธีการติดตั้ง เมื่อต้องการดาวน์โหลด และติดตั้งแพคเกจการปรับปรุงสำหรับตัว จัดการการเครื่องเสมือน System Center 2012 ตัว ควบคุมแอพลิเคชันของ System Center 2012 และตัว จัดการการดำเนินงานการ System Center 2012

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขใน Update Rollup 1

ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการเครื่องเสมือน (KB2663959)

ปัญหาที่ 1
ถ้า snapshot ถูกผสานหลักเสมือนฮาร์ดดิสก์ (VHD), และลบเครื่องเสมือน แฟ้ม VHD จะไม่ถูกลบ

ปัญหาที่ 2
ร้านค้า-VMและ cmdlet ของ Windows PowerShellย้าย VMละเว้นสวิตช์- RunAsynchronously

ปัญหาที่ 3
เมื่อมีใช้อยู่ IP จากพูลโปรแกรม IP การสร้างคลัสเตอร์ไม่สำเร็จ และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด (25342)

การกำหนดค่าเครือข่ายของโฮสต์กับคลัสเตอร์จะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งที่อยู่ IP แบบคงที่เพื่อสร้างคลัสเตอร์

การตัดสินค้าจากคลัง 4
หากเครื่องเสมือนที่พร้อมใช้งานให้เรียกใช้บนโหนดคลัสเตอร์ที่ล้มเหลว เครื่องเสมือนสถานะเปลี่ยนเป็น "การปรับปรุงล้มเหลว" นอกจากนี้ สถานะถูกปรับปรุงจนกว่าโหนดคลัสเตอร์ออนไลน์

การตัดสินค้าจากคลัง 5
เมื่อคุณติดตั้งตัวแทนตัวจัดการเครื่องเสมือน (VMM) บนโฮสต์ในขอบเขต ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้โดยไม่คาดคิดเข้าสู่ระบบในแฟ้ม AgentSetup.log บนคอมพิวเตอร์โฮสต์

การตัดสินค้าจากคลัง 6
การสร้างเครื่องเสมือนต่อ ๆ มาใช้เวลานานถ้ามีสร้าง และลบในช่วงเวลาสั้น ๆ เครื่องเสมือนมากขึ้น

การตัดสินค้าจากคลัง 7
บริษัทตัวแทนการปรับรุ่นล้มเหลวระหว่างการปรับรุ่น VMM ถ้ามีการติดตั้งแพคเกจ Microsoft เสมือน c ++ 2008 สามารถเผยแพร่ต่อบนคอมพิวเตอร์โฮสต์ นอกจากนี้ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด (2916)

VMM ไม่สามารถทำการร้องขอ การเชื่อมต่อกับ servername.domainname.com แทนขาดหายไป

ข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก (0x80338126)

การปรับปรุงคอนโซลตัวจัดการเครื่องเสมือน (KB2663960)

ปัญหาที่ 1
การใช้หน่วยความจำ Powershell.exe อาจเพิ่มเมื่อใช้ cmdlet ของการตั้งค่า SCGuestInfoและSCGuestInfo อ่านWindows PowerShell เพื่อขอรับ หรือ การตั้งค่าเครื่องเสมือนคู่ค่าคีย์ (KVP)

หมายเหตุ นี่เป็นประเด็น VMM ไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องติดตั้งแพคเกจการปรับปรุงคอนโซลตัวจัดการเครื่องเสมือน (KB2663960) และแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการเครื่องเสมือน (KB2663959)

ปัญหาที่ 2
คอนโซลการจัดการเครื่องเสมือนหยุดการตอบสนองเมื่อมีการเรียงลำดับเครื่องเสมือนมาก

ปัญหาที่ 3
ถ้าตัวควบคุมแอพลิเคชันของศูนย์ระบบและเซิร์ฟเวอร์ VMM ติดตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่แยกต่างหาก เดียวเข้าสู่ระบบไม่ทำงานเมื่อมีใช้ตัวควบคุมแอพลิเคชัน

การตัดสินค้าจากคลัง 4
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโฮสต์เครือข่ายอะแดปเตอร์คุณสมบัติ มีเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่ายย่อย VLAN แม้ว่าจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า โดยผู้ดูแล

การตัดสินค้าจากคลัง 5
เครือข่ายเสมือนภายในถูกสร้างขึ้นเป็นเครือข่ายส่วนตัวถ้าชื่อเครือข่ายเสมือนที่ประกอบด้วยอักขระพิเศษต่อไปนี้:
/ ? ! @ # % ^ & * ( ) _ + } { " : ] [ \
หมายเหตุ นี่เป็นประเด็น VMM ไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องติดตั้งแพคเกจการปรับปรุงคอนโซลตัวจัดการเครื่องเสมือน (KB2663960) และแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการเครื่องเสมือน (KB2663959) ถ้ามีการติดตั้งพอร์ทัล VMM ด้วยตนเอง ต้องติดตั้งเครื่องเสมือนผู้จัดการระบบบริการตนเองของเว็บไซต์ (KB2663961) แพ็คเกจการปรับปรุง

การตัดสินค้าจากคลัง 6
ปัญหาด้านประสิทธิภาพอาจเกิดขึ้นถ้าคอนโซลเปิดอยู่หลายวัน และงานต่าง ๆ ที่ได้สร้างขึ้น

การตัดสินค้าจากคลัง 7
แนบ และแยกการดำเนินงานพร้อมกันอาจใช้เวลานานให้เสร็จสมบูรณ์บนคลัสเตอร์ที่โฮสต์เครื่องเสมือนมากขึ้น

หมายเหตุ นี่เป็นประเด็น VMM ไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องติดตั้งแพคเกจการปรับปรุงคอนโซลตัวจัดการเครื่องเสมือน (KB2663960) และแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการเครื่องเสมือน (KB2663959) ถ้ามีการติดตั้งพอร์ทัล VMM ด้วยตนเอง ต้องติดตั้งเครื่องเสมือนผู้จัดการระบบบริการตนเองของเว็บไซต์ (KB2663961) แพ็คเกจการปรับปรุง

ปรับปรุงตัวจัดการเครื่องเสมือนของเว็บไซต์บริการตนเอง (KB2663961)

ปัญหา 5 และ 7 ในส่วน "ตัวจัดการเครื่องเสมือนคอนโซล Update (KB2663960)" ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้

จัดการการปรับปรุงชุดสำหรับตัวจัดการเครื่องเสมือน

ปัญหาที่ 1

มีแจ้งเตือน "VGS ไม่ได้รับการติดตั้ง" สำหรับทุกเครื่องเสมือนโดยไม่คำนึงถึงว่ามีการติดตั้งบริการเสมือน guest

ปัญหาที่ 2

ล้มเหลวค้นพบตัวจัดการการดำเนินงาน มีข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถ้าโฮสต์มีชื่อเครื่องเสมือนที่รวมเกิน 255 อักขระ:

ค้นพบตัวจัดการการดำเนินการล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด: "ข้อยกเว้นของชนิด 'Microsoft.VirtualManager.EnterpriseManagement.Common.DiscoveryDataInvalidRelationshipSourceExceptionOM10' เกิดขึ้น"

ปัญหาที่ 3

เครื่องเสมือนในสถานะตั้งค่าคอนฟิกคลัสเตอร์ที่ไม่สนับสนุนจะไม่มีผลอย่างถูกต้องในตัวจัดการการดำเนินงาน

การตัดสินค้าจากคลัง 4

จอภาพ StorageUsageGB เมฆล้มเหลวไปลงในคำเตือนหรือสถานะที่สำคัญเมื่อใช้ที่เก็บใกล้เมฆส่วนตัวกำหนดกำลังการผลิต

การตัดสินค้าจากคลัง 5

"โฮสต์เกินสนับสนุนจำนวนสูงสุดของการเรียกใช้ VMs" การแจ้งเตือนจะถูกทริกเกอร์แม้ว่าโฮสต์ยังไม่เกินกว่าจำนวนสูงสุดของการเรียกใช้เครื่องเสมือน

การตัดสินค้าจากคลัง 6

Pack จัดการไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนในภาษาทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนโดยตัวจัดการเครื่องเสมือน

การตัดสินค้าจากคลัง 7

ของ RAM ทั้งหมดสำหรับโฮสต์ในรายงานการใช้โฮสต์มีรายงานอย่างไม่ถูกต้อง

การตัดสินค้าจากคลัง 8

ต้นทุนรวมในรายงาน Chargeback ไม่ถูกต้อง

ปรับปรุงตัวควบคุมแอพลิเคชัน (KB2677596)

ปัญหาที่ 1
ผู้ใช้ได้รับพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวแม้ว่าการเข้าสู่ระบบทำงานเดียวที่เปิดใช้งานสำหรับตัวควบคุมแอพลิเคชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานหนึ่งครั้งสำหรับตัวควบคุมแอพลิเคชัน ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:
ติดตั้งตัวควบคุมแอพลิเคชัน

ปัญหาที่ 2
เมื่อรัน โดยใช้รายการโปรแกรมและคุณลักษณะในแผงควบคุมตัวเลือกการซ่อมแซมการกำหนดค่าฐานข้อมูล SQL สำหรับตัวควบคุมแอพลิเคชันจะถูกเอาออก

หมายเหตุ ติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับตัวควบคุมแอพลิเคชันจะคืนค่าการกำหนดค่าฐานข้อมูล SQL ผู้ดูแลยังสามารถคืนค่าการกำหนดค่าฐานข้อมูล SQL โดยทำตามขั้นตอนในการ "คำแนะนำในการลบสำหรับตัวควบคุมแอพลิเคชัน"ส่วน


ปรับปรุงการดำเนินงานจัดการ (KB2674695) – Windows ที่ตรวจสอบ

ปัญหาที่ 1
สภาพแวดล้อมในตัวจัดการการดำเนินการล้มเหลวเนื่องจากโมดูล RoleInstanceStatusProbe ใน AzureMP
ปัญหาที่ 2
เมื่อคอนโซล (สอง หรือสาม) หลายกำลังทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวภายใต้บัญชีผู้ใช้เดียวกัน คอนโซลที่อาจล้มเหลว
ปัญหาที่ 3
คุณไม่สามารถเริ่ม หรือหยุดการสืบค้นกลับสำหรับรายงานและส่วนควบคุมเว็บถ้ามีการติดตั้งไปยังเซิร์ฟเวอร์แบบสแตนด์อโลนที่กำลังเรียกใช้ IIS
การตัดสินค้าจากคลัง 4
ดูการแจ้งเตือน กลุ่มการเชื่อมต่อไม่ทำงาน แต่จะไม่มีข้อผิดพลาดในคอนโซล
การตัดสินค้าจากคลัง 5
ผลลัพธ์งาน - CompletedWithInfo ไม่ได้รับการสนับสนุนกับแอสเซมบลีของ SDK2007
การตัดสินค้าจากคลัง 6
SeriesFactory และ Microsoft.SystemCenter.Visualization.DatatoSeriesController ต้องเป็นแบบสาธารณะเพื่อให้เพิ่มความสามารถการควบคุม และนำมาใช้ใหม่
การตัดสินค้าจากคลัง 7
WebConsole ไม่ใช่ FIPS เข้าออกจากกล่อง
การตัดสินค้าจากคลัง 8
แดชบอร์ดเครือข่ายควรวางซ้อนความพร้อมใช้งานเมื่อมีการแสดงสถานะความสมบูรณ์
การตัดสินค้าจากคลัง 9
แดชบอร์ด: ตัวใช้เลือกกลุ่มไม่แสดงกลุ่มทั้งหมดในสภาพแวดล้อมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
การตัดสินค้าจากคลัง 10
ค้นพบ IIS: ป้องกัน GetAdminSection ล้มเหลวเมื่อรุ่นกรอบถูกตรวจพบ โดย api ของ IIS ไม่ถูกต้อง
การตัดสินค้าจากคลัง 11
ตัวนับประสิทธิภาพการทำงานจะไม่แสดงในมุมมองรายการของแอพลิเคชันของ AppDiagnostics
การตัดสินค้าจากคลัง 12
คอนโซลล้มเหลวเมื่อมีเปิดมุมมองสถานะ มีคลาสออบเจ็กต์ที่สมบูรณ์ในตัวเอง
การตัดสินค้าจากคลัง 13
PerformanceWidget แสดงเก่าแล้ว "ค่าสุดท้าย" ในคำอธิบายแผนภูมิได้เนื่องจาก มีการเข้าถึงข้อมูลหลัก DataModel
การตัดสินค้าจากคลัง 14
รายงานความพร้อมใช้งานและตรวจสอบ "คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าถึง" แสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
การตัดสินค้าจากคลัง 15
บริษัทตัวแทนการติดตั้งล้มเหลวบน Win8 หลักได้เนื่องจาก มีการอ้างอิงใน.NET Framework 2.0
การตัดสินค้าจากคลัง 16
บริการความพร้อมใช้งานตรวจสอบตัวช่วยสร้างเว็บ - คอนโซลล้มเหลวถ้าตัวช่วยสร้างทำงานเสร็จสิ้นก่อนการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ฉบับที่ 17
เปลี่ยนแปลง Windows PowerShell หลายอย่างจำเป็น:
 • พารามิเตอร์อนุญาตให้ใช้สิทธิถูกเปลี่ยนแปลงใน SCOMAccessLicense รับการ ShowLicense
 • Cmdlet ของ SCOMConnectorForTier เปลี่ยนเป็น SCOMTierConnector
 • เปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบบางอย่าง

การดำเนินการตัวจัดการการปรับปรุง (KB2674695) – Unix และ Linux ตรวจสอบ

ปัญหาที่ 1
เหตุการณ์ข้อผิดพลาด Schannel จะถูกบันทึกลงในบันทึกของระบบ บนเซิร์ฟเวอร์การจัดการตัวจัดการการดำเนินงาน และ บนเกตเวย์ที่จัดการตัวแทน UNIX/Linux
ปัญหาที่ 2
บน HP UX ตัวจัดการการดำเนินงานไม่สามารถค้นหา และตรวจสอบไดรฟ์ข้อมูลแบบลอจิคัลไดรฟ์ข้อมูลที่มีอยู่จริงมากกว่า 127 ประกอบด้วย
ปัญหาที่ 3
การปรับรุ่นของตัวแทน UNIX และ Linux ล้มเหลวเมื่อใช้เรียกใช้ข้อมูลประจำตัวในการปรับรุ่นตัวแทนตัวช่วยสร้างหรืออัพเด SCXAgent Windows PowerShell cmdlet

การดำเนินการตัวจัดการการปรับปรุง (KB2674695) – คุณลักษณะใหม่

อัพเด Rollup1 สำหรับตัวจัดการการดำเนินงานเพิ่มการสนับสนุน Oracle Solaris 11 (x 86 และ SPARC)

วิธีการขอรับ และติดตั้ง Update Rollup 1 สำหรับ System Center 2012


แพคเกจการปรับปรุงสำหรับตัวจัดการเครื่องเสมือนและตัวควบคุมของโปรแกรมประยุกต์จะพร้อมใช้งานจาก Microsoft Update เมื่อต้องการดาวน์โหลดการปรับปรุง pack จัดการสำหรับ VMM ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29679

เมื่อต้องการดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับตัวจัดการการดำเนินงาน ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c593536c-94f3-4c71-b963-5ab3b7fc05e1
 • เมื่อต้องการขอรับ และติดตั้งแพคเกจการปรับปรุงจาก Microsoft Update ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนระบบที่มีตัวจัดการเครื่องเสมือนหรือควบคุมแอพลิเคชันคอมโพเนนต์ติดตั้ง:
  1. คลิกเริ่มและจากนั้น คลิก'แผงควบคุม'
  2. ในแผงควบคุม คลิกสองครั้งWindows Update
  3. ในหน้าต่างการปรับปรุงของ Windows คลิกตรวจสอบแบบออนไลน์เพื่อการปรับปรุงจาก Microsoft Update
  4. คลิกการเชื่อมโยงหลายมิติมีการปรับปรุงที่สำคัญ
  5. เลือกUpdate Rollup 1และจากนั้น คลิกตกลง
  6. คลิกการปรับปรุงการติดตั้งเพื่อติดตั้งแพ็คเกจการปรับปรุง

  หมายเหตุ บริษัทตัวแทนการ VMM บนคอมพิวเตอร์ที่มีการจัดการที่มีการปรับปรุงหลังจากที่มีการติดตั้งการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการเครื่องเสมือน (KB2663959)

  การปรับปรุงของบริษัทตัวแทนการ VMM บนคอมพิวเตอร์ที่มีการจัดการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เปิดคอนโซลการ VMM
  2. คลิกผ้าและจากนั้น เลือกเซิร์ฟเวอร์
  3. ภายใต้จัดการคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่เลือก และจากนั้น คลิกUpdate Agent

  หมายเหตุ ก่อนที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับตัวควบคุมแอพลิเคชัน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณตรวจทานการ "คำแนะนำในการติดตั้งสำหรับตัวควบคุมแอพลิเคชัน"ส่วน

  สิ่งสำคัญ แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับตัวควบคุมแอพลิเคชันแสดงใน Microsoft Update หลังจากติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับการปรับปรุงของคอนโซลตัวจัดการเครื่องเสมือน (KB2663960) เมื่อต้องการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้และแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับตัวควบคุมแอพลิเคชัน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนเซิร์ฟเวอร์ตัวควบคุมแอพลิเคชัน:
  1. ในหน้าต่างการปรับปรุงของ Windows คลิกตรวจสอบแบบออนไลน์เพื่อการปรับปรุงจาก Microsoft Update
  2. เลือกการปรับปรุงคอนโซลตัวจัดการเครื่องเสมือน (KB2663960), และทำ การติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง
  3. รีสตาร์ตัวควบคุมแอพลิเคชัน
  4. เปิด Windows Update อีกครั้ง
  5. ในหน้าต่างการปรับปรุงของ Windows คลิกตรวจสอบออนไลน์สำหรับการปรับปรุงจาก Microsoft Update.
  6. เลือกแอพลิเคชัน (KB2677596) ปรับปรุงตัวควบคุมและทำ การติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง

 • เมื่อต้องการดาวน์โหลดแพคเกจการปรับปรุงจากการปรับปรุง Microsoft แค็ตตาล็อกด้วยตนเอง ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

  ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการเครื่องเสมือน (KB2663959)
  http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=2663959
  การปรับปรุงคอนโซลตัวจัดการเครื่องเสมือน (KB2663960)
  http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=2663960
  ปรับปรุงตัวจัดการเครื่องเสมือนของเว็บไซต์บริการตนเอง (KB2663961)
  http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=2663961
  ปรับปรุงตัวควบคุมแอพลิเคชัน (KB2677596)
  http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=2677596

  เมื่อต้องการติดตั้งแพคเกจการปรับปรุงด้วยตนเอง เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้จากพร้อมท์คำสั่ง:
  msiexec.exe /update ชื่อแพคเกจ
  ตัวอย่างเช่น การติดตั้งการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการเครื่องเสมือน (KB2663959), เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  msiexec.exe /update KB2663959_vmmServer_amd64.msp

คำแนะนำในการติดตั้งและการเอาออก


คำแนะนำในการติดตั้งสำหรับตัวควบคุมแอพลิเคชัน

เมื่อต้องการติดตั้ง Update Rollup 1 สำหรับตัวควบคุมโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft System Center 2012 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมประยุกต์ควบคุม ติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอนโซลตัวจัดการเครื่องเสมือน (KB2663960)

  หมายเหตุ แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับตัวควบคุมแอพลิเคชันจะไม่ถูกติดตั้งถ้าไม่มีการติดตั้ง KB2663960

 2. นำเข้าใบรับรองไลบรารีสำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์ VMM อีกครั้ง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เข้าสู่ระบบตัวควบคุมแอพลิเคชันในฐานะผู้ดูแล
  2. ขยายการตั้งค่าแล้ว คลิ กเชื่อมต่อ
  3. สำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์ VMM เลือกเซิร์ฟเวอร์ VMM แล้ว คลิ กใบรับรองการนำเข้า

  หมายเหตุ
  • คุณสามารถนำเข้าใบรับรอง VMM ไลบรารีใหม่ก่อน หรือหลัง จากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับตัวควบคุมแอพลิเคชัน
  • จนกว่าใบรับรองไลบรารีมีการนำเข้าอีกครั้ง ตัวควบคุมแอพลิเคชันไม่สามารถคัดลอกแฟ้มลงในไลบรารี VMM
 3. ติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับตัวควบคุมโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft System Center 2012 (KB2677596)

วิธีการติดตั้งตัวจัดการการดำเนินงาน

ปัญหาที่ทราบสำหรับโปรแกรมปรับปรุงนี้
 • ไม่มีรายการปรับปรุงใน ARP แผงควบคุมปรากฏขึ้นหลังจากติดตั้ง Update Rollup 1 (UR1) หลังจากติดตั้ง UR1 บนเซิร์ฟเวอร์และบทบาททั้งหมด (ยกเว้นตัวแทนและเกตเวย์), รายการปรับปรุงไม่ปรากฏในรายการ ARP Control Panel
 • หมายเลขรุ่นของคอนโซลไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงหลังจากการติดตั้ง Update Rollup 1 ใน UI หลังจากติดตั้ง Update Rollup 1 หมายเลขรุ่นของคอนโซลนั้นยังคง 7.0.8560.0 ใน UI
 • หลังจากติดตั้ง UR1 บนเว็บคอนโซล เซิร์ฟเวอร์มีข้อผิดพลาดใน " / OperationsManager " แอพลิเคชันปรากฏขึ้นใน Internet Explorer ปิด และเริ่มการทำงานของ Internet Explorer สามารถแก้ไขปัญหานี้
บันทึกย่อเกี่ยวกับการติดตั้ง
 • ตัวจัดการการดำเนินการ Update Rollup 1 ในตอนแรกจะพร้อมใช้งานในภาษาอังกฤษเท่านั้น และไม่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ การแก้ไขปัญหาที่รวมอยู่ใน UR นี้จะสามารถเป็นภาษาท้องถิ่นในรุ่นต่อไป
 • ผู้ใช้ต้องเรียกใช้การปรับปรุงเป็นผู้ดูแลระบบ
 • ถ้าเปิดใช้งาน UAC, MSPs ต้องเรียกใช้จากหน้าต่างพร้อมท์คำสั่ง
 • สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบบนอินสแตนซ์ฐานข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลในการดำเนินงานและข้อมูลจำเป็นเมื่อต้องการรันการปรับปรุงในฐานข้อมูลเหล่านี้
 • ผู้ใช้จะต้องปิดคอนโซลก่อนที่จะปรับปรุงคอนโซลเพื่อหลีกเลี่ยงการเริ่มการใช้งาน
 • รีสตาร์ท และล้างแคชของเบราว์เซอร์เพื่อขอรับอินสแตนซ์ใหม่ของ Silverlight
 • ไม่ควรติดตั้ง UR นี้ทันทีหลังจากการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ มิฉะนั้น ผู้ใช้อาจพบปัญหาซึ่งยังคงสถานะบริการสุขภาพเตรียมใช้งาน
 • แก้ไขคอนโซลเว็บจะทำงานหลังจากที่เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ไปยังแฟ้ม %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\web.config:

  <machineKey validationkey="AutoGenerate,IsolateApps"></machineKey>
  decryptionKey =ตรวจสอบ "สร้างอัตโนมัติ IsolateApps =การถอดรหัสลับ"3DES" ="3DES" / >

  ควรมีเพิ่มบรรทัดภายใต้<system.web>ตามที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:</system.web>
  911722 คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณเข้าถึงหน้าเว็บ ASP.NET ที่มี ViewState ที่เปิดใช้งานหลังจากที่คุณอัพเกรดจาก ASP.NET 1.1 ASP.NET 2.0
ใบสั่งการติดตั้งที่ได้รับการสนับสนุน
เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้ในลำดับต่อไปนี้

หมายเหตุ ยกเลิกการปรับปรุงนี้สามารถติดตั้งบนตัวแทนก่อน หรือหลัง จากโครงสร้างพื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์
 1. โครงสร้างพื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์:
  1. เซิร์ฟเวอร์การจัดการหรือเซิร์ฟเวอร์
  2. เซิร์ฟเวอร์ของเกตเวย์
  3. เซิร์ฟเวอร์รายงาน
  4. คอมพิวเตอร์บทบาท server คอนโซลของเว็บ
  5. คอมพิวเตอร์บทบาทของคอนโซลการดำเนินงาน
  6. แพคการจัดการนำเข้าด้วยตนเอง
 2. ใช้การปรับปรุงตัวแทนบริษัทตัวแทนการติดตั้งด้วยตนเอง หรือดันติดตั้งจาก Pending มุมมองในคอนโซลการดำเนินงาน
หมายเหตุ ถ้าเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ MG/Tiering ระดับบนสุดที่ควรจะปรับปรุงครั้งแรก
ข้อมูลการติดตั้ง
เมื่อต้องการขยายแฟ้มที่มีอยู่ในโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คัดลอกแฟ้มต่อไปนี้กับโฟลเดอร์ภายในเครื่องหรือใช้ร่วมกันบนเครือข่ายที่พร้อมใช้งานผิด และจากนั้น ดำเนินการแฟ้มที่จะแยกแฟ้ม:
  SystemCenter2012OperationsManager-CU1-KB2674695-X86-X64-IA64-ENU.exe
 2. ใช้ MSPs เหมาะสมกับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ต้องใช้ MSPs ทั้งหมดที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ระบุ ตัวอย่างเช่น ถ้าเซิร์ฟเวอร์จัดการยังมีหน้าที่"และ"เว็บคอนโซลคอนโซลติดตั้ง แพคเกจ MSP สามควรจะใช้กับเซิร์ฟเวอร์การจัดการ MSPs ดังต่อไปนี้รวมอยู่ในการปรับปรุง:
  • AMD64-KB2674695-Agent.msp
  • AMD64-KB2674695-Console.msp
  • AMD64-KB2674695-Gateway.msp
  • AMD64-KB2674695-Reporting.msp
  • AMD64-KB2674695-Server.msp
  • AMD64-KB2674695-WebConsole.msp
  • I386-KB2674695-Agent.msp
  • I386-KB2674695-Console.msp
  • KB2674695-ia64-Agent.msp
 3. นำเข้าชุดจัดการต่อไปนี้:
  1. Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Library.mpb
  2. Microsoft.SystemCenter.Visualization.Library.mpb
  3. Microsoft.SystemCenter.WebApplicationSolutions.Library.mpb

   สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการนำเข้าแพคความจัดการจากดิสก์ ไปเว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:
ติดตั้งแพคการจัดการ Linux/UNIX และ Linux/UNIX แทนการปรับปรุง
อัพเดต Rollup 1 สำหรับตัวจัดการการดำเนินงานการ System Center 2012 ประกอบด้วยตัวแทนใหม่ และจัดการชุดรวมสำหรับ Linux และ UNIX ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนระบบปฏิบัติการ ดังนั้น ทั้งหมดติดตั้ง Update Rollup 1 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่า คุณตรวจสอบคอมพิวเตอร์ UNIX และ Linux ทันสมัย
 1. ดาวน์โหลด และติดตั้งชุดจัดการการปรับปรุงจากเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9f947878-6bf6-48a1-adb1-3cc4c2e5d4af
 2. นำเข้าชุดจัดการการปรับปรุงสำหรับแต่ละเวอร์ชัน Linux หรือ UNIX ที่คุณกำลังตรวจสอบในสภาพแวดล้อมของคุณ
 3. ใช้ cmdlet Windows PowerShellอัพเดต SCXAgentหรือ UNIX/Linux ของบริษัทตัวแทนการปรับรุ่นตัวช่วยสร้างในบานหน้าต่างจัดการของคอนโซลการดำเนินงานแต่ละบริษัทตัวแทนการปรับรุ่นเป็นรุ่นล่าสุด

  หมายเหตุ กลุ่มงาน Pack จัดการแฟ้มสำหรับแต่ละรุ่นของระบบปฏิบัติการ UNIX และ Linux ประกอบด้วยแฟ้ม pack และเจ้าหน้าที่บริหาร อาจใช้เวลาหลายนาทีหลังจากนำเข้ากลุ่ม Pack จัดการสำหรับแฟ้มแทนที่จะกลายเป็นพร้อมใช้งานสำหรับบริษัทตัวแทนการปรับรุ่น
สำหรับแต่ละ UNIX หรือ Linux จัดการ Pack กลุ่มงานที่มีการนำเข้า ปรับปรุงติดตั้ง UNIX และ Linux ตัวแทนใหม่ไปยังโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
โปรแกรม Manager\Server\AgentManagement\UnixAgents\DownloadedKits 2012\Operations ศูนย์การ Files\System
บริษัทตัวแทนการปรับปรุงมีชื่อแฟ้มที่ใช้รูปแบบต่อไปนี้และหมายเลขรุ่นของ 214:
Scx-1.3.0-214 -ชนิดของเซิร์ฟเวอร์.รุ่นของเซิร์ฟเวอร์.สถาปัตยกรรม.ชนิดของแพคเกจ

หมายเหตุ
 • ตัวยึดตำแหน่ง ชนิดของเซิร์ฟเวอร์ แสดงชื่อของผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ UNIX หรือ Linux
 • ตัวยึดตำแหน่ง รุ่นของเซิร์ฟเวอร์ แสดงหมายเลขรุ่นของชนิดเซิร์ฟเวอร์
 • ตัวยึดตำแหน่ง สถาปัตยกรรม แสดงถึงสถาปัตยกรรมตัวประมวลผลของคอมพิวเตอร์ปลายทาง
 • ตัวยึดตำแหน่ง ชนิดของแพคเกจ แสดงชนิดของแฟ้มการติดตั้ง
ตัวอย่างเช่น ต่อไปนี้คือ รูปแบบของชื่อไฟล์สำหรับตัวแทนสำหรับ SUSE Linux องค์กรเซิร์ฟเวอร์ 10 (x86):
Scx-1.3.0-214-sles.10.x86.rpm
ตัวแทนที่มีอยู่ในตัวจัดการการดำเนินงานการ System Center 2012 รุ่นเดิมมีหมายเลขรุ่นของ 204 แฟ้มเหล่านี้จะไม่ถูกลบในระหว่างการติดตั้ง แฟ้มเหล่านี้มีดังนี้:
 • Scx-1.3.0-206.aix.5.ppc.lpp.gz
 • Scx-1.3.0-206.aix.6.ppc.lpp.gz
 • Scx-1.3.0-206.aix.7.ppc.lpp.gz
 • Scx-1.3.0-206.hpux.11iv2.ia64.depot.Z
 • Scx-1.3.0-206.hpux.11iv2.parisc.depot.Z
 • Scx-1.3.0-206.hpux.11iv3.ia64.depot.Z
 • Scx-1.3.0-206.hpux.11iv3.parisc.depot.Z
 • Scx-1.3.0-206.rhel.4.x64.rpm
 • Scx-1.3.0-206.rhel.4.x86.rpm
 • Scx-1.3.0-206.rhel.5.x64.rpm
 • Scx-1.3.0-206.rhel.5.x86.rpm
 • Scx-1.3.0-206.sles.10.x64.rpm
 • Scx-1.3.0-206.sles.10.x86.rpm
 • Scx-1.3.0-206.sles.9.x86.rpm
 • Scx-1.3.0-206.solaris.10.sparc.pkg.Z
 • Scx-1.3.0-206.solaris.10.x86.pkg.Z
 • Scx-1.3.0-206.solaris.9.sparc.pkg.Z

คำแนะนำในการลบสำหรับตัวควบคุมแอพลิเคชัน

การกำหนดค่าฐานข้อมูล SQL สำหรับตัวควบคุมแอพลิเคชันจะหายไปถ้ามีการปรับปรุงสำหรับตัวควบคุมแอพลิเคชัน (KB2677596) ถูกถอนการติดตั้ง เมื่อต้องการคืนค่าการตั้งค่าคอนฟิกฐานข้อมูล ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน Notepad เปิดแฟ้มต่อไปนี้:
  Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.exe.config
 2. เปลี่ยนส่วน<connectionStrings>เป็นดังนี้:

  ส่วนดั้งเดิม:</connectionStrings>
  <connectionStrings>
  </connectionStrings>
  <add name="CloudSystemsContainer" connectionstring="" providername="System.Data.EntityClient"></add>

  <add name="AuthorizationEntities" connectionstring="" providername="System.Data.EntityClient"></add>

  <add name="JobsDataContext" connectionstring="" providername="System.Data.EntityClient"></add>

  ส่วนการเปลี่ยนแปลง:
  <connectionStrings>
  </connectionStrings>
  <add name="CloudSystemsContainer" connectionString="metadata=res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System/CloudSystems.csdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System/CloudSystems.ssdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System/CloudSystems.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="Data Source= name="CloudSystemsContainer" connectionstring=""></add name="CloudSystemsContainer" connectionString="metadata=res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System/CloudSystems.csdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System/CloudSystems.ssdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System/CloudSystems.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="Data Source=>[แหล่งข้อมูล]แค็ตตาล็อกเริ่มต้น==[ชื่อ]รวมความปลอดภัย = TrueMultipleActiveResultSets = Trueหมดเวลาการเชื่อมต่อ = 30 "" providerName="System.Data.EntityClient"/ >

  <add name="AuthorizationEntities" connectionString="metadata=res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.Common/Authorization.csdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.Common/Authorization.ssdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.Common/Authorization.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="Data Source= name="AuthorizationEntities" connectionstring=""></add name="AuthorizationEntities" connectionString="metadata=res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.Common/Authorization.csdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.Common/Authorization.ssdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.Common/Authorization.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="Data Source=>[แหล่งข้อมูล]แค็ตตาล็อกเริ่มต้น==[ชื่อ]รวมความปลอดภัย = TrueMultipleActiveResultSets = Trueหมดเวลาการเชื่อมต่อ = 30 "" providerName="System.Data.EntityClient"/ >

  <add name="JobsDataContext" connectionstring="metadata=res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.JobHandler/JobsEntityModel.csdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.JobHandler/JobsEntityModel.ssdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.JobHandler/JobsEntityModel.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="Data Source=[DATASOURCE];Initial Catalog==[DATABASENAME];Integrated Security=True;MultipleActiveResultSets=True;Connect Timeout=30"" providername="System.Data.EntityClient"></add>

  ในส่วนนี้ ตัวยึด[แหล่งข้อมูล]หมายถึงแหล่งข้อมูล SQL ที่ใช้สำหรับฐานข้อมูลตัวควบคุมแอพลิเคชัน เช่นlocalhost\instance1และตัวยึด[ชื่อ]หมายถึงชื่อตัวควบคุมในโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล

 3. เริ่มต้นบริการต่อไปนี้:
  • ผู้ให้บริการระบบควบคุมโปรแกรมประยุกต์
  • ผู้ให้บริการโปรแกรมประยุกต์ตัวจัดการเครื่องเสมือนของตัวควบคุม
  • ผู้ให้บริการ Microsoft Azure ควบคุมแอพลิเคชัน

คำแนะนำในการเอาออกสำหรับตัวจัดการเครื่องเสมือน

ถ้าการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการเครื่องเสมือน (2663959) ถูกถอนการติดตั้ง การตั้งค่าBITSTcpPortและการตั้งค่าพอร์ตWSManจะถูกรีเซ็ตการตั้งค่าเริ่มต้น ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้น หมายเหตุค่าในรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้ก่อนที่คุณถอนการติดตั้งแพคเกจการปรับปรุง:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft System Center Virtual Machine Manager Server\Settings
หลังจากที่แพคเกจการปรับปรุงถูกถอนการติดตั้ง เปลี่ยนค่าพอร์ตในรีจิสทรีคีย์ที่ระบุไว้ที่นี่ แล้ว เริ่มบริการการจัดการเครื่องเสมือนศูนย์ระบบ นอกจากนี้ โฮสต์ที่มีการจัดการ ด้วย VMM จะมีสถานะเป็นไม่ตอบสนอง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องถอนการติดตั้งแล้วติดตั้งตัวแทนด้วยตนเองในแต่ละโฮสต์ หรือ Update Rollup 1 แพคเกจการติดตั้งใหม่

แฟ้มที่มีการปรับปรุงในแพคเกจ Update Rollup 1

การปรับปรุงคอนโซลตัวจัดการเครื่องเสมือน (KB2663960)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของแฟ้มเวอร์ชั่น
การ Manager\bin\Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft162,7363.0.6019.0
การ Manager\bin\Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft2,672,5603.0.6019.0
การ Manager\bin\Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft128,9443.0.6019.0
การ Manager\bin\Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft636,8483.0.6019.0
การ Manager\bin\Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft1,525,6803.0.6019.0
การ Manager\bin\Remoting.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft640,9443.0.6019.0
การ Manager\bin\VmmAdminUI.exe เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft137,1363.0.6019.0
การ Manager\setup\Engine.Deployment.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft427,9523.0.6019.0
การ Manager\setup\ImgLibEngine.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft1,263,5363.0.6019.0
การ Manager\setup\Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft162,7363.0.6019.0
การ Manager\setup\Remoting.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft640,9443.0.6019.0
การ Manager\setup\WSManAutomation.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft34,7363.0.6019.0
การ Manager\setup\WsManWrappers.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft2,078,6403.0.6019.0

ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการเครื่องเสมือน (KB2663959)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มที่จะเพิ่มขนาดของแฟ้มเวอร์ชั่น
การ Manager\bin\Engine.Adhc.Operations.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft694,1923.0.6019.0
การ Manager\bin\Engine.BitBos.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft186,2883.0.6019.0
การ Manager\bin\Engine.Deployment.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft427,9523.0.6019.0
การ Manager\bin\Engine.IndigoAccessLayer.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft317,3603.0.6019.0
การ Manager\bin\Engine.VmOperations.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft1,189,8083.0.6019.0
การ Manager\bin\ImgLibEngine.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft1,263,5363.0.6019.0
การ Manager\bin\Remoting.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft640,9443.0.6019.0
การ Manager\bin\vmmAgent.exe เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft3,143,6003.0.6019.0
การ Manager\bin\WSManAutomation.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft34,7363.0.6019.0
การ Manager\bin\WsManWrappers.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft2,078,6403.0.6019.0
การ Manager\setup\Engine.Deployment.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft427,9523.0.6019.0
การ Manager\setup\ImgLibEngine.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft1,263,5363.0.6019.0
การ Manager\setup\Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft162,7363.0.6019.0
การ Manager\setup\Remoting.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft640,9443.0.6019.0
การ Manager\setup\WSManAutomation.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft34,7363.0.6019.0
การ Manager\setup\WsManWrappers.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft2,078,6403.0.6019.0
การ Manager\agents\amd64\3.0.6019.0\msiInstaller.dat เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft12ไม่เกี่ยวข้อง
การ Manager\agents\amd64\3.0.6019.0\msiInstaller.exe เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft210,3523.0.6005.0
การ Manager\agents\amd64\3.0.6019.0\vmmAgent.msi เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft3,831,808ไม่เกี่ยวข้อง
การ Manager\agents\i386\3.0.6019.0\msiInstaller.dat เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft12ไม่เกี่ยวข้อง
การ Manager\agents\i386\3.0.6019.0\msiInstaller.exe เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft174,0003.0.6005.0
การ Manager\agents\i386\3.0.6019.0\vmmAgent.msi เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft3,381,248ไม่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงตัวจัดการเครื่องเสมือนของเว็บไซต์บริการตนเอง (KB2663961)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มที่จะเพิ่มขนาดของแฟ้มเวอร์ชั่น
การ Manager\setup\Engine.Deployment.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft427,9523.0.6019.0
การ Manager\setup\ImgLibEngine.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft1,263,5363.0.6019.0
การ Manager\setup\Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft162,7363.0.6019.0
การ Manager\setup\Remoting.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft640,9443.0.6019.0
การ Manager\setup\WSManAutomation.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft34,7363.0.6019.0
การ Manager\setup\WsManWrappers.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft2,078,6403.0.6019.0
การ Manager\wwwroot\bin\Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft1,525,6803.0.6019.0
การ Manager\wwwroot\bin\Remoting.dll เครื่อง 2012\Virtual system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft640,9443.0.6019.0

ปรับปรุงตัวควบคุมแอพลิเคชัน (KB2677596)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มที่จะเพิ่มขนาดของแฟ้มเวอร์ชั่น
Controller\api\bin\Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.Vmm.exe 2012\App system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft424,8161.0.1201.0

การดำเนินงาน
การปรับปรุงตัวแทนตัวจัดการ (KB2674695) - x 64

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มที่จะเพิ่มขนาดของแฟ้มเวอร์ชั่น
Manager\Agent\MomIISModules.dll การดำเนินงานศูนย์ %PROGRAMFILES%\System559,7447.0.8560.1021
Manager\Agent\MOMScriptAPI.dll การดำเนินงานศูนย์ %PROGRAMFILES%\System686,7207.0.8560.1021
Manager\Agent\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System8,8327.0.8560.1021
Manager\Agent\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System8,8327.0.8560.1021
Manager\Agent\APMDOTNETAgent\PerfCounterMonitor.dll การดำเนินงานศูนย์ %PROGRAMFILES%\System1,188,9927.0.8560.1021

การดำเนินงานจัดการคอนโซล Update (KB2674695) - x 64

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มที่จะเพิ่มขนาดของแฟ้มเวอร์ชั่น
Manager\Console\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System1,772,160 7.0.8560.1021
Manager\Console\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Core.dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System495,256 7.0.8560.1021
Manager\Console\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.DataProviders.Library.dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System107,6487.0.8560.1021
Manager\Console\Microsoft.MOM.UI.Components.dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System6,150,7847.0.8560.1021
Manager\Console\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System8,8327.0.8560.1021
Manager\Console\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System8,8327.0.8560.1021
Manager\Powershell\OperationsManager\OM10.Commands\Microsoft.SystemCenter.OperationsManagerV10.Commands.dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System318,0807.0.8560.1021

การดำเนินงานจัดการเกตเวย์ Update (KB2674695) - x 64


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มที่จะเพิ่มขนาดของแฟ้มเวอร์ชั่น
Manager\Gateway\AgentManagement\amd64\MOMAgentInstaller.exe การดำเนินงานศูนย์ %PROGRAMFILES%\System307,3287.0.8560.1021
Manager\Gateway\AgentManagement\ia64\MOMAgentInstaller.exe การดำเนินงานศูนย์ %PROGRAMFILES%\System576,640 7.0.8560.1021
Manager\Gateway\AgentManagement\amd64\MOMAgentInstallerPS.dll การดำเนินงานศูนย์ %PROGRAMFILES%\System52,8647.0.8560.1021
Manager\Gateway\AgentManagement\ia64\MOMAgentInstallerPS.dll การดำเนินงานศูนย์ %PROGRAMFILES%\System101,5047.0.8560.1021
Manager\Gateway\AgentManagement\x86\MOMAgentInstallerPS.dll การดำเนินงานศูนย์ %PROGRAMFILES%\System46,2087.0.8560.1021
Manager\Gateway\AgentManagement\x86\MOMAgentInstaller.exe การดำเนินงานศูนย์ %PROGRAMFILES%\System278,656 7.0.8560.1021
Manager\Gateway\MomIISModules.dll การดำเนินงานศูนย์ %PROGRAMFILES%\System559,7447.0.8560.1021
Manager\Gateway\MOMScriptAPI.dll การดำเนินงานศูนย์ %PROGRAMFILES%\System686,7207.0.8560.1021
Manager\Gateway\APMDOTNETAgent\PerfCounterMonitor.dll การดำเนินงานศูนย์ %PROGRAMFILES%\System1,188,9927.0.8560.1021
Manager\Gateway\AgentManagement\ia64\OMVersion.dll การดำเนินงานศูนย์ %PROGRAMFILES%\System8,8327.0.8560.1021
Manager\Gateway\AgentManagement\amd64\OMVersion.dll การดำเนินงานศูนย์ %PROGRAMFILES%\System8,8327.0.8560.1021
Manager\Gateway\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System8,8327.0.8560.1021
Manager\Gateway\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System8,8327.0.8560.1021
Manager\Gateway\AgentManagement\x86\OMVersion.dll การดำเนินงานศูนย์ %PROGRAMFILES%\System8,8327.0.8560.1021

ตัวจัดการการดำเนินงานที่รายงานการปรับปรุง (KB2674695) - x 64


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มที่จะเพิ่มขนาดของแฟ้มเวอร์ชั่น
Manager\Reporting\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System8,8327.0.8560.1021
Manager\Reporting\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System8,832 7.0.8560.1021
Manager\Reporting\Tools\TraceFmtSM.exe 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System576,1287.0.8560.1021
Manager\Reporting\Tools\TraceLogSM.exe 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System326,2727.0.8560.1021

การดำเนินงานตัวจัดการ Server Update (KB2674695) - x 64


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มที่จะเพิ่มขนาดของแฟ้มเวอร์ชั่น
Manager\Server\Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessService.OperationsManager.dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System318,080 7.0.8560.1021
Manager\Server\Microsoft.EnterpriseManagement.RuntimeService.dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System307,328 7.0.8560.1021
Manager\Powershell\OperationsManager\OM10.Commands\Microsoft.SystemCenter.OperationsManagerV10.Commands.dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System576,640 7.0.8560.1021
Manager\Server\AgentManagement\amd64\MOMAgentInstaller.exe 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System52,8647.0.8560.1021
Manager\Server\AgentManagement\ia64\MOMAgentInstaller.exe 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System101,5047.0.8560.1021
Manager\Server\AgentManagement\amd64\MOMAgentInstallerPS.dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System46,2087.0.8560.1021
Manager\Server\AgentManagement\ia64\MOMAgentInstallerPS.dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System278,6567.0.8560.1021
Manager\Server\AgentManagement\x86\MOMAgentInstallerPS.dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System559,744 7.0.8560.1021
Manager\Server\AgentManagement\x86\MOMAgentInstaller.exe 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System686,720 7.0.8560.1021
Manager\Server\MomIISModules.dll 2012\Operations ศูนย์ %%PROGRAMFILES%\System1,188,992 7.0.8560.1021
Manager\Server\MOMScriptAPI.dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System8,8327.0.8560.1021
Manager\Server\APMDOTNETAgent\PerfCounterMonitor.dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System8,8327.0.8560.1021
Manager\Server\AgentManagement\ia64\OMVersion.dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System8,8327.0.8560.1021
Manager\Server\AgentManagement\amd64\OMVersion.dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System8,8327.0.8560.1021
Manager\Server\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System8,8327.0.8560.1021
Manager\Server\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System8,8327.0.8560.1021
Manager\Server\AgentManagement\x86\OMVersion.dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System8,8327.0.8560.1021

ปรับปรุงการดำเนินงานจัดการเว็บคอนโซล (KB2674695) - x 64


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มที่จะเพิ่มขนาดของแฟ้มเวอร์ชั่น
Manager\WebConsole\Tools\TraceFmtSM.exe 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System447,104 7.0.8560.1021
Manager\WebConsole\Tools\TraceLogSM.exe 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System107,136 7.0.8560.1021
Manager\WebConsole\WebHost\bin\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Core.dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System496,256 7.0.8560.1021
Manager\WebConsole\WebHost\bin\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.DataProviders.Library.dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System107,648 7.0.8560.1021
Manager\WebConsole\WebHost\bin\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Security.Cryptography.dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System82,560 7.0.8560.1021
Manager\WebConsole\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System8,8327.0.8560.1021
Manager\WebConsole\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System8,8327.0.8560.1021
Manager\WebConsole\WebHost\ClientBin\silverlightclientconfiguration.exe 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System2,115,712 7.0.8560.1021

การดำเนินงานจัดการบริษัทตัวแทนการปรับปรุง (KB2674695) - x 86


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มที่จะเพิ่มขนาดของแฟ้มเวอร์ชั่น
Manager\Agent\MomIISModules.dll การดำเนินงานศูนย์ %PROGRAMFILES%\System401,0247.0.8560.1021
Manager\Agent\MOMScriptAPI.dll การดำเนินงานศูนย์ %PROGRAMFILES%\System646,7847.0.8560.1021
Manager\Agent\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System8,8327.0.8560.1021
Manager\Agent\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System8,8327.0.8560.1021
Manager\Agent\APMDOTNETAgent\PerfCounterMonitor.dll การดำเนินงานศูนย์ %PROGRAMFILES%\System769,1527.0.8560.1021

การดำเนินงานจัดการคอนโซล Update (KB2674695) - x 86


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มที่จะเพิ่มขนาดของแฟ้มเวอร์ชั่น
Manager\Console\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System1,772,160 7.0.8560.1021
Manager\Console\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Core.dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System495,256 7.0.8560.1021
Manager\Console\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.DataProviders.Library.dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System107,6487.0.8560.1021
Manager\Console\Microsoft.MOM.UI.Components.dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System6,150,7847.0.8560.1021
Manager\Console\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System8,8327.0.8560.1021
Manager\Console\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System8,8327.0.8560.1021
Manager\Powershell\OperationsManager\OM10.Commands\Microsoft.SystemCenter.OperationsManagerV10.Commands.dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System318,0807.0.8560.1021

การดำเนินงานจัดการบริษัทตัวแทนการปรับปรุง (KB2674695) - ia64

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มที่จะเพิ่มขนาดของแฟ้มเวอร์ชั่น
Manager\Agent\MomIISModules.dll การดำเนินงานศูนย์ %PROGRAMFILES%\System1,089,1527.0.8560.1021
Manager\Agent\MOMScriptAPI.dll การดำเนินงานศูนย์ %PROGRAMFILES%\System938,6247.0.8560.1021
Manager\Agent\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System8,8327.0.8560.1021
Manager\Agent\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll 2012\Operations ศูนย์ %PROGRAMFILES%\System8,8327.0.8560.1021

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2686249 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2557 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center 2012
 • Microsoft System Center 2012 Virtual Machine Manager
 • Microsoft System Center 2012 App Controller
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2686249 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2686249

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com