B?n không th? tra c?u N?i dung trong m?t m?c tin thư thoại đư?c m? hóa b?i EFS trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2686369 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n kích ho?t tính năng m? hóa t?p tin h? th?ng (EFS) vào m?t m?c tin thư thoại trên máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n thêm m?c tin thư thoại m?t m? hoá-EFS vào m?c ch? d?n scopes trên h? th?ng t?p đ?a phương.
 • B?n tra c?u N?i dung trong m?c tin thư thoại đư?c m? hóa.
Trong trư?ng h?p này, k?t qu? tra c?u không hi?n th? n?i dung.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? quá tr?nh Searchprotocolhost.exe không th? truy nh?p m?ng, không ph? thu?c c?a ngư?i s? d?ng b?o m?t đ?nh danh (SID).

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windwos Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_Levelb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0,20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng đư?c li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "Khác g?i thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ?i v?i vi?c duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Rebuildsearchindex.exe6.1.7600.211697,16814-Mar-201205: 02x 86
Rebuildsearchindex.exe6.1.7601.219437,16814-Mar-201204: 25x 86
Gsrvctr.hkhông áp d?ng2,59022 Tháng b?y năm 200923: 12không áp d?ng
Gsrvctr.inikhông áp d?ng30,62822 Tháng b?y năm 200923: 12không áp d?ng
Gthrctr.hkhông áp d?ng3,10022 Tháng b?y năm 200923: 11không áp d?ng
Gthrctr.inikhông áp d?ng31,69822 Tháng b?y năm 200923: 11không áp d?ng
Idxcntrs.hkhông áp d?ng4,64022 Tháng b?y năm 200923: 13không áp d?ng
Idxcntrs.inikhông áp d?ng20,69822 Tháng b?y năm 200923: 13không áp d?ng
Msscntrs.dll7.0.7600.2116959,39214-Mar-201205: 05x 86
Msshooks.dll7.0.7600.2116910.240 ngư?i14-Mar-201205: 05x 86
Mssitlb.dll7.0.7600.21169104,44814-Mar-201205: 05x 86
Mssph.dll7.0.7600.21169337,40814-Mar-201205: 05x 86
Mssphtb.dll7.0.7600.21169197,12014-Mar-201205: 05x 86
Mssprxy.dll7.0.7600.2116935,32814-Mar-201205: 05x 86
Mssrch.dll7.0.7600.211691,401,85614-Mar-201205: 05x 86
Mssvp.dll7.0.7600.21169666,62414-Mar-201205: 05x 86
Searchfilterhost.exe7.0.7600.2116986,52814-Mar-201205: 02x 86
Searchindexer.exe7.0.7600.21169428,03214-Mar-201205: 02x 86
Searchprotocolhost.exe7.0.7600.21169164,35214-Mar-201205: 02x 86
Tquery.dll7.0.7600.211691,553,92014-Mar-201205: 06x 86
Wsearchmigplugin.dll7.0.7600.2116957,34414-Mar-201205: 06x 86
Gsrvctr.hkhông áp d?ng2,59012 Tháng mư?i m?t, 201023: 52không áp d?ng
Gsrvctr.inikhông áp d?ng30,62812 Tháng mư?i m?t, 201023: 52không áp d?ng
Gthrctr.hkhông áp d?ng3,10012 Tháng mư?i m?t, 201023: 52không áp d?ng
Gthrctr.inikhông áp d?ng31,69812 Tháng mư?i m?t, 201023: 52không áp d?ng
Idxcntrs.hkhông áp d?ng4,64012 Tháng mư?i m?t, 201023: 53không áp d?ng
Idxcntrs.inikhông áp d?ng20,69812 Tháng mư?i m?t, 201023: 53không áp d?ng
Msscntrs.dll7.0.7601.2194359,39214-Mar-201204: 28x 86
Msshooks.dll7.0.7601.2194310.240 ngư?i14-Mar-201204: 28x 86
Mssitlb.dll7.0.7601.21943104,44814-Mar-201204: 28x 86
Mssph.dll7.0.7601.21943337,40814-Mar-201204: 28x 86
Mssphtb.dll7.0.7601.21943197,12014-Mar-201204: 28x 86
Mssprxy.dll7.0.7601.2194335,32814-Mar-201204: 28x 86
Mssrch.dll7.0.7601.219431,401,34414-Mar-201204: 28x 86
Mssvp.dll7.0.7601.21943666,62414-Mar-201204: 28x 86
Searchfilterhost.exe7.0.7601.2194386,52814-Mar-201204: 25x 86
Searchindexer.exe7.0.7601.21943427,52014-Mar-201204: 25x 86
Searchprotocolhost.exe7.0.7601.21943164,35214-Mar-201204: 25x 86
Tquery.dll7.0.7601.219431,549,31214-Mar-201204: 30x 86
Wsearchmigplugin.dll7.0.7601.2194357,34414-Mar-201204: 31x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Rebuildsearchindex.exe6.1.7600.211697,68014-Mar-201205: 32x 64
Rebuildsearchindex.exe6.1.7601.219437,68014-Mar-201205: 27x 64
Gsrvctr.hkhông áp d?ng2,59022 Tháng b?y năm 200923: 31không áp d?ng
Gsrvctr.inikhông áp d?ng30,62822 Tháng b?y năm 200923: 31không áp d?ng
Gthrctr.hkhông áp d?ng3,10022 Tháng b?y năm 200923: 30không áp d?ng
Gthrctr.inikhông áp d?ng31,69822 Tháng b?y năm 200923: 30không áp d?ng
Idxcntrs.hkhông áp d?ng4,64022 Tháng b?y năm 200923: 32không áp d?ng
Idxcntrs.inikhông áp d?ng20,69822 Tháng b?y năm 200923: 32không áp d?ng
Msscntrs.dll7.0.7600.2116975,26414-Mar-201205: 37x 64
Msshooks.dll7.0.7600.2116914,84814-Mar-201205: 37x 64
Mssitlb.dll7.0.7600.21169115,20014-Mar-201205: 37x 64
Mssph.dll7.0.7600.21169491,52014-Mar-201205: 37x 64
Mssphtb.dll7.0.7600.21169288,25614-Mar-201205: 37x 64
Mssprxy.dll7.0.7600.21169100,35214-Mar-201205: 37x 64
Mssrch.dll7.0.7600.211692,228,22414-Mar-201205: 37x 64
Mssvp.dll7.0.7600.21169779,26414-Mar-201205: 37x 64
Searchfilterhost.exe7.0.7600.21169113,66414-Mar-201205: 33x 64
Searchindexer.exe7.0.7600.21169593,40814-Mar-201205: 33x 64
Searchprotocolhost.exe7.0.7600.21169249,85614-Mar-201205: 33x 64
Tquery.dll7.0.7600.211692,326,01614-Mar-201205: 40x 64
Wsearchmigplugin.dll7.0.7600.2116978,33614-Mar-201205: 42x 64
Gsrvctr.hkhông áp d?ng2,59012 Tháng mư?i m?t, 201023: 55không áp d?ng
Gsrvctr.inikhông áp d?ng30,62812 Tháng mư?i m?t, 201023: 55không áp d?ng
Gthrctr.hkhông áp d?ng3,10012 Tháng mư?i m?t, 201023: 55không áp d?ng
Gthrctr.inikhông áp d?ng31,69812 Tháng mư?i m?t, 201023: 55không áp d?ng
Idxcntrs.hkhông áp d?ng4,64012 Tháng mư?i m?t, 201023: 55không áp d?ng
Idxcntrs.inikhông áp d?ng20,69812 Tháng mư?i m?t, 201023: 55không áp d?ng
Msscntrs.dll7.0.7601.2194375,26414-Mar-201205: 32x 64
Msshooks.dll7.0.7601.2194314,84814-Mar-201205: 32x 64
Mssitlb.dll7.0.7601.21943115,20014-Mar-201205: 32x 64
Mssph.dll7.0.7601.21943491,52014-Mar-201205: 32x 64
Mssphtb.dll7.0.7601.21943288,25614-Mar-201205: 32x 64
Mssprxy.dll7.0.7601.21943100,35214-Mar-201205: 32x 64
Mssrch.dll7.0.7601.219432,223,61614-Mar-201205: 32x 64
Mssvp.dll7.0.7601.21943778,75214-Mar-201205: 32x 64
Searchfilterhost.exe7.0.7601.21943113,66414-Mar-201205: 27x 64
Searchindexer.exe7.0.7601.21943591,87214-Mar-201205: 27x 64
Searchprotocolhost.exe7.0.7601.21943249,85614-Mar-201205: 27x 64
Tquery.dll7.0.7601.219432,315,77614-Mar-201205: 35x 64
Wsearchmigplugin.dll7.0.7601.2194378,33614-Mar-201205: 36x 64
Msscntrs.dll7.0.7600.2116959,39214-Mar-201205: 05x 86
Msshooks.dll7.0.7600.2116910.240 ngư?i14-Mar-201205: 05x 86
Mssitlb.dll7.0.7600.21169104,44814-Mar-201205: 05x 86
Mssph.dll7.0.7600.21169337,40814-Mar-201205: 05x 86
Mssphtb.dll7.0.7600.21169197,12014-Mar-201205: 05x 86
Mssprxy.dll7.0.7600.2116935,32814-Mar-201205: 05x 86
Mssrch.dll7.0.7600.211691,401,85614-Mar-201205: 05x 86
Mssvp.dll7.0.7600.21169666,62414-Mar-201205: 05x 86
Searchfilterhost.exe7.0.7600.2116986,52814-Mar-201205: 02x 86
Searchindexer.exe7.0.7600.21169428,03214-Mar-201205: 02x 86
Searchprotocolhost.exe7.0.7600.21169164,35214-Mar-201205: 02x 86
Tquery.dll7.0.7600.211691,553,92014-Mar-201205: 06x 86
Wsearchmigplugin.dll7.0.7600.2116957,34414-Mar-201205: 06x 86
Msscntrs.dll7.0.7601.2194359,39214-Mar-201204: 28x 86
Msshooks.dll7.0.7601.2194310.240 ngư?i14-Mar-201204: 28x 86
Mssitlb.dll7.0.7601.21943104,44814-Mar-201204: 28x 86
Mssph.dll7.0.7601.21943337,40814-Mar-201204: 28x 86
Mssphtb.dll7.0.7601.21943197,12014-Mar-201204: 28x 86
Mssprxy.dll7.0.7601.2194335,32814-Mar-201204: 28x 86
Mssrch.dll7.0.7601.219431,401,34414-Mar-201204: 28x 86
Mssvp.dll7.0.7601.21943666,62414-Mar-201204: 28x 86
Searchfilterhost.exe7.0.7601.2194386,52814-Mar-201204: 25x 86
Searchindexer.exe7.0.7601.21943427,52014-Mar-201204: 25x 86
Searchprotocolhost.exe7.0.7601.21943164,35214-Mar-201204: 25x 86
Tquery.dll7.0.7601.219431,549,31214-Mar-201204: 30x 86
Wsearchmigplugin.dll7.0.7601.2194357,34414-Mar-201204: 31x 86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_027342cac3c71457ff821623a188b160_31bf3856ad364e35_7.0.7601.21943_none_a17d149e3cfff4e3.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin689
Ngày (UTC)15-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_28788967253fb25ea9243df887dfb43b_31bf3856ad364e35_7.0.7600.21169_none_a2b1b054a2de8208.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin689
Ngày (UTC)15-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_c078eace7977ac72956e09a96dc54acc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21943_none_ed8c3b63633372bf.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)15-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_c4f836d09840d81a76fc6efc5b707e95_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21169_none_e3b781cae685abdd.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)15-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-g..ebuild-t?m ki?m-index_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21169_none_bf679394bb88bf33.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,595
Ngày (UTC)14-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-g..ebuild-t?m ki?m-index_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21943_none_c15db87ab8a42518.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,595
Ngày (UTC)14-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 04
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_windowssearchengine_31bf3856ad364e35_7.0.7600.21169_none_73d39a2c95d2f517.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin338,179
Ngày (UTC)14-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_windowssearchengine_31bf3856ad364e35_7.0.7601.21943_none_75c9bf1292ee5afc.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin338,179
Ngày (UTC)14-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 07
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_479d594f8a39cd4c112c86237345d7bc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21169_none_e2fddc146bb80590.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)15-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_52ad6fb3a53c6917c4c6b3358a6bc1ed_31bf3856ad364e35_7.0.7600.21169_none_6809fd4bb73ed84d.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,028
Ngày (UTC)15-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_dbf2286edccfe3e6bdd95d8fb66547ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21943_none_f42d046b1f2208fe.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)15-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_e4aa4c226c8424a004ced3f9ffa20ac0_31bf3856ad364e35_7.0.7601.21943_none_4ddf3f86ff6e1ba6.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,028
Ngày (UTC)15-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-g..ebuild-t?m ki?m-index_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21169_none_1b862f1873e63069.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,597
Ngày (UTC)14-Mar-2012
Th?i gian (UTC)06: 35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-g..ebuild-t?m ki?m-index_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21943_none_1d7c53fe7101964e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,597
Ngày (UTC)14-Mar-2012
Th?i gian (UTC)06: 07
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_windowssearchengine_31bf3856ad364e35_7.0.7600.21169_none_cff235b04e30664d.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin335,414
Ngày (UTC)14-Mar-2012
Th?i gian (UTC)06: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_windowssearchengine_31bf3856ad364e35_7.0.7601.21943_none_d1e85a964b4bcc32.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin335,414
Ngày (UTC)14-Mar-2012
Th?i gian (UTC)06: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_windowssearchengine_31bf3856ad364e35_7.0.7600.21169_none_da46e00282912848.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin332,267
Ngày (UTC)14-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 23
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_windowssearchengine_31bf3856ad364e35_7.0.7601.21943_none_dc3d04e87fac8e2d.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin332,267
Ngày (UTC)14-Mar-2012
Th?i gian (UTC)04: 48
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2686369 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbautohotfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbfix kbmt KB2686369 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2686369

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com