MS12-034: תיאור של עדכון האבטחה עבור CVE-2012-0181 ב- Windows XP ו- Windows Server 2003: 8 במאי, 2012

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2686509 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS12-034. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

מידע נוסף

עדכון אבטחה זה מאפשר תיקונים לבעיה שעלולה להתרחש בטעינת קובצי פריסה של לוח המקשים. עליך להתקין עדכון זה ואת עדכון האבטחה 2676562 כדי להגן על המערכת מפני פגיעויות שעלולות לנבוע מטעינת קובצי פריסת לוח מקשים ממיקומים לא מהימנים.

מהו עדכון זה?

Windows Kernel Mode Driver (Win32k.sys) אחראי לטעינת פריסות לוח מקשים במחשב המבוסס על Windows. יש להתקין גם את עדכון האבטחה 2676562 וגם את עדכון האבטחה 2686509 כדי להגן על המערכת מפני פגיעויות של פריסת לוח המקשים המתוארות בעלון האבטחה MS12-034 של MSRC.

כיצד עדכון זה פועל?

עדכון זה מונה את כל קובצי פריסת לוח המקשים שרשומים במחשב שלך, ולאחר מכן מאמת שכולם נמצאים בתיקייה %Windir%\System32. 

ייתכן שתקבל את הודעת שגיאה הדומה להודעה הבאה בעת ניסיון להתקין עדכון אבטחה זה:
לתוכנית ההתקנה אין אפשרות להמשיך מאחר שאחד או יותר מהתנאים המוקדמים הדרושים להתקנת KB2686509 נכשלו (0x8007F0F4)

אתה מקבל הודעה זו אם קבצים מסוימים של פריסת לוח המקשים לא נמצאים בתיקייה %Windir%\System32. בתרחיש זה, המחשב אינו תואם לעדכוני האבטחה.

שאלות נפוצות

מדוע עדכון זה הוצע מחדש מספר פעמים?

עדכוני Windows מוצעים מחדש עד שהעדכון מותקן במחשב. אם עדכון זה מוצע מחדש, ייתכן שהתרחש כשל בהתקנה. בדוק בקובצי יומן ההתקנה של KB אם יש קודי שגיאה. לדוגמה, קובץ יומן ההתקנה של KB עבור עדכון אבטחה זה יהיה כנראה "C:\Windows\ KB2686509.log"
לקבלת מידע נוסף על אופן הפתרון של בעיות אלו, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
958051 ייתכן שתקבל קוד שגיאה "0x8007F0F4" כאשר אתה מנסה להתקין עדכונים מאתר האינטרנט של Windows Update או מאתר האינטרנט של Microsoft Update (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

מה עליי לעשות אם ההתקנה של עדכון אבטחה זה נכשלה עם השגיאה "0x8007F0F4"?

אם אתה נתקל בשגיאה "0x8007F0F4" בעת ניסיון להתקין עדכון אבטחה זה, בדוק אם הקובץ %windir%\FaultyKeyboard.log נוצר במחשב. 

אם הקובץ %windir%\FaultyKeyboard.log נוצר, בצע את השלבים הבאים:
 1. פתח את הקובץ Faultykeyboard.log שבתיקייה %windir% folder. קובץ יומן זה מכיל מידע על קבצים רשומים של פריסת לוח מקשים שאינם בתיקייה %Windir%\System32. קובץ היומן יהיה דומה לקובץ הבא:
  Keyboard1.dll
  .\Layoutfiles\keyboard2.dll
  C:\Windows\System\Kbda1.dll
  הערה בדוגמה זו, הרשומה הראשונה היא רק שם קובץ. הרשומה השנייה כוללת נתיב יחסי עם שם הקובץ. הרשומה השלישית כוללת נתיב מלא של הקובץ.
 2. העתק את הקבצים שמפורטים בקובץ היומן Faultykeyboard.log אל התיקייה System32.


כיצד אוכל להעתיק קבצים של פריסת לוח מקשים אל התיקייה System32?


הערות
 • את השלבים הבאים חייב לבצע מנהל מערכת.
 • %Windir%\System32 היא תיקייה מהימנה. לפיכך, ודא שקבצים שתעתיק לתיקייה זו נחשבים למהימנים על ידי ארגונך. לדוגמה, את הקבוץ צריך לספק ספק תוכנה מהימן.
 • אל תעביר  קובצי פריסת לוח מקשים אל %Windir%\System32. ודא שתעתיק את הקבצים כשתקבל הוראה לכך במקום להעביר את הקבצים.

השתמש בכל אחת מהשיטות הבאות כדי להעתיק את קובץ פריסת לוח המקשים אל התיקייה System32:
 • עבור כל רשומה בקובץ היומן Faultykeyboard.log שמשתמשת בשם קובץ (ולא בנתיב מלא או יחסי), אתר ולאחר מכן העתק את הקובץ אל התיקייה %Windir%\System32. (אל תעביר את הקבצים.)
 • עבור כל רשומה בקובץ היומן Faultykeyboard.log שמשתמש בנתיב יחסי, השתמש באחת מהשיטות הבאות:
  • אם הרשומה קימת באחד ממפתחות המשנה הבאים של הרישום, עליך לאתר את הקובץ בדיסק הקשיח ולאחר מכן להעתיק את הקובץ אל התיקייה %Windir%\System32:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts
  • אם הרשומה לא קיימת במפתחות המשנה של הרישום שהוזכרו קודם לכן, עליך לפנות לספק התוכנה כדי לפתור בעיה זו.

כיצד אוכל לבטל רישום או להסיר פריסות לוח מקשים מהמחשב?

שקול הסרה של כל קובץ פריסת לוח מקשים שאינו מגיע מספק תוכנה מהימן.

הערות
 • את השלבים הבאים חייב לבצע מנהל מערכת.
 • לפני שתסיר קבצים של פריסות לוח מקשים, ודא שאין יישומים מהימים במחשב הדורשים את קובץ פריסת לוח המקשים.
חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows
 1. מחק כל ערך רישום שמפנה אל קובץ פריסת לוח המקשים במפתחות המשנה הבאים של הרישום:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts
 2. מחק את קובץ פריסת לוח המקשים.

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

ייתכן שהגדרות מסוימות במחשב יגרמו לכשל במהלך ההתקנה של עדכון אבטחה זה. אם מתרחשת שגיאה במהלך ההתקנה, השתמש באחת מהשיטות הבאות כדי לעקוף בעיה זו.

שיטה 1. מעקף של הבעיה באופן אוטומטי

לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל את Microsoft Fix it 50882. לשם כך, לחץ על הלחצן Fix it, לחץ על הפעל בתיבת הדו-שיח הורדת קבצים, ולאחר מכן בצע את הפעולות באשף Fix it.

  Microsoft Fix it 50882
 2. התקן את עדכון האבטחה שמתואר במאמר זה.
 3. הפעל את Microsoft Fix it 50883. לשם כך, לחץ על הלחצן Fix it, לחץ על הפעל בתיבת הדו-שיח הורדת קבצים, ולאחר מכן בצע את הפעולות באשף Fix it.

  Microsoft Fix it 50883


שיטה 2. מעקף של הבעיה באופן אוטומטי

לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. קבע אם ערך הרישום "IgnoreRemoteKeyboardLayout" או ערך הרישום "ScanCode Map" קיים תחת מפתח המשנה הבא של הרישום. כל אחד מערכי רישום אלה עלולים לגרום לכשל בהתקנה של עדכון אבטחה זה. 
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard layout
 2. גבה את מפתח המשנה של רישום זה. לשם כך, לחץ על ייצוא בתפריט קובץ ולאחר מכן שמור את קובץ ה- .reg במיקום בטוח, כגון דיסק או התקן אחסון USB.
 3. מחק את מפתח המשנה של הרישום.
 4. התקן את עדכון האבטחה שמתואר במאמר זה.
 5. שחזר את ערך הרישום (קובץ ה- .reg) ששמרת בשלב 2. לשם כך, לחץ פעמיים על קובץ ה- .reg ששמרת בשלב 2 ולאחר מכן לחץ על כן בתיבת הדו-שיח שמופיעה.
אם עדיין אינך מצליח להתקין את עדכון האבטחה, פנה לתמיכה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (SPn) ועל ענף שירות (QFE, GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Kblchecker.dll5.1.2600.62118,19219-Apr-201211:26x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Kblchecker.dll5.2.3790.498513,31220-Apr-201200:25x64

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Kblchecker.dll5.2.3790.49858,70419-Apr-201211:39x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Kblchecker.dll5.2.3790.498821,50426-Apr-201201:19IA-64
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2686509 - Last Review: יום חמישי 19 יולי 2012 - Revision: 4.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbfixme kbmsifixme KB2686509

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com