Không có đ? phân gi?i tên DNS n?u d?ch v? DHCP Client đang không ch?y

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 268674 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng gi?i quy?t m?t tên máy ch? lưu tr? b?ng cách s? d?ng d?ch v? tên mi?n (DNS), n? l?c là không thành công. Giao ti?p b?ng giao th?c Internet (IP) đ?a ch? (th?m chí đ?n máy ch? DNS) và các ti?n ích Nslookup ch?ng l?i các máy ch? DNS c? hai ho?t đ?ng chính xác.

NGUYÊN NHÂN

D?ch v? khách hàng Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) có th? không ch?y.

GI?I PHÁP

Kh?i đ?ng d?ch v? khách hàng DHCP, và sau đó đ?t nó đ? t? đ?ng ch?y khi kh?i đ?ng. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p chu?t ph?i vào các Máy tính của tôi bi?u tư?ng trên bàn làm vi?c c?a b?n, và sau đó b?m Qu?n l?.
  2. Trong các Qu?n l? máy tính giao di?n đi?u khi?n, b?m đúp vào D?ch v? và ?ng d?ng, và sau đó nh?p vào D?ch v?.
  3. Trong c?a s? b?a ph?i, nh?p chu?t ph?i DHCP Client và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  4. Thay đổi Lo?i kh?i đ?ng đ? T? đ?ng, và sau đó nh?p vào Ok.
  5. Nh?p chu?t ph?i vào d?ch v? DHCP Client m?t l?n n?a, và sau đó nh?p vào B?t đ?u.

THÔNG TIN THÊM

Hành vi này có th? x?y ra ngay c? khi h? th?ng không s? d?ng DHCP đ? có đư?c m?t đ?a ch? IP; có ngh?a là, ngay c? khi h? th?ng có m?t đ?a ch? IP t?nh đư?c c?u h?nh.

D?ch v? DHCP Client đư?c thi?t l?p đ? t? đ?ng ch?y theo m?c đ?nh trong Windows 2000.

D?ch v? khách hàng DHCP c?ng là trách nhi?m đăng k? Dynamic DNS (DDNS) tên trong Windows 2000.

Quan tr?ng D?ch v? khách hàng DHCP đư?c yêu c?u đ? đăng k? DNS h? sơ máy tính v?i DHCP và t?nh ch? đ?nh đ?a ch? IP.

Đ? có thêm thông tin v? Dynamic DNS và các khách hàng DHCP, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
246804 Làm th? nào đ? đăng k? tên DNS năng đ?ng b?t/t?t Windows 2000
264539 B?n C?p Nh?t DNS năng đ?ng không làm vi?c sau khi ng?ng d?ch v? DHCP Client

Thu?c tính

ID c?a bài: 268674 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbdhcp kbprb kbmt KB268674 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:268674

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com