B?n nh?n đư?c c?nh báo "Máy tính giám sát l?i" trong Windows Home Server 2011 sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Update Rollup 2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2686857 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n C?p Nh?t m?t máy ch? đang ch?y Windows Home Server 2011 v?i Update Rollup 2 cho trang chủ máy ch? 2011, b?n nh?n đư?c c?nh báo "Máy tính giám sát l?i" trong trang chủ máy ch? 2011 Launchpad ho?c b?ng. B?n nh?n đư?c c?nh báo này m?i 30 phút.

Đi?u này x?y ra sau khi cài đ?t chuyên bi?t h? th?ng Update Rollup 2. B?n t?m th?y nh?ng trư?ng h?p ngo?i l? sau đây trong t?p tin SharedServiceHost-AlertServiceConfig.log.
120222.003152.9814: NetworkHealthEngine: ngo?i l? đ? x?y ra trong Microsoft.WindowsServerSolutions.NetworkHealth.Engine.BinaryActionDefinition: System.NullReferenceException: đ?i tư?ng tham chi?u không đư?c đ?t đ? m?t th? hi?n c?a m?t đ?i tư?ng. t?i Microsoft.WindowsServerSolutions.Servicing.Alerts.MacClientUpdateCondition.Run (b?i c?nh IActionContext)
Ngoài ra, đi?u này có th? x?y ra khi b?n đ? g? b? m?t máy tính m?ng trư?c đó đư?c k?t n?i t? máy ch?.

T?p nh?t k? đư?c đ?t trong c?p sau:
%Programdata%\Microsoft\Windows Server\Logs
B?n không đư?c c?nh báo nh?c nh? b?n C?p Nh?t c?a b?n k?t n?i khách hàng Mac. Không có không có hi?u l?c trên các c?nh báo ho?c các tính năng s?n ph?m.

NGUYÊN NHÂN

Đi?u này x?y ra khi m?t trong các thành ph?n đánh giá c?nh báo trong trang chủ máy ch? 2011 c? g?ng đ? iterate qua các h? sơ c?a t?t c? các khách hàng máy tính trong m?ng. Nó ném unhandled ngo?i l? khi các thành ph?n ch? y?u truy c?p các ghi chép v? m?t máy tính khách hàng đ? đư?c g? b?.

GI?I PHÁP

Chi tieát taäp tin

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có Windows Home Server 2011 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy ch?.

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

C?p nh?t thông tin thay th?

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? hotfix này, dùng thêm/lo?i b? chương tr?nh m?c trong Panel điều khiển. Ngoài ra, b?n ph?i g? cài đ?t chuyên bi?t các gói ph?n m?m phía khách hàng (KB 2686872) t? t?t c? các khách hàng máy tính.

Thông tin t?p tin hotfix

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) C?p nh?t ph?n m?m này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n và v?i thiên v? gi? ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngày tháng và th?i gian có th? c?ng thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Home Server 2011
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Alertsview.Resources.dll6.1.8800.1639666,43230-Mar-201222: 58x 86
Collapsiblecontrol.Resources.dll6.1.8800.1638514,20803-Mar-201103: 01x 86
Dashboard.addintabs.Resources.dll6.1.8800.1638510.624 ngư?i03-Mar-201103: 01x 86
Dashboard.Forms.Resources.dll6.1.8800.16396267,13630-Mar-201222: 58x 86
Dashboard.Resources.dll6.1.8800.1639613,18430-Mar-201222: 58x 86
Servicingalerts.dll6.1.8800.1639616,76830-Mar-201221: 39x 86

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm thông tin xem tài li?u sau đây web site c?a x? h?i TechNet:
http://Social.technet.Microsoft.com/wiki/Contents/articles/7852.Computer-monitoring-Error-on-dashboard-or-launchpad.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 2686857 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Windows Home Server 2011
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbhotfixserver kbprb kbbug kbsurveynew kbautohotfix kbmt KB2686857 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2686857

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com