Mô t? c?a Outlook 2007 hotfix gói (Outlook-x-none.msp): 26 tháng 6 năm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2687262 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đó c? đ?nh trong Microsoft Office Outlook 2007 hotfix gói mà là ngày 26 tháng 6 năm 2012.

Lưu ? Đi?u này là xây d?ng 12.0.6661.5003 c?a gói hotfix.

GI?I THI?U

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

M?t t? ch?c xoá m?t trư?ng h?p trong tương lai c?a m?t cu?c h?p đ?nh k?. Tuy nhiên, các t? ch?c không đư?c nh?c đ? g?i hu? b?. Trong t?nh hu?ng này, ngư?i tham d? vào cu?c h?p, nhưng t? ch?c th? không.


Khi b?n t?o ra m?t cu?c h?p ho?c h?n t? m?t m?c tin thư thoại lưu tr? h?p thư trong Outlook 2007, các cu?c h?p ho?c cu?c h?n không xu?t hi?n trong l?ch c?a b?n.


2730250 "Cài đ?t ra c?a văn ph?ng c?a b?n không th? đư?c hi?n th?" l?i khi b?n c? g?ng truy c?p vào các thi?t l?p OOF trong Outlook 2007

2598366 B?n đang b? khóa ra kh?i tên mi?n sau khi b?n kh?i đ?ng Outlook 2007

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? s?a ch? các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n C?p Nh?t ti?p theo ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. M?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có ?ng d?ng văn ph?ng Microsoft 2007 Service Pack 2 ho?c 2007 Microsoft Office suite Service Pack 3 cài đ?t chuyên bi?t đ? áp d?ng gói hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho ?ng d?ng văn ph?ng 2007, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
949585Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho ?ng d?ng văn ph?ng năm 2007.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

ki?m nh?p thông tin

Đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t sau ki?n th?c cơ s? (KB), áp d?ng các hotfix, và sau đó t?o ra các khóa registry đ? kích ho?t các hotfix. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o ra các khóa registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2730250 "Cài đ?t ra c?a văn ph?ng c?a b?n không th? đư?c hi?n th?" l?i khi b?n c? g?ng truy c?p vào các thi?t l?p OOF trong Outlook 2007

2598366 B?n đang b? khóa ra kh?i tên mi?n sau khi b?n kh?i đ?ng Outlook 2007


Thông tin v? t?p

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u s? d?ng gói hotfix này m?t Microsoft Windows cài đ?t chuyên bi?t gói ph?n m?m đ? cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem thông tin v? t?p, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Văn ph?ng-kb2687262-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6662.500012,037,27212-Jun-125: 22
Microsoft Windows cài đ?t chuyên bi?t .msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Outlook-x-none.mspkhông áp d?ng11,889,66411-Jun-1218: 34
 Thông tin t?p tin Outlook-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Cnfnot32.exe12.0.6650.5000140,12030-Tháng tám-1117: 46
Contab32.dll12.0.6650.5000128,37630-Tháng tám-1117: 46
Dlgsetp.dll12.0.6658.500088,3687-Feb-1222: 47
Dumpster.dll12.0.6650.500034,20830-Tháng tám-1117: 46
Emablt32.dll12.0.6600.1000115,58426-Tháng năm-1112: 18
Emsmdb32.dll12.0.6662.50001,547,96011-Jun-1215: 32
Envelope.dll12.0.6652.5000154,00021-Tháng chín-1113: 43
Exsec32.dll12.0.6652.5000392,52821-Tháng chín-1113: 43
Impmail.dll12.0.6658.5000138,5367-Feb-1222: 47
Mimedir.dll12.0.6658.5000340,7607-Feb-1222: 47
Mlcfg32.cpl12.0.6650.500082,31230-Tháng tám-1117: 46
Mspst32.dll12.0.6661.50001,127,0804-Mar-1215: 53
Olkfstub.dll12.0.6650.5000253,82430-Tháng tám-1117: 46
Olmapi32.dll12.0.6662.50003,014,26411-Jun-1215: 32
Omsmain.dll12.0.6650.5000661,88830-Tháng tám-1122: 08
Omsxp32.dll12.0.6650.5000194,44830-Tháng tám-1122: 08
Outlctl.dll12.0.6600.1000136,53626-Tháng năm-1112: 18
Outlmime.dll12.0.6661.5000600,2084-Mar-1215: 53
Outlook.exe12.0.6662.500013,004,39211-Jun-1215: 32
Outlph.dll12.0.6652.5000177,04021-Tháng chín-1113: 43
Outlvba.dll12.0.6600.100052,08826-Tháng năm-1112: 18
Outlvbs.dll12.0.6600.100057,20026-Tháng năm-1112: 18
Pstprx32.dll12.0.6658.5000422,1847-Feb-1222: 47
Recall.dll12.0.6658.500038,6967-Feb-1222: 47
RM.dll12.0.6650.500075,62430-Tháng tám-1117: 46
Rtfhtml.dll12.0.6658.5000411,4409-Feb-124: 30
Scanost.exe12.0.6650.500054,10430-Tháng tám-1117: 46
ScanPST.exe12.0.6650.500037,27230-Tháng tám-1117: 46
Scnpst32.dll12.0.6650.5000273,83230-Tháng tám-1117: 46
Scnpst64.dll12.0.6650.5000282,03230-Tháng tám-1117: 46

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2687262 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Outlook 2007
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbautohotfix kbhotfixrollup kbmt KB2687262 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2687262

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com