Mô t? c?a gói cumulative update SharePoint Server 2010 (SharePoint server-gói): ngày 28 tháng 9 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2687353 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Cumulative update C?p Nh?t gói cho Microsoft SharePoint Server 2010 ch?a các b?n s?a l?i cho các v?n đ? đ? đư?c c? đ?nh k? t? khi phát hành Microsoft SharePoint Server 2010.

Lưu ? Đi?u này là xây d?ng 14.0.6126.5001 c?a gói cumulative update.

Chúng tôi khuyên r?ng b?n ki?m tra b?n s?a l?i trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và C?p Nh?t b?o m?t đư?c bao g?m trong trư?c SharePoint Server 2010 C?p Nh?t b?n phát hành gói.

Các lưu ? quan tr?ng v? cumulative update C?p Nh?t gói
 • Microsoft Office 2010 hotfix đư?c bây gi? đa ngôn ng?. Cumulative update C?p Nh?t gói này ch?a các C?p Nh?t cho t?t c? các ngôn ng?.
 • Cumulative update C?p Nh?t gói này bao g?m t?t c? các thành ph?n máy ch? gói. Ngoài ra, gói này cumulative update C?p Nh?t ch? là nh?ng thành ph?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng.

V?n đ? đ? bi?t

V?n đ? 1

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? đ?ng b? hóa thông tin người dùng đ? đ?ng b? hóa c?u h?nh ho?t đ?ng đúng.
Gi?i pháp
Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đi đ?n các Qu?n tr? Trung ương Trang.
 2. Trong các Thi?t đ?t h? th?ng ph?n, b?m vào Qu?n l? b?n ghi d?ch v?.
 3. Trong danh sách các b?n ghi d?ch v? mà s? đư?c hi?n th?, t?m b?n ghi d?ch v? đ?ng b? hóa thông tin người dùng, và sau đó nh?p vào D?ng N?u trạm đậu c?a b?n ghi d?ch v? B?t đ?u. Ngay sau khi t?nh tr?ng là t?t máy, b?m vào B?t đ?u, và cung c?p các thông tin đ? B?t đ?u b?n ghi d?ch v? đ?ng b? hóa thông tin người dùng.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? B?t đ?u b?n ghi d?ch v?, h?y đi t?i ph?n "B?t đ?u b?n ghi d?ch v? đ?ng b? hóa h? sơ ngư?i dùng" c?a web site Microsoft TechNet sau đây:
  Làm th? nào đ? c?u h?nh đ?ng b? hóa c?u h?nh trong SharePoint Server 2010

V?n đ? 2

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói cumulative update, b?n ph?i ch?y SharePoint s?n ph?m và công ngh? thu?t s? c?u h?nh (PSConfigUI.exe). Thu?t s? này nâng c?p và c?p nh?t các trang tr?i đ? phiên b?n m?i nh?t. Bư?c này là c?n thi?t đ? đ?m b?o r?ng b?n có đ?y đ? ch?c năng SharePoint. Các trang tr?i v?n s? ho?t đ?ng n?u b?n không ch?y PSConfigUI.exe, nhưng các trang tr?i s? có gi?m ch?c năng. Ví d?, ch?c năng tra c?u s? không l?p đánh m?c ch? d?n n?i dung.

Gi?i pháp

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a


Gói này cumulative update c?ng s?a ch?a các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
 • 2687492 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2010 (coreservermui-fr-fr.msp): ngày 28 tháng 9 năm 2011
 • 2687490 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2010 (Coreservermui-xx-xx.msp): ngày 28 tháng 9 năm 2011
 • 2687391 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2010 (Ifswfe-x-none.msp): ngày 28 tháng 9 năm 2011
 • 2687389 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2010 (Coreserver-x-none.msp, Ifswfe-x-none.msp, Wosrv-x-none.msp): ngày 28 tháng 9 năm 2011
 • 2687355 Mô t? c?a gói cumulative update SharePoint Foundation 2010 (máy ch? SharePoint Foundation tr?n gói): ngày 28 tháng 9 năm 2011
 • 2687349 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2010 (vsrvwfe-x-none.msp): ngày 28 tháng 9 năm 2011
 • 2687348 Mô t? v? các b?n ghi d?ch v? PerformancePoint cho SharePoint Server 2010 hotfix gói (Ppsmamui-xx-xx.msp): ngày 28 tháng 9 năm 2011
 • 2687344 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2010 (Coreserver-x-none.msp): ngày 28 tháng 9 năm 2011
 • 2687339 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Foundation 2010 (Wss-x-none.msp): ngày 28 tháng 9 năm 2011

Làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update cho SharePoint Server 2010

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này nh?m kh?c ph?c ch? là nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

SharePoint Server 2010 hotfix đư?c bao g?m trong gói tích l?y cho SharePoint Server 2010

Cumulative update C?p Nh?t gói này ch?a t?t c? các t?p tin .msp mà chúng tôi phát hành b?n s?a l?i ho?c thông tin C?p Nh?t công c?ng cho SharePoint Server 2010. Gói này c?ng nh?m m?c tiêu đ?n SharePoint Foundation 2010. V? v?y, b?n không ph?i cài đ?t chuyên bi?t gói m?t cách riêng bi?t.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có SharePoint Server 2010 Service Pack 1 ho?c SharePoint Foundation 2010 Service Pack 1 cài đ?t chuyên bi?t.

Cumulative update C?p Nh?t gói thông tin

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? là các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
office2010-kb2687353-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6126.50011,034,54112 Tháng tám 3018: 53

Thông tin v? t?p .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Acsrvmui-ar-sa.mspkhông áp d?ng3,994,62429-Tháng tám-1222: 53
Acsrvmui-bg-bg.mspkhông áp d?ng4,091,39229-Tháng tám-1222: 53
Acsrvmui-cs-cz.mspkhông áp d?ng4,018,17629-Tháng tám-1222: 53
Acsrvmui-da-dk.mspkhông áp d?ng4,018,68829-Tháng tám-1222: 53
Acsrvmui-de-de.mspkhông áp d?ng3,981,82429-Tháng tám-1222: 53
Acsrvmui-el-gr.mspkhông áp d?ng4,075,52029-Tháng tám-1222: 53
Acsrvmui-en-us.mspkhông áp d?ng4,246,01629-Tháng tám-1222: 53
Acsrvmui-es-es.mspkhông áp d?ng4,006,91229-Tháng tám-1222: 53
Acsrvmui-et-ee.mspkhông áp d?ng3,978,24029-Tháng tám-1222: 53
Acsrvmui-fi-fi.mspkhông áp d?ng4,030,46429-Tháng tám-1222: 53
Acsrvmui-fr-fr.mspkhông áp d?ng3,977,21629-Tháng tám-1222: 53
Acsrvmui-ông-il.mspkhông áp d?ng4,029,44029-Tháng tám-1222: 53
Acsrvmui-chào-in.mspkhông áp d?ng4,246,01629-Tháng tám-1222: 53
Acsrvmui-nhân s?-hr.mspkhông áp d?ng5,041,66429-Tháng tám-1222: 53
Acsrvmui-hu-hu.mspkhông áp d?ng4,053,50429-Tháng tám-1222: 53
Acsrvmui-nó-it.mspkhông áp d?ng3,983,87229-Tháng tám-1222: 53
Acsrvmui-ja-jp.mspkhông áp d?ng2,133,50429-Tháng tám-1222: 53
Acsrvmui kk kz.mspkhông áp d?ng3,991,55229-Tháng tám-1222: 53
Acsrvmui-ko-kr.mspkhông áp d?ng3,885,05629-Tháng tám-1222: 54
Acsrvmui-Trung úy-lt.mspkhông áp d?ng4,035,58429-Tháng tám-1222: 54
Acsrvmui-lv-lv.mspkhông áp d?ng4,030,46429-Tháng tám-1222: 54
Acsrvmui-nb-no.mspkhông áp d?ng4,017,15229-Tháng tám-1222: 54
Acsrvmui-nl-nl.mspkhông áp d?ng3,983,87229-Tháng tám-1222: 54
Acsrvmui-pl-pl.mspkhông áp d?ng4,020,22429-Tháng tám-1222: 54
Acsrvmui-pt-br.mspkhông áp d?ng4,005,37629-Tháng tám-1222: 54
Acsrvmui-pt-pt.mspkhông áp d?ng4,065,28029-Tháng tám-1222: 54
Acsrvmui-ro-ro.mspkhông áp d?ng3,966,97629-Tháng tám-1222: 54
Acsrvmui-ru-ru.mspkhông áp d?ng4,056,57629-Tháng tám-1222: 54
Acsrvmui-sk-sk.mspkhông áp d?ng3,923,96829-Tháng tám-1222: 54
Acsrvmui-sl-si.mspkhông áp d?ng4,005,88829-Tháng tám-1222: 54
Acsrvmui-sr-latn-cs.mspkhông áp d?ng3,932,16029-Tháng tám-1222: 54
Acsrvmui-sv-se.mspkhông áp d?ng3,962,88029-Tháng tám-1222: 54
Acsrvmui-th-th.mspkhông áp d?ng4,068,35229-Tháng tám-1222: 54
Acsrvmui-en-tr.mspkhông áp d?ng3,985,40829-Tháng tám-1222: 54
Acsrvmui-Vương Qu?c Anh-ua.mspkhông áp d?ng4,008,44829-Tháng tám-1222: 54
Acsrvmui-zh-cn.mspkhông áp d?ng3,899,39229-Tháng tám-1222: 54
Acsrvmui-zh-tw.mspkhông áp d?ng3,946,49629-Tháng tám-1222: 55
Acsrvwfe-x-none.mspkhông áp d?ng3,274,24029-Tháng tám-1222: 55
Coreserver-x-none.mspkhông áp d?ng108,073,47229-Tháng tám-1222: 57
Coreservermui-ar-sa.mspkhông áp d?ng6,678,01629-Tháng tám-1222: 55
Coreservermui-bg-bg.mspkhông áp d?ng6,680,57629-Tháng tám-1222: 55
Coreservermui-ca-es.mspkhông áp d?ng6,656,51229-Tháng tám-1222: 55
Coreservermui-cs-cz.mspkhông áp d?ng6,676,99229-Tháng tám-1222: 55
Coreservermui-da-dk.mspkhông áp d?ng6,674,43229-Tháng tám-1222: 55
Coreservermui-de-de.mspkhông áp d?ng6,677,50429-Tháng tám-1222: 55
Coreservermui-el-gr.mspkhông áp d?ng6,689,28029-Tháng tám-1222: 55
Coreservermui-en-us.mspkhông áp d?ng3,492,35229-Tháng tám-1222: 55
Coreservermui-es-es.mspkhông áp d?ng6,676,99229-Tháng tám-1222: 55
Coreservermui-et-ee.mspkhông áp d?ng6,672,38429-Tháng tám-1222: 55
Coreservermui-châu Âu-es.mspkhông áp d?ng6,656,00029-Tháng tám-1222: 55
Coreservermui-fi-fi.mspkhông áp d?ng6,673,40829-Tháng tám-1222: 55
Coreservermui-fr-fr.mspkhông áp d?ng6,682,11229-Tháng tám-1222: 55
Coreservermui-gl-es.mspkhông áp d?ng6,672,89629-Tháng tám-1222: 55
Coreservermui-ông-il.mspkhông áp d?ng6,668,80029-Tháng tám-1222: 56
Coreservermui-chào-in.mspkhông áp d?ng6,678,01629-Tháng tám-1222: 56
Coreservermui-nhân s?-hr.mspkhông áp d?ng6,677,50429-Tháng tám-1222: 56
Coreservermui-hu-hu.mspkhông áp d?ng6,680,57629-Tháng tám-1222: 56
Coreservermui-nó-it.mspkhông áp d?ng6,672,89629-Tháng tám-1222: 56
Coreservermui-ja-jp.mspkhông áp d?ng6,798,33629-Tháng tám-1222: 56
Coreservermui kk kz.mspkhông áp d?ng6,676,48029-Tháng tám-1222: 56
Coreservermui-ko-kr.mspkhông áp d?ng6,796,80029-Tháng tám-1222: 56
Coreservermui-Trung úy-lt.mspkhông áp d?ng6,675,96829-Tháng tám-1222: 56
Coreservermui-lv-lv.mspkhông áp d?ng6,675,96829-Tháng tám-1222: 56
Coreservermui-nb-no.mspkhông áp d?ng6,671,36029-Tháng tám-1222: 56
Coreservermui-nl-nl.mspkhông áp d?ng6,675,45629-Tháng tám-1222: 56
Coreservermui-pl-pl.mspkhông áp d?ng6,678,52829-Tháng tám-1222: 56
Coreservermui-pt-br.mspkhông áp d?ng6,675,96829-Tháng tám-1222: 56
Coreservermui-pt-pt.mspkhông áp d?ng6,675,45629-Tháng tám-1222: 56
Coreservermui-ro-ro.mspkhông áp d?ng6,675,45629-Tháng tám-1222: 56
Coreservermui-ru-ru.mspkhông áp d?ng6,859,77629-Tháng tám-1222: 57
Coreservermui-sk-sk.mspkhông áp d?ng6,679,55229-Tháng tám-1222: 57
Coreservermui-sl-si.mspkhông áp d?ng6,675,96829-Tháng tám-1222: 57
Coreservermui-sr-latn-cs.mspkhông áp d?ng6,675,45629-Tháng tám-1222: 57
Coreservermui-sv-se.mspkhông áp d?ng6,670,84829-Tháng tám-1222: 57
Coreservermui-th-th.mspkhông áp d?ng6,672,38429-Tháng tám-1222: 57
Coreservermui-en-tr.mspkhông áp d?ng6,673,92029-Tháng tám-1222: 57
Coreservermui-Vương Qu?c Anh-ua.mspkhông áp d?ng6,679,04029-Tháng tám-1222: 57
Coreservermui-zh-cn.mspkhông áp d?ng6,788,60829-Tháng tám-1222: 57
Coreservermui-zh-tw.mspkhông áp d?ng6,794,75229-Tháng tám-1222: 57
Ifsmui-ar-sa.mspkhông áp d?ng3,236,35229-Tháng tám-1222: 57
Ifsmui-bg-bg.mspkhông áp d?ng3,315,71229-Tháng tám-1222: 57
Ifsmui-ca-es.mspkhông áp d?ng3,304,96029-Tháng tám-1222: 57
Ifsmui-cs-cz.mspkhông áp d?ng3,310,59229-Tháng tám-1222: 58
Ifsmui-da-dk.mspkhông áp d?ng3,234,30429-Tháng tám-1222: 58
Ifsmui-de-de.mspkhông áp d?ng3,236,86429-Tháng tám-1222: 58
Ifsmui-el-gr.mspkhông áp d?ng3,317,76029-Tháng tám-1222: 58
Ifsmui-en-us.mspkhông áp d?ng2,174,46429-Tháng tám-1222: 58
Ifsmui-es-es.mspkhông áp d?ng3,234,81629-Tháng tám-1222: 58
Ifsmui-et-ee.mspkhông áp d?ng3,307,00829-Tháng tám-1222: 58
Ifsmui-châu Âu-es.mspkhông áp d?ng3,303,42429-Tháng tám-1222: 58
Ifsmui-fi-fi.mspkhông áp d?ng3,309,05629-Tháng tám-1222: 58
Ifsmui-fr-fr.mspkhông áp d?ng3,234,81629-Tháng tám-1222: 58
Ifsmui-gl-es.mspkhông áp d?ng3,303,42429-Tháng tám-1222: 58
Ifsmui-ông-il.mspkhông áp d?ng3,235,32829-Tháng tám-1222: 58
Ifsmui-chào-in.mspkhông áp d?ng3,239,93629-Tháng tám-1222: 58
Ifsmui-nhân s?-hr.mspkhông áp d?ng4,367,36029-Tháng tám-1222: 58
Ifsmui-hu-hu.mspkhông áp d?ng3,311,10429-Tháng tám-1222: 58
Ifsmui-nó-it.mspkhông áp d?ng3,233,79229-Tháng tám-1222: 58
Ifsmui-ja-jp.mspkhông áp d?ng3,234,81629-Tháng tám-1222: 58
Ifsmui kk kz.mspkhông áp d?ng3,308,03229-Tháng tám-1222: 59
Ifsmui-ko-kr.mspkhông áp d?ng3,232,76829-Tháng tám-1222: 59
Ifsmui-Trung úy-lt.mspkhông áp d?ng3,310,08029-Tháng tám-1222: 59
Ifsmui-lv-lv.mspkhông áp d?ng3,310,59229-Tháng tám-1222: 59
Ifsmui-nb-no.mspkhông áp d?ng3,308,03229-Tháng tám-1222: 59
Ifsmui-nl-nl.mspkhông áp d?ng3,235,32829-Tháng tám-1222: 59
Ifsmui-pl-pl.mspkhông áp d?ng3,235,84029-Tháng tám-1222: 59
Ifsmui-pt-br.mspkhông áp d?ng3,235,32829-Tháng tám-1222: 59
Ifsmui-pt-pt.mspkhông áp d?ng3,309,05629-Tháng tám-1222: 59
Ifsmui-ro-ro.mspkhông áp d?ng3,311,10429-Tháng tám-1222: 59
Ifsmui-ru-ru.mspkhông áp d?ng3,239,42429-Tháng tám-1222: 59
Ifsmui-sk-sk.mspkhông áp d?ng3,310,59229-Tháng tám-1222: 59
Ifsmui-sl-si.mspkhông áp d?ng3,310,08029-Tháng tám-1222: 59
Ifsmui-sr-latn-cs.mspkhông áp d?ng3,311,61629-Tháng tám-1222: 59
Ifsmui-sv-se.mspkhông áp d?ng3,233,79229-Tháng tám-1222: 59
Ifsmui-th-th.mspkhông áp d?ng3,239,42429-Tháng tám-1222: 59
Ifsmui-en-tr.mspkhông áp d?ng3,308,03229-Tháng tám-1223: 00
Ifsmui-Vương Qu?c Anh-ua.mspkhông áp d?ng3,314,68829-Tháng tám-1223: 00
Ifsmui-zh-cn.mspkhông áp d?ng3,231,74429-Tháng tám-1223: 00
Ifsmui-zh-tw.mspkhông áp d?ng3,231,74429-Tháng tám-1223: 00
Ifswfe-x-none.mspkhông áp d?ng3,531,26429-Tháng tám-1223: 00
Lpsrvwfe-x-none.mspkhông áp d?ng2,158,08029-Tháng tám-1223: 00
Ppsmamui-ar-sa.mspkhông áp d?ng6,181,88829-Tháng tám-1223: 00
Ppsmamui-bg-bg.mspkhông áp d?ng6,214,14429-Tháng tám-1223: 00
Ppsmamui-cs-cz.mspkhông áp d?ng6,192,64029-Tháng tám-1223: 00
Ppsmamui-da-dk.mspkhông áp d?ng6,187,00829-Tháng tám-1223: 00
Ppsmamui-de-de.mspkhông áp d?ng6,190,59229-Tháng tám-1223: 00
Ppsmamui-el-gr.mspkhông áp d?ng6,217,72829-Tháng tám-1223: 00
Ppsmamui-en-us.mspkhông áp d?ng6,545,92029-Tháng tám-1223: 00
Ppsmamui-es-es.mspkhông áp d?ng6,187,52029-Tháng tám-1223: 00
Ppsmamui-et-ee.mspkhông áp d?ng6,183,42429-Tháng tám-1223: 00
Ppsmamui-fi-fi.mspkhông áp d?ng6,187,00829-Tháng tám-1223: 01
Ppsmamui-fr-fr.mspkhông áp d?ng6,191,61629-Tháng tám-1223: 01
Ppsmamui-ông-il.mspkhông áp d?ng6,179,84029-Tháng tám-1223: 01
Ppsmamui-chào-in.mspkhông áp d?ng6,210,56029-Tháng tám-1223: 01
Ppsmamui-nhân s?-hr.mspkhông áp d?ng6,190,08029-Tháng tám-1223: 01
Ppsmamui-hu-hu.mspkhông áp d?ng6,196,22429-Tháng tám-1223: 01
Ppsmamui-nó-it.mspkhông áp d?ng6,185,98429-Tháng tám-1223: 01
Ppsmamui-ja-jp.mspkhông áp d?ng6,190,59229-Tháng tám-1223: 01
Ppsmamui kk kz.mspkhông áp d?ng6,213,12029-Tháng tám-1223: 01
Ppsmamui-ko-kr.mspkhông áp d?ng6,185,47229-Tháng tám-1223: 01
Ppsmamui-Trung úy-lt.mspkhông áp d?ng6,192,64029-Tháng tám-1223: 01
Ppsmamui-lv-lv.mspkhông áp d?ng6,189,56829-Tháng tám-1223: 01
Ppsmamui-nb-no.mspkhông áp d?ng6,182,40029-Tháng tám-1223: 01
Ppsmamui-nl-nl.mspkhông áp d?ng6,187,00829-Tháng tám-1223: 01
Ppsmamui-pl-pl.mspkhông áp d?ng6,193,66429-Tháng tám-1223: 01
Ppsmamui-pt-br.mspkhông áp d?ng6,187,52029-Tháng tám-1223: 02
Ppsmamui-pt-pt.mspkhông áp d?ng6,188,54429-Tháng tám-1223: 02
Ppsmamui-ro-ro.mspkhông áp d?ng6,187,52029-Tháng tám-1223: 02
Ppsmamui-ru-ru.mspkhông áp d?ng6,215,16829-Tháng tám-1223: 02
Ppsmamui-sk-sk.mspkhông áp d?ng6,195,20029-Tháng tám-1223: 02
Ppsmamui-sl-si.mspkhông áp d?ng6,190,08029-Tháng tám-1223: 02
Ppsmamui-sr-latn-cs.mspkhông áp d?ng6,189,56829-Tháng tám-1223: 02
Ppsmamui-sv-se.mspkhông áp d?ng6,182,91229-Tháng tám-1223: 02
Ppsmamui-th-th.mspkhông áp d?ng6,204,92829-Tháng tám-1223: 02
Ppsmamui-en-tr.mspkhông áp d?ng6,185,98429-Tháng tám-1223: 02
Ppsmamui-Vương Qu?c Anh-ua.mspkhông áp d?ng6,213,12029-Tháng tám-1223: 02
Ppsmamui-zh-cn.mspkhông áp d?ng6,181,88829-Tháng tám-1223: 02
Ppsmamui-zh-tw.mspkhông áp d?ng6,180,86429-Tháng tám-1223: 02
Ppsmawfe-x-none.mspkhông áp d?ng3,125,76029-Tháng tám-1223: 02
Spsmui-ar-sa.mspkhông áp d?ng3,653,12029-Tháng tám-1223: 02
Spsmui-bg-bg.mspkhông áp d?ng3,628,54429-Tháng tám-1223: 03
Spsmui-ca-es.mspkhông áp d?ng3,598,33629-Tháng tám-1223: 03
Spsmui-cs-cz.mspkhông áp d?ng3,603,96829-Tháng tám-1223: 03
Spsmui-da-dk.mspkhông áp d?ng3,592,19229-Tháng tám-1223: 03
Spsmui-de-de.mspkhông áp d?ng3,608,06429-Tháng tám-1223: 03
Spsmui-el-gr.mspkhông áp d?ng3,648,51229-Tháng tám-1223: 03
Spsmui-en-us.mspkhông áp d?ng2,216,96029-Tháng tám-1223: 03
Spsmui-es-es.mspkhông áp d?ng3,596,28829-Tháng tám-1223: 03
Spsmui-et-ee.mspkhông áp d?ng3,589,63229-Tháng tám-1223: 03
Spsmui-châu Âu-es.mspkhông áp d?ng3,591,68029-Tháng tám-1223: 03
Spsmui-fi-fi.mspkhông áp d?ng3,595,77629-Tháng tám-1223: 03
Spsmui-fr-fr.mspkhông áp d?ng3,603,96829-Tháng tám-1223: 03
Spsmui-gl-es.mspkhông áp d?ng3,593,21629-Tháng tám-1223: 03
Spsmui-ông-il.mspkhông áp d?ng3,596,28829-Tháng tám-1223: 03
Spsmui-chào-in.mspkhông áp d?ng3,632,64029-Tháng tám-1223: 03
Spsmui-nhân s?-hr.mspkhông áp d?ng4,659,71229-Tháng tám-1223: 04
Spsmui-hu-hu.mspkhông áp d?ng3,611,64829-Tháng tám-1223: 04
Spsmui-nó-it.mspkhông áp d?ng3,593,21629-Tháng tám-1223: 04
Spsmui-ja-jp.mspkhông áp d?ng3,595,77629-Tháng tám-1223: 04
Spsmui kk kz.mspkhông áp d?ng3,621,88829-Tháng tám-1223: 04
Spsmui-ko-kr.mspkhông áp d?ng3,581,44029-Tháng tám-1223: 04
Spsmui-Trung úy-lt.mspkhông áp d?ng3,617,28029-Tháng tám-1223: 04
Spsmui-lv-lv.mspkhông áp d?ng3,599,36029-Tháng tám-1223: 04
Spsmui-nb-no.mspkhông áp d?ng3,589,63229-Tháng tám-1223: 04
Spsmui-nl-nl.mspkhông áp d?ng3,613,69629-Tháng tám-1223: 04
Spsmui-pl-pl.mspkhông áp d?ng3,624,96029-Tháng tám-1223: 04
Spsmui-pt-br.mspkhông áp d?ng3,599,87229-Tháng tám-1223: 04
Spsmui-pt-pt.mspkhông áp d?ng3,599,36029-Tháng tám-1223: 04
Spsmui-ro-ro.mspkhông áp d?ng3,601,92029-Tháng tám-1223: 04
Spsmui-ru-ru.mspkhông áp d?ng3,631,61629-Tháng tám-1223: 04
Spsmui-sk-sk.mspkhông áp d?ng3,607,55229-Tháng tám-1223: 05
Spsmui-sl-si.mspkhông áp d?ng3,596,28829-Tháng tám-1223: 05
Spsmui-sr-latn-cs.mspkhông áp d?ng3,601,40829-Tháng tám-1223: 05
Spsmui-sv-se.mspkhông áp d?ng3,613,18429-Tháng tám-1223: 05
Spsmui-th-th.mspkhông áp d?ng3,621,88829-Tháng tám-1223: 05
Spsmui-en-tr.mspkhông áp d?ng3,595,26429-Tháng tám-1223: 05
Spsmui-Vương Qu?c Anh-ua.mspkhông áp d?ng3,627,52029-Tháng tám-1223: 05
Spsmui-zh-cn.mspkhông áp d?ng3,575,80829-Tháng tám-1223: 05
Spsmui-zh-tw.mspkhông áp d?ng3,576,32029-Tháng tám-1223: 05
Svrproof-ar-sa.mspkhông áp d?ng7,991,80829-Tháng tám-1223: 05
Svrproof-ca-es.mspkhông áp d?ng4,639,23229-Tháng tám-1223: 05
Svrproof-cs-cz.mspkhông áp d?ng5,434,36829-Tháng tám-1223: 05
Svrproof-da-dk.mspkhông áp d?ng3,861,50429-Tháng tám-1223: 05
Svrproof-de-de.mspkhông áp d?ng5,737,47229-Tháng tám-1223: 05
Svrproof-en-us.mspkhông áp d?ng830,97629-Tháng tám-1223: 05
Svrproof-es-es.mspkhông áp d?ng4,818,94429-Tháng tám-1223: 06
Svrproof-fr-fr.mspkhông áp d?ng4,019,20029-Tháng tám-1223: 06
Svrproof-gu-in.mspkhông áp d?ng3,102,72029-Tháng tám-1223: 06
Svrproof-ông-il.mspkhông áp d?ng6,333,44029-Tháng tám-1223: 06
Svrproof-chào-in.mspkhông áp d?ng3,129,85629-Tháng tám-1223: 06
Svrproof-nó-it.mspkhông áp d?ng5,121,02429-Tháng tám-1223: 06
Svrproof kn, in.mspkhông áp d?ng3,347,96829-Tháng tám-1223: 06
Svrproof-mr-in.mspkhông áp d?ng3,226,62429-Tháng tám-1223: 06
Svrproof-nb-no.mspkhông áp d?ng4,357,63229-Tháng tám-1223: 06
Svrproof-nl-nl.mspkhông áp d?ng4,941,82429-Tháng tám-1223: 06
Svrproof-nn-no.mspkhông áp d?ng3,763,20029-Tháng tám-1223: 06
Svrproof-pa-in.mspkhông áp d?ng3,053,56829-Tháng tám-1223: 06
Svrproof-pl-pl.mspkhông áp d?ng4,743,68029-Tháng tám-1223: 06
Svrproof-pt-br.mspkhông áp d?ng4,439,04029-Tháng tám-1223: 06
Svrproof-pt-pt.mspkhông áp d?ng3,966,46429-Tháng tám-1223: 06
Svrproof-ru-ru.mspkhông áp d?ng4,275,71229-Tháng tám-1223: 07
Svrproof-sv-se.mspkhông áp d?ng4,738,04829-Tháng tám-1223: 07
Svrproof-ta-in.mspkhông áp d?ng3,118,08029-Tháng tám-1223: 07
Svrproof-te-in.mspkhông áp d?ng3,414,52829-Tháng tám-1223: 07
Svrproof-en-tr.mspkhông áp d?ng3,392,51229-Tháng tám-1223: 07
Svrproof-ur-pk.mspkhông áp d?ng3,061,24829-Tháng tám-1223: 07
Ulscommoncore-en-us.mspkhông áp d?ng175,10429-Tháng tám-1223: 07
Vsrvwfe-x-none.mspkhông áp d?ng1,281,53629-Tháng tám-1223: 07
Wasrvwfe-x-none.mspkhông áp d?ng2,386,43229-Tháng tám-1223: 07
Wdsrv-x-none.mspkhông áp d?ng38,362,62429-Tháng tám-1223: 08
Wdsrvmui-cs-cz.mspkhông áp d?ng2,546,17629-Tháng tám-1223: 07
Wdsrvmui-da-dk.mspkhông áp d?ng3,137,02429-Tháng tám-1223: 07
Wdsrvmui-en-us.mspkhông áp d?ng2,503,16829-Tháng tám-1223: 07
Wdsrvmui-es-es.mspkhông áp d?ng2,529,28029-Tháng tám-1223: 07
Wdsrvmui-nó-it.mspkhông áp d?ng2,526,72029-Tháng tám-1223: 07
Wdsrvmui-nb-no.mspkhông áp d?ng2,516,99229-Tháng tám-1223: 07
Wdsrvmui-nl-nl.mspkhông áp d?ng2,531,84029-Tháng tám-1223: 08
Wdsrvmui-pt-br.mspkhông áp d?ng2,535,42429-Tháng tám-1223: 08
Wdsrvmui-pt-pt.mspkhông áp d?ng2,536,96029-Tháng tám-1223: 08
Wdsrvmui-sv-se.mspkhông áp d?ng2,519,55229-Tháng tám-1223: 08
Wdsrvmui-en-tr.mspkhông áp d?ng2,532,35229-Tháng tám-1223: 08
Wosrv-x-none.mspkhông áp d?ng6,156,28829-Tháng tám-1223: 11
Wosrvmui-ar-sa.mspkhông áp d?ng3,442,68829-Tháng tám-1223: 08
Wosrvmui-bg-bg.mspkhông áp d?ng3,454,46429-Tháng tám-1223: 08
Wosrvmui-ca-es.mspkhông áp d?ng2,359,29629-Tháng tám-1223: 08
Wosrvmui-cs-cz.mspkhông áp d?ng3,447,29629-Tháng tám-1223: 08
Wosrvmui-da-dk.mspkhông áp d?ng3,443,71229-Tháng tám-1223: 08
Wosrvmui-de-de.mspkhông áp d?ng3,447,80829-Tháng tám-1223: 08
Wosrvmui-el-gr.mspkhông áp d?ng3,462,65629-Tháng tám-1223: 08
Wosrvmui-en-us.mspkhông áp d?ng2,289,66429-Tháng tám-1223: 08
Wosrvmui-es-es.mspkhông áp d?ng3,445,24829-Tháng tám-1223: 09
Wosrvmui-et-ee.mspkhông áp d?ng3,439,61629-Tháng tám-1223: 09
Wosrvmui-châu Âu-es.mspkhông áp d?ng2,358,27229-Tháng tám-1223: 09
Wosrvmui-fi-fi.mspkhông áp d?ng3,443,20029-Tháng tám-1223: 09
Wosrvmui-fr-fr.mspkhông áp d?ng3,446,78429-Tháng tám-1223: 09
Wosrvmui-gl-es.mspkhông áp d?ng2,357,76029-Tháng tám-1223: 09
Wosrvmui-ông-il.mspkhông áp d?ng3,439,10429-Tháng tám-1223: 09
Wosrvmui-chào-in.mspkhông áp d?ng3,450,88029-Tháng tám-1223: 09
Wosrvmui-nhân s?-hr.mspkhông áp d?ng4,505,60029-Tháng tám-1223: 09
Wosrvmui-hu-hu.mspkhông áp d?ng3,450,88029-Tháng tám-1223: 09
Wosrvmui-nó-it.mspkhông áp d?ng3,442,17629-Tháng tám-1223: 09
Wosrvmui-ja-jp.mspkhông áp d?ng3,435,52029-Tháng tám-1223: 09
Wosrvmui kk kz.mspkhông áp d?ng3,449,34429-Tháng tám-1223: 09
Wosrvmui-ko-kr.mspkhông áp d?ng3,431,42429-Tháng tám-1223: 09
Wosrvmui-Trung úy-lt.mspkhông áp d?ng3,445,76029-Tháng tám-1223: 10
Wosrvmui-lv-lv.mspkhông áp d?ng3,445,24829-Tháng tám-1223: 10
Wosrvmui-nb-no.mspkhông áp d?ng3,441,15229-Tháng tám-1223: 10
Wosrvmui-nl-nl.mspkhông áp d?ng3,445,76029-Tháng tám-1223: 10
Wosrvmui-pl-pl.mspkhông áp d?ng3,448,83229-Tháng tám-1223: 10
Wosrvmui-pt-br.mspkhông áp d?ng3,445,76029-Tháng tám-1223: 10
Wosrvmui-pt-pt.mspkhông áp d?ng3,445,76029-Tháng tám-1223: 10
Wosrvmui-ro-ro.mspkhông áp d?ng3,445,76029-Tháng tám-1223: 10
Wosrvmui-ru-ru.mspkhông áp d?ng3,454,97629-Tháng tám-1223: 10
Wosrvmui-sk-sk.mspkhông áp d?ng3,449,85629-Tháng tám-1223: 10
Wosrvmui-sl-si.mspkhông áp d?ng3,445,76029-Tháng tám-1223: 10
Wosrvmui-sr-latn-cs.mspkhông áp d?ng3,446,27229-Tháng tám-1223: 10
Wosrvmui-sv-se.mspkhông áp d?ng3,440,64029-Tháng tám-1223: 10
Wosrvmui-th-th.mspkhông áp d?ng3,444,73629-Tháng tám-1223: 10
Wosrvmui-en-tr.mspkhông áp d?ng3,442,17629-Tháng tám-1223: 11
Wosrvmui-Vương Qu?c Anh-ua.mspkhông áp d?ng3,451,39229-Tháng tám-1223: 11
Wosrvmui-zh-cn.mspkhông áp d?ng3,427,84029-Tháng tám-1223: 11
Wosrvmui-zh-tw.mspkhông áp d?ng3,428,86429-Tháng tám-1223: 11
WSS-x-none.mspkhông áp d?ng32,670,72029-Tháng tám-1223: 14
Wssmui-ar-sa.mspkhông áp d?ng3,292,67229-Tháng tám-1223: 11
Wssmui-bg-bg.mspkhông áp d?ng3,290,11229-Tháng tám-1223: 11
Wssmui-ca-es.mspkhông áp d?ng3,228,16029-Tháng tám-1223: 11
Wssmui-cs-cz.mspkhông áp d?ng3,257,34429-Tháng tám-1223: 11
Wssmui-da-dk.mspkhông áp d?ng3,238,40029-Tháng tám-1223: 11
Wssmui-de-de.mspkhông áp d?ng3,262,46429-Tháng tám-1223: 11
Wssmui-el-gr.mspkhông áp d?ng3,321,85629-Tháng tám-1223: 11
Wssmui-en-us.mspkhông áp d?ng1,873,40829-Tháng tám-1223: 11
Wssmui-es-es.mspkhông áp d?ng3,245,05629-Tháng tám-1223: 11
Wssmui-et-ee.mspkhông áp d?ng3,237,88829-Tháng tám-1223: 12
Wssmui-châu Âu-es.mspkhông áp d?ng3,222,01629-Tháng tám-1223: 12
Wssmui-fi-fi.mspkhông áp d?ng3,243,52029-Tháng tám-1223: 12
Wssmui-fr-fr.mspkhông áp d?ng3,255,80829-Tháng tám-1223: 12
Wssmui-gl-es.mspkhông áp d?ng3,238,91229-Tháng tám-1223: 12
Wssmui-ông-il.mspkhông áp d?ng3,247,10429-Tháng tám-1223: 12
Wssmui-chào-in.mspkhông áp d?ng3,297,79229-Tháng tám-1223: 12
Wssmui-nhân s?-hr.mspkhông áp d?ng3,250,17629-Tháng tám-1223: 12
Wssmui-hu-hu.mspkhông áp d?ng3,267,58429-Tháng tám-1223: 12
Wssmui-nó-it.mspkhông áp d?ng3,238,40029-Tháng tám-1223: 12
Wssmui-ja-jp.mspkhông áp d?ng3,252,73629-Tháng tám-1223: 12
Wssmui kk kz.mspkhông áp d?ng3,282,43229-Tháng tám-1223: 12
Wssmui-ko-kr.mspkhông áp d?ng3,233,28029-Tháng tám-1223: 12
Wssmui-Trung úy-lt.mspkhông áp d?ng3,250,68829-Tháng tám-1223: 12
Wssmui-lv-lv.mspkhông áp d?ng3,248,12829-Tháng tám-1223: 13
Wssmui-nb-no.mspkhông áp d?ng3,230,20829-Tháng tám-1223: 13
Wssmui-nl-nl.mspkhông áp d?ng3,249,66429-Tháng tám-1223: 13
Wssmui-pl-pl.mspkhông áp d?ng3,262,97629-Tháng tám-1223: 13
Wssmui-pt-br.mspkhông áp d?ng3,245,56829-Tháng tám-1223: 13
Wssmui-pt-pt.mspkhông áp d?ng3,245,56829-Tháng tám-1223: 13
Wssmui-ro-ro.mspkhông áp d?ng3,254,27229-Tháng tám-1223: 13
Wssmui-ru-ru.mspkhông áp d?ng3,414,01629-Tháng tám-1223: 13
Wssmui-sk-sk.mspkhông áp d?ng3,263,48829-Tháng tám-1223: 13
Wssmui-sl-si.mspkhông áp d?ng3,248,12829-Tháng tám-1223: 13
Wssmui-sr-latn-cs.mspkhông áp d?ng3,252,22429-Tháng tám-1223: 13
Wssmui-sv-se.mspkhông áp d?ng3,232,25629-Tháng tám-1223: 13
Wssmui-th-th.mspkhông áp d?ng3,280,89629-Tháng tám-1223: 13
Wssmui-en-tr.mspkhông áp d?ng3,244,03229-Tháng tám-1223: 13
Wssmui-Vương Qu?c Anh-ua.mspkhông áp d?ng3,292,67229-Tháng tám-1223: 14
Wssmui-zh-cn.mspkhông áp d?ng3,225,60029-Tháng tám-1223: 14
Wssmui-zh-tw.mspkhông áp d?ng3,228,16029-Tháng tám-1223: 14
Xlsrvmui-ar-sa.mspkhông áp d?ng2,353,15229-Tháng tám-1223: 14
Xlsrvmui-bg-bg.mspkhông áp d?ng2,356,22429-Tháng tám-1223: 14
Xlsrvmui-ca-es.mspkhông áp d?ng2,351,61629-Tháng tám-1223: 14
Xlsrvmui-cs-cz.mspkhông áp d?ng2,391,04029-Tháng tám-1223: 14
Xlsrvmui-da-dk.mspkhông áp d?ng2,386,43229-Tháng tám-1223: 14
Xlsrvmui-de-de.mspkhông áp d?ng2,354,68829-Tháng tám-1223: 14
Xlsrvmui-el-gr.mspkhông áp d?ng2,359,29629-Tháng tám-1223: 14
Xlsrvmui-en-us.mspkhông áp d?ng2,339,32829-Tháng tám-1223: 14
Xlsrvmui-es-es.mspkhông áp d?ng2,389,50429-Tháng tám-1223: 14
Xlsrvmui-et-ee.mspkhông áp d?ng2,350,59229-Tháng tám-1223: 14
Xlsrvmui-châu Âu-es.mspkhông áp d?ng2,350,59229-Tháng tám-1223: 15
Xlsrvmui-fi-fi.mspkhông áp d?ng2,351,10429-Tháng tám-1223: 15
Xlsrvmui-fr-fr.mspkhông áp d?ng2,352,12829-Tháng tám-1223: 15
Xlsrvmui-gl-es.mspkhông áp d?ng2,350,59229-Tháng tám-1223: 15
Xlsrvmui-ông-il.mspkhông áp d?ng2,351,10429-Tháng tám-1223: 15
Xlsrvmui-chào-in.mspkhông áp d?ng2,358,27229-Tháng tám-1223: 15
Xlsrvmui-nhân s?-hr.mspkhông áp d?ng3,406,84829-Tháng tám-1223: 15
Xlsrvmui-hu-hu.mspkhông áp d?ng2,352,64029-Tháng tám-1223: 15
Xlsrvmui-nó-it.mspkhông áp d?ng2,387,45629-Tháng tám-1223: 15
Xlsrvmui-ja-jp.mspkhông áp d?ng2,350,08029-Tháng tám-1223: 15
Xlsrvmui kk kz.mspkhông áp d?ng2,356,22429-Tháng tám-1223: 15
Xlsrvmui-ko-kr.mspkhông áp d?ng2,349,05629-Tháng tám-1223: 15
Xlsrvmui-Trung úy-lt.mspkhông áp d?ng2,351,61629-Tháng tám-1223: 15
Xlsrvmui-lv-lv.mspkhông áp d?ng2,351,61629-Tháng tám-1223: 16
Xlsrvmui-nb-no.mspkhông áp d?ng2,385,40829-Tháng tám-1223: 16
Xlsrvmui-nl-nl.mspkhông áp d?ng2,389,50429-Tháng tám-1223: 16
Xlsrvmui-pl-pl.mspkhông áp d?ng2,354,68829-Tháng tám-1223: 16
Xlsrvmui-pt-br.mspkhông áp d?ng2,390,01629-Tháng tám-1223: 16
Xlsrvmui-pt-pt.mspkhông áp d?ng2,388,48029-Tháng tám-1223: 16
Xlsrvmui-ro-ro.mspkhông áp d?ng2,352,12829-Tháng tám-1223: 16
Xlsrvmui-ru-ru.mspkhông áp d?ng2,356,22429-Tháng tám-1223: 16
Xlsrvmui-sk-sk.mspkhông áp d?ng2,352,64029-Tháng tám-1223: 16
Xlsrvmui-sl-si.mspkhông áp d?ng2,352,64029-Tháng tám-1223: 16
Xlsrvmui-sr-latn-cs.mspkhông áp d?ng2,352,12829-Tháng tám-1223: 16
Xlsrvmui-sv-se.mspkhông áp d?ng2,385,92029-Tháng tám-1223: 16
Xlsrvmui-th-th.mspkhông áp d?ng2,356,22429-Tháng tám-1223: 16
Xlsrvmui-en-tr.mspkhông áp d?ng2,387,96829-Tháng tám-1223: 16
Xlsrvmui-Vương Qu?c Anh-ua.mspkhông áp d?ng2,355,71229-Tháng tám-1223: 17
Xlsrvmui-zh-cn.mspkhông áp d?ng2,348,54429-Tháng tám-1223: 17
Xlsrvmui-zh-tw.mspkhông áp d?ng2,349,05629-Tháng tám-1223: 17
Xlsrvwfe-x-none.mspkhông áp d?ng12,216,32029-Tháng tám-1223: 17

Sau khi cài đ?t chuyên bi?t các hotfix, phiên b?n toàn c?u hotfix này có các thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây:

Acsrvmui-en-us.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Microsoft.Office.Access.Server.Resources.dll14.0.6019.100075,6328 Tháng 1115: 14

Acsrvwfe-x-none.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Ascalc.dll14.0.6108.5000979,82420-Tháng b?y-1113: 59
Microsoft.Office.Access.Server.Application.dll14.0.6120.5000543,33612 Tháng tư 322: 21
Microsoft.Office.Access.Server.dataserver.dll14.0.6116.5000109,36018-Jan-120: 32
Microsoft.Office.Access.Server.dll14.0.6110.50001,087,34411 Tháng tám 3021: 34
Microsoft.Office.Access.Server.UI.dll14.0.6019.1000145,2648 Tháng 1115: 14

Coreserver-x-none.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Accountjoiner.dll4.0.2450.47198,49616 Tháng mư?i hai 1123: 03
Admapropertypages.dll4.0.2450.47223,08016 Tháng mư?i hai 1123: 03
Antixsslibrary.dll2.0.0.033,8085-Jan-0920: 31
Atl90.dll9.0.21022.8179,7045-Jan-0920: 31
Bdcsearchprotocolhandler.dll14.0.6108.5000220.032 ngư?i20-Tháng b?y-1114: 14
Certmgr.exe6.0.6001.1713174,75227-Jan-099: 02
Configdb.dll4.0.2450.471,657,68016 Tháng mư?i hai 1123: 03
Connectorph.dll14.0.6107.5000283,5041-Tháng b?y-1117: 26
Containerpicker.dll4.0.2450.4751,04016 Tháng mư?i hai 1123: 03
Csexport.exe4.0.2450.4742,83216 Tháng mư?i hai 1123: 03
Cssearch.dll4.0.2450.47128,84816 Tháng mư?i hai 1123: 03
Dbmapropertypages.dll4.0.2450.47243,56016 Tháng mư?i hai 1123: 03
Docxpageconverter.exe14.0.6126.50001,221,75212 Tháng tám 717: 06
Edirectoryma.dll4.0.2450.4771,51216 Tháng mư?i hai 1123: 03
Exch2007extension.dll4.0.2450.4714,69616 Tháng mư?i hai 1123: 03
Exchangema.dll4.0.2450.47108,37616 Tháng mư?i hai 1123: 03
Fimmapropertypages.dll4.0.2450.47182,12016 Tháng mư?i hai 1123: 03
Functionlibrary.dll4.0.2450.4746,94416 Tháng mư?i hai 1122: 47
Functionlibrary.dll4.0.2450.4746,94416 Tháng mư?i hai 1123: 03
GALSync.dll4.0.2450.4763,31216 Tháng mư?i hai 1123: 03
Globaloptions.dll4.0.2450.47280,41616 Tháng mư?i hai 1123: 03
Grouplistview.dll4.0.2450.47128,86416 Tháng mư?i hai 1123: 03
Ibmdsmapropertypages.dll4.0.2450.4792,00816 Tháng mư?i hai 1123: 03
Iplanetmapropertypages.dll4.0.2450.47124,78416 Tháng mư?i hai 1123: 03
Logging.dll4.0.2450.4717,74416 Tháng mư?i hai 1123: 03
Maexecution.dll4.0.2450.47239,44816 Tháng mư?i hai 1123: 03
Maexport.exe4.0.2450.4722,86416 Tháng mư?i hai 1123: 03
Mahostm.dll4.0.2450.47325,96816 Tháng mư?i hai 1123: 03
Mahostn.dll4.0.2450.4797,10416 Tháng mư?i hai 1123: 03
Makecert.exe6.0.6001.1713157,85627-Jan-099: 02
Mapackager.exe4.0.2450.4742,84016 Tháng mư?i hai 1123: 03
Mapropertypages.dll4.0.2450.47350,04816 Tháng mư?i hai 1123: 03
Mcrypt.dll4.0.2450.472,860,36816 Tháng mư?i hai 1123: 03
Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe4.0.2450.4715,25616 Tháng mư?i hai 1122: 47
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.4751,08016 Tháng mư?i hai 1122: 47
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.4751,08016 Tháng mư?i hai 1123: 03
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.4779,76016 Tháng mư?i hai 1122: 47
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.4779,76016 Tháng mư?i hai 1122: 47
Microsoft.identitymanagement.sqm.dll4.0.2450.4738,78416 Tháng mư?i hai 1122: 47
Microsoft.MetadirectoryServices.dll4.0.2450.4713,69616 Tháng mư?i hai 1123: 03
Microsoft.MetadirectoryServices.impl.dll4.0.2450.4783,84816 Tháng mư?i hai 1123: 03
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.059,27216 Tháng mư?i hai 1122: 47
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.059,27216 Tháng mư?i hai 1123: 03
Microsoft.Office.businessapplications.Tools.autogen.dll14.0.6108.500051,07220-Tháng b?y-1113: 35
Microsoft.Office.documentmanagement.dll14.0.6125.5000375,42418-Tháng b?y-1219: 13
Microsoft.Office.documentmanagement.dll14.0.6125.5000375,42418-Tháng b?y-1219: 13
Microsoft.Office.documentmanagement.Pages.dll14.0.6124.5000125,57627-Tháng sáu-1211: 34
Microsoft.Office.Policy.adminpages.dll14.0.6108.500038,78420-Tháng b?y-1113: 55
Microsoft.Office.Policy.dll14.0.6125.5000879,20018-Tháng b?y-1219: 13
Microsoft.Office.Policy.dll14.0.6125.5000879,20018-Tháng b?y-1219: 13
Microsoft.Office.Policy.Pages.dll14.0.6125.5000211,56818-Tháng b?y-1219: 13
Microsoft.Office.securestoreservice.dll14.0.6114.5000297,80016 Tháng mư?i m?t 1116: 16
Microsoft.Office.Server.Chart.dll14.0.6108.5000608,12820-Tháng b?y-1113: 43
Microsoft.Office.Server.dll14.0.6125.50001,874,53618-Tháng b?y-1217: 27
Microsoft.Office.Server.dll14.0.6125.50001,874,53618-Tháng b?y-1217: 27
Microsoft.Office.Server.filtercontrols.dll14.0.6108.5000165,76820-Tháng b?y-1113: 21
Microsoft.Office.Server.Native.dll14.0.6108.5000667,52020-Tháng b?y-1113: 21
Microsoft.Office.Server.Search.Connector.dll14.0.6119.50001,096,49613-Tháng ba-1222: 11
Microsoft.Office.Server.Search.Connector.dll14.0.6119.50001,096,49613-Tháng ba-1222: 11
Microsoft.Office.Server.Search.dll14.0.6126.500013,285,48812 Tháng tám 717: 26
Microsoft.Office.Server.Search.dll14.0.6126.500013,285,48812 Tháng tám 717: 26
Microsoft.Office.Server.userprofiles.activedirectorymaextension.dll14.0.6111.500019,38413-Sep-112: 36
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll14.0.6126.50002,759,29612 Tháng tám 716: 40
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll14.0.6126.50002,759,29612 Tháng tám 716: 40
Microsoft.Office.Server.userprofiles.ldapmaextension.dll14.0.6111.500017,82413-Sep-112: 36
Microsoft.Office.Server.userprofiles.ManagementAgent.dll14.0.6111.500067,48813-Sep-112: 36
Microsoft.Office.Server.userprofiles.metaverseextension.dll14.0.6111.500019,36813-Sep-112: 36
Microsoft.Office.Server.userprofiles.Synchronization.dll14.0.6117.5000260,9607 Tháng 1219: 35
Microsoft.Office.SharePoint.clientextensions.dll14.0.6117.5000277,3287 Tháng 1222: 14
Microsoft.Office.Workflow.Actions.dll14.0.6120.5000154,24012 Tháng tư 319: 31
Microsoft.Office.Workflow.Feature.dll14.0.6105.500038,77618 Tháng 1117: 00
Microsoft.Office.Workflow.Pages.dll14.0.6113.500088,91211 Tháng mư?i m?t 20: 21
Microsoft.Office.Workflow.Routing.dll14.0.6108.5000132,98420-Tháng b?y-1113: 55
Microsoft.Office.Workflow.tasks.dll14.0.6108.500051,08820-Tháng b?y-1113: 55
Microsoft.Office.Workflow.tasks.dll14.0.6108.500051,08820-Tháng b?y-1113: 55
Microsoft.Office.workflowsoap.dll14.0.6108.500063,35220-Tháng b?y-1113: 55
Microsoft.resourcemanagement.Automation.dll4.0.2450.4779,76016 Tháng mư?i hai 1122: 47
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.47759,6726 Tháng 1217: 27
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.47759,67216 Tháng mư?i hai 1122: 47
Microsoft.resourcemanagement.Service.exe4.0.2450.47989,06416 Tháng mư?i hai 1122: 47
Microsoft.resourcemanagement.Service.exe4.0.2450.47989,06416 Tháng mư?i hai 1123: 03
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe4.0.2450.4715.312 ngư?i16 Tháng mư?i hai 1122: 47
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.Utility.exe4.0.2450.4751,12816 Tháng mư?i hai 1122: 47
Microsoft.SharePoint.Portal.dll14.0.6126.50015,003,92812 Tháng tám 2816: 57
Microsoft.SharePoint.Portal.dll14.0.6126.50015,003,92812 Tháng tám 2816: 57
Microsoft.SharePoint.Portal.Upgrade.dll14.0.6108.5000165,76820-Tháng b?y-1114: 06
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll14.0.6125.50003,172,97618-Tháng b?y-1218: 15
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll14.0.6125.50003,172,97618-Tháng b?y-1218: 15
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Administration.dll14.0.334.11326,49616 Tháng mư?i m?t 1114: 49
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Administration.dll14.0.334.11326,49616 Tháng mư?i m?t 1114: 49
Microsoft.SharePoint.Taxonomy.dll14.0.6126.50001,051,24812 Tháng tám 716: 40
Microsoft.SharePoint.Taxonomy.dll14.0.6126.50001,051,24812 Tháng tám 716: 40
Miisactivate.exe4.0.2450.4722,87216 Tháng mư?i hai 1123: 03
Miisclient.exe4.0.2450.47829,27216 Tháng mư?i hai 1123: 03
Miiserver.exe4.0.2450.472,903,38416 Tháng mư?i hai 1123: 03
Miiskmu.exe4.0.2450.47374,60816 Tháng mư?i hai 1123: 03
Miisrcw.dll4.0.2450.4738,73616 Tháng mư?i hai 1122: 47
Miisrcw.dll4.0.2450.4738,73616 Tháng mư?i hai 1123: 03
Mmscntrl.dll4.0.2450.47299,34416 Tháng mư?i hai 1123: 03
Mmsevent.dll4.0.2450.478,01616 Tháng mư?i hai 1123: 03
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.47100,18411 Tháng mư?i hai 172: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.47102,23211 Tháng mư?i hai 172: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.47104,79211 Tháng mư?i hai 172: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4742,84011 Tháng mư?i hai 172: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4745,91211 Tháng mư?i hai 172: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4753,08011 Tháng mư?i hai 172: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4759,22411 Tháng mư?i hai 172: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4772,02411 Tháng mư?i hai 172: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4778,16811 Tháng mư?i hai 172: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4778,68011 Tháng mư?i hai 172: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4783,80011 Tháng mư?i hai 172: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4784,82411 Tháng mư?i hai 172: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4785,33611 Tháng mư?i hai 172: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4785.848 ngư?i11 Tháng mư?i hai 172: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4786,36011 Tháng mư?i hai 172: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4786,87211 Tháng mư?i hai 172: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4787,38411 Tháng mư?i hai 172: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4787,89611 Tháng mư?i hai 172: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4789,43211 Tháng mư?i hai 172: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4790,45611 Tháng mư?i hai 172: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4790,96811 Tháng mư?i hai 172: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4791,99211 Tháng mư?i hai 172: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4794,04011 Tháng mư?i hai 172: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4795,06411 Tháng mư?i hai 172: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4795,57611 Tháng mư?i hai 172: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4796,08811 Tháng mư?i hai 172: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4796,60011 Tháng mư?i hai 172: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4797,11211 Tháng mư?i hai 172: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4798,64811 Tháng mư?i hai 172: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4799,16011 Tháng mư?i hai 172: 42
Mmsmaad.dll4.0.2450.47582,99216 Tháng mư?i hai 1123: 03
Mmsmads.dll4.0.2450.47522,57616 Tháng mư?i hai 1123: 03
Mmsmaed.dll4.0.2450.47494,92816 Tháng mư?i hai 1123: 03
Mmsmaext.dll4.0.2450.47472,91216 Tháng mư?i hai 1123: 03
Mmsmafim.dll4.0.2450.4783,79216 Tháng mư?i hai 1123: 03
Mmsmaip.dll4.0.2450.47529,23216 Tháng mư?i hai 1123: 03
Mmsmaxml.dll4.0.2450.47427,34416 Tháng mư?i hai 1123: 03
Mmsperf.dll4.0.2450.4722,86416 Tháng mư?i hai 1123: 03
Mmsps.dll4.0.2450.47177,48816 Tháng mư?i hai 1123: 03
Mmsscpth.dll4.0.2450.473,053,90416 Tháng mư?i hai 1123: 03
Mmsscrpt.exe4.0.2450.47164,17616 Tháng mư?i hai 1123: 03
Mmsserverrcw.dll4.0.2450.4738,74416 Tháng mư?i hai 1123: 03
Mmsuihlp.dll4.0.2450.47952,65616 Tháng mư?i hai 1123: 03
Mmsuishell.dll4.0.2450.47198,48816 Tháng mư?i hai 1123: 03
Mmsutils.dll4.0.2450.47229,71216 Tháng mư?i hai 1123: 03
Mmswmi.dll4.0.2450.47149,84016 Tháng mư?i hai 1123: 03
Msscpi.dll14.0.6119.50002,143,53613-Tháng ba-1221: 58
Mssdmn.exe14.0.6119.5000791,34413-Tháng ba-1221: 58
Mssearch.exe14.0.6116.5000525,10417-Jan-1219: 26
Msslad.dll14.0.6116.5000432,43217-Jan-1219: 26
Mssph.dll14.0.6116.50001,674,54417-Jan-1219: 26
Mssrch.dll14.0.6122.50004,988,52815 Tháng 1214: 25
Msvcm90.dll9.0.21022.8245,2485-Jan-0920: 31
Msvcp90.dll9.0.21022.8851,4565-Jan-0920: 31
MSVCR909.0.21022.8627,2005-Jan-0920: 31
Mvdesigner.dll4.0.2450.47165,72016 Tháng mư?i hai 1123: 03
Mvviewer.dll4.0.2450.47100,17616 Tháng mư?i hai 1123: 03
Nlsdata0000.dll14.0.6122.50002,030,76016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0002.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata0003.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata0009.dll14.0.6122.500022,957,22416 Tháng 1222: 22
Nlsdata000a.dll14.0.6122.500011,378,85616 Tháng 1222: 22
Nlsdata000c.dll14.0.6122.50003,407,52816 Tháng 1222: 22
Nlsdata000d.dll14.0.6122.50002,977,44816 Tháng 1222: 22
Nlsdata000f.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata0010.dll14.0.6122.50005,584,04016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0018.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata001a.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata001b.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata001d.dll14.0.6122.50005,584,04016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0020.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0021.dll14.0.6122.50002,156,20016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0022.dll14.0.6122.50002,156,20016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0024.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata0026.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata0027.dll14.0.6122.50002,371,24016 Tháng 1222: 22
Nlsdata002a.dll14.0.6122.50002,156,20016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0039.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata003e.dll14.0.6122.50002,156,20016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0045.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0046.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0047.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0049.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata004a.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata004b.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata004c.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata004e.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0414.dll14.0.6122.50005,584,04016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0416.dll14.0.6122.50005,584,04016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0816.dll14.0.6122.50005,584,04016 Tháng 1222: 22
Nlsdata081a.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata0c1a.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Notesmapropertypages.dll4.0.2450.47120,68016 Tháng mư?i hai 1123: 03
Noteswebservice.dll14.0.6113.5000973,10411 Tháng mư?i m?t 122: 51
Ntma.dll4.0.2450.4755,11216 Tháng mư?i hai 1123: 03
Objectlauncher.dll4.0.2450.4712,12816 Tháng mư?i hai 1123: 03
Objectviewers.dll4.0.2450.47206,68816 Tháng mư?i hai 1123: 03
Office.ODF14.0.6106.50004,297,56811 Tháng sáu 82: 41
Operations.dll4.0.2450.4775,60816 Tháng mư?i hai 1123: 03
Osafehtm.dll14.0.6126.5000156,27212 Tháng tám 714: 16
Pkmexsph.dll14.0.6116.5000574,25617-Jan-1219: 26
Policy.12.0.Microsoft.Office.Server.Search.dll14.0.6107.500011,1761-Tháng b?y-1117: 26
Preview.dll4.0.2450.47317,26416 Tháng mư?i hai 1123: 03
Prm0001.bin14.0.6122.500016,692,22415 Tháng 1214: 55
Prm0005.bin14.0.6122.50006,469,12015 Tháng 1214: 55
Prm0006.bin14.0.6122.50007,042,56015 Tháng 1214: 55
Prm0007.bin14.0.6122.500011,598,84815 Tháng 1214: 55
Prm0008.bin14.0.6122.50008,225,28015 Tháng 1214: 55
Prm0009.bin14.0.6122.50005,697,53615 Tháng 1214: 55
Prm000b.bin14.0.6122.50008,067,58415 Tháng 1214: 55
Prm000e.bin14.0.6122.500010,399,23215 Tháng 1214: 55
Prm0013.bin14.0.6122.50009,478,14415 Tháng 1214: 55
Prm0019.bin14.0.6122.50008,624,64015 Tháng 1214: 55
Prm001f.bin14.0.6122.500014,325,24815 Tháng 1214: 55
Propertysheetbase.dll4.0.2450.47415,59216 Tháng mư?i hai 1123: 03
Query.dll14.0.6108.5000371,56820-Tháng b?y-1113: 40
Rulerctrl.dll4.0.2450.4746,93616 Tháng mư?i hai 1123: 03
Setup.exe14.0.6118.50001,378,10421-Feb-1216: 58
Sqmapi.dll6.0.6000.16386177,69624-Tháng hai-0916: 52
Svrexport.exe4.0.2450.4734,64816 Tháng mư?i hai 1123: 03
Svrsetup.dll14.0.6120.50007,314,01612 Tháng tư 321: 07
Syncsetuputl.dll4.0.2450.47232,28016 Tháng mư?i hai 1123: 03
Tquery.dll14.0.6126.50005,646,96012 Tháng tám 717: 19
Uiutils.dll4.0.2450.47378,70416 Tháng mư?i hai 1123: 03
Xmlmapropertypages.dll4.0.2450.47382,82416 Tháng mư?i hai 1123: 03

Coreservermui-en-us.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Microsoft.Office.Server.msg.dll14.0.6108.5000338,84820-Tháng b?y-1113: 21
Microsoft.Office.Server.perfmonmsg.dll14.0.6108.5000158,62420-Tháng b?y-1113: 21
Notessetup.exe14.0.6112.5000558,4484 Tháng mư?i 1114: 39
Ssetupui.dll14.0.6120.500069,24012 Tháng tư 321: 07

Ifsmui-en-us.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Microsoft.Office.InfoPath.Server.Intl.Resources.dll14.0.6123.5000199,27212 Tháng sáu 65: 07

Ifswfe-x-none.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Htmlchkr.dll14.0.6126.50001,197,67212 Tháng tám 714: 25
Microsoft.Office.InfoPath.Server.Administration.commandline.dll14.0.6123.500012,90412 Tháng sáu 65: 07
Microsoft.Office.InfoPath.Server.dll14.0.6126.50002,976,33612 Tháng tám 717: 17
Microsoft.Office.InfoPath.Server.host.dll14.0.6123.500015,46412 Tháng sáu 65: 07
Microsoft.Office.InfoPath.Server.Intl.dll14.0.6123.5000199,27212 Tháng sáu 65: 07
Microsoft.Office.InfoPath.Server.Pages.dll14.0.6123.500047,72012 Tháng sáu 65: 07

Lpsrvwfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Microsoft.Office.slidelibrary.dll14.0.6019.100018,8247-Tháng hai-117: 56

Ppsmamui-en-us.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Dashboarddesigner.exe.deploy14.0.6009.1000776,08820-Tháng mư?i-1010: 33
Dashboarddesigner.Resources.dll.deploy14.0.6009.1000366,43220-Tháng mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy14.0.6107.5000116,6241-Tháng b?y-1118: 10
Microsoft.performancepoint.common.calculation.Resources.dll.deploy14.0.6009.100030,56020-Tháng mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.Client.dll.deploy14.0.6114.50002,108,21616 Tháng mư?i m?t 1122: 16
Microsoft.performancepoint.scorecards.Client.Resources.dll.deploy14.0.6109.50001,288,0329-Tháng tám-1113: 19
Microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy14.0.6107.500055,2241-Tháng b?y-1118: 10
Microsoft.performancepoint.scorecards.common.Resources.dll.deploy14.0.6009.100012,12820-Tháng mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.Designer.Framework.dll.deploy14.0.6009.1000911,20020-Tháng mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.Designer.Framework.Resources.dll.deploy14.0.6009.1000345,95220-Tháng mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy14.0.6124.50005,958,23227-Tháng sáu-1212: 07
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.Resources.dll.deploy14.0.6016.10003,749,7287-Jan-119: 46
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy14.0.6009.1000378,72020-Tháng mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.Resources.dll.deploy14.0.6009.100011,10420-Tháng mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.script.Resources.dll14.0.6117.50001,628,9607 Tháng 1222: 19
Microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy14.0.6009.1000124,76820-Tháng mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.Resources.dll.deploy14.0.6009.100055,13620-Tháng mư?i-1010: 33
Microsoft.SharePoint.Client.dll.deploy14.0.6108.5000288,62411 Tháng b?y 2113: 11
Microsoft.SharePoint.Client.Runtime.dll.deploy14.0.4762.1000149,37626-Mar-1021: 15

Ppsmawfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Microsoft.performancepoint.common.calculation.dll14.0.6107.5000116,6241-Tháng b?y-1118: 10
Microsoft.performancepoint.importutility.dll14.0.6107.5000165,7601-Tháng b?y-1118: 10
Microsoft.performancepoint.scorecards.Client.dll14.0.6114.50002,108,21616 Tháng mư?i m?t 1122: 16
Microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll14.0.6107.500055,2241-Tháng b?y-1118: 10
Microsoft.performancepoint.scorecards.datasourceproviders.Standard.dll14.0.6126.5001187,10412 Tháng tám 2817: 12
Microsoft.performancepoint.scorecards.script.dll14.0.6117.50001,633,0567 Tháng 1222: 19
Microsoft.performancepoint.scorecards.Server.dll14.0.6107.5000231,2961-Tháng b?y-1118: 10
Microsoft.performancepoint.scorecards.servercommon.dll14.0.6112.5000333,6965-Oct-1115: 27
Microsoft.performancepoint.scorecards.serverrendering.dll14.0.6120.5000547,41612 Tháng tư 322: 36
Microsoft.performancepoint.scorecards.Upgrade.dll14.0.6107.500059,2881-Tháng b?y-1118: 10
Microsoft.performancepoint.scorecards.WebControls.dll14.0.6116.5000277,28019-Jan-120: 56

Vsrvwfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Microsoft.Office.Visio.Server.dll14.0.6124.5000862,84027-Tháng sáu-1211: 32

Wasrvwfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Microsoft.Office.Server.webanalytics.dll14.0.6105.5000403,32818 Tháng 1117: 27
Microsoft.Office.Server.webanalytics.UI.dll14.0.6107.5000354,1761-Tháng b?y-1118: 01

Wdsrv-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Exp_pdf_server.dll14.0.6124.5000131,69627-Tháng sáu-120: 32
Exp_xps_server.dll14.0.6124.500073,32827-Tháng sáu-120: 32
Gfxserver.dll14.0.6125.50002,536,04818-Tháng b?y-1217: 37
Gkword.dll14.0.6106.50003,278,208Tháng Sáu 11, 122: 28
Microsoft.Office.Server.Native.dll14.0.6108.5000667,52020-Tháng b?y-1113: 21
Microsoft.Office.Word.Server.dll14.0.6112.5000358,2724 Tháng mư?i 1115: 14
Mshy7en.Lex14.0.6116.5000475,64817-Jan-1220: 26
Msores.dll14.0.6116.500072,524,60017-Jan-1219: 46
Msoserver.dll14.0.6124.500021,327,99227-Tháng sáu-120: 32
Msptls.dll14.0.6112.50001,198,4644 Tháng mư?i 113: 40
Oartserver.dll14.0.6125.500029,833,32819-Tháng b?y-1215: 02
Office.ODF14.0.6106.50004,297,56811 Tháng sáu 82: 41
Ogl.dll14.0.6118.50002,100,00823 Tháng 1211: 24
Riched20.dll14.0.6120.50001,871,45612 Tháng tư 419: 34
Sword.dll14.0.6125.50007,543,90419-Tháng b?y-1215: 30
Wdsrvworker.dll14.0.6112.500060,2885-Oct-1114: 14
Wordwacflthost.dll14.0.6107.500088,93611 Tháng sáu 302: 57
Wdsrv-x-none.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Wwintl.dll14.0.6009.1000901,46429-Tháng tám-1114: 03
Xlsrvintl.dll14.0.6115.5000106,29612 Tháng mư?i hai 1118: 18

Wosrvmui-en-us.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Microsoft.Office.Server.msg.dll14.0.6108.5000338,84820-Tháng b?y-1113: 22
Microsoft.Office.Server.perfmonmsg.dll14.0.6108.5000158,62420-Tháng b?y-1113: 21

Wosrv-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Microsoft.Office.Server.dll14.0.6125.50001,874,53618-Tháng b?y-1217: 27
Microsoft.Office.Server.dll14.0.6125.50001,874,53618-Tháng b?y-1217: 27
Microsoft.Office.Server.filtercontrols.dll14.0.6108.5000165,76820-Tháng b?y-1113: 21
Microsoft.Office.Server.Native.dll14.0.6108.5000667,52020-Tháng b?y-1113: 21
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.47759,6726 Tháng 1217: 27
Office.ODF14.0.6106.50004,297,56811 Tháng sáu 82: 41
Osafehtm.dll14.0.6126.5000156,27212 Tháng tám 714: 16
Setup.exe14.0.6118.50001,378,10421-Feb-1216: 58
Svrsetup.dll14.0.6120.50007,314,01612 Tháng tư 321: 07

Wssmui-en-us.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Microsoft.SharePoint.msg.dll14.0.6123.5000257,17612 Tháng sáu 811: 07
Microsoft.SharePoint.perfmonmsg.dll14.0.6123.5000115,36012 Tháng sáu 811: 07
Wsetupui.dll14.0.6120.500069,23212 Tháng tư 321: 07

WSS-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Csisrv.dll14.0.6123.50003,370,15212 Tháng sáu 812: 59
Dwdcw20.dll14.0.6116.5000637,72817-Jan-1219: 47
Microsoft.SharePoint.addgallery.Server.dll14.0.6108.5000124,80011 Tháng b?y 2113: 11
Microsoft.SharePoint.administrationoperation.dll14.0.6126.5000834,22412 Tháng tám 716: 23
Microsoft.SharePoint.applicationpages.Administration.dll14.0.6108.5000608,12811 Tháng b?y 2113: 11
Microsoft.SharePoint.applicationpages.dll14.0.6125.50001,063,58418-Tháng b?y-1217: 18
Microsoft.SharePoint.Client.dll14.0.6108.5000288,62411 Tháng b?y 2113: 11
Microsoft.SharePoint.Client.dll14.0.6108.5000288,62411 Tháng b?y 2113: 11
Microsoft.SharePoint.Client.serverruntime.dll14.0.6108.5000186,27211 Tháng b?y 2113: 11
Microsoft.SharePoint.Client.Silverlight.dll14.0.6108.5000272,26411 Tháng b?y 2113: 11
Microsoft.SharePoint.dll14.0.6126.500016,841,31212 Tháng tám 716: 23
Microsoft.SharePoint.dll14.0.6126.500016,841,31212 Tháng tám 716: 23
Microsoft.SharePoint.dll14.900.6123.50001,796,72812 Tháng sáu 811: 08
Microsoft.SharePoint.DSP.dll14.0.6105.500059,26421 Tháng 1118: 37
Microsoft.SharePoint.DSP.oledb.dll14.0.6108.5000124,80011 Tháng b?y 2113: 11
Microsoft.SharePoint.DSP.soappt.dll14.0.6108.500087,93611 Tháng b?y 2113: 11
Microsoft.SharePoint.DSP.Sts.dll14.0.6108.5000104,32011 Tháng b?y 2113: 11
Microsoft.SharePoint.DSP.xmlurl.dll14.0.6108.500087,93611 Tháng b?y 2113: 11
Microsoft.SharePoint.identitymodel.dll14.0.6120.5000109,17612 Tháng tư 318: 49
Microsoft.SharePoint.Intl.dll14.0.6114.50001,010,48816 Tháng mư?i m?t 1115: 58
Microsoft.SharePoint.Library.dll14.0.6114.5000166,71216 Tháng mư?i m?t 1115: 58
Microsoft.SharePoint.Linq.dll14.0.6101.5000374,64011 Tháng tư 1319: 19
Microsoft.SharePoint.PowerShell.dll14.0.6124.5000649,84827-Tháng sáu-120: 32
Microsoft.SharePoint.PowerShell.Intl.dll14.0.6108.500067,45611 Tháng b?y 2113: 11
Microsoft.SharePoint.Search.dll14.0.6126.50004,854,40812 Tháng tám 717: 26
Microsoft.SharePoint.workflowactions.dll14.0.6124.5000318,08027-Tháng sáu-120: 32
Microsoft.SharePoint.workflows.dll14.0.6108.500071,55211 Tháng b?y 2113: 11
Microsoft.web.Design.Server.dll14.0.6108.5000382,86411 Tháng b?y 2114: 01
Mssdmn.exe14.0.6119.5000790,85613-Tháng ba-1221: 58
Mssearch.exe14.0.6116.5000524,61617-Jan-1219: 26
Mssph.dll14.0.6116.50001,674,05617-Jan-1219: 26
Mssrch.dll14.0.6122.50004,988,04015 Tháng 1214: 25
Offparser.dll14.0.6123.50002,923,67212 Tháng sáu 811: 07
Oisimg.dll14.0.6126.5000195,70412 Tháng tám 716: 23
Oleparser.dll14.0.6126.500033,44012 Tháng tám 716: 23
Onetnative.dll14.0.6123.5000584,83212 Tháng sáu 812: 17
Onetutil.dll14.0.6126.50002,987,14415-Tháng tám-1220: 52
Onfda.dll14.0.6123.50002,785,40812 Tháng sáu 812: 58
Owssvr.dll14.0.6126.50006,629,49612 Tháng tám 716: 23
Owstimer.exe14.0.6126.500074,85612 Tháng tám 716: 23
Policy.12.0.Microsoft.SharePoint.Search.dll14.0.6107.500011,1681-Tháng b?y-1117: 26
Query.dll14.0.6108.5000371,05620-Tháng b?y-1113: 40
Setup.exe14.0.6118.50001,378,10421-Feb-1216: 58
Spmetal.exe14.0.6107.5000149,4321-Tháng b?y-1116: 46
Spuchostservice.exe14.0.6105.5000108,49621 Tháng 1118: 37
Spwriter.exe14.0.6126.500042,61612 Tháng tám 716: 23
Stsadm.exe14.0.6119.5000346,98413-Tháng ba-1221: 31
Stssoap.dll14.0.6122.5000473,72016 Tháng 1219: 37
Stswel.dll14.0.6126.50003,260,02412 Tháng tám 716: 23
Tquery.dll14.0.6126.50005,646,47212 Tháng tám 717: 19
Wssadmin.exe14.0.6126.500016,55212 Tháng tám 716: 23
Wsssetup.dll14.0.6120.50007,595,61612 Tháng tư 321: 07
Wsstracing.exe14.0.6123.5000108,66412 Tháng sáu 811: 07

Xlsrvmui-en-us.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Microsoft.Office.Excel.Server.Resources.dll14.0.6015.1000247,68810 Tháng mư?i hai 2110: 50

Xlsrvwfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Acewdat.dll14.0.6009.10003,050,91222-Tháng mư?i-1010: 56
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.dll14.0.6112.5000636,78412-Tháng mư?i-118: 50
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.interop.dll14.0.6015.1000230,25610 Tháng mư?i hai 2110: 50
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.proxy.dll14.0.6015.1000186,22410 Tháng mư?i hai 2110: 50
Microsoft.Office.Excel.Server.dll14.0.6021.1000964,46424 Tháng 1112: 23
Microsoft.Office.Excel.Server.mosshost.dll14.0.6021.1000259,95224 Tháng 1112: 23
Microsoft.Office.Excel.Server.Webservices.dll14.0.6015.100051,04010 Tháng mư?i hai 2110: 33
Microsoft.Office.Excel.WebUI.dll14.0.6015.100092,03210 Tháng mư?i hai 2110: 33
Microsoft.Office.Excel.WebUI.Internal.dll14.0.6112.5000640,8965-Oct-1114: 55
Microsoft.Office.Excel.WebUI.Mobile.dll14.0.6015.1000112,48810 Tháng mư?i hai 2110: 33
Xlsrv.dll14.0.6118.500014,641,45623 Tháng 1211: 29
Xlsrvintl.dll14.0.6117.5000106,2967 Tháng 1218: 22


Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2687353 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft SharePoint Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2687353 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2687353

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com