MS13-075: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Office IME (Trung Qu?c): ngày 10 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2687413 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành b?n tin b?o m?t MS13-075. Đ? xem b?n tin an ninh đ?y đ?, truy c?p vào m?t trong các web site Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Tr? giúp cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t: H? tr? cho Microsoft Update

Gi?i pháp b?o m?t cho các chuyên gia CNTT: TechNet kh?c ph?c s? c? b?o m?t và h? tr?

Giúp b?o v? máy tính c?a b?n đang ch?y Windows t? virus và ph?n m?m đ?c h?i:Virus gi?i pháp và Trung tâm b?o m?t

H? tr? đ?a phương theo qu?c gia c?a b?n: H? tr? qu?c t?

Đi?u ki?n tiên quy?t đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t này, b?n ph?i có Microsoft Office 2010 Service Pack 1 cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2460049 Mô t? c?a Office 2010 SP1

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t này.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t b?o m?t

B?n C?p Nh?t b?o m?t này không thay th? m?t C?p Nh?t b?o m?t phát hành trư?c đó.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t b?o m?t này, m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh s? d?ng ho?c s? d?ng chương tr?nh và tính năng m?c trong Panel điều khiển.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c lo?i b?, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

903771 Thông tin v? kh? năng g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Office

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) C?p Nh?t b?o m?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Cho t?t c? phiên b?n 64-bit 32-bitand c?a Microsoft Pinyin IME 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Imecfm.dll14.0.7005.1000116,84031/10 / 201207:38
Imecfm.dll14.0.7005.100091,21631/10 / 201207:38
Imecfmp.dll14.0.7101.5000533,68822 Tháng tư năm 201304:04
Imecfmp.dll14.0.7101.5000436,40822 Tháng tư năm 201304:04
Imecfmui.exe14.0.6118.5000241,45622 Tháng 12 năm 201106:27
Imecfmui.exe14.0.6118.5000207,66422 Tháng 12 năm 201106:34
Imecmnt.exe14.0.7005.1000542,80031/10 / 201207:38
Imecmnt.exe14.0.7005.1000387,66431/10 / 201207:38
Imefiles.dll14.0.6118.5000163,63222 Tháng 12 năm 201106:27
Imefiles.dll14.0.6118.5000130,86422 Tháng 12 năm 201106:34
Imeklmg.exe14.0.6119.5000110,89614 Tháng 3 năm 201211:57
Imeklmg.exe14.0.6119.500081,20014 Tháng 3 năm 201211:54
Imespbld.exe14.0.6118.5000364,33622 Tháng 12 năm 201106:27
Imespbld.exe14.0.6118.5000259,88822 Tháng 12 năm 201106:34
Imetip.dll14.0.7005.1000949,84031/10 / 201207:38
Imetip.dll14.0.7005.1000691,79231/10 / 201207:38
Imewdbld.exe14.0.7005.1000746,60031/10 / 201207:38
Imewdbld.exe14.0.7005.1000544,87231/10 / 201207:38
Imjp14k.dll14.0.7005.10001,478,73631/10 / 201207:38
Imjp14k.dll14.0.7005.10001,174,09631/10 / 201207:38
Imjpapi.dll14.0.7005.10001,432,65631/10 / 201207:38
Imjpapi.dll14.0.7005.10001,028,17631/10 / 201207:38
Imjpcac.dll14.0.6118.5000350,51222 Tháng 12 năm 201106:34
Imjpcmld.dll14.0.7005.1000289,87231/10 / 201207:38
Imjpcmld.dll14.0.7005.1000221,77631/10 / 201207:38
Imjpcmmp.dll14.0.6120.5000179,81604 Tháng 12 năm 201109:13
Imjpcmmp.dll14.0.6120.5000145,51204 Tháng 12 năm 201109:10
Imjpcus.dll14.0.6118.50001,345,32822 Tháng 12 năm 201106:27
Imjpcus.dll14.0.6118.50001,307,95222 Tháng 12 năm 201106:34
Imjpdapi.dll14.0.7005.1000515,66431/10 / 201207:38
Imjpdapi.dll14.0.7005.1000379,98431/10 / 201207:38
Imjpdct.exe14.0.6118.5000637,23222 Tháng 12 năm 201106:27
Imjpdct.exe14.0.6118.5000512,81622 Tháng 12 năm 201106:34
Imjpdctp.dll14.0.6118.500059,18422 Tháng 12 năm 201106:27
Imjpdctp.dll14.0.6118.500049,45622 Tháng 12 năm 201106:34
Imjpdus.exe14.0.6118.500080,17622 Tháng 12 năm 201106:27
Imjpdus.exe14.0.6118.500073,00822 Tháng 12 năm 201106:34
Imjplmp.dll14.0.7005.10001,233,48831/10 / 201207:38
Imjplmp.dll14.0.7005.1000866,38431/10 / 201207:38
Imjppred.dll14.0.6118.5000423,72822 Tháng 12 năm 201106:27
Imjppred.dll14.0.6118.5000322,86422 Tháng 12 năm 201106:34
Imjpskey.dll14.0.6118.500078,12822 Tháng 12 năm 201106:34
Imjpskf.dll14.0.6118.5000153,39222 Tháng 12 năm 201106:34
Imjptip.dll14.0.7003.10002,079,87203 Tháng 10 năm 201202:06
Imjptip.dll14.0.7003.10001,817,21603 Tháng 10 năm 201202:08
Imjpuexc.exe14.0.7005.1000424,55231/10 / 201207:38
Imjpuexc.exe14.0.7005.1000314,96031/10 / 201207:38
Imjputyc.dll14.0.7005.1000764,49631/10 / 201207:38
Imjputyc.dll14.0.7005.1000647,24831/10 / 201207:38
Imecfm.dll14.0.7005.1000116,84031/10 / 201207:38
Imecfm.dll14.0.7005.100091,21631/10 / 201207:38
Imecfmp.dll14.0.7101.5000533,68822 Tháng tư năm 201304:04
Imecfmp.dll14.0.7101.5000436,40822 Tháng tư năm 201304:04
Imecfmui.exe14.0.6118.5000241,45622 Tháng 12 năm 201106:27
Imecfmui.exe14.0.6118.5000207,66422 Tháng 12 năm 201106:34
Imefiles.dll14.0.6118.5000163,63222 Tháng 12 năm 201106:27
Imefiles.dll14.0.6118.5000130,86422 Tháng 12 năm 201106:34
Imeklmg.exe14.0.6119.5000110,89614 Tháng 3 năm 201211:57
Imeklmg.exe14.0.6119.500081,20014 Tháng 3 năm 201211:54
Imespbld.exe14.0.6118.5000364,33622 Tháng 12 năm 201106:27
Imespbld.exe14.0.6118.5000259,88822 Tháng 12 năm 201106:34
Imetip.dll14.0.7005.1000949,84031/10 / 201207:38
Imetip.dll14.0.7005.1000691,79231/10 / 201207:38
Imewdbld.exe14.0.7005.1000746,60031/10 / 201207:38
Imewdbld.exe14.0.7005.1000544,87231/10 / 201207:38
Imccphr.exe14.0.6118.5000411,48022 Tháng 12 năm 201106:27
Imccphr.exe14.0.6118.5000380,76022 Tháng 12 năm 201106:34
Imecfm.dll14.0.7005.1000116,84031/10 / 201207:38
Imecfm.dll14.0.7005.100091,21631/10 / 201207:38
Imecfmp.dll14.0.7101.5000533,68822 Tháng tư năm 201304:04
Imecfmp.dll14.0.7101.5000436,40822 Tháng tư năm 201304:04
Imecfmui.exe14.0.6118.5000241,45622 Tháng 12 năm 201106:27
Imecfmui.exe14.0.6118.5000207,66422 Tháng 12 năm 201106:34
Imecmnt.exe14.0.7005.1000542,80031/10 / 201207:38
Imecmnt.exe14.0.7005.1000387,66431/10 / 201207:38
Imefiles.dll14.0.6118.5000163,63222 Tháng 12 năm 201106:27
Imefiles.dll14.0.6118.5000130,86422 Tháng 12 năm 201106:34
Imeklmg.exe14.0.6119.5000110,89614 Tháng 3 năm 201211:57
Imeklmg.exe14.0.6119.500081,20014 Tháng 3 năm 201211:54
Imespbld.exe14.0.6118.5000364,33622 Tháng 12 năm 201106:27
Imespbld.exe14.0.6118.5000259,88822 Tháng 12 năm 201106:34
Imetip.dll14.0.7005.1000949,84031/10 / 201207:38
Imetip.dll14.0.7005.1000691,79231/10 / 201207:38
Imewdbld.exe14.0.7005.1000746,60031/10 / 201207:38
Imewdbld.exe14.0.7005.1000544,87231/10 / 201207:38
Imsccfg.dll14.0.6118.5000210,77622 Tháng 12 năm 201106:27
Imsccore.dll14.0.7005.10001,205,34431/10 / 201207:38
Imsccore.dll14.0.7005.1000873,56831/10 / 201207:38
Imsctip.dll14.0.7104.5000999,10426 Tháng 6 năm 201303:40
Imsctip.dll14.0.7104.5000810,17626 Tháng 6 năm 201303:33
Imscui.dll14.0.6118.50001,039,16022 Tháng 12 năm 201106:27
Imccphr.exe14.0.6118.5000411,48022 Tháng 12 năm 201106:27
Imccphr.exe14.0.6118.5000380,76022 Tháng 12 năm 201106:34
Imecfm.dll14.0.7005.1000116,84031/10 / 201207:38
Imecfm.dll14.0.7005.100091,21631/10 / 201207:38
Imecfmp.dll14.0.7101.5000533,68822 Tháng tư năm 201304:04
Imecfmp.dll14.0.7101.5000436,40822 Tháng tư năm 201304:04
Imecfmui.exe14.0.6118.5000241,45622 Tháng 12 năm 201106:27
Imecfmui.exe14.0.6118.5000207,66422 Tháng 12 năm 201106:34
Imefiles.dll14.0.6118.5000163,63222 Tháng 12 năm 201106:27
Imefiles.dll14.0.6118.5000130,86422 Tháng 12 năm 201106:34
Imeklmg.exe14.0.6119.5000110,89614 Tháng 3 năm 201211:57
Imeklmg.exe14.0.6119.500081,20014 Tháng 3 năm 201211:54
Imespbld.exe14.0.6118.5000364,33622 Tháng 12 năm 201106:27
Imespbld.exe14.0.6118.5000259,88822 Tháng 12 năm 201106:34
Imetip.dll14.0.7005.1000949,84031/10 / 201207:38
Imetip.dll14.0.7005.1000691,79231/10 / 201207:38
Imewdbld.exe14.0.7005.1000746,60031/10 / 201207:38
Imewdbld.exe14.0.7005.1000544,87231/10 / 201207:38
Imtccfg.dll14.0.6118.5000266,52022 Tháng 12 năm 201106:27
Imtccore.dll14.0.7005.10001,149,49631/10 / 201207:38
Imtccore.dll14.0.7005.1000827,44831/10 / 201207:38
Imtcprop.exe14.0.6118.5000396,05622 Tháng 12 năm 201106:27
Imtcprop.exe14.0.6118.5000373,01622 Tháng 12 năm 201106:34
Imtctip.dll14.0.7005.10001,074,23231/10 / 201207:38
Imtcui.dll14.0.6118.5000789,27222 Tháng 12 năm 201106:27

Thu?c tính

ID c?a bài: 2687413 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office 2010 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Office Input Method Editor 2010
T? khóa: 
kbqfe kbexpertiseinter kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbsurveynew kbmt KB2687413 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2687413

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com