Raksta ID: 2687455 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Ievads

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (SP2) nodro?ina p?d?jos atjaunin?jumus Office 2010. ?aj? servisa pakotn? ir iek?auti labojumi divu veidu:
 • Iepriek? neatbr?vots labojumi, kas iek?auti ?aj? servisa pakotn?. Papildus visp?r?jiem produktu labojumiem ?ie labojumi ietver uzlabojumus stabilit?tes, ?trdarb?bas un dro??bas.
 • Visas valsts atjaunin?jumus, kas tika izlaists cauri maija 2013 un kumulat?vo atjaunin?jumus, kas tika laistas caur apr?l? 2013.

Risin?jums

Priek?nosac?jumi

Past?v priek?nosac?jumi instal?t ?o atjaunin?jumu. Jums nav j?b?t Office 2010 SP1 instal?t Office 2010 SP2 instal??ana.

Restart??anas nepiecie?am?ba

Jums ir p?c ?? atjaunin?juma instal??anas dators j?restart?.

K? ieg?t un instal?t servisa pakotni

1. Metode: Microsoft Update (ieteicams)

Piez?me. Papildus Office 2010 Suite produktu servisa pakotnes 2687455 atjaunin?jumus Microsoft Project 2010, Microsoft Visio 2010 un Microsoft SharePoint Designer 2010.

Servisa pakotnes lejupiel?d??ana no vietnes Microsoft Update, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Microsoft Update
Datoru ar Microsoft Update pakalpojuma nepiedal?ties un p?c tam j?re?istr?jas pakalpojuma Automatic updates lai sa?emtu SP2 atjaunin?jumu. Microsoft atjaunin??anas vietn? tiks noteikts, kuri produkti ir instal?ti, un p?c tam tiks lietoti visi attiec?go produktu atjaunin?jumi.

2. Metode: Lejupiel?d?jiet SP2 pakotni no Microsoft Download Center

Lai noteiktu, vai j?su izmantojam?s Office versijas ir 32-bitu vai 64 bitu versija, r?kojieties ??di:
 1. Atveriet Office 2.010 lietojumprogrammu k? Microsoft Word 2010.
 2. Izv?ln?Fails cilnes, noklik??iniet uz pal?g?. J?s redz?siet inform?ciju par versiju,Par Microsoft% ApplicationName %>.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  K? identific?t Office versiju

 • Office 2010 SP2 versiju skaits ir liel?ks vai vien?ds ar 14.0.7015.1000.
 • Office 2010 SP1 versijas numurs ir liel?ks par vai vien?ds ar 14.0.6029.1000 , bet maz?k nek? 14.0.7015.1000.
 • S?kotn?j? RTM izlai?anas Office 2010 versijas numuru (tas ir, ar Nr. servisa pakotni) ir liel?ks par vai vien?ds ar 14.0.4763.1000 , bet maz?k nek? 14.0.6029.1000.

Microsoft lejupiel?des centr? lejupiel?dei ir pieejami t?l?k nor?d?tie faili.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Download Microsoft Office 2010 2. servisa pakotnes 32 bitu pakete tagad.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Download Microsoft Office 2010 2. servisa pakotnes 64 bitu pakotni tagad.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana no tie?saistes pakalpojumiem
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nodro?inot aizsardz?bu pret neautoriz?tu faila izmai?u veik?anu.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par piln?gu sarakstu visiem released SP2 darbvirsmas iepakojumiem, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
2687521 Visi Office 2010 SP2 pakot?u sarakstu

P?rskatu par Office 2010 SP2 uzlabojumi

Uzlabojumi, kas tiek pied?v?ti ar SP2 galvenaj?s jom?s, ir ??di:
  Excel 2010 SP2
  • Uzlabo visp?r?jo stabilit?ti, veiktsp?ju un sader?bu ar cit?m versij?m Excel. Vair?k s?ki izstr?d?tu sarakstu ar konkr?tiem jaut?jumiem, ka servisa pakotnes labojumi, l?dzu, lejupiel?d?jiet versij? darbgr?matu, kur? ir pieejama zem?k.
  • Nov?r? probl?mas k?d? pildot Excel samazina un Excel faila izm?ru k??st liel?ki kop?jot Papildus ieb?v?tajiem stiliem laik? starp da??d?s instanc?s Excel datu dubl??anos.
  • Nov?r? probl?mu, kuru datu apstiprin??anas sarakstiem, kas satur ar komatiem (,) paz?mes sapl?stas. xlsb vai. xlsx failu. ?? probl?ma rodas, ja iestat?t lietot?ja lokaliz?cijas atra?an?s viet?, kuras neizmanto komats (,) z?mes atsevi??i sarakstus. Piem?ram, V?cij? izmanto semikolu (;) atsevi??i sarakstus. Iestatot V?cija k? atra?an?s vietu, datu apstiprin??anas sarakstiem, kas ietver komatus ir visi sadal?ti.
  • Labojumi izdo?ana. xlsx faila izveidots Microsoft Office 2013, kas satur App saist?tai tabulai ir boj?ta uz Saglab?t. Turkl?t tas atrisina probl?mu, kuru visi Agave formul?s darbgr?matas lapa tiek iz?emti no faila.

  Programma Outlook 2010 SP2
  • Nov?r? ?o jaut?jumu attiec?b? uz da?u garu e-pasta zi?ojumus, zi?ojuma lielums. Turkl?t tas nov?r? probl?mu, kas rodas, kad veicat pareizrakst?bas p?rbaudi, pirms nos?t?t e-pasta zi?ojums.

  PowerPoint 2010 SP2
  • Uzlabo kvalit?ti video prezent?cijas, p?c tam, kad video tiek optimiz?ta vai saspiesti ar PowerPoint.
  • Nov?r? probl?mas, kas rodas, kad jums l?dzautors prezent?ciju ar citiem lietot?jiem taj? pa?? laik?.
  • Nov?r? probl?mu, kur? Mozilla FireFox crashes kad j?s m??in?t apskat?t prezent?ciju programm? PowerPoint t?mek?a lietojumprogramma Mac dator?, kur? ir Microsoft Silverlight 3 vai Silverlight 4 uzst?d?ta.

  Word 2010 SP2
  • Labojumi jaut?jumiem attiec?b? uz gr?matz?mju lauki, izsekot izmai?as, veid?u, galdi, objekta aplau?anas, autom?tisk?s kori???anas opcijas un e-pasta adreses. Turkl?t t? nosaka visp?r?j?s uzticam?bas probl?mas, kas rodas, gr?matojot blog entry par Microsoft SharePoint Server 2013 un Microsoft Office 365 blogus.


Lejupiel?d?jams saraksts, kur? nor?d?tas probl?mas, kas tiek labotas, izmantojot ?o servisa pakotni

??di darbgr?mata ir pieejams lejupiel?dei. ?aj? darbgr?mat? sarakstus ar jaut?jumiem, kas tiek labotas, izmantojot ?o servisa pakotni.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Microsoft Office un SharePoint 2010 servisa pakotne 2 Changes.xlsx pakotni t?l?t.

Piez?me. ??s darbgr?matas aizsardz?bu ir pieejama tikai ang?u valod?...

Zin?m?s probl?m?s un darb?bas izmai?as

Microsoft Knowledge Base (KB) raksta apraksta zin?mas probl?mas vai uzved?bas izmai?as, kas notiek, kad j?s instal?jiet ?o servisa pakotni:
2687520 Zin?m?s probl?mas, instal?jot Office 2010 SP2 un SharePoint 2010 SP2

Tehnisk? inform?cija
Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o servisa pakotni, kur? iek?auts ar? ietekm?to failu saraksts, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura, lai las?tu rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
2687523 Tehnisk? inform?cija par Office 2010 SP2 laidienu

Rekviz?ti

Raksta ID: 2687455 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 8. augusts - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Office Academic 2010
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmt KB2687455 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2687455

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com