Mô t? c?a gói hotfix Excel 2010 (Excel-x-none.msp): ngày 30 tháng 8 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2687559 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? Microsoft Excel 2010 các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix là ngày ngày 2 tháng 12 năm 2011.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Excel l?i liên t?c n?u các t?p tin có m?t Auto_Open() v? mô mà kêu g?i các ThisWorkbook_Close()phương pháp đ? đóng chính nó.
 • Các ReadOnlytài s?n c?a m?t b?ng tính Excel tr? v? m?t giá tr? c?a sai t? VBA khi b?n m? m?t b?ng tính trong ch? đ? ch? đ?c t? m?t Thư viện Tài liệu SharePoint.
 • Khi b?n nh?p m?t t?p tin HTML có ch?a h?nh ?nh bao g?m các siêu liên k?t đ?n Excel 2010, các siêu liên k?t đang thi?u các kí t? đ?i di?n cu?i c?a URL. V? v?y, các liên k?t không th? đư?c s? d?ng, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Không th? m? <the url="" link="" that="" is="" missed="" the="" last=""></the>>. Các web site Internet báo cáo r?ng m?c b?n đ? yêu c?u không th? đư?c t?m th?y. (HTTP/1.0 404)
 • Gi? s? r?ng các đ?nh d?ng lưu t?p tin m?c đ?nh đư?c thi?t l?p đ? b?ng tính Excel 97-2003 (.xls) trong Excel 2010. Khi b?n g?i t?p tin .xlsx chia s? như m?t ph?n đính kèm trong m?t email, và các t?p tin có m?t ph?n m? r?ng t?p đ? đ?t tên tin .xlsx nhưng có BIFF8 n?i dung, b?n không th? m? t?p. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Excel không th? m? t?p tin t?p đ? đ?t tên tin.xlsx do d?ng th?c t?p ho?c ph?n m? r?ng t?p tin không h?p l?. Ki?m ch?ng r?ng t?p đ? không b? h?ng và ph?n m? r?ng t?p tin phù h?p v?i các đ?nh d?ng c?a t?p tin.

  Lưu ?V?n đ? này x?y ra ch? khi sổ làm việc dùng chung và khi các m?c đ?nh lưu đ?nh d?ng phù h?p v?i các đ?nh d?ng c?a b?ng tính đư?c g?i.
 • 2760378 H?nh ?nh không đư?c c?p nh?t ngay l?p t?c khi ?ng d?ng. ScreenUpdating tài s?n đư?c thi?t l?p đ? sai trong Excel 2010

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t chuyên bi?t đ? áp d?ng gói b?n vá nóng này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2510690 Danh sách t?t c? các gói Office 2010 SP1

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? là các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

x 86

T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Excel2010-kb2687559-fullfile-x 86-glb.exe14.0.6129.500039,090,43221-Oct-128: 54
Thông tin v? t?p .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Excel-x-none.mspkhông áp d?ng43,983,87220-Tháng mư?i-1219: 40

Sau khi cài đ?t chuyên bi?t các hotfix, phiên b?n toàn c?u hotfix này có các thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:

Thông tin t?p tin Excel-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Excel.exe14.0.6129.500020,382,27220-Tháng mư?i-1212: 54
Excelcnv.exe14.0.6129.500017,822,78419-Tháng mư?i-121: 51
Xlicons.exe14.0.6120.50001,480,28025 Tháng 122: 22
x 64

T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Excel2010-kb2687559-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6129.500041,795,89621-Oct-125: 36
Thông tin v? t?p .msp Microsoft Windows Installer

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Excel-x-none.mspkhông áp d?ng45,943,80820-Tháng mư?i-1219: 44
Sau khi cài đ?t chuyên bi?t các hotfix, phiên b?n toàn c?u hotfix này có các thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:

Thông tin t?p tin Excel-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Excel.exe14.0.6129.500027,629,13620-Tháng mư?i-1213: 06
Excelcnv.exe14.0.6129.500025,024,59219-Tháng mư?i-122: 31
Xlicons.exe14.0.6120.50001,480,28025 Tháng 122: 21

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2687559 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbhotfixserver kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2687559 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2687559

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com