Mô t? d? án Server 2010 cumulative update C?p Nh?t gói (d? án-gói server): Tháng mư?i m?t 15, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2687565 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Cumulative update C?p Nh?t gói cho Microsoft d? án Server 2010 ch?a hotfixes cho d? án Server 2010 các v?n đ? đ? đư?c c? đ?nh k? t? khi phát hành d? án Server 2010.

Lưu ? Đi?u này là xây d?ng 14.0.6129.5003 c?a gói cumulative update.

Chúng tôi khuyên r?ng b?n ki?m tra b?n s?a l?i trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và C?p Nh?t b?o m?t đư?c đính kèm v?i trư?c đó d? án Server 2010 C?p Nh?t b?n phát hành gói.

Các lưu ? quan tr?ng v? cumulative update C?p Nh?t gói
 • Microsoft Office 2010 hotfix đư?c bây gi? đa ngôn ng?. Cumulative update C?p Nh?t gói này ch?a các C?p Nh?t cho t?t c? các ngôn ng?.
 • Cumulative update C?p Nh?t gói này bao g?m t?t c? các máy ch? gói thành ph?n. Ngoài ra, gói này cumulative update C?p Nh?t ch? nh?ng thành ph?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng.

V?n đ?

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y này, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? đ?ng b? hóa thông tin người dùng đ? đ?ng b? hóa c?u h?nh đ? làm vi?c m?t cách chính xác.

Gi?i pháp

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Microsoft SharePoint Server 2010, nh?p vào Qu?n tr? Trung ương trong Ngăn dẫn hướng, và sau đó nh?p vào Qu?n l? b?n ghi d?ch v? trong ph?n cài đ?t chuyên bi?t h? th?ng .
 2. T?m b?n ghi d?ch v? Đ?ng b? hóa thông tin người dùng trong danh sách các b?n ghi d?ch v?, và sau đó nh?p vào t?t máy n?u t?nh tr?ng c?a các b?n ghi d?ch v? B?t đ?u.
 3. Ngay sau khi t?nh tr?ng c?a b?n ghi d?ch v? này là d?ng, b?m vào B?t đ?u, và sau đó cung c?p các thông tin đ? B?t đ?u b?n ghi d?ch v? đ?ng b? hóa thông tin người dùng.

Gi?i pháp

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

Này gói tích l?y gi?i quy?t các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
 • 2760391 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2010 (ems-x-none.msp, grs-x-none.msp, grs_hosted-x-none.msp): ngày 30 tháng 8 năm 2011
 • 2760389 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2010 (Spsmui-xx-xx.msp): ngày 30 tháng 8 năm 2011
 • 2687619 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2010 (Coreserver-x-none.msp, Wosrv-x-none.msp): Novmeber 15, 2012
 • 2687618 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2010 (Ifswfe-x-none.msp): ngày 30 tháng 8 năm 2011
 • 2687617 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2010 (wdsrv-x-none.msp, xlsrvwfe-x-none.msp): ngày 30 tháng 8 năm 2011
 • 2687614 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2010 (Coreservermui-xx-xx.msp): ngày 30 tháng 8 năm 2011
 • 2687610 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2010 (Coreserver-x-none.msp; Wosrv-x-none.msp; Coreservermui-xx-xx.msp; Wosrvmui-XX-XX.msp): Tháng mư?i m?t 15, 2012
 • 2687566 Mô t? c?a gói cumulative update SharePoint Foundation 2010 (máy ch? SharePoint Foundation tr?n gói): ngày 30 tháng 8 năm 2011
 • 2687561 Mô t? v? b?n ghi d?ch v? Excel trong SharePoint Server 2010 hotfix gói (Xlsrvwfe-x-none.msp): ngày 30 tháng 8 năm 2011
 • 2687557 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Foundation 2010 (Wss-x-none.msp): ngày 30 tháng 8 năm 2011
 • 2687545 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2010 (Coreserver-x-none.msp): Tháng mư?i m?t 15, 2012
 • 2687544 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2010 (Ppsmawfe-x-none.msp): ngày 30 tháng 8 năm 2011
 • 2687564 Mô t? c?a gói cumulative update SharePoint Server 2010 (SharePoint server-gói): Tháng mư?i m?t 15, 2012
 • 2687615 Mô t? d? án Server 2010 hotfix gói (Pjsrvwfe-x-none): ngày 30 tháng 8 năm 2011

Làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update cho d? án Server 2010

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? là nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng hotfix này ch? đ? h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong Bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?i cho các C?p Nh?t ti?p theo ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" các đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và H? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào các website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? cho mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

D? án Server 2010 hotfix đư?c bao g?m trong gói tích l?y cho d? án Server 2010

Cumulative update C?p Nh?t gói này ch?a t?t c? các t?p tin .msp mà chúng tôi phát hành như hotfix ho?c như khu v?c thông tin C?p Nh?t nh?m m?c tiêu d? án Server 2010. Gói này c?ng nh?m m?c tiêu đ?n SharePoint Server 2010 và SharePoint Foundation 2010. V? v?y, b?n không ph?i cài đ?t chuyên bi?t các gói m?t cách riêng bi?t.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có m?t trong các s?n ph?m đư?c cài đ?t:
 • Microsoft Project Server 2010 gói b?n ghi d?ch v? 1
 • Microsoft SharePoint Server 2010 gói b?n ghi d?ch v? 1
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 1

Cumulative update C?p Nh?t gói thông tin

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n làm không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?n phát hành trư?c đó hotfix.

ki?m nh?p thông tin

B?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i nào cho các s? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? không ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? các xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? là các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a Các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Các phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i sang đ?a phương th?i gian. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Office2010-kb2687565-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6129.50031,043,471,5289 Tháng mư?i m?t 1213: 54

Thông tin v? t?p .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Acsrvmui-ar-sa.mspkhông áp d?ng3,994,6249 Tháng mư?i m?t 1216: 28
Acsrvmui-bg-bg.mspkhông áp d?ng4,091,3929 Tháng mư?i m?t 1216: 28
Acsrvmui-cs-cz.mspkhông áp d?ng4,018,1769 Tháng mư?i m?t 1216: 28
Acsrvmui-da-dk.mspkhông áp d?ng4,018,6889 Tháng mư?i m?t 1216: 28
Acsrvmui-de-de.mspkhông áp d?ng3,981,8249 Tháng mư?i m?t 1216: 28
Acsrvmui-el-gr.mspkhông áp d?ng4,075,5209 Tháng mư?i m?t 1216: 28
Acsrvmui-en-us.mspkhông áp d?ng4,246,0169 Tháng mư?i m?t 1216: 28
Acsrvmui-es-es.mspkhông áp d?ng4,006,9129 Tháng mư?i m?t 1216: 28
Acsrvmui-et-ee.mspkhông áp d?ng3,978,2409 Tháng mư?i m?t 1216: 28
Acsrvmui-fi-fi.mspkhông áp d?ng4,030,4649 Tháng mư?i m?t 1216: 28
Acsrvmui-fr-fr.mspkhông áp d?ng3,977,2169 Tháng mư?i m?t 1216: 28
Acsrvmui-ông-il.mspkhông áp d?ng4,029,4409 Tháng mư?i m?t 1216: 29
Acsrvmui-chào-in.mspkhông áp d?ng4,246,0169 Tháng mư?i m?t 1216: 29
Acsrvmui-nhân s?-hr.mspkhông áp d?ng5,041,6649 Tháng mư?i m?t 1216: 29
Acsrvmui-hu-hu.mspkhông áp d?ng4,053,5049 Tháng mư?i m?t 1216: 29
Acsrvmui-nó-it.mspkhông áp d?ng3,983,8729 Tháng mư?i m?t 1216: 29
Acsrvmui-ja-jp.mspkhông áp d?ng2,133,5049 Tháng mư?i m?t 1216: 29
Acsrvmui kk kz.mspkhông áp d?ng3,991,5529 Tháng mư?i m?t 1216: 29
Acsrvmui-ko-kr.mspkhông áp d?ng3,885,0569 Tháng mư?i m?t 1216: 29
Acsrvmui-Trung úy-lt.mspkhông áp d?ng4,035,5849 Tháng mư?i m?t 1216: 29
Acsrvmui-lv-lv.mspkhông áp d?ng4,030,4649 Tháng mư?i m?t 1216: 29
Acsrvmui-nb-no.mspkhông áp d?ng4,017,1529 Tháng mư?i m?t 1216: 29
Acsrvmui-nl-nl.mspkhông áp d?ng3,983,8729 Tháng mư?i m?t 1216: 29
Acsrvmui-pl-pl.mspkhông áp d?ng4,020,2249 Tháng mư?i m?t 1216: 29
Acsrvmui-pt-br.mspkhông áp d?ng4,005,3769 Tháng mư?i m?t 1216: 29
Acsrvmui-pt-pt.mspkhông áp d?ng4,065,2809 Tháng mư?i m?t 1216: 29
Acsrvmui-ro-ro.mspkhông áp d?ng3,966,9769 Tháng mư?i m?t 1216: 29
Acsrvmui-ru-ru.mspkhông áp d?ng4,056,5769 Tháng mư?i m?t 1216: 29
Acsrvmui-sk-sk.mspkhông áp d?ng3,923,9689 Tháng mư?i m?t 1216: 30
Acsrvmui-sl-si.mspkhông áp d?ng4,005,8889 Tháng mư?i m?t 1216: 30
Acsrvmui-sr-latn-cs.mspkhông áp d?ng3,932,1609 Tháng mư?i m?t 1216: 30
Acsrvmui-sv-se.mspkhông áp d?ng3,962,8809 Tháng mư?i m?t 1216: 30
Acsrvmui-th-th.mspkhông áp d?ng4,068,3529 Tháng mư?i m?t 1216: 30
Acsrvmui-en-tr.mspkhông áp d?ng3,985,4089 Tháng mư?i m?t 1216: 30
Acsrvmui-Vương Qu?c Anh-ua.mspkhông áp d?ng4,008,4489 Tháng mư?i m?t 1216: 30
Acsrvmui-zh-cn.mspkhông áp d?ng3,899,3929 Tháng mư?i m?t 1216: 30
Acsrvmui-zh-tw.mspkhông áp d?ng3,946,4969 Tháng mư?i m?t 1216: 30
Acsrvwfe-x-none.mspkhông áp d?ng3,274,2409 Tháng mư?i m?t 1216: 30
Coreserver-x-none.mspkhông áp d?ng109,425,6649 Tháng mư?i m?t 1216: 33
Coreservermui-ar-sa.mspkhông áp d?ng6,778,8809 Tháng mư?i m?t 1216: 30
Coreservermui-bg-bg.mspkhông áp d?ng6,784,5129 Tháng mư?i m?t 1216: 30
Coreservermui-ca-es.mspkhông áp d?ng6,751,7449 Tháng mư?i m?t 1216: 30
Coreservermui-cs-cz.mspkhông áp d?ng6,775,2969 Tháng mư?i m?t 1216: 30
Coreservermui-da-dk.mspkhông áp d?ng6,770,6889 Tháng mư?i m?t 1216: 30
Coreservermui-de-de.mspkhông áp d?ng6,775,8089 Tháng mư?i m?t 1216: 30
Coreservermui-el-gr.mspkhông áp d?ng6,796,2889 Tháng mư?i m?t 1216: 31
Coreservermui-en-us.mspkhông áp d?ng3,520,0009 Tháng mư?i m?t 1216: 31
Coreservermui-es-es.mspkhông áp d?ng6,772,7369 Tháng mư?i m?t 1216: 31
Coreservermui-et-ee.mspkhông áp d?ng6,766,0809 Tháng mư?i m?t 1216: 31
Coreservermui-châu Âu-es.mspkhông áp d?ng6,750,2089 Tháng mư?i m?t 1216: 31
Coreservermui-fi-fi.mspkhông áp d?ng6,769,1529 Tháng mư?i m?t 1216: 31
Coreservermui-fr-fr.mspkhông áp d?ng6,779,3929 Tháng mư?i m?t 1216: 31
Coreservermui-gl-es.mspkhông áp d?ng6,767,6169 Tháng mư?i m?t 1216: 31
Coreservermui-ông-il.mspkhông áp d?ng6,765,5689 Tháng mư?i m?t 1216: 31
Coreservermui-chào-in.mspkhông áp d?ng6,782,9769 Tháng mư?i m?t 1216: 31
Coreservermui-nhân s?-hr.mspkhông áp d?ng6,774,7849 Tháng mư?i m?t 1216: 31
Coreservermui-hu-hu.mspkhông áp d?ng6,779,9049 Tháng mư?i m?t 1216: 31
Coreservermui-nó-it.mspkhông áp d?ng6,768,1289 Tháng mư?i m?t 1216: 31
Coreservermui-ja-jp.mspkhông áp d?ng6,896,6409 Tháng mư?i m?t 1216: 31
Coreservermui kk kz.mspkhông áp d?ng6,779,3929 Tháng mư?i m?t 1216: 31
Coreservermui-ko-kr.mspkhông áp d?ng6,892,0329 Tháng mư?i m?t 1216: 32
Coreservermui-Trung úy-lt.mspkhông áp d?ng6,773,2489 Tháng mư?i m?t 1216: 32
Coreservermui-lv-lv.mspkhông áp d?ng6,773,2489 Tháng mư?i m?t 1216: 32
Coreservermui-nb-no.mspkhông áp d?ng6,765,5689 Tháng mư?i m?t 1216: 32
Coreservermui-nl-nl.mspkhông áp d?ng6,772,2249 Tháng mư?i m?t 1216: 32
Coreservermui-pl-pl.mspkhông áp d?ng6,777,8569 Tháng mư?i m?t 1216: 32
Coreservermui-pt-br.mspkhông áp d?ng6,771,7129 Tháng mư?i m?t 1216: 32
Coreservermui-pt-pt.mspkhông áp d?ng6,772,7369 Tháng mư?i m?t 1216: 32
Coreservermui-ro-ro.mspkhông áp d?ng6,771,7129 Tháng mư?i m?t 1216: 32
Coreservermui-ru-ru.mspkhông áp d?ng6,965,2489 Tháng mư?i m?t 1216: 32
Coreservermui-sk-sk.mspkhông áp d?ng6,778,3689 Tháng mư?i m?t 1216: 32
Coreservermui-sl-si.mspkhông áp d?ng6,772,7369 Tháng mư?i m?t 1216: 32
Coreservermui-sr-latn-cs.mspkhông áp d?ng6,772,7369 Tháng mư?i m?t 1216: 32
Coreservermui-sv-se.mspkhông áp d?ng6,765,5689 Tháng mư?i m?t 1216: 32
Coreservermui-th-th.mspkhông áp d?ng6,774,2729 Tháng mư?i m?t 1216: 32
Coreservermui-en-tr.mspkhông áp d?ng6,770,1769 Tháng mư?i m?t 1216: 33
Coreservermui-Vương Qu?c Anh-ua.mspkhông áp d?ng6,782,4649 Tháng mư?i m?t 1216: 33
Coreservermui-zh-cn.mspkhông áp d?ng6,881,7929 Tháng mư?i m?t 1216: 33
Coreservermui-zh-tw.mspkhông áp d?ng6,890,4969 Tháng mư?i m?t 1216: 33
Ifsmui-ar-sa.mspkhông áp d?ng3,236,3529 Tháng mư?i m?t 1216: 33
Ifsmui-bg-bg.mspkhông áp d?ng3,315,7129 Tháng mư?i m?t 1216: 33
Ifsmui-ca-es.mspkhông áp d?ng3,304,9609 Tháng mư?i m?t 1216: 33
Ifsmui-cs-cz.mspkhông áp d?ng3,310,5929 Tháng mư?i m?t 1216: 33
Ifsmui-da-dk.mspkhông áp d?ng3,234,3049 Tháng mư?i m?t 1216: 33
Ifsmui-de-de.mspkhông áp d?ng3,236,8649 Tháng mư?i m?t 1216: 33
Ifsmui-el-gr.mspkhông áp d?ng3,317,7609 Tháng mư?i m?t 1216: 33
Ifsmui-en-us.mspkhông áp d?ng2,174,4649 Tháng mư?i m?t 1216: 33
Ifsmui-es-es.mspkhông áp d?ng3,234,8169 Tháng mư?i m?t 1216: 33
Ifsmui-et-ee.mspkhông áp d?ng3,307,0089 Tháng mư?i m?t 1216: 33
Ifsmui-châu Âu-es.mspkhông áp d?ng3,303,4249 Tháng mư?i m?t 1216: 34
Ifsmui-fi-fi.mspkhông áp d?ng3,309,0569 Tháng mư?i m?t 1216: 34
Ifsmui-fr-fr.mspkhông áp d?ng3,234,8169 Tháng mư?i m?t 1216: 34
Ifsmui-gl-es.mspkhông áp d?ng3,303,4249 Tháng mư?i m?t 1216: 34
Ifsmui-ông-il.mspkhông áp d?ng3,235,3289 Tháng mư?i m?t 1216: 34
Ifsmui-chào-in.mspkhông áp d?ng3,239,9369 Tháng mư?i m?t 1216: 34
Ifsmui-nhân s?-hr.mspkhông áp d?ng4,367,3609 Tháng mư?i m?t 1216: 34
Ifsmui-hu-hu.mspkhông áp d?ng3,311,1049 Tháng mư?i m?t 1216: 34
Ifsmui-nó-it.mspkhông áp d?ng3,233,7929 Tháng mư?i m?t 1216: 34
Ifsmui-ja-jp.mspkhông áp d?ng3,234,8169 Tháng mư?i m?t 1216: 34
Ifsmui kk kz.mspkhông áp d?ng3,308,0329 Tháng mư?i m?t 1216: 34
Ifsmui-ko-kr.mspkhông áp d?ng3,232,7689 Tháng mư?i m?t 1216: 34
Ifsmui-Trung úy-lt.mspkhông áp d?ng3,310,0809 Tháng mư?i m?t 1216: 34
Ifsmui-lv-lv.mspkhông áp d?ng3,310,5929 Tháng mư?i m?t 1216: 34
Ifsmui-nb-no.mspkhông áp d?ng3,308,0329 Tháng mư?i m?t 1216: 34
Ifsmui-nl-nl.mspkhông áp d?ng3,235,3289 Tháng mư?i m?t 1216: 34
Ifsmui-pl-pl.mspkhông áp d?ng3,235,8409 Tháng mư?i m?t 1216: 35
Ifsmui-pt-br.mspkhông áp d?ng3,235,3289 Tháng mư?i m?t 1216: 35
Ifsmui-pt-pt.mspkhông áp d?ng3,309,0569 Tháng mư?i m?t 1216: 35
Ifsmui-ro-ro.mspkhông áp d?ng3,311,1049 Tháng mư?i m?t 1216: 35
Ifsmui-ru-ru.mspkhông áp d?ng3,239,4249 Tháng mư?i m?t 1216: 35
Ifsmui-sk-sk.mspkhông áp d?ng3,310,5929 Tháng mư?i m?t 1216: 35
Ifsmui-sl-si.mspkhông áp d?ng3,310,0809 Tháng mư?i m?t 1216: 35
Ifsmui-sr-latn-cs.mspkhông áp d?ng3,311,6169 Tháng mư?i m?t 1216: 35
Ifsmui-sv-se.mspkhông áp d?ng3,233,7929 Tháng mư?i m?t 1216: 35
Ifsmui-th-th.mspkhông áp d?ng3,239,4249 Tháng mư?i m?t 1216: 35
Ifsmui-en-tr.mspkhông áp d?ng3,308,0329 Tháng mư?i m?t 1216: 35
Ifsmui-Vương Qu?c Anh-ua.mspkhông áp d?ng3,314,6889 Tháng mư?i m?t 1216: 35
Ifsmui-zh-cn.mspkhông áp d?ng3,231,7449 Tháng mư?i m?t 1216: 35
Ifsmui-zh-tw.mspkhông áp d?ng3,231,7449 Tháng mư?i m?t 1216: 35
Ifswfe-x-none.mspkhông áp d?ng3,529,2169 Tháng mư?i m?t 1216: 35
Lpsrvwfe-x-none.mspkhông áp d?ng2,158,0809 Tháng mư?i m?t 1216: 35
Pjsrvmui-ar-sa.mspkhông áp d?ng2,147,3289 Tháng mư?i m?t 1216: 36
Pjsrvmui-cs-cz.mspkhông áp d?ng2,147,3289 Tháng mư?i m?t 1216: 36
Pjsrvmui-da-dk.mspkhông áp d?ng2,146,3049 Tháng mư?i m?t 1216: 36
Pjsrvmui-de-de.mspkhông áp d?ng2,146,8169 Tháng mư?i m?t 1216: 36
Pjsrvmui-el-gr.mspkhông áp d?ng2,148,3529 Tháng mư?i m?t 1216: 36
Pjsrvmui-en-us.mspkhông áp d?ng1,087,4889 Tháng mư?i m?t 1216: 36
Pjsrvmui-es-es.mspkhông áp d?ng2,146,8169 Tháng mư?i m?t 1216: 36
Pjsrvmui-fi-fi.mspkhông áp d?ng2,146,8169 Tháng mư?i m?t 1216: 36
Pjsrvmui-fr-fr.mspkhông áp d?ng2,146,8169 Tháng mư?i m?t 1216: 36
Pjsrvmui-ông-il.mspkhông áp d?ng2,146,8169 Tháng mư?i m?t 1216: 36
Pjsrvmui-hu-hu.mspkhông áp d?ng2,147,3289 Tháng mư?i m?t 1216: 36
Pjsrvmui-nó-it.mspkhông áp d?ng2,146,8169 Tháng mư?i m?t 1216: 36
Pjsrvmui-ja-jp.mspkhông áp d?ng2,147,3289 Tháng mư?i m?t 1216: 36
Pjsrvmui-ko-kr.mspkhông áp d?ng2,146,8169 Tháng mư?i m?t 1216: 36
Pjsrvmui-nb-no.mspkhông áp d?ng2,146,3049 Tháng mư?i m?t 1216: 36
Pjsrvmui-nl-nl.mspkhông áp d?ng2,146,8169 Tháng mư?i m?t 1216: 36
Pjsrvmui-pl-pl.mspkhông áp d?ng2,147,3289 Tháng mư?i m?t 1216: 37
Pjsrvmui-pt-br.mspkhông áp d?ng2,146,8169 Tháng mư?i m?t 1216: 37
Pjsrvmui-pt-pt.mspkhông áp d?ng2,146,8169 Tháng mư?i m?t 1216: 37
Pjsrvmui-ru-ru.mspkhông áp d?ng2,147,8409 Tháng mư?i m?t 1216: 37
Pjsrvmui-sk-sk.mspkhông áp d?ng2,147,3289 Tháng mư?i m?t 1216: 37
Pjsrvmui-sl-si.mspkhông áp d?ng2,146,8169 Tháng mư?i m?t 1216: 37
Pjsrvmui-sv-se.mspkhông áp d?ng2,146,3049 Tháng mư?i m?t 1216: 37
Pjsrvmui-en-tr.mspkhông áp d?ng2,146,8169 Tháng mư?i m?t 1216: 37
Pjsrvmui-Vương Qu?c Anh-ua.mspkhông áp d?ng2,147,8409 Tháng mư?i m?t 1216: 37
Pjsrvmui-zh-cn.mspkhông áp d?ng2,146,8169 Tháng mư?i m?t 1216: 37
Pjsrvmui-zh-tw.mspkhông áp d?ng2,146,8169 Tháng mư?i m?t 1216: 37
Pjsrvwfe-x-none.mspkhông áp d?ng7,750,6569 Tháng mư?i m?t 1216: 37
Ppsmamui-ar-sa.mspkhông áp d?ng6,181,8889 Tháng mư?i m?t 1216: 37
Ppsmamui-bg-bg.mspkhông áp d?ng6,214,1449 Tháng mư?i m?t 1216: 37
Ppsmamui-cs-cz.mspkhông áp d?ng6,192,6409 Tháng mư?i m?t 1216: 37
Ppsmamui-da-dk.mspkhông áp d?ng6,187,0089 Tháng mư?i m?t 1216: 38
Ppsmamui-de-de.mspkhông áp d?ng6,190,5929 Tháng mư?i m?t 1216: 38
Ppsmamui-el-gr.mspkhông áp d?ng6,217,7289 Tháng mư?i m?t 1216: 38
Ppsmamui-en-us.mspkhông áp d?ng6,545,9209 Tháng mư?i m?t 1216: 38
Ppsmamui-es-es.mspkhông áp d?ng6,187,5209 Tháng mư?i m?t 1216: 38
Ppsmamui-et-ee.mspkhông áp d?ng6,183,4249 Tháng mư?i m?t 1216: 38
Ppsmamui-fi-fi.mspkhông áp d?ng6,187,0089 Tháng mư?i m?t 1216: 38
Ppsmamui-fr-fr.mspkhông áp d?ng6,191,6169 Tháng mư?i m?t 1216: 38
Ppsmamui-ông-il.mspkhông áp d?ng6,179,8409 Tháng mư?i m?t 1216: 38
Ppsmamui-chào-in.mspkhông áp d?ng6,210,5609 Tháng mư?i m?t 1216: 38
Ppsmamui-nhân s?-hr.mspkhông áp d?ng6,190,0809 Tháng mư?i m?t 1216: 38
Ppsmamui-hu-hu.mspkhông áp d?ng6,196,2249 Tháng mư?i m?t 1216: 38
Ppsmamui-nó-it.mspkhông áp d?ng6,185,9849 Tháng mư?i m?t 1216: 38
Ppsmamui-ja-jp.mspkhông áp d?ng6,190,5929 Tháng mư?i m?t 1216: 38
Ppsmamui kk kz.mspkhông áp d?ng6,213,1209 Tháng mư?i m?t 1216: 39
Ppsmamui-ko-kr.mspkhông áp d?ng6,185,4729 Tháng mư?i m?t 1216: 39
Ppsmamui-Trung úy-lt.mspkhông áp d?ng6,192,6409 Tháng mư?i m?t 1216: 39
Ppsmamui-lv-lv.mspkhông áp d?ng6,189,5689 Tháng mư?i m?t 1216: 39
Ppsmamui-nb-no.mspkhông áp d?ng6,182,4009 Tháng mư?i m?t 1216: 39
Ppsmamui-nl-nl.mspkhông áp d?ng6,187,0089 Tháng mư?i m?t 1216: 39
Ppsmamui-pl-pl.mspkhông áp d?ng6,193,6649 Tháng mư?i m?t 1216: 39
Ppsmamui-pt-br.mspkhông áp d?ng6,187,5209 Tháng mư?i m?t 1216: 39
Ppsmamui-pt-pt.mspkhông áp d?ng6,188,5449 Tháng mư?i m?t 1216: 39
Ppsmamui-ro-ro.mspkhông áp d?ng6,187,5209 Tháng mư?i m?t 1216: 39
Ppsmamui-ru-ru.mspkhông áp d?ng6,215,1689 Tháng mư?i m?t 1216: 39
Ppsmamui-sk-sk.mspkhông áp d?ng6,195,2009 Tháng mư?i m?t 1216: 39
Ppsmamui-sl-si.mspkhông áp d?ng6,190,0809 Tháng mư?i m?t 1216: 39
Ppsmamui-sr-latn-cs.mspkhông áp d?ng6,189,5689 Tháng mư?i m?t 1216: 39
Ppsmamui-sv-se.mspkhông áp d?ng6,182,9129 Tháng mư?i m?t 1216: 40
Ppsmamui-th-th.mspkhông áp d?ng6,204,9289 Tháng mư?i m?t 1216: 40
Ppsmamui-en-tr.mspkhông áp d?ng6,185,9849 Tháng mư?i m?t 1216: 40
Ppsmamui-Vương Qu?c Anh-ua.mspkhông áp d?ng6,213,1209 Tháng mư?i m?t 1216: 40
Ppsmamui-zh-cn.mspkhông áp d?ng6,181,8889 Tháng mư?i m?t 1216: 40
Ppsmamui-zh-tw.mspkhông áp d?ng6,180,8649 Tháng mư?i m?t 1216: 40
Ppsmawfe-x-none.mspkhông áp d?ng3,126,7849 Tháng mư?i m?t 1216: 40
Spsmui-ar-sa.mspkhông áp d?ng2,183,6809 Tháng mư?i m?t 1216: 40
Spsmui-bg-bg.mspkhông áp d?ng2,171,3929 Tháng mư?i m?t 1216: 40
Spsmui-ca-es.mspkhông áp d?ng2,170,8809 Tháng mư?i m?t 1216: 40
Spsmui-cs-cz.mspkhông áp d?ng2,170,8809 Tháng mư?i m?t 1216: 40
Spsmui-da-dk.mspkhông áp d?ng2,170,8809 Tháng mư?i m?t 1216: 40
Spsmui-de-de.mspkhông áp d?ng2,170,8809 Tháng mư?i m?t 1216: 40
Spsmui-el-gr.mspkhông áp d?ng2,171,3929 Tháng mư?i m?t 1216: 40
Spsmui-en-us.mspkhông áp d?ng1,111,5529 Tháng mư?i m?t 1216: 41
Spsmui-es-es.mspkhông áp d?ng2,170,8809 Tháng mư?i m?t 1216: 41
Spsmui-et-ee.mspkhông áp d?ng2,170,8809 Tháng mư?i m?t 1216: 41
Spsmui-châu Âu-es.mspkhông áp d?ng2,170,8809 Tháng mư?i m?t 1216: 41
Spsmui-fi-fi.mspkhông áp d?ng2,170,8809 Tháng mư?i m?t 1216: 41
Spsmui-fr-fr.mspkhông áp d?ng2,170,8809 Tháng mư?i m?t 1216: 41
Spsmui-gl-es.mspkhông áp d?ng2,170,8809 Tháng mư?i m?t 1216: 41
Spsmui-ông-il.mspkhông áp d?ng2,170,8809 Tháng mư?i m?t 1216: 41
Spsmui-chào-in.mspkhông áp d?ng2,171,3929 Tháng mư?i m?t 1216: 41
Spsmui-nhân s?-hr.mspkhông áp d?ng2,170,8809 Tháng mư?i m?t 1216: 41
Spsmui-hu-hu.mspkhông áp d?ng2,170,8809 Tháng mư?i m?t 1216: 41
Spsmui-nó-it.mspkhông áp d?ng2,170,3689 Tháng mư?i m?t 1216: 41
Spsmui-ja-jp.mspkhông áp d?ng2,171,3929 Tháng mư?i m?t 1216: 41
Spsmui kk kz.mspkhông áp d?ng2,171,3929 Tháng mư?i m?t 1216: 41
Spsmui-ko-kr.mspkhông áp d?ng2,170,8809 Tháng mư?i m?t 1216: 41
Spsmui-Trung úy-lt.mspkhông áp d?ng2,170,8809 Tháng mư?i m?t 1216: 42
Spsmui-lv-lv.mspkhông áp d?ng2,170,8809 Tháng mư?i m?t 1216: 42
Spsmui-nb-no.mspkhông áp d?ng2,170,8809 Tháng mư?i m?t 1216: 42
Spsmui-nl-nl.mspkhông áp d?ng2,170,8809 Tháng mư?i m?t 1216: 42
Spsmui-pl-pl.mspkhông áp d?ng2,170,8809 Tháng mư?i m?t 1216: 42
Spsmui-pt-br.mspkhông áp d?ng2,170,8809 Tháng mư?i m?t 1216: 42
Spsmui-pt-pt.mspkhông áp d?ng2,170,8809 Tháng mư?i m?t 1216: 42
Spsmui-ro-ro.mspkhông áp d?ng2,170,8809 Tháng mư?i m?t 1216: 42
Spsmui-ru-ru.mspkhông áp d?ng2,171,3929 Tháng mư?i m?t 1216: 42
Spsmui-sk-sk.mspkhông áp d?ng2,170,8809 Tháng mư?i m?t 1216: 42
Spsmui-sl-si.mspkhông áp d?ng2,170,8809 Tháng mư?i m?t 1216: 42
Spsmui-sr-latn-cs.mspkhông áp d?ng2,170,8809 Tháng mư?i m?t 1216: 42
Spsmui-sv-se.mspkhông áp d?ng2,170,8809 Tháng mư?i m?t 1216: 42
Spsmui-th-th.mspkhông áp d?ng2,171,3929 Tháng mư?i m?t 1216: 42
Spsmui-en-tr.mspkhông áp d?ng2,170,8809 Tháng mư?i m?t 1216: 42
Spsmui-Vương Qu?c Anh-ua.mspkhông áp d?ng2,171,3929 Tháng mư?i m?t 1216: 43
Spsmui-zh-cn.mspkhông áp d?ng2,170,8809 Tháng mư?i m?t 1216: 43
Spsmui-zh-tw.mspkhông áp d?ng2,170,8809 Tháng mư?i m?t 1216: 43
Svrproof-ar-sa.mspkhông áp d?ng7,991,8089 Tháng mư?i m?t 1216: 43
Svrproof-ca-es.mspkhông áp d?ng4,639,2329 Tháng mư?i m?t 1216: 43
Svrproof-cs-cz.mspkhông áp d?ng5,434,3689 Tháng mư?i m?t 1216: 43
Svrproof-da-dk.mspkhông áp d?ng3,861,5049 Tháng mư?i m?t 1216: 43
Svrproof-de-de.mspkhông áp d?ng5,737,4729 Tháng mư?i m?t 1216: 43
Svrproof-en-us.mspkhông áp d?ng830,9769 Tháng mư?i m?t 1216: 43
Svrproof-es-es.mspkhông áp d?ng4,818,9449 Tháng mư?i m?t 1216: 43
Svrproof-fr-fr.mspkhông áp d?ng4,019,2009 Tháng mư?i m?t 1216: 43
Svrproof-gu-in.mspkhông áp d?ng3,102,7209 Tháng mư?i m?t 1216: 43
Svrproof-ông-il.mspkhông áp d?ng6,333,4409 Tháng mư?i m?t 1216: 43
Svrproof-chào-in.mspkhông áp d?ng3,129,8569 Tháng mư?i m?t 1216: 43
Svrproof-nó-it.mspkhông áp d?ng5,121,0249 Tháng mư?i m?t 1216: 43
Svrproof kn, in.mspkhông áp d?ng3,347,9689 Tháng mư?i m?t 1216: 44
Svrproof-mr-in.mspkhông áp d?ng3,226,6249 Tháng mư?i m?t 1216: 44
Svrproof-nb-no.mspkhông áp d?ng4,357,6329 Tháng mư?i m?t 1216: 44
Svrproof-nl-nl.mspkhông áp d?ng4,941,8249 Tháng mư?i m?t 1216: 44
Svrproof-nn-no.mspkhông áp d?ng3,763,2009 Tháng mư?i m?t 1216: 44
Svrproof-pa-in.mspkhông áp d?ng3,053,5689 Tháng mư?i m?t 1216: 44
Svrproof-pl-pl.mspkhông áp d?ng4,743,6809 Tháng mư?i m?t 1216: 44
Svrproof-pt-br.mspkhông áp d?ng4,439,0409 Tháng mư?i m?t 1216: 44
Svrproof-pt-pt.mspkhông áp d?ng3,966,4649 Tháng mư?i m?t 1216: 44
Svrproof-ru-ru.mspkhông áp d?ng4,275,7129 Tháng mư?i m?t 1216: 44
Svrproof-sv-se.mspkhông áp d?ng4,738,0489 Tháng mư?i m?t 1216: 44
Svrproof-ta-in.mspkhông áp d?ng3,118,0809 Tháng mư?i m?t 1216: 44
Svrproof-te-in.mspkhông áp d?ng3,414,5289 Tháng mư?i m?t 1216: 44
Svrproof-en-tr.mspkhông áp d?ng3,392,5129 Tháng mư?i m?t 1216: 44
Svrproof-ur-pk.mspkhông áp d?ng3,061,2489 Tháng mư?i m?t 1216: 45
Ulscommoncore-en-us.mspkhông áp d?ng175,1049 Tháng mư?i m?t 1216: 45
Vsrvwfe-x-none.mspkhông áp d?ng1,281,5369 Tháng mư?i m?t 1216: 45
Wasrvwfe-x-none.mspkhông áp d?ng1,295,8729 Tháng mư?i m?t 1216: 45
Wdsrv-x-none.mspkhông áp d?ng38,364,1609 Tháng mư?i m?t 1216: 46
Wdsrvmui-cs-cz.mspkhông áp d?ng2,546,1769 Tháng mư?i m?t 1216: 45
Wdsrvmui-da-dk.mspkhông áp d?ng3,137,0249 Tháng mư?i m?t 1216: 45
Wdsrvmui-en-us.mspkhông áp d?ng1,094,6569 Tháng mư?i m?t 1216: 45
Wdsrvmui-es-es.mspkhông áp d?ng2,529,2809 Tháng mư?i m?t 1216: 45
Wdsrvmui-nó-it.mspkhông áp d?ng2,526,7209 Tháng mư?i m?t 1216: 45
Wdsrvmui-nb-no.mspkhông áp d?ng2,516,9929 Tháng mư?i m?t 1216: 45
Wdsrvmui-nl-nl.mspkhông áp d?ng2,531,8409 Tháng mư?i m?t 1216: 45
Wdsrvmui-pt-br.mspkhông áp d?ng2,535,4249 Tháng mư?i m?t 1216: 45
Wdsrvmui-pt-pt.mspkhông áp d?ng2,536,9609 Tháng mư?i m?t 1216: 45
Wdsrvmui-sv-se.mspkhông áp d?ng2,519,5529 Tháng mư?i m?t 1216: 45
Wdsrvmui-en-tr.mspkhông áp d?ng2,532,3529 Tháng mư?i m?t 1216: 46
Wosrv-x-none.mspkhông áp d?ng6,806,5289 Tháng mư?i m?t 1216: 48
Wosrvmui-ar-sa.mspkhông áp d?ng2,384,8969 Tháng mư?i m?t 1216: 46
Wosrvmui-bg-bg.mspkhông áp d?ng2,396,6729 Tháng mư?i m?t 1216: 46
Wosrvmui-ca-es.mspkhông áp d?ng2,368,5129 Tháng mư?i m?t 1216: 46
Wosrvmui-cs-cz.mspkhông áp d?ng2,389,5049 Tháng mư?i m?t 1216: 46
Wosrvmui-da-dk.mspkhông áp d?ng2,385,9209 Tháng mư?i m?t 1216: 46
Wosrvmui-de-de.mspkhông áp d?ng2,390,5289 Tháng mư?i m?t 1216: 46
Wosrvmui-el-gr.mspkhông áp d?ng2,404,8649 Tháng mư?i m?t 1216: 46
Wosrvmui-en-us.mspkhông áp d?ng2,289,6649 Tháng mư?i m?t 1216: 46
Wosrvmui-es-es.mspkhông áp d?ng2,387,9689 Tháng mư?i m?t 1216: 46
Wosrvmui-et-ee.mspkhông áp d?ng2,381,8249 Tháng mư?i m?t 1216: 46
Wosrvmui-châu Âu-es.mspkhông áp d?ng2,368,0009 Tháng mư?i m?t 1216: 46
Wosrvmui-fi-fi.mspkhông áp d?ng2,385,9209 Tháng mư?i m?t 1216: 46
Wosrvmui-fr-fr.mspkhông áp d?ng2,389,5049 Tháng mư?i m?t 1216: 47
Wosrvmui-gl-es.mspkhông áp d?ng2,384,3849 Tháng mư?i m?t 1216: 47
Wosrvmui-ông-il.mspkhông áp d?ng2,381,3129 Tháng mư?i m?t 1216: 47
Wosrvmui-chào-in.mspkhông áp d?ng2,393,6009 Tháng mư?i m?t 1216: 47
Wosrvmui-nhân s?-hr.mspkhông áp d?ng2,389,5049 Tháng mư?i m?t 1216: 47
Wosrvmui-hu-hu.mspkhông áp d?ng2,393,0889 Tháng mư?i m?t 1216: 47
Wosrvmui-nó-it.mspkhông áp d?ng2,384,3849 Tháng mư?i m?t 1216: 47
Wosrvmui-ja-jp.mspkhông áp d?ng2,377,7289 Tháng mư?i m?t 1216: 47
Wosrvmui kk kz.mspkhông áp d?ng2,391,5529 Tháng mư?i m?t 1216: 47
Wosrvmui-ko-kr.mspkhông áp d?ng2,373,6329 Tháng mư?i m?t 1216: 47
Wosrvmui-Trung úy-lt.mspkhông áp d?ng2,387,9689 Tháng mư?i m?t 1216: 47
Wosrvmui-lv-lv.mspkhông áp d?ng2,387,4569 Tháng mư?i m?t 1216: 47
Wosrvmui-nb-no.mspkhông áp d?ng2,383,3609 Tháng mư?i m?t 1216: 47
Wosrvmui-nl-nl.mspkhông áp d?ng2,387,9689 Tháng mư?i m?t 1216: 47
Wosrvmui-pl-pl.mspkhông áp d?ng2,391,0409 Tháng mư?i m?t 1216: 48
Wosrvmui-pt-br.mspkhông áp d?ng2,386,9449 Tháng mư?i m?t 1216: 48
Wosrvmui-pt-pt.mspkhông áp d?ng2,387,9689 Tháng mư?i m?t 1216: 48
Wosrvmui-ro-ro.mspkhông áp d?ng2,387,9689 Tháng mư?i m?t 1216: 48
Wosrvmui-ru-ru.mspkhông áp d?ng2,397,1849 Tháng mư?i m?t 1216: 48
Wosrvmui-sk-sk.mspkhông áp d?ng2,392,0649 Tháng mư?i m?t 1216: 48
Wosrvmui-sl-si.mspkhông áp d?ng2,387,9689 Tháng mư?i m?t 1216: 48
Wosrvmui-sr-latn-cs.mspkhông áp d?ng2,388,9929 Tháng mư?i m?t 1216: 48
Wosrvmui-sv-se.mspkhông áp d?ng2,382,8489 Tháng mư?i m?t 1216: 48
Wosrvmui-th-th.mspkhông áp d?ng2,387,4569 Tháng mư?i m?t 1216: 48
Wosrvmui-en-tr.mspkhông áp d?ng2,384,8969 Tháng mư?i m?t 1216: 48
Wosrvmui-Vương Qu?c Anh-ua.mspkhông áp d?ng2,394,6249 Tháng mư?i m?t 1216: 48
Wosrvmui-zh-cn.mspkhông áp d?ng2,370,0489 Tháng mư?i m?t 1216: 48
Wosrvmui-zh-tw.mspkhông áp d?ng2,371,5849 Tháng mư?i m?t 1216: 49
WSS-x-none.mspkhông áp d?ng32,772,6089 Tháng mư?i m?t 1216: 52
Wssmui-ar-sa.mspkhông áp d?ng3,293,1849 Tháng mư?i m?t 1216: 49
Wssmui-bg-bg.mspkhông áp d?ng3,290,1129 Tháng mư?i m?t 1216: 49
Wssmui-ca-es.mspkhông áp d?ng3,228,1609 Tháng mư?i m?t 1216: 49
Wssmui-cs-cz.mspkhông áp d?ng3,257,3449 Tháng mư?i m?t 1216: 49
Wssmui-da-dk.mspkhông áp d?ng3,238,4009 Tháng mư?i m?t 1216: 49
Wssmui-de-de.mspkhông áp d?ng3,262,4649 Tháng mư?i m?t 1216: 49
Wssmui-el-gr.mspkhông áp d?ng3,321,8569 Tháng mư?i m?t 1216: 49
Wssmui-en-us.mspkhông áp d?ng1,873,4089 Tháng mư?i m?t 1216: 49
Wssmui-es-es.mspkhông áp d?ng3,245,0569 Tháng mư?i m?t 1216: 49
Wssmui-et-ee.mspkhông áp d?ng3,237,8889 Tháng mư?i m?t 1216: 49
Wssmui-châu Âu-es.mspkhông áp d?ng3,222,0169 Tháng mư?i m?t 1216: 49
Wssmui-fi-fi.mspkhông áp d?ng3,243,5209 Tháng mư?i m?t 1216: 49
Wssmui-fr-fr.mspkhông áp d?ng3,255,8089 Tháng mư?i m?t 1216: 50
Wssmui-gl-es.mspkhông áp d?ng3,238,9129 Tháng mư?i m?t 1216: 50
Wssmui-ông-il.mspkhông áp d?ng3,247,1049 Tháng mư?i m?t 1216: 50
Wssmui-chào-in.mspkhông áp d?ng3,298,3049 Tháng mư?i m?t 1216: 50
Wssmui-nhân s?-hr.mspkhông áp d?ng3,250,1769 Tháng mư?i m?t 1216: 50
Wssmui-hu-hu.mspkhông áp d?ng3,267,5849 Tháng mư?i m?t 1216: 50
Wssmui-nó-it.mspkhông áp d?ng3,238,4009 Tháng mư?i m?t 1216: 50
Wssmui-ja-jp.mspkhông áp d?ng3,252,7369 Tháng mư?i m?t 1216: 50
Wssmui kk kz.mspkhông áp d?ng3,282,4329 Tháng mư?i m?t 1216: 50
Wssmui-ko-kr.mspkhông áp d?ng3,233,2809 Tháng mư?i m?t 1216: 50
Wssmui-Trung úy-lt.mspkhông áp d?ng3,250,6889 Tháng mư?i m?t 1216: 50
Wssmui-lv-lv.mspkhông áp d?ng3,248,1289 Tháng mư?i m?t 1216: 50
Wssmui-nb-no.mspkhông áp d?ng3,230,2089 Tháng mư?i m?t 1216: 50
Wssmui-nl-nl.mspkhông áp d?ng3,249,6649 Tháng mư?i m?t 1216: 51
Wssmui-pl-pl.mspkhông áp d?ng3,262,9769 Tháng mư?i m?t 1216: 51
Wssmui-pt-br.mspkhông áp d?ng3,245,5689 Tháng mư?i m?t 1216: 51
Wssmui-pt-pt.mspkhông áp d?ng3,245,5689 Tháng mư?i m?t 1216: 51
Wssmui-ro-ro.mspkhông áp d?ng3,254,2729 Tháng mư?i m?t 1216: 51
Wssmui-ru-ru.mspkhông áp d?ng3,414,0169 Tháng mư?i m?t 1216: 51
Wssmui-sk-sk.mspkhông áp d?ng3,263,4889 Tháng mư?i m?t 1216: 51
Wssmui-sl-si.mspkhông áp d?ng3,248,1289 Tháng mư?i m?t 1216: 51
Wssmui-sr-latn-cs.mspkhông áp d?ng3,252,2249 Tháng mư?i m?t 1216: 51
Wssmui-sv-se.mspkhông áp d?ng3,232,2569 Tháng mư?i m?t 1216: 51
Wssmui-th-th.mspkhông áp d?ng3,280,8969 Tháng mư?i m?t 1216: 51
Wssmui-en-tr.mspkhông áp d?ng3,244,0329 Tháng mư?i m?t 1216: 51
Wssmui-Vương Qu?c Anh-ua.mspkhông áp d?ng3,292,6729 Tháng mư?i m?t 1216: 51
Wssmui-zh-cn.mspkhông áp d?ng3,225,6009 Tháng mư?i m?t 1216: 52
Wssmui-zh-tw.mspkhông áp d?ng3,228,1609 Tháng mư?i m?t 1216: 52
Xlsrvmui-ar-sa.mspkhông áp d?ng2,353,1529 Tháng mư?i m?t 1216: 52
Xlsrvmui-bg-bg.mspkhông áp d?ng2,356,2249 Tháng mư?i m?t 1216: 52
Xlsrvmui-ca-es.mspkhông áp d?ng2,351,6169 Tháng mư?i m?t 1216: 52
Xlsrvmui-cs-cz.mspkhông áp d?ng2,391,0409 Tháng mư?i m?t 1216: 52
Xlsrvmui-da-dk.mspkhông áp d?ng2,386,4329 Tháng mư?i m?t 1216: 52
Xlsrvmui-de-de.mspkhông áp d?ng2,354,6889 Tháng mư?i m?t 1216: 52
Xlsrvmui-el-gr.mspkhông áp d?ng2,359,2969 Tháng mư?i m?t 1216: 52
Xlsrvmui-en-us.mspkhông áp d?ng2,339,3289 Tháng mư?i m?t 1216: 52
Xlsrvmui-es-es.mspkhông áp d?ng2,389,5049 Tháng mư?i m?t 1216: 52
Xlsrvmui-et-ee.mspkhông áp d?ng2,350,5929 Tháng mư?i m?t 1216: 52
Xlsrvmui-châu Âu-es.mspkhông áp d?ng2,350,5929 Tháng mư?i m?t 1216: 52
Xlsrvmui-fi-fi.mspkhông áp d?ng2,351,1049 Tháng mư?i m?t 1216: 53
Xlsrvmui-fr-fr.mspkhông áp d?ng2,352,1289 Tháng mư?i m?t 1216: 53
Xlsrvmui-gl-es.mspkhông áp d?ng2,350,5929 Tháng mư?i m?t 1216: 53
Xlsrvmui-ông-il.mspkhông áp d?ng2,351,1049 Tháng mư?i m?t 1216: 53
Xlsrvmui-chào-in.mspkhông áp d?ng2,358,2729 Tháng mư?i m?t 1216: 53
Xlsrvmui-nhân s?-hr.mspkhông áp d?ng3,406,8489 Tháng mư?i m?t 1216: 53
Xlsrvmui-hu-hu.mspkhông áp d?ng2,352,6409 Tháng mư?i m?t 1216: 53
Xlsrvmui-nó-it.mspkhông áp d?ng2,387,4569 Tháng mư?i m?t 1216: 53
Xlsrvmui-ja-jp.mspkhông áp d?ng2,350,0809 Tháng mư?i m?t 1216: 53
Xlsrvmui kk kz.mspkhông áp d?ng2,356,2249 Tháng mư?i m?t 1216: 53
Xlsrvmui-ko-kr.mspkhông áp d?ng2,349,0569 Tháng mư?i m?t 1216: 53
Xlsrvmui-Trung úy-lt.mspkhông áp d?ng2,351,6169 Tháng mư?i m?t 1216: 53
Xlsrvmui-lv-lv.mspkhông áp d?ng2,351,6169 Tháng mư?i m?t 1216: 53
Xlsrvmui-nb-no.mspkhông áp d?ng2,385,4089 Tháng mư?i m?t 1216: 54
Xlsrvmui-nl-nl.mspkhông áp d?ng2,389,5049 Tháng mư?i m?t 1216: 54
Xlsrvmui-pl-pl.mspkhông áp d?ng2,354,6889 Tháng mư?i m?t 1216: 54
Xlsrvmui-pt-br.mspkhông áp d?ng2,390,0169 Tháng mư?i m?t 1216: 54
Xlsrvmui-pt-pt.mspkhông áp d?ng2,388,4809 Tháng mư?i m?t 1216: 54
Xlsrvmui-ro-ro.mspkhông áp d?ng2,352,1289 Tháng mư?i m?t 1216: 54
Xlsrvmui-ru-ru.mspkhông áp d?ng2,356,2249 Tháng mư?i m?t 1216: 54
Xlsrvmui-sk-sk.mspkhông áp d?ng2,352,6409 Tháng mư?i m?t 1216: 54
Xlsrvmui-sl-si.mspkhông áp d?ng2,352,6409 Tháng mư?i m?t 1216: 54
Xlsrvmui-sr-latn-cs.mspkhông áp d?ng2,352,1289 Tháng mư?i m?t 1216: 54
Xlsrvmui-sv-se.mspkhông áp d?ng2,385,9209 Tháng mư?i m?t 1216: 54
Xlsrvmui-th-th.mspkhông áp d?ng2,356,2249 Tháng mư?i m?t 1216: 54
Xlsrvmui-en-tr.mspkhông áp d?ng2,387,9689 Tháng mư?i m?t 1216: 55
Xlsrvmui-Vương Qu?c Anh-ua.mspkhông áp d?ng2,355,7129 Tháng mư?i m?t 1216: 55
Xlsrvmui-zh-cn.mspkhông áp d?ng2,348,5449 Tháng mư?i m?t 1216: 55
Xlsrvmui-zh-tw.mspkhông áp d?ng2,349,0569 Tháng mư?i m?t 1216: 55
Xlsrvwfe-x-none.mspkhông áp d?ng7,961,0889 Tháng mư?i m?t 1216: 55
Acsrvmui-en-us.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Microsoft.Office.Access.Server.Resources.dll14.0.6019.100075,6328 Tháng 1115: 14
acsrvwfe-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Ascalc.dll14.0.6108.5000979,82420-Tháng b?y-1113: 59
Microsoft.Office.Access.Server.Application.dll14.0.6120.5000543,33612 Tháng tư 322: 21
Microsoft.Office.Access.Server.dataserver.dll14.0.6116.5000109,36018-Jan-120: 32
Microsoft.Office.Access.Server.dll14.0.6110.50001,087,34411 Tháng tám 3021: 34
Microsoft.Office.Access.Server.UI.dll14.0.6019.1000145,2648 Tháng 1115: 14
coreserver-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Accountjoiner.dll4.0.2450.49199,27212 Tháng tám 1420: 28
Admapropertypages.dll4.0.2450.49223,85612 Tháng tám 1420: 28
Antixsslibrary.dll2.0.0.033,80812 Tháng tám 1420: 03
Atl90.dll9.0.21022.8179,7045 Tháng mư?i m?t 1213: 49
Bdcsearchprotocolhandler.dll14.0.6108.5000220.032 ngư?i29-Tháng tám-1113: 39
Certmgr.exe6.0.6001.1713174,75212 Tháng tám 1420: 05
Configdb.dll4.0.2450.491,665,63212 Tháng tám 1420: 28
Connectorph.dll14.0.6107.5000283,50429-Tháng tám-1113: 39
Containerpicker.dll4.0.2450.4951,82412 Tháng tám 1420: 28
Csexport.exe4.0.2450.4943.61612 Tháng tám 1420: 28
Cssearch.dll4.0.2450.49129,63212 Tháng tám 1420: 28
Dbmapropertypages.dll4.0.2450.49244,33612 Tháng tám 1420: 28
Docxpageconverter.exe14.0.6129.50001,221,72018-Oct-1223: 54
Edirectoryma.dll4.0.2450.4972,29612 Tháng tám 1420: 28
Exch2007extension.dll4.0.2450.4915.47212 Tháng tám 1420: 28
Exchangema.dll4.0.2450.49109,16012 Tháng tám 1420: 28
Fimmapropertypages.dll4.0.2450.49182,90412 Tháng tám 1420: 28
Functionlibrary.dll4.0.2450.4947,72812 Tháng tám 1420: 28
Functionlibrary.dll4.0.2450.4947,72812 Tháng tám 1421: 19
GALSync.dll4.0.2450.4964,09612 Tháng tám 1420: 28
Globaloptions.dll4.0.2450.49281,19212 Tháng tám 1420: 28
Grouplistview.dll4.0.2450.49129,64012 Tháng tám 1420: 28
Ibmdsmapropertypages.dll4.0.2450.4992,79212 Tháng tám 1420: 28
Iplanetmapropertypages.dll4.0.2450.49125,56812 Tháng tám 1420: 28
Logging.dll4.0.2450.4918,52812 Tháng tám 1420: 28
Maexecution.dll4.0.2450.49240,23212 Tháng tám 1420: 28
Maexport.exe4.0.2450.4923,64812 Tháng tám 1420: 28
Mahostm.dll4.0.2450.49326,75212 Tháng tám 1420: 28
Mahostn.dll4.0.2450.4997,37612 Tháng tám 1420: 28
Makecert.exe6.0.6001.1713157,85612 Tháng tám 1420: 05
Mapackager.exe4.0.2450.4943,62412 Tháng tám 1420: 28
Mapropertypages.dll4.0.2450.49350,83212 Tháng tám 1420: 28
Mcrypt.dll4.0.2450.492,858,59212 Tháng tám 1420: 28
Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe4.0.2450.4916,04012 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.4951,86412 Tháng tám 1420: 28
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.4951,86412 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.4980,54412 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.4980,54412 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.identitymanagement.sqm.dll4.0.2450.4939,56812 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.MetadirectoryServices.dll4.0.2450.4914,48012 Tháng tám 1420: 28
Microsoft.MetadirectoryServices.impl.dll4.0.2450.4984,63212 Tháng tám 1420: 28
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.060,04812 Tháng tám 1420: 28
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.060,04812 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.Office.businessapplications.Tools.autogen.dll14.0.6108.500051,07229-Tháng tám-119: 43
Microsoft.Office.documentmanagement.dll14.0.6129.5000375,39219-Tháng mư?i-120: 14
Microsoft.Office.documentmanagement.dll14.0.6129.5000375,39219-Tháng mư?i-120: 14
Microsoft.Office.documentmanagement.Pages.dll14.0.6124.5000125,57612 Tháng tám 2818: 04
Microsoft.Office.Policy.adminpages.dll14.0.6108.500038,78429-Tháng tám-117: 00
Microsoft.Office.Policy.dll14.0.6128.5000879,24020-Tháng chín-1214: 20
Microsoft.Office.Policy.dll14.0.6128.5000879,24020-Tháng chín-1214: 20
Microsoft.Office.Policy.Pages.dll14.0.6125.5000211,56812 Tháng tám 2818: 04
Microsoft.Office.securestoreservice.dll14.0.6114.5000297,80011 Tháng mư?i m?t 288: 32
Microsoft.Office.Server.Chart.dll14.0.6108.5000608,12829-Tháng tám-119: 46
Microsoft.Office.Server.dll14.0.6128.50001,870,47220-Tháng chín-1210: 41
Microsoft.Office.Server.dll14.0.6128.50001,870,47220-Tháng chín-1210: 41
Microsoft.Office.Server.filtercontrols.dll14.0.6108.5000165,76829-Tháng tám-1110: 04
Microsoft.Office.Server.Intl.dll14.0.6128.5000236,20820-Tháng chín-1210: 41
Microsoft.Office.Server.Native.dll14.0.6108.5000667,52029-Tháng tám-1110: 04
Microsoft.Office.Server.OpenXML.dll14.0.6129.50001,251,43218-Oct-1223: 40
Microsoft.Office.Server.Search.Connector.dll14.0.6119.50001,096,49625 Tháng 121: 44
Microsoft.Office.Server.Search.Connector.dll14.0.6119.50001,096,49625 Tháng 121: 44
Microsoft.Office.Server.Search.dll14.0.6129.500113,285,48024-Tháng mư?i-121: 44
Microsoft.Office.Server.Search.dll14.0.6129.500113,285,48024-Tháng mư?i-121: 44
Microsoft.Office.Server.userprofiles.activedirectorymaextension.dll14.0.6111.500019,38413-Sep-112: 36
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll14.0.6129.50002,759,28818-Oct-1223: 40
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll14.0.6129.50002,759,28818-Oct-1223: 40
Microsoft.Office.Server.userprofiles.ldapmaextension.dll14.0.6111.500017,82413-Sep-112: 36
Microsoft.Office.Server.userprofiles.ManagementAgent.dll14.0.6129.500172,32024-Tháng mư?i-121: 31
Microsoft.Office.Server.userprofiles.metaverseextension.dll14.0.6111.500019,36813-Sep-112: 36
Microsoft.Office.Server.userprofiles.Synchronization.dll14.0.6129.5000260,76018-Oct-1223: 40
Microsoft.Office.SharePoint.clientextensions.dll14.0.6117.5000277,3287 Tháng 1222: 14
Microsoft.Office.Workflow.Actions.dll14.0.6120.5000154,24025 Tháng 121: 47
Microsoft.Office.Workflow.Feature.dll14.0.6105.500038,77629-Tháng tám-117: 00
Microsoft.Office.Workflow.Pages.dll14.0.6113.500088,91211 Tháng mư?i m?t 288: 31
Microsoft.Office.Workflow.Routing.dll14.0.6108.5000132,98429-Tháng tám-117: 00
Microsoft.Office.Workflow.tasks.dll14.0.6108.500051,08829-Tháng tám-117: 00
Microsoft.Office.Workflow.tasks.dll14.0.6108.500051,08829-Tháng tám-117: 00
Microsoft.Office.workflowsoap.dll14.0.6128.500064,15220-Tháng chín-1214: 20
Microsoft.resourcemanagement.Automation.dll4.0.2450.4980,54412 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.49760,45612 Tháng tám 1420: 19
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.49760,45612 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.49760,45612 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.resourcemanagement.Service.exe4.0.2450.49989,84812 Tháng tám 1420: 28
Microsoft.resourcemanagement.Service.exe4.0.2450.49989,84812 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe4.0.2450.4915,58412 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.Utility.exe4.0.2450.4951,91212 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.SharePoint.Portal.dll14.0.6128.50005,003,92820-Tháng chín-1214: 30
Microsoft.SharePoint.Portal.dll14.0.6128.50005,003,92820-Tháng chín-1214: 30
Microsoft.SharePoint.Portal.Intl.dll14.0.6128.50001,198,75220-Tháng chín-1214: 30
Microsoft.SharePoint.Portal.Upgrade.dll14.0.6108.5000165,76829-Tháng tám-1113: 52
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll14.0.6129.50003,177,07218-Oct-1223: 54
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll14.0.6129.50003,177,07218-Oct-1223: 54
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Administration.dll14.0.334.11326,49611 Tháng mư?i m?t 288: 29
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Administration.dll14.0.334.11326,49611 Tháng mư?i m?t 288: 29
Microsoft.SharePoint.Taxonomy.dll14.0.6129.50001,051,24018-Oct-1223: 40
Microsoft.SharePoint.Taxonomy.dll14.0.6129.50001,051,24018-Oct-1223: 40
Miisactivate.exe4.0.2450.4923,65612 Tháng tám 1420: 28
Miisclient.exe4.0.2450.49830,05612 Tháng tám 1420: 28
Miiserver.exe4.0.2450.492,902,11212 Tháng tám 1420: 28
Miiskmu.exe4.0.2450.49375,39212 Tháng tám 1420: 28
Miisrcw.dll4.0.2450.4939,52012 Tháng tám 1420: 28
Miisrcw.dll4.0.2450.4939,52012 Tháng tám 1421: 19
Mmscntrl.dll4.0.2450.49300,12812 Tháng tám 1420: 28
Mmsevent.dll4.0.2450.498,80012 Tháng tám 1420: 28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.49100,9285 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.49102,9765 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.49105,5365 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4943,5845 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4946,6565 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4953,8245 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4959,9685 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4972,7685 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4978,9125 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4979,4245 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4984,5445 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4985,5685 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4986,0965 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4986,5925 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4987,1045 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4987,1045 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4987,6165 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4988,1285 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4988,1285 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4988,6405 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4990,1765 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4991,2005 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4991,7125 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4992,7365 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4994,7845 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4995,8085 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4996,3205 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4996,8325 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4996,8325 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4997,3445 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4997,8565 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4999,3925 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4999,9045 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsmaad.dll4.0.2450.49583,77612 Tháng tám 1420: 28
Mmsmads.dll4.0.2450.49523,36012 Tháng tám 1420: 28
Mmsmaed.dll4.0.2450.49495,71212 Tháng tám 1420: 28
Mmsmaext.dll4.0.2450.49473,69612 Tháng tám 1420: 28
Mmsmafim.dll4.0.2450.4984,57612 Tháng tám 1420: 28
Mmsmaip.dll4.0.2450.49529,50412 Tháng tám 1420: 28
Mmsmaxml.dll4.0.2450.49427,61612 Tháng tám 1420: 28
Mmsperf.dll4.0.2450.4923,64812 Tháng tám 1420: 28
Mmsps.dll4.0.2450.49178,26412 Tháng tám 1420: 28
Mmsscpth.dll4.0.2450.493,052,12812 Tháng tám 1420: 28
Mmsscrpt.exe4.0.2450.49164,96012 Tháng tám 1420: 28
Mmsserverrcw.dll4.0.2450.4939,52812 Tháng tám 1420: 28
Mmsuihlp.dll4.0.2450.49953,95212 Tháng tám 1420: 28
Mmsuishell.dll4.0.2450.49199,27212 Tháng tám 1420: 28
Mmsutils.dll4.0.2450.49231,00812 Tháng tám 1420: 28
Mmswmi.dll4.0.2450.49150,62412 Tháng tám 1420: 28
Msscpi.dll14.0.6119.50002,143,53625 Tháng 121: 45
Mssdmn.exe14.0.6119.5000791,34425 Tháng 121: 45
Mssearch.exe14.0.6116.5000525,10417-Jan-1219: 26
Msslad.dll14.0.6116.5000432,43217-Jan-1219: 26
Mssph.dll14.0.6116.50001,674,54417-Jan-1219: 26
Mssrch.dll14.0.6122.50004,988,52815 Tháng 1214: 25
Msvcm90.dll9.0.21022.8245,2485 Tháng mư?i m?t 1213: 49
Msvcp90.dll9.0.21022.8851,4565 Tháng mư?i m?t 1213: 49
MSVCR909.0.21022.8627,2005 Tháng mư?i m?t 1213: 49
Mvdesigner.dll4.0.2450.49166,50412 Tháng tám 1420: 28
Mvviewer.dll4.0.2450.49100,96012 Tháng tám 1420: 28
Nlsdata0000.dll14.0.6122.50002,030,76016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0002.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata0003.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata0009.dll14.0.6122.500022,957,22416 Tháng 1222: 22
Nlsdata000a.dll14.0.6122.500011,378,85616 Tháng 1222: 22
Nlsdata000c.dll14.0.6122.50003,407,52816 Tháng 1222: 22
Nlsdata000d.dll14.0.6122.50002,977,44816 Tháng 1222: 22
Nlsdata000f.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata0010.dll14.0.6122.50005,584,04016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0018.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata001a.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata001b.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata001d.dll14.0.6122.50005,584,04016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0020.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0021.dll14.0.6122.50002,156,20016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0022.dll14.0.6122.50002,156,20016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0024.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata0026.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata0027.dll14.0.6122.50002,371,24016 Tháng 1222: 22
Nlsdata002a.dll14.0.6122.50002,156,20016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0039.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata003e.dll14.0.6122.50002,156,20016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0045.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0046.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0047.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0049.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata004a.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata004b.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata004c.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata004e.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0414.dll14.0.6122.50005,584,04016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0416.dll14.0.6122.50005,584,04016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0816.dll14.0.6122.50005,584,04016 Tháng 1222: 22
Nlsdata081a.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata0c1a.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Notesmapropertypages.dll4.0.2450.49121,46412 Tháng tám 1420: 28
Noteswebservice.dll14.0.6113.5000973,10411 Tháng mư?i m?t 288: 29
Ntma.dll4.0.2450.4955,89612 Tháng tám 1420: 28
Objectlauncher.dll4.0.2450.4912,91212 Tháng tám 1420: 28
Objectviewers.dll4.0.2450.49207,46412 Tháng tám 1420: 28
Office.ODF14.0.6106.50004,297,5681-Sep-1117: 11
Operations.dll4.0.2450.4976,39212 Tháng tám 1420: 28
Osafehtm.dll14.0.6129.5000156,26418-Oct-1222: 58
Pkmexsph.dll14.0.6116.5000574,25617-Jan-1219: 26
Policy.12.0.Microsoft.Office.Server.Search.dll14.0.6107.500011,17629-Tháng tám-1113: 39
Preview.dll4.0.2450.49318,04812 Tháng tám 1420: 28
Prm0001.bin14.0.6122.500016,692,22415 Tháng 1214: 55
Prm0005.bin14.0.6122.50006,469,12015 Tháng 1214: 55
Prm0006.bin14.0.6122.50007,042,56015 Tháng 1214: 55
Prm0007.bin14.0.6122.500011,598,84815 Tháng 1214: 55
Prm0008.bin14.0.6122.50008,225,28015 Tháng 1214: 55
Prm0009.bin14.0.6122.50005,697,53615 Tháng 1214: 55
Prm000b.bin14.0.6122.50008,067,58415 Tháng 1214: 55
Prm000e.bin14.0.6122.500010,399,23215 Tháng 1214: 55
Prm0013.bin14.0.6122.50009,478,14415 Tháng 1214: 55
Prm0019.bin14.0.6122.50008,624,64015 Tháng 1214: 55
Prm001f.bin14.0.6122.500014,325,24815 Tháng 1214: 55
Propertysheetbase.dll4.0.2450.49416,36812 Tháng tám 1420: 28
Query.dll14.0.6108.5000371,56829-Tháng tám-1113: 41
Rulerctrl.dll4.0.2450.4947,71212 Tháng tám 1420: 28
Setup.exe14.0.6118.50001,378,10425 Tháng 121: 56
Sqmapi.dll6.0.6000.16386177,69612 Tháng tám 617: 20
Svrexport.exe4.0.2450.4935,42412 Tháng tám 1420: 28
Svrsetup.dll14.0.6120.50007,314,01625 Tháng 121: 56
Syncsetuputl.dll4.0.2450.49233,06412 Tháng tám 1420: 28
Tquery.dll14.0.6126.50005,646,96012 Tháng tám 2818: 15
Uiutils.dll4.0.2450.49379,48812 Tháng tám 1420: 28
Xmlmapropertypages.dll4.0.2450.49383,60812 Tháng tám 1420: 28
coreservermui-en-us
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Microsoft.Office.Server.msg.dll14.0.6108.5000338,84829-Tháng tám-1110: 04
Microsoft.Office.Server.perfmonmsg.dll14.0.6108.5000158,62429-Tháng tám-1110: 04
Notessetup.exe14.0.6112.5000558,4484 Tháng mư?i 1114: 40
Ssetupui.dll14.0.6120.500069,24025 Tháng 121: 56
ifsmui-en-us.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Microsoft.Office.InfoPath.Server.Intl.Resources.dll14.0.6123.5000199,27212 Tháng sáu 65: 07

ifswfe-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Htmlchkr.dll14.0.6126.50001,197,67212 Tháng tám 2818: 01
Microsoft.Office.InfoPath.Server.Administration.commandline.dll14.0.6123.500012,90412 Tháng sáu 65: 07
Microsoft.Office.InfoPath.Server.dll14.0.6128.50002,976,40020-Tháng chín-1212: 02
Microsoft.Office.InfoPath.Server.host.dll14.0.6123.500015,46412 Tháng sáu 65: 07
Microsoft.Office.InfoPath.Server.Intl.dll14.0.6123.5000199,27212 Tháng sáu 65: 07
Microsoft.Office.InfoPath.Server.Pages.dll14.0.6123.500047,72012 Tháng sáu 65: 07

lpsrvwfe-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Microsoft.Office.slidelibrary.dll14.0.6019.100018,8247-Tháng hai-117: 56

pjsrvwfe-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Dataedit.dll14.0.6128.5000445,05620-Tháng chín-1216: 56
Microsoft.Office.Project.Schema.dll14.0.6125.50005,323,36812 Tháng tám 2818: 51
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.dll14.0.6129.5000289,37619-Tháng mư?i-121: 02
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.Internal.dll14.0.6129.5000498,27219-Tháng mư?i-121: 02
Microsoft.Office.Project.Server.dll14.0.6129.50007,264,86419-Tháng mư?i-121: 02
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll14.0.6122.50002,148,96815 Tháng 1214: 21
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.applicationpages.dll14.0.6129.50001,051,28019-Tháng mư?i-121: 02
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll14.0.6129.50002,071,18419-Tháng mư?i-121: 02
Microsoft.Office.Project.Server.Upgrade.dll14.0.6129.50005,966,43219-Tháng mư?i-121: 02
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll14.0.6129.5000494,17619-Tháng mư?i-121: 02
Microsoft.Office.Project.Shared.dll14.0.6119.5000133,93625 Tháng 121: 52
Microsoft.Office.Project.webproj.dll14.0.6126.5000789,09612 Tháng tám 2818: 52

ppsmamui-en-us.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Dashboarddesigner.exe.deploy14.0.6009.1000776,08820-Tháng mư?i-1010: 33
Dashboarddesigner.Resources.dll.deploy14.0.6009.1000366,43220-Tháng mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy14.0.6107.5000116,6241-Tháng b?y-1118: 10
Microsoft.performancepoint.common.calculation.Resources.dll.deploy14.0.6009.100030,56020-Tháng mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.Client.dll.deploy14.0.6114.50002,108,21616 Tháng mư?i m?t 1122: 16
Microsoft.performancepoint.scorecards.Client.Resources.dll.deploy14.0.6109.50001,288,0329-Tháng tám-1113: 19
Microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy14.0.6107.500055,2241-Tháng b?y-1118: 10
Microsoft.performancepoint.scorecards.common.Resources.dll.deploy14.0.6009.100012,12820-Tháng mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.Designer.Framework.dll.deploy14.0.6009.1000911,20020-Tháng mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.Designer.Framework.Resources.dll.deploy14.0.6009.1000345,95220-Tháng mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy14.0.6124.50005,958,23227-Tháng sáu-1212: 07
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.Resources.dll.deploy14.0.6016.10003,749,7287-Jan-119: 46
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy14.0.6009.1000378,72020-Tháng mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.Resources.dll.deploy14.0.6009.100011,10420-Tháng mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.script.Resources.dll14.0.6117.50001,628,9607 Tháng 1222: 19
Microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy14.0.6009.1000124,76820-Tháng mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.Resources.dll.deploy14.0.6009.100055,13620-Tháng mư?i-1010: 33
Microsoft.SharePoint.Client.dll.deploy14.0.6108.5000288,62411 Tháng b?y 2113: 11
Microsoft.SharePoint.Client.Runtime.dll.deploy14.0.4762.1000149,37626-Mar-1021: 15

ppsmawfe-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Microsoft.performancepoint.common.calculation.dll14.0.6107.5000116,62429-Tháng tám-1113: 36
Microsoft.performancepoint.importutility.dll14.0.6107.5000165,76029-Tháng tám-1113: 35
Microsoft.performancepoint.scorecards.Client.dll14.0.6114.50002,108,21611 Tháng mư?i m?t 288: 42
Microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll14.0.6107.500055,22429-Tháng tám-1113: 36
Microsoft.performancepoint.scorecards.datasourceproviders.Standard.dll14.0.6129.5000187,08019-Tháng mư?i-123: 25
Microsoft.performancepoint.scorecards.script.dll14.0.6117.50001,633,0567 Tháng 1222: 19
Microsoft.performancepoint.scorecards.Server.dll14.0.6107.5000231,29629-Tháng tám-1113: 36
Microsoft.performancepoint.scorecards.servercommon.dll14.0.6112.5000333,6965-Oct-1115: 27
Microsoft.performancepoint.scorecards.serverrendering.dll14.0.6120.5000547,41625 Tháng 121: 43
Microsoft.performancepoint.scorecards.Upgrade.dll14.0.6107.500059,28829-Tháng tám-1113: 36
Microsoft.performancepoint.scorecards.WebControls.dll14.0.6116.5000277,28019-Jan-120: 56

vsrvwfe-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Microsoft.Office.Visio.Server.dll14.0.6124.5000862,84027-Tháng sáu-1211: 32

wasrvwfe-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Microsoft.Office.Server.webanalytics.dll14.0.6105.5000403,32829-Tháng tám-116: 47
Microsoft.Office.Server.webanalytics.UI.dll14.0.6129.5000354,91219-Tháng mư?i-123: 12

wdsrv-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Exp_pdf_server.dll14.0.6128.5000131,73620-Tháng chín-1210: 23
Exp_xps_server.dll14.0.6124.500073,32812 Tháng tám 2817: 58
Gfxserver.dll14.0.6129.50002,537,04818-Oct-1223: 50
Gkword.dll14.0.6106.50003,278,20829-Tháng tám-117: 03
Microsoft.Office.Server.Native.dll14.0.6108.5000667,52029-Tháng tám-1110: 04
Microsoft.Office.Word.Server.dll14.0.6112.5000358,2724 Tháng mư?i 1115: 14
Mshy7en.Lex14.0.6126.5000475,64812 Tháng tám 2819: 28
Msores.dll14.0.6116.500072,524,60017-Jan-1219: 46
Msoserver.dll14.0.6129.500021,330,03219-Tháng mư?i-120: 02
Msptls.dll14.0.6112.50001,198,4644 Tháng mư?i 113: 40
Oartserver.dll14.0.6129.500029,832,79219-Tháng mư?i-122: 08
Office.ODF14.0.6106.50004,297,5681-Sep-1117: 11
Ogl.dll14.0.6128.50002,099,85627-Tháng chín-1212: 57
Riched20.dll14.0.6120.50001,871,45625 Tháng 121: 59
Sword.dll14.0.6129.50007,543,88019-Tháng mư?i-122: 15
Wdsrvworker.dll14.0.6112.500060,2885-Oct-1114: 14
Wordwacflthost.dll14.0.6107.500088,93629-Tháng tám-1114: 03

wdsrvmui-en-us.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Xlsrvintl.dll14.0.6128.5000106,12020-Tháng chín-128: 08
wosrv-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Microsoft.Office.Server.dll14.0.6128.50001,870,47220-Tháng chín-1210: 41
Microsoft.Office.Server.dll14.0.6128.50001,870,47220-Tháng chín-1210: 41
Microsoft.Office.Server.filtercontrols.dll14.0.6108.5000165,76829-Tháng tám-1110: 04
Microsoft.Office.Server.Intl.dll14.0.6128.5000236,20820-Tháng chín-1210: 41
Microsoft.Office.Server.Native.dll14.0.6108.5000667,52029-Tháng tám-1110: 04
Microsoft.Office.Server.OpenXML.dll14.0.6129.50001,251,43218-Oct-1223: 40
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.49760,45612 Tháng tám 1421: 19
Office.ODF14.0.6106.50004,297,5681-Sep-1117: 11
Osafehtm.dll14.0.6129.5000156,26418-Oct-1222: 58
Setup.exe14.0.6118.50001,378,10425 Tháng 121: 56
Svrsetup.dll14.0.6120.50007,314,01625 Tháng 121: 56

wosrvmui-en-us
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Microsoft.Office.Server.msg.dll14.0.6108.5000338,84820-Tháng b?y-1113: 22
Microsoft.Office.Server.perfmonmsg.dll14.0.6108.5000158,62420-Tháng b?y-1113: 21

WSS-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Csisrv.dll14.0.6129.50003,371,66420-Tháng mư?i-1212: 52
Dwdcw20.dll14.0.6116.5000637,72817-Jan-1219: 47
Microsoft.SharePoint.addgallery.Server.dll14.0.6128.5000125,57620-Tháng chín-1210: 33
Microsoft.SharePoint.administrationoperation.dll14.0.6126.5000834,22412 Tháng tám 2818: 28
Microsoft.SharePoint.applicationpages.Administration.dll14.0.6108.5000608,12829-Tháng tám-1113: 52
Microsoft.SharePoint.applicationpages.dll14.0.6128.50001,063,60020-Tháng chín-1210: 33
Microsoft.SharePoint.Client.dll14.0.6108.5000288,62429-Tháng tám-1113: 53
Microsoft.SharePoint.Client.dll14.0.6108.5000288,62429-Tháng tám-1113: 53
Microsoft.SharePoint.Client.serverruntime.dll14.0.6108.5000186,27229-Tháng tám-1113: 53
Microsoft.SharePoint.Client.Silverlight.dll14.0.6108.5000272,26429-Tháng tám-1113: 53
Microsoft.SharePoint.dll14.0.6129.500216,845,3841 Tháng mư?i m?t 1214: 16
Microsoft.SharePoint.dll14.0.6129.500216,845,3841 Tháng mư?i m?t 1214: 16
Microsoft.SharePoint.dll14.900.6127.50001,796,74429-Tháng tám-1215: 08
Microsoft.SharePoint.DSP.dll14.0.6105.500059,26429-Tháng tám-1113: 53
Microsoft.SharePoint.DSP.oledb.dll14.0.6108.5000124,80029-Tháng tám-1113: 53
Microsoft.SharePoint.DSP.soappt.dll14.0.6108.500087,93629-Tháng tám-1113: 53
Microsoft.SharePoint.DSP.Sts.dll14.0.6108.5000104,32029-Tháng tám-1113: 53
Microsoft.SharePoint.DSP.xmlurl.dll14.0.6108.500087,93629-Tháng tám-1113: 53
Microsoft.SharePoint.identitymodel.dll14.0.6120.5000109,17625 Tháng 121: 48
Microsoft.SharePoint.Intl.dll14.0.6114.50001,010,48811 Tháng mư?i m?t 288: 33
Microsoft.SharePoint.Library.dll14.0.6114.5000166,71211 Tháng mư?i m?t 288: 33
Microsoft.SharePoint.Linq.dll14.0.6101.5000374,64029-Tháng tám-1113: 53
Microsoft.SharePoint.PowerShell.dll14.0.6124.5000649,84812 Tháng tám 2818: 28
Microsoft.SharePoint.PowerShell.Intl.dll14.0.6108.500067,45629-Tháng tám-1113: 53
Microsoft.SharePoint.Search.dll14.0.6129.50014,854,40024-Tháng mư?i-121: 44
Microsoft.SharePoint.workflowactions.dll14.0.6124.5000318,08012 Tháng tám 2818: 29
Microsoft.SharePoint.workflows.dll14.0.6108.500071,55229-Tháng tám-1113: 55
Microsoft.web.commandui.dll14.0.6128.5000137,84820-Tháng chín-128: 40
Microsoft.web.commandui.dll14.0.6128.5000137,84820-Tháng chín-128: 40
Microsoft.web.Design.Server.dll14.0.6108.5000382,8641-Sep-1117: 17
Mssdmn.exe14.0.6119.5000790,85625 Tháng 121: 45
Mssearch.exe14.0.6116.5000524,61617-Jan-1219: 26
Mssph.dll14.0.6116.50001,674,05617-Jan-1219: 26
Mssrch.dll14.0.6122.50004,988,04015 Tháng 1214: 25
Offparser.dll14.0.6129.50002,923,66418-Oct-1223: 29
Oisimg.dll14.0.6126.5000195,70412 Tháng tám 2818: 28
Oleparser.dll14.0.6126.500033,44012 Tháng tám 2818: 28
Onetnative.dll14.0.6123.5000584,83212 Tháng sáu 812: 17
Onetutil.dll14.0.6129.50022,987,12012 Tháng mư?i m?t 213: 06
Onfda.dll14.0.6129.50002,785,38419-Tháng mư?i-121: 02
Owssvr.dll14.0.6129.50026,629,4721 Tháng mư?i m?t 1214: 16
Owstimer.exe14.0.6129.500074,84818-Oct-1223: 29
Policy.12.0.Microsoft.SharePoint.Search.dll14.0.6107.500011,16829-Tháng tám-1113: 39
Query.dll14.0.6108.5000371,05629-Tháng tám-1113: 42
Setup.exe14.0.6118.50001,378,10425 Tháng 121: 56
Spmetal.exe14.0.6107.5000149,43229-Tháng tám-1113: 53
Spuchostservice.exe14.0.6105.5000108,49629-Tháng tám-1113: 53
Spwriter.exe14.0.6126.500042,61612 Tháng tám 2818: 29
Stsadm.exe14.0.6128.5000355,00020-Tháng chín-1210: 33
Stssoap.dll14.0.6127.5000473,73629-Tháng tám-1215: 08
Stswel.dll14.0.6129.50023,260,0001 Tháng mư?i m?t 1214: 16
Tquery.dll14.0.6126.50005,646,47212 Tháng tám 2818: 15
Wssadmin.exe14.0.6126.500016,55212 Tháng tám 2818: 28
Wsssetup.dll14.0.6120.50007,595,61625 Tháng 121: 56
Wsstracing.exe14.0.6123.5000108,66412 Tháng sáu 811: 07

wssmui-en-us.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Microsoft.SharePoint.msg.dll14.0.6123.5000257,17612 Tháng sáu 811: 07
Microsoft.SharePoint.perfmonmsg.dll14.0.6123.5000115,36012 Tháng sáu 811: 07
Wsetupui.dll14.0.6120.500069,23225 Tháng 121: 56

xlsrvmui-en-us.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Microsoft.Office.Excel.Server.Resources.dll14.0.6015.1000247,68810 Tháng mư?i hai 2110: 50
xlsrvwfe-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.dll14.0.6112.5000636,78412-Tháng mư?i-118: 50
Microsoft.Office.Excel.WebUI.Internal.dll14.0.6112.5000640,8965-Oct-1114: 55
Xlsrv.dll14.0.6129.500014,643,81620-Tháng mư?i-1212: 57
Xlsrvintl.dll14.0.6129.5000106,09618-Oct-1222: 57

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? ph?n m?m C?p Nh?t thu?t ng?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem các Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2687565 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Project Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2687565 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2687565

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com