tên nhóm làm vi?c đư?c hi?n th? thay v? các máy tính tên khi b?n ch?y m?t ?ng d?ng đ? có đư?c tên c?a máy tính trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2687799 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Cho r?ng b?n có m?t ?ng d?ng cho các cu?c g?i các ch?c năng gethostbyaddr ho?c getnameinfo đ? có đư?c tên c?a máy tính trong m?ng c?c b?. Khi b?n ch?y các ?ng d?ng trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, ?ng d?ng s? hi?n th? tên nhóm làm vi?c thay v? tên c?a máy tính. V?n đ? này x?y ra sau khi các máy tính mà b?n c? g?ng đ? có đư?c nh?ng cái tên cho kinh nghi?m m?t s? gi?c ng? và ti?p t?c chu k?. Sau khi v?n đ? này x?y ra, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính đ? gi?i quy?t v?n đ? này.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? quá tr?nh tra c?u ngư?c tr? v? tên nhóm làm vi?c thay v? tên máy tính khi tên nhóm làm vi?c đi trư?c tên máy tính NetBIOS tên b?ng.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Lưu ? Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, áp d?ng các hotfix trên máy tính đang ch?y các ?ng d?ng.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0,16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Đông Đ?c b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, quan tr?ng. LDR b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) liên quan đ?n an ninh, r?t quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianb?n ghi d?ch v? chi nhánh
Mswsock.dll6.1.7600.16978232,44816-Mar-201204: 33X86_MICROSOFT-WINDOWS-W..-CƠ S? H? T?NG-BSP
Mswsock.dll6.1.7600.21171232,44816-Mar-201204: 41X86_MICROSOFT-WINDOWS-W..-CƠ S? H? T?NG-BSP
Mswsock.dll6.1.7601.17795232,44816-Mar-201204: 21X86_MICROSOFT-WINDOWS-W..-CƠ S? H? T?NG-BSP
Mswsock.dll6.1.7601.21945232,44816-Mar-201204: 22X86_MICROSOFT-WINDOWS-W..-CƠ S? H? T?NG-BSP
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianb?n ghi d?ch v? chi nhánh
Mswsock.dll6.1.7600.16978319,48816-Mar-201205: 34AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-W..-CƠ S? H? T?NG-BSP
Mswsock.dll6.1.7600.21171324,60816-Mar-201205: 54AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-W..-CƠ S? H? T?NG-BSP
Mswsock.dll6.1.7601.17795326,14416-Mar-201205: 48AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-W..-CƠ S? H? T?NG-BSP
Mswsock.dll6.1.7601.21945326,14416-Mar-201205: 36AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-W..-CƠ S? H? T?NG-BSP
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianb?n ghi d?ch v? chi nhánh
Mswsock.dll6.1.7600.16978736,25616-Mar-201204: 31IA64_MICROSOFT-WINDOWS-W..-CƠ S? H? T?NG-BSP
Mswsock.dll6.1.7600.21171751,61616-Mar-201204: 41IA64_MICROSOFT-WINDOWS-W..-CƠ S? H? T?NG-BSP
Mswsock.dll6.1.7601.17795750,59216-Mar-201204: 34IA64_MICROSOFT-WINDOWS-W..-CƠ S? H? T?NG-BSP
Mswsock.dll6.1.7601.21945750,59216-Mar-201204: 32IA64_MICROSOFT-WINDOWS-W..-CƠ S? H? T?NG-BSP

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch?c năng getnameinfo , đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? ch?c năng getnameinfo
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch?c năng gethostbyaddr , đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? ch?c năng gethostbyaddr
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? đ?o ngư?c tra c?u, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? reverse lookup
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_1308ae3993ed891d1b2acfbed8a37d63_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21171_none_b51fb83149fd511a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin719
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)19: 23
Tên t?pX86_3c08644eac6437288d06538982c0cbb8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17795_none_90e9e00d5e21709f.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin719
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)19: 23
Tên t?pX86_f740b77a0a70b4ee6b1f564ea34d1f55_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16978_none_8736eac891bad748.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin719
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)19: 23
Tên t?pX86_fcd7fa3c46c33a1799f344970b6c8fef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21945_none_3a87e86f62755285.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin719
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)19: 23
Tên t?pX86_microsoft-windows-w..-cơ s? h? t?ng-bsp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16978_none_b83789578e9472fd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,128
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 39
Tên t?pX86_microsoft-windows-w..-cơ s? h? t?ng-bsp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21171_none_b8b9fc3ea7b894a8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,128
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)06: 04
Tên t?pX86_microsoft-windows-w..-cơ s? h? t?ng-bsp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17795_none_ba0545a78bcdcac6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,128
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 24
Tên t?pX86_microsoft-windows-w..-cơ s? h? t?ng-bsp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21945_none_bac4f3f4a4c2dc02.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,128
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 16
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_08114e9857b782d22ee5846611c1376a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21945_none_90d28521f4160ab0.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)19: 23
Tên t?pAmd64_1308ae3993ed891d1b2acfbed8a37d63_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21171_none_113e53b5025ac250.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin721
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)19: 23
Tên t?pAmd64_17c8661e48ddfcab1ff000f1f10ea2c1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21945_none_b94534f40f43abab.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.086 ngư?i
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)19: 23
Tên t?pAmd64_1d08b7a0f43cf3fcd588ebfe2a5e21bb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16978_none_d5fdf6274d8521a8.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)19: 23
Tên t?pAmd64_2d64a5fe6ab19476f748929ca20229e6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17795_none_100858f653a1e2b7.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.086 ngư?i
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)19: 23
Tên t?pAmd64_3c08644eac6437288d06538982c0cbb8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17795_none_ed087b91167ee1d5.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin721
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)19: 23
Tên t?pAmd64_3d0a2172d8dfd79a6aabfcca79a908b1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21171_none_655c609d0cf8f10c.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.086 ngư?i
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)19: 23
Tên t?pAmd64_43c5b0996efec8d640f84cead7b4c467_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17795_none_eec5c53ca30bc501.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)19: 23
Tên t?pAmd64_525656b500a625dc7f3b79402a768ce8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21171_none_d1e449b3e7a2a246.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)19: 23
Tên t?pAmd64_eb8a7d9bd864d86e2966e20c7cacd0f4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16978_none_9aea6e2e9bf57b76.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.086 ngư?i
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)19: 23
Tên t?pAmd64_f740b77a0a70b4ee6b1f564ea34d1f55_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16978_none_e355864c4a18487e.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin721
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)19: 23
Tên t?pAmd64_fcd7fa3c46c33a1799f344970b6c8fef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21945_none_96a683f31ad2c3bb.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin721
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)19: 23
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-w..-cơ s? h? t?ng-bsp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16978_none_145624db46f1e433.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,132
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)07: 01
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-w..-cơ s? h? t?ng-bsp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21171_none_14d897c2601605de.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,132
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)07: 48
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-w..-cơ s? h? t?ng-bsp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17795_none_1623e12b442b3bfc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,132
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)07: 44
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-w..-cơ s? h? t?ng-bsp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21945_none_16e38f785d204d38.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,132
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)07: 00
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_3175c58a4fe2d8508623d2faa733bac3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21945_none_ad9657414f90781d.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)19: 23
Tên t?pIa64_c22d9fdddb8ffd81f641c82506a16636_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16978_none_b3189abd0ef6415d.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)19: 23
Tên t?pIa64_d312adbaa5a2c25b43a02b4888c12b81_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21171_none_574d1b6134907a7b.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)19: 23
Tên t?pIa64_e629ba68e2385f34ba6ef14498b1ad0f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17795_none_80745c8be60e21f8.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)19: 23
Tên t?pIa64_microsoft-windows-w..-cơ s? h? t?ng-bsp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16978_none_b8392d4d8e927bf9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,130
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)06: 02
Tên t?pIa64_microsoft-windows-w..-cơ s? h? t?ng-bsp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21171_none_b8bba034a7b69da4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,130
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)06: 01
Tên t?pIa64_microsoft-windows-w..-cơ s? h? t?ng-bsp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17795_none_ba06e99d8bcbd3c2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,130
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)17: 16
Tên t?pIa64_microsoft-windows-w..-cơ s? h? t?ng-bsp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21945_none_bac697eaa4c0e4fe.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,130
Ngày (UTC)16-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 42

Thu?c tính

ID c?a bài: 2687799 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2687799 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2687799

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com